Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Jan 14th, 2012
574
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .pak
 2. ×ÊÔ´°üÍ·
 3. struct _Header
 4. {
 5.     char flag[256];
 6.     DWORD dwUnknown;
 7.     DWORD dwIndexCount; // ÎļþË÷Òý×ÜÊý
 8.     DWORD dwIndexOffset; // ÎļþË÷ÒýÊý¾ÝÔÚpakÆ«ÒÆλÖÃ
 9. };
 10. // ÿ¸öÎļþµÄË÷ÒýÊý¾Ý£¬Êý¾Ý¿éΪzipѹËõ
 11. struct EyedentityIndex
 12. {
 13.     char fileName[256]; // ÎļþÃû
 14.     DWORD dwSizeCompressed; // ѹËõºó´óС
 15.     DWORD dwSizeUncompressed; // ѹËõÇ°´óС
 16.     DWORD dwSize; // ÔÚpak°üÖеĴóС
 17.     DWORD dwOffset; // ÔÚpakÖÐÆ«ÒÆλÖÃ
 18.     DWORD dwUnkonwn;
 19.     DWORD dwReserved[10];
 20. };
 21.  
 22. .ext
 23. ¶þά±í£¬Ç°ÃæÊDZíÍ·ÁÐ±í£¬ºóÃæÊÇÿһÐеÄÊý¾Ý£¬¸ñʽÊÇ£¬´óС + Êý¾Ý
 24. ÿ¸ö±íÍ·Õ¼¾Ý64byte
 25. µÚÒ»¸öuint32δ֪
 26. µÚ¶þ¸öuint32ÊDZíÍ·Êý
 27. µÚÈý¸öuint32ÊÇÐÐÊý
 28. ±ÈÈçdefaultcreatetable.ext
 29. µÚ¶þ¸öuint32Ϊ3C010000¼´316ÊDZíÍ·Êý£¬´´½¨ÈËÎïʱµÄÐÅÏ¢
 30. µÚÈý¸öuint32Ϊ04000000¼´4ÊÇÐÐÊý£¬Ö»ÓÐËĸöÖ°Òµ
 31. ÎļþÒÔTHEND½áβ
 32. ÿһÐпªÊ¼ÏÈÊÇÒ»¸öuint32µÄÐÐÊý
 33. ÎļþÍ·
 34. struct _ExtHeader
 35. {
 36.     uint32 id;
 37.     uint32 maxHeader; // ±íÍ·Êý
 38.     uint32 nLines; // ÐÐÊý
 39.  
 40.     // ±íÍ·
 41.     struct _Header
 42.     {
 43.         char name[64];
 44.         uint32 type; // Êý¾ÝÀàÐÍ£¬3ÊÇ32λÊý£¬1ÊÇ×Ö·û´®µÈµÈ
 45.     };
 46. };
 47.  
 48. .msh
 49. Ä£ÐÍmesh£¬¸ñʽÈçÏÂ
 50. struct _DNHeader
 51. {
 52.     char name[256];
 53.     uint32 version; // °æ±¾
 54.     uint32 nMesh; // mesh×ÜÊý
 55.     uint32 unknown3;
 56.     uint32 unknown4;
 57.     vec3f max;
 58.     vec3f min;
 59.     uint32 nBone; // ºóÃæ¹Ç÷À×ÜÊý
 60. };
 61. ´ÓÎļþÍ·¿ªÊ¼Æ«ÒÆ1024×Ö½Ú¼´Îª¹Ç÷ÀÊý¾Ý
 62. struct _DNBone
 63. {
 64.     char name[256];
 65.     vec4f a, b, c, d;
 66. };
 67. ÔÙºóÃæÊÇmeshÐÅÏ¢£¬ÒÀ´ÎΪÈý½ÇÐÎË÷Òý£¬¶¥µã£¬·¨Ïߣ¬ÎÆÀí
 68. struct _DNSceneRoot
 69. {
 70.     char name1[256];
 71.     char name2[256];
 72.     uint32 nVertex; // ¶¥µã×ÜÊý
 73.     uint32 count16; // 2×Ö½ÚµÄÈý½ÇÐÎË÷Òý×ÜÊý
 74.     uint32 unknown1;
 75.     uint32 renderMode; // renderMode & 0x01 ? GL_TRIANGLE_STRIP : GL_TRIANGLES
 76.     char unknown[512 - 16];
 77. };
 78. ÔÙºóÃæÊÇ8 * ¶¥µã×ÜÊý¸ö×Ö½ÚµÄÊý¾Ý£¬Ò»¸ö¶¥µãËĸöuint16ÕûÊý£¬¿ÉÄÜÊǸö¥µãµÄËĸö¹Ç÷ÀË÷Òý
 79. ÔÙºóÃæÊÇ16 * ¶¥µã×ÜÊý¸ö×Ö½ÚµÄÊý¾Ý£¬Ò»¸ö¶¥µãËĸö¸¡µãÊý£¬¼ÓÔÚÒ»ÆðÕýºÃÊÇ1£¬¿ÉÄÜÊǸö¥µãµÄËĸö¹Ç÷ÀȨÖØ
 80.  
