SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 12th, 2019 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <Keypad.h>
 2. #include <SoftwareSerial.h>
 3. #include <DFRobotDFPlayerMini.h>
 4. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
 5.  
 6. // NUMERY KWESTII MP3
 7. #define unsuccess     10 // zla odpowiedz na zagadke
 8. #define badNumber     11 // zly numer telefonu
 9. #define firstQuestP   1 // co mowi sluchawka na pierwszej zagadce
 10. #define secondQuestP  2 // ..
 11. #define thirdQuestP   3 // ..
 12. #define fourthQuestP  4 // ..
 13. #define fithQuestP    5 // ..
 14. #define beep          6 // pikniecie na wcisniecie przycisku
 15. #define firstCall     7 // pierwszy wybor dobrego numeru telefonu, kwestia fabularna
 16. #define secondCall    8// kazdy kolejny wybor telefonu
 17. #define win           9
 18.  
 19. #define inLang A0
 20.  
 21.  
 22. const byte ROWS = 4; // Four rows
 23. const byte COLS = 3; // Three columns
 24. // Define the Keymap
 25. char keys[ROWS][COLS] = {
 26.   {'1', '2', '3'},
 27.   {'4', '5', '6'},
 28.   {'7', '8', '9'},
 29.   {'*', '0', '#'}
 30. };
 31. byte rowPins[ROWS] = { 9, 10, 11, 12 };
 32. byte colPins[COLS] = { 5, 6, 7};
 33. Keypad klaw1 = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
 34. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); //Ustaw adres wyświetlacza na 0x27
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39. void playSound(int which);
 40.  
 41. void(* resetFunc) (void) = 0;
 42. SoftwareSerial mySoftwareSerial(3, 2); // RX, TX
 43. DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
 44.  
 45. #define numLen 12
 46. char number1 [numLen] = {'8', '0', '0', '3', '7', '3', '3', '7', '4', '9', '9', '2'};
 47. int ii = 0;
 48. char actual [numLen];
 49.  
 50. int wasThereAnyCall = 0;
 51.  
 52. void setup()
 53. {
 54.   mySoftwareSerial.begin(9600);
 55.   Serial.begin(115200);
 56.   pinMode(inLang, INPUT_PULLUP);
 57.   delay(1000);
 58.   lcd.init();                      // initialize the lcd
 59.   lcd.backlight();
 60.   //lcd.noBlink();
 61.   lcd.setCursor(0, 0);
 62.  
 63.   lcd.clear();
 64.  
 65.   if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {  //Use softwareSerial to communicate with mp3.
 66.     Serial.println(F("Unable to begin:"));
 67.     Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
 68.     Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
 69.     while (true) {
 70.       delay(0); // Code to compatible with ESP8266 watch dog.
 71.     }
 72.   }
 73.   Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
 74.  
 75.   myDFPlayer.volume(30);  //Set volume value. From 0 to 30
 76.   myDFPlayer.disableLoop(); //disable loop.
 77.   myDFPlayer.disableLoopAll(); //disable loop.
 78.  
 79.  
 80.   for (int i = 0; i < numLen; i++)
 81.   {
 82.     actual[i] = 127;
 83.   }
 84.   lcd.clear();
 85.   lcd.setCursor(2, 0);
 86.   int lang = digitalRead(inLang); // 1-polski, 0-angielski
 87.   if (lang)
 88.     lcd.print("WPISZ NUMER:");
 89.   else
 90.     lcd.print("ENTER NUMBER:");
 91.   wyswietlNumer(actual, numLen);
 92. }
 93.  
 94.  
 95. void wyswietlNumer(char * numer, int ileCyfr)
 96. {
 97.   int beggining = 8 - ileCyfr / 2;
 98.   for (int i = 0; i < ileCyfr; i++)
 99.   {
 100.     lcd.setCursor(i + beggining, 1); //przed begining było - 1 żeby ustawić pozycję numeru na wyświetlaczu
 101.     if (numer[i] != 127)
 102.       lcd.print(numer[i]);
 103.     else
 104.       lcd.print('_');
 105.   }
 106. }
 107.  
