SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 10th, 2019 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*************************************************************************************/
 2.  
 3.  
 4. // Troch� bardziej skomplikowany program wykorzystuj�cy funkcje biblioteki OpenGL
 5.  
 6.  
 7.  
 8. /*************************************************************************************/
 9.  
 10. #include "pch.h"
 11. #include <windows.h>
 12. #include <gl/gl.h>
 13. #include <gl/glut.h>
 14.  
 15. /*************************************************************************************/
 16.  
 17.  
 18. // Funkcaja okre�laj�ca, co ma by� rysowane
 19. // (zawsze wywo�ywana, gdy trzeba przerysowa� scen�)
 20.  
 21. int level = 5;
 22. float sz = 100;
 23. int perturbacje = 5;
 24.  
 25. float perturbatedValue(float value,float perturbatedBy) {
 26.     return value + perturbatedBy;
 27. }
 28.  
 29. void draw_sierpinski(float x, float y, float sz, int level)
 30. {
 31.     if (level > 0)
 32.     {
 33.         sz = sz / 3;
 34.  
 35.         draw_sierpinski(x, y, sz, level - 1);
 36.         draw_sierpinski(x - sz, y, sz, level - 1);
 37.         draw_sierpinski(x - sz - sz, y, sz, level - 1);
 38.  
 39.         draw_sierpinski(x, y - sz, sz, level - 1);
 40.         //draw_sierpinski(x - sz , y - sz, sz, level - 1); - zeby srodkowy kwadrat sie nie renderowal
 41.         draw_sierpinski(x - sz - sz, y - sz, sz, level - 1);
 42.  
 43.         draw_sierpinski(x, y - sz - sz, sz, level - 1);
 44.         draw_sierpinski(x - sz, y - sz - sz, sz, level - 1);
 45.         draw_sierpinski(x - sz - sz, y - sz - sz, sz, level - 1);
 46.     }
 47.  
 48.     else
 49.     {
 50.  
 51.         glColor3ub(rand() % 255, rand() % 255, rand() % 255);
 52.         glBegin(GL_POLYGON);
 53.  
 54.  
 55.         glVertex2f(perturbatedValue(x, rand() % perturbacje) , perturbatedValue(y, rand() % perturbacje)); //r
 56.         glVertex2f(perturbatedValue(x, rand() % perturbacje), perturbatedValue(y - sz,rand() % perturbacje)); //rb
 57.         glVertex2f(perturbatedValue(x - sz, rand() % perturbacje), perturbatedValue(y - sz,rand() % perturbacje)); //lb
 58.         glVertex2f(perturbatedValue(x - sz, rand() % perturbacje), perturbatedValue( y, rand() % perturbacje)); //lt
 59.         glEnd();
 60.     }
 61. }
 62.  
 63. void RenderScene(void)
 64.  
 65. {
 66.  
 67.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 68.     // Czyszczenie okna aktualnym kolorem czyszcz�cym
 69.  
 70.  
 71.     glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
 72.     // Ustawienie aktualnego koloru rysowania na zielony
 73.  
 74.     draw_sierpinski(50, 50, sz, level);
 75.  
 76.     glFlush();
 77.     // Przekazanie polece� rysuj�cych do wykonania
 78.  
 79. }
 80.  
 81. /*************************************************************************************/
 82.  
 83.  
 84. // Funkcja ustalaj�ca stan renderowania
 85.  
 86.  
 87.  
 88.  
 89. void MyInit(void)
 90.  
 91. {
 92.  
 93.     glClearColor(0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f);
 94.     // Kolor okna wn�trza okna - ustawiono na szary
 95.  
 96. }
 97.  
 98. /*************************************************************************************/
 99.  
 100.  
 101. // Funkcja s�u��ca do kontroli zachowania proporcji rysowanych obiekt�w
 102. // niezale�nie od rozmiar�w okna graficznego
 103.  
 104.  
 105.  
