daily pastebin goal
30%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 25th, 2019 48 in 1 day
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stdafx.h"
 2.  
 3. #define _USE_MATH_DEFINES
 4.  
 5. #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>  // Gaussian Blur
 6. #include <opencv2/core/core.hpp>        // Basic OpenCV structures (cv::Mat, Scalar)
 7. #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
 8. #include <stdio.h>
 9. #include <math.h>
 10. #include <iostream>
 11.  
 12. int angle = 0;
 13. char dir = 1;
 14. int speed = 1;
 15. using namespace std;
 16. using namespace cv;
 17.  
 18. bool Rotate(Mat_<uchar> &peppersPixels, Mat_<uchar> &rotatedPeppersPixels);
 19.  
 20. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 21. {
 22.     // Stworzenie okna w którym przechwycone obrazy będą wyświetlane
 23.     cvNamedWindow("Obracanie obrazu", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
 24.    
 25.     // Pobranie obrazu
 26.     Mat imagePeppers = imread("peppers.jpg",CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
 27.  
 28.     // Utworzenie obiektu przechowującego obraz, który będzie obracany
 29.     Mat rotatedPeppers = imagePeppers.clone();
 30.  
 31.     // Uzyskanie macierzy pikseli na podstawie obiektów Mat
 32.     Mat_<uchar> peppersPixels = imagePeppers;
 33.     Mat_<uchar> rotatedPeppersPixels = rotatedPeppers;
 34.  
 35.     while(1)
 36.     {
 37.         // Obracanie obrazu
 38.         if(Rotate(peppersPixels, rotatedPeppersPixels) == true)
 39.             break;
 40.  
 41.         // Wyświetlanie obrazu
 42.         imshow("Obracanie obrazu", rotatedPeppersPixels);
 43.     }
 44.  
 45.     // Niszczenie okna
 46.     cvDestroyWindow("Obracanie obrazu");
 47.     return 0;
 48. }
 49.  
 50. bool Rotate(Mat_<uchar> &peppersPixels, Mat_<uchar> &rotatedPeppersPixels)
 51. {
 52.     /* Funkcja obracająca obraz peppersPixels o liczbę stopni zwiększaną o 1 przy każdym kolejnym wywołaniu.
 53.     Kiedy liczba stopni dochodzi do 360, następuje powtórzenie cyklu - ustawienie liczbę stopni na 0.
 54.     Wynikowy obraz (obrócony) zostaje zapisywany w rotatedPeppersPixels. */
 55.    
 56.     // TODO
 57.  
 58.     rotatedPeppersPixels.setTo(0);
 59.    
 60.  
 61.     for(int i = 0; i < peppersPixels.rows; i++)
 62.     {
 63.         for(int j = 0; j < peppersPixels.cols; j++)
 64.         {
 65.             //Mat_<uchar> p =
 66.             float x = (i - peppersPixels.rows / 2) * cos(dir * angle * M_PI/180) + (j - peppersPixels.cols / 2) * (-sin(dir * angle * M_PI/180));
 67.             float y = (i - peppersPixels.rows / 2) * sin(dir * angle * M_PI/180) + (j - peppersPixels.cols / 2) * cos(dir * angle * M_PI/180);
 68.             int xx = (int)x + peppersPixels.rows / 2;
 69.             int yy = (int)y + peppersPixels.cols / 2;
 70.             if(xx >= 0 && xx < peppersPixels.rows && yy >= 0 && yy < peppersPixels.cols)
 71.             {
 72.                 rotatedPeppersPixels[xx][yy] = peppersPixels[i][j];
 73.             }
 74.            
 75.         }
 76.     }Mat_<uchar> mat = rotatedPeppersPixels;
 77.             medianBlur(mat, rotatedPeppersPixels, 3);
 78.  
 79.     angle += speed;
 80.     if(angle > 360) angle = 0;
 81.  
 82.     // Oczekiwanie na wciśnięcie klawisza Esc lub Enter
 83.     char key = cvWaitKey(1);
 84.     if(key == 27 || key == 13/*Esc lub Enter*/)
 85.         return true;
 86.     if(key == 100)
 87.     {
 88.         dir = -dir;
 89.     }
 90.     if(key == 43 && speed <=10)
 91.     {
 92.         speed++;
 93.     }
 94.     if(key == 45 && speed > 0)
 95.     {
 96.         speed--;
 97.     }
 98.  
 99.     return false;
 100. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top