 108. void wyswietlNumerZagadki(int numerZagadki)
 109. {
 110.   int lang = digitalRead(inLang); // 1-polski, 0-angielski
 111.   if (numerZagadki == 1)
 112.   {
 113.     lcd.clear();
 114.     lcd.setCursor(0, 0);
 115.     if (lang)
 116.       lcd.print(" ZAGADKA NR 1 ");
 117.     else
 118.       lcd.print(" FIRST PUZZLE ");
 119.   }
 120.   if (numerZagadki == 2)
 121.   {
 122.     lcd.clear();
 123.     lcd.setCursor(0, 0);
 124.     if (lang)
 125.       lcd.print(" ZAGADKA NR 2 ");
 126.     else
 127.       lcd.print(" SECOND PUZZLE ");
 128.   }
 129.   if (numerZagadki == 3)
 130.   {
 131.     lcd.clear();
 132.     lcd.setCursor(0, 0);
 133.     if (lang)
 134.       lcd.print(" ZAGADKA NR 3 ");
 135.     else
 136.       lcd.print(" THIRD PUZZLE ");
 137.   }
 138. }
 139.  
 140. void loop()
 141. {
 142.  
 143.   char przycisk = klaw1.getKey();
 144.  
 145.   if (!(przycisk >= '0' && przycisk <= '9'))
 146.   {
 147.     if (przycisk == '#')
 148.     {
 149.       ii = 0;
 150.       for (int i = 0; i < numLen; i++)
 151.         actual[i] = 127;
 152.       lcd.clear();
 153.       lcd.setCursor(2, 0);
 154.       int lang = digitalRead(inLang); // 1-polski, 0-angielski
 155.       if (lang)
 156.         lcd.print("WPISZ NUMER:");
 157.       else
 158.         lcd.print("ENTER NUMBER:");
 159.       wyswietlNumer(actual, numLen);
 160.     }
 161.     return;
 162.   }
 163.  
 164.  
 165.   Serial.println(przycisk);
 166.   playSound(beep);
 167.  
 168.   actual[ii] = przycisk;
 169.   ii++;
 170.  
 171.   wyswietlNumer(actual, numLen);
 172.  
 173.   if (ii == numLen)
 174.   {
 175.     ii = 0;
 176.     int allCorrect = 1;
 177.     for (int i = 0; i < numLen; i++)
 178.     {
 179.       if (actual[i] != number1[i])
 180.       {
 181.         delay(1000);
 182.         allCorrect = 0;
 183.         for (int i = 0; i < numLen; i++)
 184.           actual[i] = 127;
 185.         lcd.clear();
 186.         lcd.setCursor(2, 0);
 187.         int lang = digitalRead(inLang); // 1-polski, 0-angielski
 188.         if (lang)
 189.           lcd.print("WPISZ NUMER:");
 190.         else
 191.           lcd.print("ENTER NUMBER:");
 192.         wyswietlNumer(actual, numLen);
 193.         break;
 194.       }
 195.     }
 196.  
 197.     if (allCorrect)
 198.     {
 199.       //wpisano numer telefonu !!!!!!!!!! przejsc do procedury odtwarzania zagadek
 200.       if (!wasThereAnyCall)
 201.       {
 202.         wasThereAnyCall = 1;
 203.         playSound(firstCall);
 204.  
 205.       }
 206.       else
 207.       {
 208.         playSound(secondCall);
 209.  
 210.       }
 211.  
 212.       Serial.println("dobry numer -> zagadki");
 213.       if (quests())
 214.       {
 215.         Serial.println("dobrze wszystkie :)");
 216.  
 217.         //jesli zwora albo costam -> TUTAJ
 218.         myDFPlayer.play(win);
 219.         lcd.clear();
 220.         lcd.setCursor(2, 0);
 221.         int lang = digitalRead(inLang); // 1-polski, 0-angielski
 222.         if (lang)
 223.           lcd.print("R A D I O");
 224.         else
 225.           lcd.print("R A D I O");
 226.  
 227.  
 228.         char przycisk = klaw1.getKey();
 229.  
 230.         while (1)
 231.         {
 232.           przycisk = klaw1.getKey();
 233.           if (przycisk != '0')
 234.           {
 235.             delay(5000);
 236.             przycisk = klaw1.getKey();
 237.             if (przycisk != '0')
 238.             {
 239.               resetFunc();
 240.             }
 241.           }
 242.         }
 243.  
 244.  
 245.  
 246.       }
 247.       else
 248.       {
 249.         Serial.println("zle zagadka");
 250.         lcd.clear();
 251.         delay(2000);
 252.         for (int i = 0; i < numLen; i++)
 253.           actual[i] = 127;
 254.  
 255.         lcd.setCursor(2, 0);
 256.         int lang = digitalRead(inLang); // 1-polski, 0-angielski
 257.         if (lang)
 258.           lcd.print("WPISZ NUMER:");
 259.         else
 260.           lcd.print("ENTER NUMBER:");
 261.         wyswietlNumer(actual, numLen);
 262.       }
 263.     }
 264.     else
 265.     {
 266.       Serial.println("zly numer -> sound");
 267.       playSound(badNumber);
 268.     }
 269.   }
 270. }
 271.  
 272.  
 273.  
 274. int ver = 0;
 275. int quests()
 276. {
 277.   Serial.println("zagadki -> " + String(ver));
 278.   if (ver == 0)
 279.   {
 280.     ver++; // czy mu sie uda czy nie - nie ma znaczenia - jesli sie nie uda numer kombinacji zagadek zwiekszony, jesli sie uda - nie ma to znaczenia
 281.     wyswietlNumerZagadki(1);
 282.     int res = firstQuest();
 283.     if (!res)
 284.     {
 285.       playSound(unsuccess);
 286.       return 0;
 287.     }
 288.     wyswietlNumerZagadki(2);
 289.     res = secondQuest();
 290.     if (!res)
 291.     {
 292.       playSound(unsuccess);
 293.       return 0;
 294.     }
 295.     wyswietlNumerZagadki(3);
 296.     res = thirdQuest();
 297.     if (!res)
 298.     {
 299.       playSound(unsuccess);
 300.       return 0;
 301.     }
 302.     //udalo sie przejsc 3 zagadki bez bledu - sukces
 303.     return 1;
 304.   }
 305.  
 306.   if (ver == 1)
 307.   {
 308.     ver++; //tak samo jak wyzej
 309.     wyswietlNumerZagadki(1);
 310.     int res = secondQuest();
 311.     if (!res)
 312.     {
 313.       playSound(unsuccess);
 314.       return 0;
 315.     }
 316.     wyswietlNumerZagadki(2);
 317.     res = fourthQuest();
 318.     if (!res)
 319.     {
 320.       playSound(unsuccess);
 321.       return 0;
 322.     }
 323.     wyswietlNumerZagadki(3);
 324.     res = fithQuest();
 325.     if (!res)
 326.     {
 327.       playSound(unsuccess);
 328.       return 0;
 329.     }
 330.     //udalo sie przejsc 3 zagadki bez bledu - sukces
 331.     return 1;
 332.   }
 333.  
 334.   if (ver == 2)
 335.   {
 336.     //-tutaj chcemy zostawic ostatnia wersje zeby juz sie nie meczyli tyle - niech zostanie na ver=2 to ostatnia kombinacja zagadek bedzie sie powtarzac
 337.     //-wcale nie, jednak np chcemy zrobic ze bedzie z powrotem 1 wersja
 338.  
 339.     ver = 0;
 340.     wyswietlNumerZagadki(1);
 341.     int res = firstQuest();
 342.     if (!res)
 343.     {
 344.       playSound(unsuccess);
 345.       return 0;
 346.     }
 347.     wyswietlNumerZagadki(2);
 348.     res = thirdQuest();
 349.     if (!res)
 350.     {
 351.       playSound(unsuccess);
 352.       return 0;
 353.     }
 354.     wyswietlNumerZagadki(3);
 355.     res = secondQuest();
 356.     if (!res)
 357.     {
 358.       playSound(unsuccess);
 359.       return 0;
 360.     }
 361.     //udalo sie przejsc 3 zagadki bez bledu - sukces
 362.     return 1;
 363.   }
 364. }
 365.  
 366.  
 367.  
 368. int firstQuest() //procedura obslugujaca pierwsza z zagadek, wynikiem 1 gdy ok, 0 gdy zle
 369. {
 370.   Serial.println("pierwsza zagadka");
 371.   playSound(firstQuestP);
 372.   const int dlug = 1; // tutaj zmieniasz ilosc wciskanych przyciskow po uslyszeniu zagadki
 373.   char good[dlug] = {'4'}; //to jest prawidlowa odpowiedz na zagadke pierwsza
 374.   int allCorrect = 1;
 375.   int32_t st = millis();
 376.   int32_t ileCzasuNaOdpowiedz = 31 * 1000;
 377.   char act [dlug] = {127};
 378.   wyswietlNumer(act, dlug);
 379.   for (int i = 0; i < dlug; i++)
 380.   {
 381.     char przycisk = klaw1.getKey();
 382.  
 383.     if (millis() - st > ileCzasuNaOdpowiedz)
 384.     {
 385.       allCorrect = 0;
 386.       Serial.println("timeout");
 387.       break;
 388.     }
 389.  
 390.  
 391.     if (!(przycisk >= '0' && przycisk <= '9' && przycisk != NO_KEY))
 392.     {
 393.       i--;
 394.       int nowSec = (ileCzasuNaOdpowiedz - (millis() - st)) / 1000 + 1;
 395.       if (nowSec >= 10)
 396.       {
 397.         lcd.setCursor(13, 1);
 398.         lcd.print(nowSec);
 399.         lcd.print('s');
 400.       }
 401.       else
 402.       {
 403.         lcd.setCursor(13, 1);
 404.         lcd.print(' ');
 405.         lcd.setCursor(14, 1);
 406.         lcd.print(nowSec);
 407.         lcd.print('s');
 408.       }
 409.       continue;
 410.     }
 411.     act[i] = przycisk;
 412.  
 413.     wyswietlNumer(act, dlug);
 414.  
 415.     if (przycisk != good[i])
 416.       allCorrect = 0;
 417.   }
 418.  
 419.   if (allCorrect)
 420.   {
 421.     //ok, kolejna zagadka?
 422.     return 1;
 423.   }
 424.   else
 425.   {
 426.     //zle, powrot do poczatku
 427.     return 0;
 428.   }
 429. }
 430.  
 431. int secondQuest() //procedura obslugujaca druga z zagadek, wynikiem 1 gdy ok, 0 gdy zle
 432. {
 433.   Serial.println("druga zagadka");
 434.   playSound(secondQuestP);
 435.   const int dlug = 1; // tutaj zmieniasz ilosc wciskanych przyciskow po uslyszeniu zagadki
 436.   char good[dlug] = {'2'}; //to jest prawidlowa odpowiedz na zagadke 2
 437.   int allCorrect = 1;
 438.   int32_t ileCzasuNaOdpowiedz = 41 * 1000;
 439.   int32_t st = millis();
 440.   char act [dlug] = {127};
 441.   wyswietlNumer(act, dlug);
 442.   for (int i = 0; i < dlug; i++)
 443.   {
 444.     char przycisk = klaw1.getKey();
 445.  
 446.     if (millis() - st > ileCzasuNaOdpowiedz)
 447.     {
 448.       allCorrect = 0;
 449.       Serial.println("timeout");
 450.       break;
 451.     }
 452.     if (!(przycisk >= '0' && przycisk <= '9' && przycisk != NO_KEY))
 453.     {
 454.       i--;
 455.       int nowSec = (ileCzasuNaOdpowiedz - (millis() - st)) / 1000 + 1;
 456.       if (nowSec >= 10)
 457.       {
 458.         lcd.setCursor(13, 1);
 459.         lcd.print(nowSec);
 460.         lcd.print('s');
 461.       }
 462.       else
 463.       {
 464.         lcd.setCursor(13, 1);
 465.         lcd.print(' ');
 466.         lcd.setCursor(14, 1);
 467.         lcd.print(nowSec);
 468.         lcd.print('s');
 469.       }
 470.       continue;
 471.     }
 472.     act[i] = przycisk;
 473.  
 474.     wyswietlNumer(act, dlug);
 475.  
 476.     if (przycisk != good[i])
 477.       allCorrect = 0;
 478.   }
 479.  
 480.   if (allCorrect)
 481.   {
 482.     //ok, kolejna zagadka?
 483.     return 1;
 484.   }
 485.   else
 486.   {
 487.     //zle, powrot do poczatku
 488.     return 0;
 489.   }
 490. }
 491.  
 492.  
 493. int thirdQuest() //procedura obslugujaca trzecia z zagadek, wynikiem 1 gdy ok, 0 gdy zle
 494. {
 495.   Serial.println("trzecia zagadka");
 496.   playSound(thirdQuestP);
 497.   const int dlug = 1; // tutaj zmieniasz ilosc wciskanych przyciskow po uslyszeniu zagadki
 498.   char good[dlug] = {'4'}; //to jest prawidlowa odpowiedz na zagadke 3
 499.   int allCorrect = 1;
 500.   int32_t ileCzasuNaOdpowiedz = 37 * 1000;
 501.   int32_t st = millis();
 502.   char act [dlug] = {127};
 503.   wyswietlNumer(act, dlug);
 504.   for (int i = 0; i < dlug; i++)
 505.   {
 506.     char przycisk = klaw1.getKey();
 507.  
 508.     if (millis() - st > ileCzasuNaOdpowiedz)
 509.     {
 510.       allCorrect = 0;
 511.       Serial.println("timeout");
 512.       break;
 513.     }
 514.     if (!(przycisk >= '0' && przycisk <= '9' && przycisk != NO_KEY))
 515.     {
 516.       i--;
 517.       int nowSec = (ileCzasuNaOdpowiedz - (millis() - st)) / 1000 + 1;
 518.       if (nowSec >= 10)
 519.       {
 520.         lcd.setCursor(13, 1);
 521.         lcd.print(nowSec);
 522.         lcd.print('s');
 523.       }
 524.       else
 525.       {
 526.         lcd.setCursor(13, 1);
 527.         lcd.print(' ');
 528.         lcd.setCursor(14, 1);
 529.         lcd.print(nowSec);
 530.         lcd.print('s');
 531.       }
 532.       continue;
 533.     }
 534.     act[i] = przycisk;
 535.  
 536.     wyswietlNumer(act, dlug);
 537.  
 538.     if (przycisk != good[i])
 539.       allCorrect = 0;
 540.   }
 541.  
 542.   if (allCorrect)
 543.   {
 544.     //ok, kolejna zagadka?
 545.     return 1;
 546.   }
 547.   else
 548.   {
 549.     //zle, powrot do poczatku
 550.     return 0;
 551.   }
 552. }
 553.  
 554.  
 555. int fourthQuest() //procedura obslugujaca czwarta z zagadek, wynikiem 1 gdy ok, 0 gdy zle
 556. {
 557.   Serial.println("czwarta zagadka");
 558.   playSound(fourthQuestP);
 559.   const int dlug = 1; // tutaj zmieniasz ilosc wciskanych przyciskow po uslyszeniu zagadki
 560.   char good[dlug] = {'2'}; //to jest prawidlowa odpowiedz na zagadke 4
 561.   int allCorrect = 1;
 562.   int32_t ileCzasuNaOdpowiedz = 36 * 1000;
 563.   int32_t st = millis();
 564.   char act [dlug] = {127};
 565.   wyswietlNumer(act, dlug);
 566.   for (int i = 0; i < dlug; i++)
 567.   {
 568.     char przycisk = klaw1.getKey();
 569.  
 570.     if (millis() - st > ileCzasuNaOdpowiedz)
 571.     {
 572.       allCorrect = 0;
 573.       Serial.println("timeout");
 574.       break;
 575.     }
 576.     if (!(przycisk >= '0' && przycisk <= '9' && przycisk != NO_KEY))
 577.     {
 578.       i--;
 579.       int nowSec = (ileCzasuNaOdpowiedz - (millis() - st)) / 1000 + 1;
 580.       if (nowSec >= 10)
 581.       {
 582.         lcd.setCursor(13, 1);
 583.         lcd.print(nowSec);
 584.         lcd.print('s');
 585.       }
 586.       else
 587.       {
 588.         lcd.setCursor(13, 1);
 589.         lcd.print(' ');
 590.         lcd.setCursor(14, 1);
 591.         lcd.print(nowSec);
 592.         lcd.print('s');
 593.       }
 594.       continue;
 595.     }
 596.  
 597.     act[i] = przycisk;
 598.  
 599.     wyswietlNumer(act, dlug);
 600.  
 601.     if (przycisk != good[i])
 602.       allCorrect = 0;
 603.   }
 604.  
 605.   if (allCorrect)
 606.   {
 607.     //ok, kolejna zagadka?
 608.     return 1;
 609.   }
 610.   else
 611.   {
 612.     //zle, powrot do poczatku
 613.     return 0;
 614.   }
 615. }
 616.  
 617. int fithQuest() //procedura obslugujaca piata z zagadek, wynikiem 1 gdy ok, 0 gdy zle
 618. {
 619.   playSound(fithQuestP);
 620.   const int dlug = 1; // tutaj zmieniasz ilosc wciskanych przyciskow po uslyszeniu zagadki
 621.   char good[dlug] = {'3'}; //to jest prawidlowa odpowiedz na zagadke 4
 622.   int allCorrect = 1;
 623.   int32_t ileCzasuNaOdpowiedz = 44 * 1000;
 624.   int32_t st = millis();
 625.   char act [dlug] = { 127 };
 626.   wyswietlNumer(act, dlug);
 627.   for (int i = 0; i < dlug; i++)
 628.   {
 629.     char przycisk = klaw1.getKey();
 630.  
 631.     if (millis() - st > ileCzasuNaOdpowiedz)
 632.     {
 633.       allCorrect = 0;
 634.       break;
 635.     }
 636.     if (!(przycisk >= '0' && przycisk <= '9' && przycisk != NO_KEY))
 637.     {
 638.       i--;
 639.       int nowSec = (ileCzasuNaOdpowiedz - (millis() - st)) / 1000 + 1;
 640.       if (nowSec >= 10)
 641.       {
 642.         lcd.setCursor(13, 1);
 643.         lcd.print(nowSec);
 644.         lcd.print('s');
 645.       }
 646.       else
 647.       {
 648.         lcd.setCursor(13, 1);
 649.         lcd.print(' ');
 650.         lcd.setCursor(14, 1);
 651.         lcd.print(nowSec);
 652.         lcd.print('s');
 653.       }
 654.       continue;
 655.     }
 656.     act[i] = przycisk;
 657.  
 658.     wyswietlNumer(act, dlug);
 659.  
 660.     if (przycisk != good[i])
 661.       allCorrect = 0;
 662.   }
 663.  
 664.   if (allCorrect)
 665.   {
 666.     //ok, kolejna zagadka?
 667.     return 1;
 668.   }
 669.   else
 670.   {
 671.     //zle, powrot do poczatku
 672.     return 0;
 673.   }
 674. }
 675.  
 676. void playSound(int which) // should be blocking - add delay long enough to finish sound
 677. {
 678.   int lang = !digitalRead(inLang); // 0-polski, 1-angielski
 679.   which += lang * 11;
 680.  
 681.   //which od 1 do 11 -> dzwieki po polsku zgodnie z define'ami na gorze
 682.   //which od 12 do 22-> dzwieki po angielsku
 683.  
 684.  
 685.   myDFPlayer.play(which);
 686.  
 687.   if (which == firstCall) // odczekiwanie podczas odtwarzania dźwięku
 688.   {
 689.     if (lang == 0)
 690.       delay(66000); //jeśli polski
 691.     else
 692.       delay(64000); //jeśli angielski
 693.   }
 694.  
 695.   if (which == secondCall) // odczekiwanie podczas odtwarzania dźwięku
 696.   {
 697.     if (lang == 0)
 698.       delay(22000); //jeśli polski
 699.     else
 700.       delay(23000); //jeśli angielski
 701.   }
 702.   if (which == firstQuestP) // odczekiwanie podczas odtwarzania dźwięku
 703.   {
 704.     if (lang == 0)
 705.       delay(5000); //jeśli polski - 15 sekund mniej niż ma nagranie bo udzielić odpowiedz można dopiero jak odlicza czas
 706.     else
 707.       delay(21000); //jeśli angielski
 708.   }
 709.  
 710.   if (which == secondQuestP) // odczekiwanie podczas odtwarzania dźwięku
 711.   {
 712.     if (lang == 0)
 713.       delay(5000); //jeśli polski
 714.     else
 715.       delay(23000); //jeśli angielski
 716.   }
 717.  
 718.  
 719.   if (which == thirdQuestP) // odczekiwanie podczas odtwarzania dźwięku
 720.   {
 721.     if (lang == 0)
 722.       delay(5000); //jeśli polski
 723.     else
 724.       delay(23000); //jeśli angielski
 725.   }
 726.  
 727.   if (which == fourthQuestP) // odczekiwanie podczas odtwarzania dźwięku
 728.   {
 729.     if (lang == 0)
 730.       delay(5000); //jeśli polski
 731.     else
 732.       delay(23000); //jeśli angielski
 733.   }
 734.   if (which == fithQuestP) // odczekiwanie podczas odtwarzania dźwięku
 735.   {
 736.     if (lang == 0)
 737.       delay(5000); //jeśli polski
 738.     else
 739.       delay(23000); //jeśli angielski
 740.   }
 741.   if (which == win) // odczekiwanie podczas odtwarzania dźwięku
 742.   {
 743.     if (lang == 0)
 744.       delay(22000); //jeśli polski
 745.     else
 746.       delay(23000); //jeśli angielski
 747.   }
 748. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top