 81.  
 82. Ò»¸ö.mshÎļþÀï¿ÉÄÜÓжà¸ömesh£¬ÉÏÃæÊÇÖ÷meshÐÅÏ¢
 83. Ö÷meshºóÃæÊÇÒ»¸öuint32µÄÊý£¬±íʾºóÃæµÄ¹Ç÷À×ÜÊý£¬ÕâÀïµÄ¹Ç÷ÀÖ»ÓÐ256×Ö½ÚµÄÃû×Ö£¬¶øûÓÐabcdÕâËĸö¸¡µãÊý
 84. ÔÙºóÃæÊÇSceneRoot£¬¸úÖ÷mesh½á¹¹Ò»Ñù
 85. ÔÙºóÃæÓÖÊÇÒ»¸öuint32µÄÊý£¬±íʾºóÃæµÄ¹Ç÷À×ÜÊý£¬ÒÔ´ËÀàÍÆ
 86.  
 87. .skn
 88. ²ÄÖÊÎļþ
 89.  
 90. struct _DNSkinHeader
 91. {
 92.     char name[256]; // flag
 93.     char meshName[256]; // ¶ÔÓ¦meshÃû×Ö
 94.     uint32 version;
 95.     uint32 nSkin; // º¬ÓÐskin×ÜÊý
 96. };
 97.  
 98. ÿ¸ö²ÄÖʵÄÍ·ÐÅÏ¢
 99. struct _Header
 100. {
 101.     char name[256];
 102.     char DiffuseFX[256];
 103.     float32 unknown1;
 104.     uint32 unknown2;
 105. };
 106.  
 107. ºóÃæµÄÊý¾Ý£¬¶¼ÊÇ×Ö·û´®±êʶÐÎʽ
 108. ¿ÉÄÜÊÇÒ»ÖÖ¶ÔÏóÐòÁл¯·½Ê½£¬ÏÈ´æ´¢ÔªËظöÊý£¬È»ºóÊÇÀàÐÍ£¬È»ºóÊý¾Ý´óС£¬È»ºóÊǾßÌåÊý¾Ý
 109. ±ÈÈçvec4fÀàÐ;ÍÊÇ2£¬std::string¾ÍÊÇ3£¬float32ÊÇ1£¬×Ö·û´®´æ´¢¸ñʽÊÇ£º´óС + ×Ö½ÚÊý¾Ý + 0
 110. vec4f g_MaterialAmbient;
 111. vec4f g_MaterialDiffuse;
 112. std::string g_DiffuseTex;
 113. std::string g_MaskTex;
 114. vec4f g_EmissiveColor;
 115. float32 g_EmissivePower;
 116. float32 g_EmissivePowerRange;
 117. float32 g_EmissiveAniSpeed;
 118. vec4f g_SkinColor;
 119. std::string g_TatooTex;
 120. vec4f g_EyeColor;
 121. vec4f g_CustomColor;
 122.  
 123. ²¹³ä£º(17:01 2010/8/10)
 124.  
 125. Ò»¸ö.mshÎļþ¿Éº¬Óжà¸ömesh£¬
 126. ÿ¸ömeshÊý¾Ý¸ñʽΪ£¬Á½¸ö×Ö·û´®Ãû×Ö£¬index£¬vertex£¬normal£¬texcoord
 127. Èç¹ûÓйÇ÷ÀµÄ»°£¬ÔÙºóÃæÊÇboneIndexºÍboneWeight£¬Ã¿¸ö¶¥µã¸÷ÓÐ4¸ö
 128. ÔÙºóÃæÊÇsub bone£¬Ç°ÃæµÄboneIndexÏÈË÷ÒýÕâ¸ösub bone£¬Õâ¸öÔÙË÷ÒýÎļþ¿ªÍ·µÄ¹Ç÷À
 129.  