 106. void ChangeSize(GLsizei horizontal, GLsizei vertical)
 107.  
 108. // Parametry horizontal i vertical (szeroko�� i wysoko�� okna) s�
 109. // przekazywane do funkcji za ka�dym razem, gdy zmieni si� rozmiar okna
 110.  
 111. {
 112.  
 113.     GLfloat AspectRatio;
 114.  
 115.     // Deklaracja zmiennej AspectRatio okre�laj�cej proporcj� wymiar�w okna
 116.  
 117.  
 118.  
 119.     if (vertical == 0)
 120.         // Zabezpieczenie pzred dzieleniem przez 0
 121.  
 122.         vertical = 1;
 123.  
 124.     glViewport(0, 0, horizontal, vertical);
 125.     // Ustawienie wielko�ciokna okna urz�dzenia (Viewport)
 126.     // W tym przypadku od (0,0) do (horizontal, vertical)
 127.  
 128.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 129.     // Okre�lenie uk�adu wsp�rz�dnych obserwatora
 130.  
 131.     glLoadIdentity();
 132.     // Okre�lenie przestrzeni ograniczaj�cej
 133.  
 134.     AspectRatio = (GLfloat)horizontal / (GLfloat)vertical;
 135.     // Wyznaczenie wsp�czynnika proporcji okna
 136.  
 137.     // Gdy okno na ekranie nie jest kwadratem wymagane jest
 138.     // okre�lenie okna obserwatora.
 139.     // Pozwala to zachowa� w�a�ciwe proporcje rysowanego obiektu
 140.     // Do okre�lenia okna obserwatora s�u�y funkcja glOrtho(...)
 141.  
 142.  
 143.     if (horizontal <= vertical)
 144.  
 145.         glOrtho(-100.0, 100.0, -100.0 / AspectRatio, 100.0 / AspectRatio, 1.0, -1.0);
 146.  
 147.     else
 148.  
 149.         glOrtho(-100.0*AspectRatio, 100.0*AspectRatio, -100.0, 100.0, 1.0, -1.0);
 150.  
 151.  
 152.  
 153.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 154.     // Okre�lenie uk�adu wsp�rz�dnych    
 155.  
 156.     glLoadIdentity();
 157.  
 158. }
 159.  
 160. /*************************************************************************************/
 161.  
 162.  
 163. // G��wny punkt wej�cia programu. Program dzia�a w trybie konsoli
 164.  
 165.  
 166.  
 167.  
 168. void main(void)
 169.  
 170. {
 171.  
 172.     glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGBA);
 173.     // Ustawienie trybu wy�wietlania
 174.     // GLUT_SINGLE - pojedynczy bufor wy�wietlania
 175.     // GLUT_RGBA - model kolor�w RGB
 176.  
 177.  
 178.     glutCreateWindow("Drugi program w OpenGL");
 179.     // Utworzenie okna i okre�lenie tre�ci napisu w nag��wku okna
 180.  
 181.     glutDisplayFunc(RenderScene);
 182.     // Okre�lenie, �e funkcja RenderScene b�dzie funkcj� zwrotn� (callback)
 183.     // Biblioteka GLUT b�dzie wywo�ywa�a t� funkcj� za ka�dym razem, gdy
 184.     // trzeba b�dzie przerysowa� okno
 185.  
 186.  
 187.     glutReshapeFunc(ChangeSize);
 188.     // Dla aktualnego okna ustala funkcj� zwrotn� odpowiedzialn� za
 189.     // zmiany rozmiaru okna
 190.  
 191.     MyInit();
 192.     // Funkcja MyInit (zdefiniowana powy�ej) wykonuje wszelkie
 193.     // inicjalizacje konieczneprzed przyst�pieniem do renderowania
 194.  
 195.  
 196.     glutMainLoop();
 197.     // Funkcja uruchamia szkielet biblioteki GLUT
 198.  
 199. }
 200.  
 201. /*************************************************************************************/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top