 130. Îļþ¿ªÍ·µÄ¹Ç÷ÀÖ»´æÃû×Ö×Ö·û´®£¬ÓÃÀ´Ë÷Òý.aniÎļþÖеĹÇ÷À£¬
 131. ÒÔ±ãÕÒµ½Ó°Ï춥µãµÄij¸ö¹Ç÷ÀÔÚijһ¶¯»­Ö¡µÄ±ä»»¾ØÕó
 132.  
 133. .ani¸ñʽ
 134. ÎļþÍ·
 135.     struct _AniHeader
 136.     {
 137.         char name[256];
 138.         uint32 version;
 139.         uint32 nBone; // ¹Ç÷À×ÜÊý
 140.         uint32 nAni; // ¶¯»­×ÜÊý
 141.     };
 142. ºóÃæÊÇÿ¸ö¶¯»­µÄÖ¡ÊýÁÐ±í£¬¾ÍÊÇÿ¸ö¶¯»­µÄ×ÜÖ¡Êý
 143.  
 144. ÔÙºóÃæÊý¾Ý°´Ò»¸ö¹Ç÷ÀÒ»¸ö¹Ç÷À·ÖµÄ£¬¹Ç÷ÀÊý¾ÍÊÇÎļþÍ·ÖеÄnBone
 145. Ò»¸ö¹Ç÷ÀÀﺬÓÐÈ«²¿¶¯»­Êý¾Ý£¬È»ºóÊÇÏÂÒ»¸ö¹Ç÷À£¬»¹ÊǺ¬ÓиùÇ÷ÀµÄÈ«²¿¶¯»­Êý¾Ý
 146.  
 147. ÿ¸ö¹Ç÷ÀµÄÊý¾Ý½á¹¹Îª£º
 148. ¹Ç÷ÀÃû×Ö×Ö·û´®£¬¸¸¹Ç÷ÀÃû×Ö×Ö·û´®
 149. È»ºóÊÇÿ¸ö¶¯»­µÄ±ä»»Êý¾Ý£¬¶¯»­¸öÊý¾ÍÊÇÎļþÍ·ÖеÄnAni
 150.  
 151. ÿ¸ö¶¯»­Êý¾ÝµÄ½á¹¹Îª£º
 152. ÏÈÊÇÒ»¸öƽÒÆvec3f£¬Ò»¸öÐýתvec4f£¬Ò»¸öËõ·Åvec3f£¬Õâ¸öÊǸö¯»­³õʼ֡µÄ±ä»»
 153.  
 154. ºóÃæÊÇÒ»¸öuint32£¬±íʾƽÒƱ任¸öÊý£¬Ã»ÓÐƽÒƱ任¾ÍÊÇ0
 155. ÔÙºóÃ滹ÊÇÒ»¸öuint32£¬±íʾÐýת±ä»»¸öÊý£¬Ã»ÓÐÐýת±ä»»¾ÍÊÇ0
 156. ÔÙºóÃ滹ÊÇÒ»¸öuint32£¬±íʾËõ·Å±ä»»¸öÊý£¬Ã»ÓÐËõ·Å±ä»»¾ÍÊÇ0
 157.  
 158. ƽÒƱ任½á¹¹£ºÒ»¸öuint16µÄÖ¡Êý£¬Ò»¸övec3f
 159. Ðýת±ä»»½á¹¹£ºÒ»¸öuint16µÄÖ¡Êý£¬Ò»¸övec4f
 160. Ëõ·Å±ä»»½á¹¹£ºÒ»¸öuint16µÄÖ¡Êý£¬Ò»¸övec3f
 161.  
 162. ÉÏÃæÊÇversionΪ11µÄaniÎļþ¸ñʽ£¬versionΪ10²»ÊÇuint16¶øÊÇuint32
 163.  
 164. versionΪ11£¬Ðýת±ä»»²»ÊÇvec4f£¬¶øÊÇËĸöshort£¬ÐèҪת³É¸¡µãÊýÔÙµ¥Î»»¯Ò»ÏÂ
 165.  
 166. Ç°ÃæmeshÖеÄa, b, c, d¹¹³ÉÒ»¸ö±ä»»¾ØÕó£¬ÓÃÓڰѶ¥µã±ä»»µ½¸Ã¹Ç÷À¿Õ¼ä£¬ÊܸùÇ÷ÀÓ°ÏìµÄ¶¥µãÔÚÿһ֡×ö±ä»»Ç°±ØÐëÏȳËÉϸþØÕó
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement