Guest User

Untitled

a guest
Aug 20th, 2019
577
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. local l11l11illiiiI11lI1i = assert local IIl1il11l1lIIIi1liI = select local I1iI1lII1Ii1I11I111 = tonumber local lIliI1I11l1Ili11II1l1 = unpack local lIl11iII11l1IIl1I1I = pcall local iiii1IiIii1IiIlIIil = setfenv local i1Ii1iiIIiiiilI1llI = setmetatable local illIiI11iililIIIl1i = type local iIllliiilllliIilIIi = getfenv local I11llIiIli111liiII1 = tostring local lIl111I1iIIlIlIiIIiiI = error local lli1IilliliiiII1III = string.sub local lIllli11ll11lIilIl1li = string.byte local I1li1Iil1IIll1l1Ill = string.char local lIliI1i1il11illii1III = string.rep local lIlilIIIlIl1iIliiii1i = string.gsub local IIi1i1ilI1lI1IlIIIl = string.match local IiiI111IIii1i11Illi = 1 local function lil1iIliiiI11II1I1l(Ill1I1Iil1i11lIIi1l, Iilii1i1l111lIIll11) local lIlI1l1iI1IiI11liiI1I Ill1I1Iil1i11lIIi1l = lIlilIIIlIl1iIliiii1i(lli1IilliliiiII1III(Ill1I1Iil1i11lIIi1l, 5), "..", function(iI1ii1ii1IIlIllilIl) if lIllli11ll11lIilIl1li(iI1ii1ii1IIlIllilIl, 2) == 71 then lIlI1l1iI1IiI11liiI1I = I1iI1lII1Ii1I11I111(lli1IilliliiiII1III(iI1ii1ii1IIlIllilIl, 1, 1)) return "" else local i1lIIII1lIlIiIii1I1 = I1li1Iil1IIll1l1Ill(I1iI1lII1Ii1I11I111(iI1ii1ii1IIlIllilIl, 16)) if lIlI1l1iI1IiI11liiI1I then local iIiili1liiii11il11l = lIliI1i1il11illii1III(i1lIIII1lIlIiIii1I1, lIlI1l1iI1IiI11liiI1I) lIlI1l1iI1IiI11liiI1I = nil return iIiili1liiii11il11l else return i1lIIII1lIlIiIii1I1 end end end) local function IiiII1iIIiiiIiIl1ii() local liIIl1iII11l1IlllII = lIllli11ll11lIilIl1li(Ill1I1Iil1i11lIIi1l, IiiI111IIii1i11Illi, IiiI111IIii1i11Illi) IiiI111IIii1i11Illi = IiiI111IIii1i11Illi + 1 return liIIl1iII11l1IlllII end local function lIllliiiIliilIil1Ii1l() local liIIl1iII11l1IlllII, i1lIIII1lIlIiIii1I1, iIiili1liiii11il11l, IlIi1II1IIiiIliiI1i = lIllli11ll11lIilIl1li(Ill1I1Iil1i11lIIi1l, IiiI111IIii1i11Illi, IiiI111IIii1i11Illi + 3) IiiI111IIii1i11Illi = IiiI111IIii1i11Illi + 4 return IlIi1II1IIiiIliiI1i * 16777216 + iIiili1liiii11il11l * 65536 + i1lIIII1lIlIiIii1I1 * 256 + liIIl1iII11l1IlllII end local function III1l1I1I1i1llIi1ll(liI1i1lIlI1ilIIIIll, lIl1IIIIi11Iii1Il1i11, lIl1i1Ili1llIilI1lllI) if lIl1i1Ili1llIilI1lllI then local lll1IIIllil1IiIill1, lIlilllI11liII1llIlil = 0, 0 for lIlII11iilIi111iiiI11 = lIl1IIIIi11Iii1Il1i11, lIl1i1Ili1llIilI1lllI do lll1IIIllil1IiIill1 = lll1IIIllil1IiIill1 + 2 ^ lIlilllI11liII1llIlil * III1l1I1I1i1llIi1ll(liI1i1lIlI1ilIIIIll, lIlII11iilIi111iiiI11) lIlilllI11liII1llIlil = lIlilllI11liII1llIlil + 1 end return lll1IIIllil1IiIill1 else local llIIl1lIl1ll1ii1I1I = 2 ^ (lIl1IIIIi11Iii1Il1i11 - 1) return llIIl1lIl1ll1ii1I1I <= liI1i1lIlI1ilIIIIll % (llIIl1lIl1ll1ii1I1I + llIIl1lIl1ll1ii1I1I) and 1 or 0 end end local function lIIiI1iI11I1liI1IiI() local liIIl1iII11l1IlllII, i1lIIII1lIlIiIii1I1 = lIllliiiIliilIil1Ii1l(), lIllliiiIliilIil1Ii1l() if liIIl1iII11l1IlllII == 0 and i1lIIII1lIlIiIii1I1 == 0 then return 0 end return (-2 * III1l1I1I1i1llIi1ll(i1lIIII1lIlIiIii1I1, 32) + 1) * 2 ^ (III1l1I1I1i1llIi1ll(i1lIIII1lIlIiIii1I1, 21, 31) - 1023) * ((III1l1I1I1i1llIi1ll(i1lIIII1lIlIiIii1I1, 1, 20) * 4294967296 + liIIl1iII11l1IlllII) / 4503599627370496 + 1) end local function IlIII11Il1iIil11iIl(lIl1IIll11iI1l11ilI1l) local lIlilll1II11IlIii1i1l = { lIllli11ll11lIilIl1li(Ill1I1Iil1i11lIIi1l, IiiI111IIii1i11Illi, IiiI111IIii1i11Illi + 3) } IiiI111IIii1i11Illi = IiiI111IIii1i11Illi + 4 local IIlIiiililiI11lIiIl = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for lIlII11iilIi111iiiI11 = 1, 8 do IIlIiiililiI11lIiIl[lIlII11iilIi111iiiI11] = III1l1I1I1i1llIi1ll(lIl1IIll11iI1l11ilI1l, lIlII11iilIi111iiiI11) end local li11l1il1l1lIlI11l1 = "" for lIlII11iilIi111iiiI11 = 1, 4 do local lll1IIIllil1IiIill1, lIlilllI11liII1llIlil = 0, 0 for li1IiliIl1liIiiIlII = 1, 8 do local l1lI11iiI11IlIiiiI1 = III1l1I1I1i1llIi1ll(lIlilll1II11IlIii1i1l[lIlII11iilIi111iiiI11], li1IiliIl1liIiiIlII) if IIlIiiililiI11lIiIl[li1IiliIl1liIiiIlII] == 1 then l1lI11iiI11IlIiiiI1 = l1lI11iiI11IlIiiiI1 == 1 and 0 or 1 end lll1IIIllil1IiIill1 = lll1IIIllil1IiIill1 + 2 ^ lIlilllI11liII1llIlil * l1lI11iiI11IlIiiiI1 lIlilllI11liII1llIlil = lIlilllI11liII1llIlil + 1 end li11l1il1l1lIlI11l1 = li11l1il1l1lIlI11l1 .. li11l1il1l1lIlI11l1.char(lll1IIIllil1IiIill1) end local liIIl1iII11l1IlllII, i1lIIII1lIlIiIii1I1, iIiili1liiii11il11l, IlIi1II1IIiiIliiI1i = lIllli11ll11lIilIl1li(li11l1il1l1lIlI11l1, 1, 4) return IlIi1II1IIiiIliiI1i * 16777216 + iIiili1liiii11il11l * 65536 + i1lIIII1lIlIiIii1I1 * 256 + liIIl1iII11l1IlllII end local function IIli111iiliiiIiI1Il(lIl1IIll11iI1l11ilI1l) local lIl1IIIi1il111Ililii1 = lIllliiiIliilIil1Ii1l() IiiI111IIii1i11Illi = IiiI111IIii1i11Illi + lIl1IIIi1il111Ililii1 local IIlIiiililiI11lIiIl = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for lIlII11iilIi111iiiI11 = 1, 8 do IIlIiiililiI11lIiIl[lIlII11iilIi111iiiI11] = III1l1I1I1i1llIi1ll(lIl1IIll11iI1l11ilI1l, lIlII11iilIi111iiiI11) end local li11l1il1l1lIlI11l1 = "" for lIlII11iilIi111iiiI11 = 1, lIl1IIIi1il111Ililii1 do local lll1IIIllil1IiIill1, lIlilllI11liII1llIlil = 0, 0 for li1IiliIl1liIiiIlII = 1, 8 do local l1lI11iiI11IlIiiiI1 = III1l1I1I1i1llIi1ll(lIllli11ll11lIilIl1li(Ill1I1Iil1i11lIIi1l, IiiI111IIii1i11Illi - lIl1IIIi1il111Ililii1 + lIlII11iilIi111iiiI11 - 1), li1IiliIl1liIiiIlII) if IIlIiiililiI11lIiIl[li1IiliIl1liIiiIlII] == 1 then l1lI11iiI11IlIiiiI1 = l1lI11iiI11IlIiiiI1 == 1 and 0 or 1 end lll1IIIllil1IiIill1 = lll1IIIllil1IiIill1 + 2 ^ lIlilllI11liII1llIlil * l1lI11iiI11IlIiiiI1 lIlilllI11liII1llIlil = lIlilllI11liII1llIlil + 1 end li11l1il1l1lIlI11l1 = li11l1il1l1lIlI11l1 .. li11l1il1l1lIlI11l1.char(lll1IIIllil1IiIill1) end return li11l1il1l1lIlI11l1 end local il111IllllI1IIIlIi1 = IiiII1iIIiiiIiIl1ii() local IlI1lIIIil1lI1iII11 = IiiII1iIIiiiIiIl1ii() local function II1IIlIi1l1i1IIll1i() local lliIIlI111I1iliI1il = { [72266] = {}, [68418] = {}, [6030] = {}, [84269] = {} } local lIl11iiIiill1l1Iillil = #{5595} IiiII1iIIiiiIiIl1ii() lIllliiiIliilIil1Ii1l() local l1li1illii1llI1lIlI = lIllliiiIliilIil1Ii1l() - (#{ 6520, 6383, 4427, 3499, 1602, 2390, 2369, 2558, 377, 690, 3666, 2563, 5285, 5583, 3833, 2725, 6432, 6064, 4854, 5753, 725, 6464 } + 133695) for lIlII11iilIi111iiiI11 = lIl11iiIiill1l1Iillil, l1li1illii1llI1lIlI do local lIllI1iI1lIiIiIi1i1l1 = {} local lIll1llilIl1iIill11il = IlIII11Il1iIil11iIl(IlI1lIIIil1lI1iII11) lIllI1iI1lIiIiIi1i1l1[35310] = III1l1I1I1i1llIi1ll(lIll1llilIl1iIill11il, #{1685}, #{ 3782, 4665, 5853, 4665, 3804, 1186, 1203, 3035, 2366, 1351, 2519, 2588, 2603, 5023, 5504, 363, 861, 1275 }) lIllI1iI1lIiIiIi1i1l1[114341] = III1l1I1I1i1llIi1ll(lIll1llilIl1iIill11il, #{ 6123, 1473, 6479, 6869, 5179, 1357, 531, 3390, 5525, 5932 }, #{ 6182, 2132, 2074, 3934, 2453, 5552, 819, 930, 4342, 5297, 3816, 3477, 1814, 3797, 49, 2584, 3267, 3926 }) lIllI1iI1lIiIiIi1i1l1[91370] = III1l1I1I1i1llIi1ll(lIll1llilIl1iIill11il, #{ 727, 5591, 6219, 4221, 3542, 4789, 4495, 5537, 1713, 6723, 41, 1196, 2368, 830, 4951, 4227, 6337, 2983, 2554 }, #{ 2733, 5820, 4081, 3777, 2623, 769, 5822, 1971, 1793, 5547, 1690, 8, 6496, 6743, 3249, 3259, 4771, 1495, 2377, 3993, 5206, 690 } + 4) lIllI1iI1lIiIiIi1i1l1[78419] = III1l1I1I1i1llIi1ll(lIll1llilIl1iIill11il, #{2406}, #{ 3139, 713, 3307, 5293, 3574, 3, 6523, 4479, 1769 }) lIllI1iI1lIiIiIi1i1l1[20335] = III1l1I1I1i1llIi1ll(lIll1llilIl1iIill11il, #{ 6788, 5167, 5897, 6706, 4362, 4188, 1695, 2576, 2667, 3650, 1553, 3428, 1991, 6206, 1889, 1895, 2233, 1090, 2811, 5900 } + 7, #{ 6225, 3166, 2374, 5984, 4720, 2042, 4353, 1076, 366, 215, 3580, 3833, 2844, 2956, 5292, 4517, 287, 6612, 5092, 6332, 4495, 1323, 4436 } + 9) lIllI1iI1lIiIiIi1i1l1[71333] = III1l1I1I1i1llIi1ll(lIll1llilIl1iIill11il, #{ 3891, 5139, 901, 4551, 3042, 988, 913, 6556, 70, 3971, 1258, 4720, 4299, 2859, 1365, 4457, 3850, 2447, 1562, 3532, 4957, 1373 } + 5, #{ 4329, 270, 6583, 878, 4123, 5717, 6258, 909, 2381, 42, 4393, 3222, 2237, 276, 1663, 3876, 5712, 4164, 3350, 3524, 3203, 3690, 3689 } + 9) lIllI1iI1lIiIiIi1i1l1[11684] = III1l1I1I1i1llIi1ll(lIll1llilIl1iIill11il, #{ 3891, 5139, 901, 4551, 3042, 988, 913, 6556, 70, 3971, 1258, 4720, 4299, 2859, 1365, 4457, 3850, 2447, 1562, 3532, 4957, 1373 } + 5, #{ 4329, 270, 6583, 878, 4123, 5717, 6258, 909, 2381, 42, 4393, 3222, 2237, 276, 1663, 3876, 5712, 4164, 3350, 3524, 3203, 3690, 3689 } + 9) lliIIlI111I1iliI1il[72266][lIlII11iilIi111iiiI11] = lIllI1iI1lIiIiIi1i1l1 end lIllliiiIliilIil1Ii1l() lliIIlI111I1iliI1il[57216] = IiiII1iIIiiiIiIl1ii() local l1li1illii1llI1lIlI = lIllliiiIliilIil1Ii1l() for lIlII11iilIi111iiiI11 = lIl11iiIiill1l1Iillil, l1li1illii1llI1lIlI do lliIIlI111I1iliI1il[68418][lIlII11iilIi111iiiI11 - lIl11iiIiill1l1Iillil] = II1IIlIi1l1i1IIll1i() end IiiII1iIIiiiIiIl1ii() IiiII1iIIiiiIiIl1ii() local l1li1illii1llI1lIlI = lIllliiiIliilIil1Ii1l() - (#{ 4456, 738, 6093, 5648, 2547, 2238, 2216, 2971, 4968, 657, 1781, 1521, 315, 3819, 6621, 5664, 4327, 4339, 908, 1637, 3553, 2166, 1537 } + 133774) for lIlII11iilIi111iiiI11 = lIl11iiIiill1l1Iillil, l1li1illii1llI1lIlI do local iIiIl1lII1ilIi1l1ii = {} local illIiI11iililIIIl1i = IiiII1iIIiiiIiIl1ii() if illIiI11iililIIIl1i == #{ 4952, 5019, 1510, 5853, 2907, 3793, 6378, 3220, 4824, 392, 6430, 6866, 4664, 4988, 6745, 6352, 5426, 4801, 525, 5028, 5442, 633, 2244, 5992 } + 186 then iIiIl1lII1ilIi1l1ii[19152] = IIli111iiliiiIiI1Il(il111IllllI1IIIlIi1) end if illIiI11iililIIIl1i == #{ 6497, 877, 6172, 6660, 2690, 257, 2748, 2183, 624, 3156, 139, 3555, 3306, 4230, 5745, 5210, 6731, 4976, 4762, 5658, 5865 } + 46 then iIiIl1lII1ilIi1l1ii[19152] = lIIiI1iI11I1liI1IiI() end if illIiI11iililIIIl1i == #{ 4538, 1628, 6358, 1598, 1311, 6294, 2274, 4609, 2680, 3585, 3010, 4974, 5559, 978, 81, 748, 768, 1411, 6933, 3773, 6842, 1107, 1530 } + 31 then iIiIl1lII1ilIi1l1ii[19152] = #{ 6223, 4586, 3198, 6013, 1306, 3216, 2901, 1706, 4131, 6940, 2427, 520, 6641, 826, 6347, 2393, 3553, 6824, 4680, 1604, 6619, 6593 } + 110311 == #{ 6223, 4586, 3198, 6013, 1306, 3216, 2901, 1706, 4131, 6940, 2427, 520, 6641, 826, 6347, 2393, 3553, 6824, 4680, 1604, 6619, 6593 } + 110311 end if illIiI11iililIIIl1i == #{ 461, 1405, 5482 } then iIiIl1lII1ilIi1l1ii[19152] = #{ 3128, 6921, 1996, 2824, 5511, 5444, 6815, 6435, 6061, 223, 1425, 6687, 4899, 6149, 5546, 2562, 5613, 4662, 2804, 2742, 2971 } + 81785 == #{ 3354, 3396, 337, 5573, 2491, 1429, 629, 855, 5555, 2706, 3113, 2423, 6902, 2051, 3972, 5842, 1021, 4425, 3655, 1752, 4230 } + 99875 end if illIiI11iililIIIl1i == #{ 4197, 2908, 2948, 3413, 2951, 6776, 3461, 4841, 2807, 6729, 5733, 716, 5502, 1329, 5846, 2634, 6069, 1631, 2548, 2521, 2988, 4377, 280 } + 85 then iIiIl1lII1ilIi1l1ii[19152] = lIIiI1iI11I1liI1IiI() end if illIiI11iililIIIl1i == #{ 4541, 6290, 6637, 3122, 6344, 353, 6428, 260, 1986, 1289, 5296, 6963, 2881, 4558, 4710, 5922, 352, 4546, 2130, 1218, 5052, 3908 } + 96 then iIiIl1lII1ilIi1l1ii[19152] = lIIiI1iI11I1liI1IiI() end if illIiI11iililIIIl1i == #{ 817, 539, 1561, 1817, 5082, 1315, 4463, 4144, 6282, 1193, 5758, 1675, 3461, 6550, 4710, 3962, 5642, 6152, 468, 3781, 2171, 3013, 181, 144 } + 61 then iIiIl1lII1ilIi1l1ii[19152] = IIli111iiliiiIiI1Il(il111IllllI1IIIlIi1) end if illIiI11iililIIIl1i == #{ 3252, 3276, 1495, 6249, 4119, 628, 4344, 1309, 34, 1435, 2681, 3957, 6871, 6921, 5021, 1543, 1711, 6256, 3389, 1195 } + 220 then iIiIl1lII1ilIi1l1ii[19152] = lIIiI1iI11I1liI1IiI() + lIIiI1iI11I1liI1IiI() end if illIiI11iililIIIl1i == #{ 3944, 4021, 5744, 6805, 4343, 6822, 4598, 6574, 2331, 4240, 4427, 1633, 759, 5479, 4326, 3015, 5628, 6010, 3227, 6146, 3673, 230 } + 87 then iIiIl1lII1ilIi1l1ii[19152] = lIIiI1iI11I1liI1IiI() end lliIIlI111I1iliI1il[84269][lIlII11iilIi111iiiI11 - lIl11iiIiill1l1Iillil] = iIiIl1lII1ilIi1l1ii end lIllliiiIliilIil1Ii1l() lliIIlI111I1iliI1il[122529] = IiiII1iIIiiiIiIl1ii() IiiII1iIIiiiIiIl1ii() lliIIlI111I1iliI1il[15691] = IiiII1iIIiiiIiIl1ii() lIllliiiIliilIil1Ii1l() local l1li1illii1llI1lIlI = lIllliiiIliilIil1Ii1l() for lIlII11iilIi111iiiI11 = lIl11iiIiill1l1Iillil, l1li1illii1llI1lIlI do lliIIlI111I1iliI1il[6030][lIlII11iilIi111iiiI11] = lIllliiiIliilIil1Ii1l() end return lliIIlI111I1iliI1il end local function liIllIiilIiiilllli1(lliIIlI111I1iliI1il, Iilii1i1l111lIIll11, lIlllIIiIii1liI1I1Iil) local i1Iii1IIiil1IiIliii, Iii1IIiiiilllilllll = 7, 9 local il11Iil1iII111Ilill = lliIIlI111I1iliI1il[72266] local lIlli1IIliIllllllli11 = i1Ii1iiIIiiiilI1llI({}, { __index = function(ll11iIIIll11lil11i1, Iil11Ii1ii11i1li111) local li11l1il1l1lIlI11l1 = lliIIlI111I1iliI1il[84269][Iil11Ii1ii11i1li111] if lli1IilliliiiII1III(illIiI11iililIIIl1i(li11l1il1l1lIlI11l1[19152]), 1, 1) == "s" then return { [19152] = lli1IilliliiiII1III(li11l1il1l1lIlI11l1[19152], 6) } end return li11l1il1l1lIlI11l1 end }) local liiIiI1ilIIilI1iliI = 122529 local lIlill1III1II11II11 = lliIIlI111I1iliI1il[68418] local l1I1111liiiI1lIIiIi = 19152 local lIl1li1lIiIIil1iIlllI = lliIIlI111I1iliI1il[57216] local liili1liiIllli1IlII = 20335 local i11liIIl1IIIiiI1Ii1 = lliIIlI111I1iliI1il[6030] local iiI11IilIll1lI1IIlI = 78419 local function l1lIl11lIl1IIIll1i1(...) local iIili1IllIlliIII1li = 0 local Ii1lIl1iliIili1I1li = { lIliI1I11l1Ili11II1l1({}, 1, lliIIlI111I1iliI1il[15691]) } local liI1IilIIi1iIIllllI = 1 local I1Ii1Iil1li1I1I11I1 = {} local IiIIi1lIIil1li111I1 = {} local lIllIli1lil11iI11ilil = 1 local Iilii1i1l111lIIll11 = iIllliiilllliIilIIi() local lIlIlliIll1i1l11Il1i1 = { ... } local I1IiIl11IiI1Iill11I = {} local lllllIl1Iilill1ii1i = #lIlIlliIll1i1l11Il1i1 - 1 for lIlII11iilIi111iiiI11 = 0, lllllIl1Iilill1ii1i do if lIl1li1lIiIIil1iIlllI >= lIlII11iilIi111iiiI11 + 1 then Ii1lIl1iliIili1I1li[lIlII11iilIi111iiiI11] = lIlIlliIll1i1l11Il1i1[lIlII11iilIi111iiiI11 + 1] end I1IiIl11IiI1Iill11I[lIlII11iilIi111iiiI11] = lIlIlliIll1i1l11Il1i1[lIlII11iilIi111iiiI11 + 1] end local function lIl11lIllIil11lIIlI1I(...) local iIiili1liiii11il11l = IIl1il11l1lIIIi1liI("#", ...) local ll11iIIIll11lil11i1 = { ... } return iIiili1liiii11il11l, ll11iIIIll11lil11i1 end local Iii1l11ll1lIl1I11Il = #{ 2006, 272, 5077, 4992, 4679, 6066, 5915, 6894, 6654, 2232, 4320, 2919, 5625, 1286, 5865, 2990, 6925, 4465, 947, 3001, 4082, 5872, 5458 } + 131048 local II1lllIl1li11111lll local IillIlilIIi1lli1IIi = { nil, nil, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = l11l11illiiiI11lI1i(I1iI1lII1Ii1I11I111(Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1]), "`for` initial value must be a number") Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 1] = l11l11illiiiI11lI1i(I1iI1lII1Ii1I11I111(Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 1]), "`for` limit value must be a number") Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 2] = l11l11illiiiI11lI1i(I1iI1lII1Ii1I11I111(Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 2]), "`for` step value must be a number") Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] - Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 2] liI1IilIIi1iIIllllI = liI1IilIIi1iIIllllI + IIiIi1lilliliiiIl1l end, nil, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] liI1IilIIi1iIIllllI = liI1IilIIi1iIIllllI + IIiIi1lilliliiiIl1l end, function(iIIlillIIl11111IIIi) local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] if IlIIiiI111IlIiil1iI == 100 then return II1lllIl1li11111lll[27]({ [91370] = (iIII1lIlllilIillli1 - 56) % 256, [78419] = (il11111Il11IIi11i1l - 56) % 256, [35310] = 0 }) end for lIlII11iilIi111iiiI11 = iIII1lIlllilIillli1, #Ii1lIl1iliIili1I1li do local illlliii11lil1iiIIl = lIllIli1lil11iI11ilil for I1Iilll1l1II11liIIi, lIll1l1IiIIllli1i1I1l in next, I1Ii1Iil1li1I1I11I1, nil do for lIl1IIll11iI1l11ilI1l, l1III11l1liII1iilII in next, lIll1l1IiIIllli1i1I1l, nil do if Ii1lIl1iliIili1I1li == l1III11l1liII1iilII[1] and l1III11l1liII1iilII[2] == lIlII11iilIi111iiiI11 then if not IiIIi1lIIil1li111I1[illlliii11lil1iiIIl] then IiIIi1lIIil1li111I1[illlliii11lil1iiIIl] = Ii1lIl1iliIili1I1li[lIlII11iilIi111iiiI11] lIllIli1lil11iI11ilil = lIllIli1lil11iI11ilil + 1 end lIll1l1IiIIllli1i1I1l[lIl1IIll11iI1l11ilI1l] = {IiIIi1lIIil1li111I1, illlliii11lil1iiIIl} end end end end end, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1, iI1Iiiil11l1Il1iiIi, I1lI1IillI11liiII1l) local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = lIlllIIiIii1liI1I1Iil[il11111Il11IIi11i1l] end, nil, nil, nil, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1, iI1Iiiil11l1Il1iiIi, I1lI1IillI11liiII1l) local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] if il11111Il11IIi11i1l > 255 then il11111Il11IIi11i1l = lIlli1IIliIllllllli11[il11111Il11IIi11i1l - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else il11111Il11IIi11i1l = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end if IlIIiiI111IlIiil1iI > 255 then IlIIiiI111IlIiil1iI = lIlli1IIliIllllllli11[IlIIiiI111IlIiil1iI - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else IlIIiiI111IlIiil1iI = Ii1lIl1iliIili1I1li[IlIIiiI111IlIiil1iI] end Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = il11111Il11IIi11i1l * IlIIiiI111IlIiil1iI end, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i) local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] if IlIIiiI111IlIiil1iI == 74 then return II1lllIl1li11111lll[9]({ [91370] = (iIII1lIlllilIillli1 - 93) % 256, [114341] = (il11111Il11IIi11i1l - 93) % 256, [35310] = 0 }) end local I1iIIIiIllli111IIiI = il11111Il11IIi11i1l > 0 and il11111Il11IIi11i1l - 1 or lllllIl1Iilill1ii1i - lIl1li1lIiIIil1iIlllI for lIlII11iilIi111iiiI11 = iIII1lIlllilIillli1, iIII1lIlllilIillli1 + I1iIIIiIllli111IIiI do if lIlII11iilIi111iiiI11 - iIII1lIlllilIillli1 <= lllllIl1Iilill1ii1i then Ii1lIl1iliIili1I1li[lIlII11iilIi111iiiI11] = I1IiIl11IiI1Iill11I[lIl1li1lIiIIil1iIlllI + (lIlII11iilIi111iiiI11 - iIII1lIlllilIillli1)] else Ii1lIl1iliIili1I1li[lIlII11iilIi111iiiI11] = nil end end iIili1IllIlliIII1li = iIII1lIlllilIillli1 + I1iIIIiIllli111IIiI end, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i) local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local lIl1IIll11iI1l11ilI1l if i11IlliIIil1Ii1iIli == 100000 then lIl1IIll11iI1l11ilI1l = Ii1lIl1iliIili1I1li[251] else lIl1IIll11iI1l11ilI1l = lIlli1IIliIllllllli11[i11IlliIIil1Ii1iIli][l1I1111liiiI1lIIiIi] end Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = Iilii1i1l111lIIll11[lIl1IIll11iI1l11ilI1l] end, nil, nil, function(iIIlillIIl11111IIIi) local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = lIlli1IIliIllllllli11[i11IlliIIil1Ii1iIli][l1I1111liiiI1lIIiIi] end, nil, nil, nil, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] if IlIIiiI111IlIiil1iI > 255 then IlIIiiI111IlIiil1iI = lIlli1IIliIllllllli11[IlIIiiI111IlIiil1iI - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else IlIIiiI111IlIiil1iI = Ii1lIl1iliIili1I1li[IlIIiiI111IlIiil1iI] end Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l][IlIIiiI111IlIiil1iI] end, nil, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] il11111Il11IIi11i1l = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] if IlIIiiI111IlIiil1iI > 255 then IlIIiiI111IlIiil1iI = lIlli1IIliIllllllli11[IlIIiiI111IlIiil1iI - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else IlIIiiI111IlIiil1iI = Ii1lIl1iliIili1I1li[IlIIiiI111IlIiil1iI] end Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 1] = il11111Il11IIi11i1l Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = il11111Il11IIi11i1l[IlIIiiI111IlIiil1iI] end, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1, iI1Iiiil11l1Il1iiIi) local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] if IlIIiiI111IlIiil1iI == 254 then return II1lllIl1li11111lll[31]({ [91370] = (iIII1lIlllilIillli1 - 207) % 256, [114341] = (il11111Il11IIi11i1l - 207) % 256, [35310] = 0 }) end if IlIIiiI111IlIiil1iI == 167 then return II1lllIl1li11111lll[21]({ [91370] = (iIII1lIlllilIillli1 - 20) % 256, [78419] = (il11111Il11IIi11i1l - 20) % 256, [35310] = 0 }) end for lIlII11iilIi111iiiI11 = iIII1lIlllilIillli1, il11111Il11IIi11i1l do Ii1lIl1iliIili1I1li[lIlII11iilIi111iiiI11] = nil end end, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1, iI1Iiiil11l1Il1iiIi) local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] if il11111Il11IIi11i1l > 255 then il11111Il11IIi11i1l = lIlli1IIliIllllllli11[il11111Il11IIi11i1l - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else il11111Il11IIi11i1l = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end if IlIIiiI111IlIiil1iI > 255 then IlIIiiI111IlIiil1iI = lIlli1IIliIllllllli11[IlIIiiI111IlIiil1iI - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else IlIIiiI111IlIiil1iI = Ii1lIl1iliIili1I1li[IlIIiiI111IlIiil1iI] end Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = il11111Il11IIi11i1l / IlIIiiI111IlIiil1iI end, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1, iI1Iiiil11l1Il1iiIi, I1lI1IillI11liiII1l) local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] if il11111Il11IIi11i1l > 255 then il11111Il11IIi11i1l = lIlli1IIliIllllllli11[il11111Il11IIi11i1l - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else il11111Il11IIi11i1l = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end if IlIIiiI111IlIiil1iI > 255 then IlIIiiI111IlIiil1iI = lIlli1IIliIllllllli11[IlIIiiI111IlIiil1iI - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else IlIIiiI111IlIiil1iI = Ii1lIl1iliIili1I1li[IlIIiiI111IlIiil1iI] end Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = il11111Il11IIi11i1l + IlIIiiI111IlIiil1iI end, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i) local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] if il11111Il11IIi11i1l == 202 then return II1lllIl1li11111lll[22]({ [91370] = (iIII1lIlllilIillli1 - 247) % 256, [78419] = (IlIIiiI111IlIiil1iI - 247) % 256, [35310] = 0 }) end local ilIIiIll1Il1lIII1i1 = iIII1lIlllilIillli1 + 2 local IiiI111lllI1Il1IIii = { Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1](Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 1], Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 2]) } for lIlII11iilIi111iiiI11 = 1, IlIIiiI111IlIiil1iI do Ii1lIl1iliIili1I1li[ilIIiIll1Il1lIII1i1 + lIlII11iilIi111iiiI11] = IiiI111lllI1Il1IIii[lIlII11iilIi111iiiI11] end if Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 3] ~= nil then Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 2] = Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 3] else liI1IilIIi1iIIllllI = liI1IilIIi1iIIllllI + 1 end end, nil, nil, nil, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il if IlIIiiI111IlIiil1iI == 80 then return II1lllIl1li11111lll[6]({ [91370] = (iIII1lIlllilIillli1 - 16) % 256, [78419] = (il11111Il11IIi11i1l - 16) % 256, [35310] = 0 }) end local Ii1I1IiI1li1iI1II1I, lIlIl1iiil1I1iiliIIll, Il1Il1IliIlii1ll1ii if il11111Il11IIi11i1l == 1 then return true end if il11111Il11IIi11i1l == 0 then Ii1I1IiI1li1iI1II1I = iIili1IllIlliIII1li else Ii1I1IiI1li1iI1II1I = iIII1lIlllilIillli1 + il11111Il11IIi11i1l - 2 end Il1Il1IliIlii1ll1ii = {} lIlIl1iiil1I1iiliIIll = 0 for lIlII11iilIi111iiiI11 = iIII1lIlllilIillli1, Ii1I1IiI1li1iI1II1I do lIlIl1iiil1I1iiliIIll = lIlIl1iiil1I1iiliIIll + 1 Il1Il1IliIlii1ll1ii[lIlIl1iiil1I1iiliIIll] = Ii1lIl1iliIili1I1li[lIlII11iilIi111iiiI11] end return true, Il1Il1IliIlii1ll1ii, lIlIl1iiil1I1iiliIIll end, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1, iI1Iiiil11l1Il1iiIi, I1lI1IillI11liiII1l) local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = il11111Il11IIi11i1l ~= 0 if IlIIiiI111IlIiil1iI ~= 0 then liI1IilIIi1iIIllllI = liI1IilIIi1iIIllllI + 1 end end, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i) local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local lIl1IIll11iI1l11ilI1l if i11IlliIIil1Ii1iIli == 100000 then lIl1IIll11iI1l11ilI1l = Ii1lIl1iliIili1I1li[251] else lIl1IIll11iI1l11ilI1l = lIlli1IIliIllllllli11[i11IlliIIil1Ii1iIli][l1I1111liiiI1lIIiIi] end Iilii1i1l111lIIll11[lIl1IIll11iI1l11ilI1l] = Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] end, nil, nil, function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local lIililIlIi1lilIil11 = lIlill1III1II11II11[i11IlliIIil1Ii1iIli] local Ii1liIlI1llIil1Il1l = {} local i11llil1Ili1i1iIIll = i1Ii1iiIIiiiilI1llI({}, { __index = function(ll11iIIIll11lil11i1, Iil11Ii1ii11i1li111) local l1III11l1liII1iilII = Ii1liIlI1llIil1Il1l[Iil11Ii1ii11i1li111] return l1III11l1liII1iilII[1][l1III11l1liII1iilII[2]] end, __newindex = function(ll11iIIIll11lil11i1, Iil11Ii1ii11i1li111, lIlIIlIIIii1IIi11I1iI) local l1III11l1liII1iilII = Ii1liIlI1llIil1Il1l[Iil11Ii1ii11i1li111] l1III11l1liII1iilII[1][l1III11l1liII1iilII[2]] = lIlIIlIIIii1IIi11I1iI end }) for lIlII11iilIi111iiiI11 = 1, lIililIlIi1lilIil11[liiIiI1ilIIilI1iliI] do local lIlIIII1l1I1iI11iII1I = il11Iil1iII111Ilill[liI1IilIIi1iIIllllI] if lIlIIII1l1I1iI11iII1I[liili1liiIllli1IlII] == i1Iii1IIiil1IiIliii then Ii1liIlI1llIil1Il1l[lIlII11iilIi111iiiI11 - 1] = { Ii1lIl1iliIili1I1li, lIlIIII1l1I1iI11iII1I[iiI11IilIll1lI1IIlI] } elseif lIlIIII1l1I1iI11iII1I[liili1liiIllli1IlII] == Iii1IIiiiilllilllll then Ii1liIlI1llIil1Il1l[lIlII11iilIi111iiiI11 - 1] = { lIlllIIiIii1liI1I1Iil, lIlIIII1l1I1iI11iII1I[iiI11IilIll1lI1IIlI] } end liI1IilIIi1iIIllllI = liI1IilIIi1iIIllllI + 1 end if lIililIlIi1lilIil11[liiIiI1ilIIilI1iliI] > 0 then I1Ii1Iil1li1I1I11I1[#I1Ii1Iil1li1I1I11I1 + 1] = Ii1liIlI1llIil1Il1l end local lIlllIi1I1i1lI1iIilIl = liIllIiilIiiilllli1(lIililIlIi1lilIil11, Iilii1i1l111lIIll11, i11llil1Ili1i1iIIll) Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = lIlllIi1I1i1lI1iIilIl end, nil, nil } IillIlilIIi1lli1IIi[0] = function(iIIlillIIl11111IIIi) local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local iilil111IIl1I1Ii11l = Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 2] local IiiI111IIii1i11Illi = Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] + iilil111IIl1I1Ii11l Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = IiiI111IIii1i11Illi if iilil111IIl1I1Ii11l > 0 then if IiiI111IIii1i11Illi <= Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 1] then liI1IilIIi1iIIllllI = liI1IilIIi1iIIllllI + IIiIi1lilliliiiIl1l Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 3] = IiiI111IIii1i11Illi end elseif IiiI111IIii1i11Illi >= Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 1] then liI1IilIIi1iIIllllI = liI1IilIIi1iIIllllI + IIiIi1lilliliiiIl1l Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + 3] = IiiI111IIii1i11Illi end end IillIlilIIi1lli1IIi[9] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1, iI1Iiiil11l1Il1iiIi, I1lI1IillI11liiII1l) local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] if not not Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] == (IlIIiiI111IlIiil1iI == 0) then liI1IilIIi1iIIllllI = liI1IilIIi1iIIllllI + 1 else Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end end IillIlilIIi1lli1IIi[8] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = not Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end IillIlilIIi1lli1IIi[2] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] if il11111Il11IIi11i1l == 61 then return II1lllIl1li11111lll[26]({ [91370] = (iIII1lIlllilIillli1 - 130) % 256, [78419] = (IlIIiiI111IlIiil1iI - 130) % 256, [35310] = 0 }) end if not not Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] == (IlIIiiI111IlIiil1iI == 0) then liI1IilIIi1iIIllllI = liI1IilIIi1iIIllllI + 1 end end IillIlilIIi1lli1IIi[28] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local IiiI111lllI1Il1IIii = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] for lIlII11iilIi111iiiI11 = il11111Il11IIi11i1l + 1, IlIIiiI111IlIiil1iI do IiiI111lllI1Il1IIii = IiiI111lllI1Il1IIii .. Ii1lIl1iliIili1I1li[lIlII11iilIi111iiiI11] end Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = IiiI111lllI1Il1IIii end IillIlilIIi1lli1IIi[21] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] if il11111Il11IIi11i1l > 255 then il11111Il11IIi11i1l = lIlli1IIliIllllllli11[il11111Il11IIi11i1l - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else il11111Il11IIi11i1l = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end if IlIIiiI111IlIiil1iI > 255 then IlIIiiI111IlIiil1iI = lIlli1IIliIllllllli11[IlIIiiI111IlIiil1iI - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else IlIIiiI111IlIiil1iI = Ii1lIl1iliIili1I1li[IlIIiiI111IlIiil1iI] end Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = il11111Il11IIi11i1l ^ IlIIiiI111IlIiil1iI end IillIlilIIi1lli1IIi[17] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1, iI1Iiiil11l1Il1iiIi, I1lI1IillI11liiII1l) local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = #Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end IillIlilIIi1lli1IIi[33] = function(iIIlillIIl11111IIIi) local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = { lIliI1I11l1Ili11II1l1({}, 1, il11111Il11IIi11i1l > 7999 and 7999 or il11111Il11IIi11i1l) } end IillIlilIIi1lli1IIi[19] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] if IlIIiiI111IlIiil1iI == 19 then return II1lllIl1li11111lll[11]({ [91370] = (iIII1lIlllilIillli1 - 18) % 256, [78419] = (il11111Il11IIi11i1l - 18) % 256, [35310] = 0 }) end Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end IillIlilIIi1lli1IIi[37] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1, iI1Iiiil11l1Il1iiIi) local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local ilIIiIll1Il1lIII1i1 = (IlIIiiI111IlIiil1iI - 1) * 50 if il11111Il11IIi11i1l == 0 then il11111Il11IIi11i1l = iIili1IllIlliIII1li - iIII1lIlllilIillli1 end for lIlII11iilIi111iiiI11 = 1, il11111Il11IIi11i1l do Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1][ilIIiIll1Il1lIII1i1 + lIlII11iilIi111iiiI11] = Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1 + lIlII11iilIi111iiiI11] end end IillIlilIIi1lli1IIi[10] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] if IlIIiiI111IlIiil1iI == 43 then return II1lllIl1li11111lll[8]({ [91370] = (iIII1lIlllilIillli1 - 165) % 256, [78419] = (il11111Il11IIi11i1l - 165) % 256, [35310] = 0 }) end if IlIIiiI111IlIiil1iI == 253 then return II1lllIl1li11111lll[20]({ [91370] = (iIII1lIlllilIillli1 - 237) % 256, [78419] = (il11111Il11IIi11i1l - 237) % 256, [35310] = 0 }) end if IlIIiiI111IlIiil1iI == 210 then return II1lllIl1li11111lll[25]({ [91370] = (iIII1lIlllilIillli1 - 184) % 256, [78419] = (il11111Il11IIi11i1l - 184) % 256, [35310] = 0 }) end lIlllIIiIii1liI1I1Iil[il11111Il11IIi11i1l] = Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] end IillIlilIIi1lli1IIi[1] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i) local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] if il11111Il11IIi11i1l > 255 then il11111Il11IIi11i1l = lIlli1IIliIllllllli11[il11111Il11IIi11i1l - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else il11111Il11IIi11i1l = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end if IlIIiiI111IlIiil1iI > 255 then IlIIiiI111IlIiil1iI = lIlli1IIliIllllllli11[IlIIiiI111IlIiil1iI - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else IlIIiiI111IlIiil1iI = Ii1lIl1iliIili1I1li[IlIIiiI111IlIiil1iI] end Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = il11111Il11IIi11i1l % IlIIiiI111IlIiil1iI end IillIlilIIi1lli1IIi[29] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local lIlIlliIll1i1l11Il1i1, iIll1lil11l1Ili1iIi, Ii1I1IiI1li1iI1II1I, lIlIl1iiil1I1iiliIIll lIlIlliIll1i1l11Il1i1 = {} lIlIl1iiil1I1iiliIIll = 0 if il11111Il11IIi11i1l ~= 1 then if il11111Il11IIi11i1l ~= 0 then Ii1I1IiI1li1iI1II1I = iIII1lIlllilIillli1 + il11111Il11IIi11i1l - 1 else Ii1I1IiI1li1iI1II1I = iIili1IllIlliIII1li end for lIlII11iilIi111iiiI11 = iIII1lIlllilIillli1 + 1, Ii1I1IiI1li1iI1II1I do lIlIl1iiil1I1iiliIIll = lIlIl1iiil1I1iiliIIll + 1 lIlIlliIll1i1l11Il1i1[lIlIl1iiil1I1iiliIIll] = Ii1lIl1iliIili1I1li[lIlII11iilIi111iiiI11] end Ii1I1IiI1li1iI1II1I, iIll1lil11l1Ili1iIi = lIl11lIllIil11lIIlI1I(Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1](lIliI1I11l1Ili11II1l1(lIlIlliIll1i1l11Il1i1, 1, Ii1I1IiI1li1iI1II1I - iIII1lIlllilIillli1))) else Ii1I1IiI1li1iI1II1I, iIll1lil11l1Ili1iIi = lIl11lIllIil11lIIlI1I(Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1]()) end return true, iIll1lil11l1Ili1iIi, Ii1I1IiI1li1iI1II1I end IillIlilIIi1lli1IIi[15] = function(iIIlillIIl11111IIIi) local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] iIII1lIlllilIillli1 = iIII1lIlllilIillli1 ~= 0 if il11111Il11IIi11i1l > 255 then il11111Il11IIi11i1l = lIlli1IIliIllllllli11[il11111Il11IIi11i1l - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else il11111Il11IIi11i1l = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end if IlIIiiI111IlIiil1iI > 255 then IlIIiiI111IlIiil1iI = lIlli1IIliIllllllli11[IlIIiiI111IlIiil1iI - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else IlIIiiI111IlIiil1iI = Ii1lIl1iliIili1I1li[IlIIiiI111IlIiil1iI] end if il11111Il11IIi11i1l <= IlIIiiI111IlIiil1iI ~= iIII1lIlllilIillli1 then liI1IilIIi1iIIllllI = liI1IilIIi1iIIllllI + 1 end end IillIlilIIi1lli1IIi[14] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] if il11111Il11IIi11i1l > 255 then il11111Il11IIi11i1l = lIlli1IIliIllllllli11[il11111Il11IIi11i1l - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else il11111Il11IIi11i1l = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end if IlIIiiI111IlIiil1iI > 255 then IlIIiiI111IlIiil1iI = lIlli1IIliIllllllli11[IlIIiiI111IlIiil1iI - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else IlIIiiI111IlIiil1iI = Ii1lIl1iliIili1I1li[IlIIiiI111IlIiil1iI] end Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1][il11111Il11IIi11i1l] = IlIIiiI111IlIiil1iI end IillIlilIIi1lli1IIi[18] = function(iIIlillIIl11111IIIi) local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] if il11111Il11IIi11i1l > 255 then il11111Il11IIi11i1l = lIlli1IIliIllllllli11[il11111Il11IIi11i1l - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else il11111Il11IIi11i1l = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end if IlIIiiI111IlIiil1iI > 255 then IlIIiiI111IlIiil1iI = lIlli1IIliIllllllli11[IlIIiiI111IlIiil1iI - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else IlIIiiI111IlIiil1iI = Ii1lIl1iliIili1I1li[IlIIiiI111IlIiil1iI] end Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = il11111Il11IIi11i1l - IlIIiiI111IlIiil1iI end IillIlilIIi1lli1IIi[34] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] iIII1lIlllilIillli1 = iIII1lIlllilIillli1 ~= 0 if il11111Il11IIi11i1l > 255 then il11111Il11IIi11i1l = lIlli1IIliIllllllli11[il11111Il11IIi11i1l - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else il11111Il11IIi11i1l = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end if IlIIiiI111IlIiil1iI > 255 then IlIIiiI111IlIiil1iI = lIlli1IIliIllllllli11[IlIIiiI111IlIiil1iI - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else IlIIiiI111IlIiil1iI = Ii1lIl1iliIili1I1li[IlIIiiI111IlIiil1iI] end if il11111Il11IIi11i1l == IlIIiiI111IlIiil1iI ~= iIII1lIlllilIillli1 then liI1IilIIi1iIIllllI = liI1IilIIi1iIIllllI + 1 end end IillIlilIIi1lli1IIi[27] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] iIII1lIlllilIillli1 = iIII1lIlllilIillli1 ~= 0 if il11111Il11IIi11i1l > 255 then il11111Il11IIi11i1l = lIlli1IIliIllllllli11[il11111Il11IIi11i1l - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else il11111Il11IIi11i1l = Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end if IlIIiiI111IlIiil1iI > 255 then IlIIiiI111IlIiil1iI = lIlli1IIliIllllllli11[IlIIiiI111IlIiil1iI - 256][l1I1111liiiI1lIIiIi] else IlIIiiI111IlIiil1iI = Ii1lIl1iliIili1I1li[IlIIiiI111IlIiil1iI] end if il11111Il11IIi11i1l < IlIIiiI111IlIiil1iI ~= iIII1lIlllilIillli1 then liI1IilIIi1iIIllllI = liI1IilIIi1iIIllllI + 1 end end IillIlilIIi1lli1IIi[36] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i, il1i1iiiIil11ilI1I1) local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il if IlIIiiI111IlIiil1iI == 163 then return II1lllIl1li11111lll[10]({ [91370] = (iIII1lIlllilIillli1 - 170) % 256, [78419] = (il11111Il11IIi11i1l - 170) % 256, [35310] = 0 }) end Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1] = -Ii1lIl1iliIili1I1li[il11111Il11IIi11i1l] end IillIlilIIi1lli1IIi[4] = function(iIIlillIIl11111IIIi, lIlIl111lliliI1Ii1I1i) local iIII1lIlllilIillli1 = iIIlillIIl11111IIIi[91370] local IIiIi1lilliliiiIl1l = iIIlillIIl11111IIIi[35310] - Iii1l11ll1lIl1I11Il local i11IlliIIil1Ii1iIli = iIIlillIIl11111IIIi[35310] local il11111Il11IIi11i1l = iIIlillIIl11111IIIi[78419] local IlIIiiI111IlIiil1iI = iIIlillIIl11111IIIi[114341] local lIlIlliIll1i1l11Il1i1, iIll1lil11l1Ili1iIi, Ii1I1IiI1li1iI1II1I, lIlIl1iiil1I1iiliIIll lIlIlliIll1i1l11Il1i1 = {} if il11111Il11IIi11i1l ~= 1 then if il11111Il11IIi11i1l ~= 0 then Ii1I1IiI1li1iI1II1I = iIII1lIlllilIillli1 + il11111Il11IIi11i1l - 1 else Ii1I1IiI1li1iI1II1I = iIili1IllIlliIII1li end lIlIl1iiil1I1iiliIIll = 0 for lIlII11iilIi111iiiI11 = iIII1lIlllilIillli1 + 1, Ii1I1IiI1li1iI1II1I do lIlIl1iiil1I1iiliIIll = lIlIl1iiil1I1iiliIIll + 1 lIlIlliIll1i1l11Il1i1[lIlIl1iiil1I1iiliIIll] = Ii1lIl1iliIili1I1li[lIlII11iilIi111iiiI11] end Ii1I1IiI1li1iI1II1I, iIll1lil11l1Ili1iIi = lIl11lIllIil11lIIlI1I(Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1](lIliI1I11l1Ili11II1l1(lIlIlliIll1i1l11Il1i1, 1, Ii1I1IiI1li1iI1II1I - iIII1lIlllilIillli1))) else Ii1I1IiI1li1iI1II1I, iIll1lil11l1Ili1iIi = lIl11lIllIil11lIIlI1I(Ii1lIl1iliIili1I1li[iIII1lIlllilIillli1]()) end if IlIIiiI111IlIiil1iI ~= 1 then if IlIIiiI111IlIiil1iI ~= 0 then Ii1I1IiI1li1iI1II1I = iIII1lIlllilIillli1 + IlIIiiI111IlIiil1iI - 2 else Ii1I1IiI1li1iI1II1I = Ii1I1IiI1li1iI1II1I + iIII1lIlllilIillli1 end lIlIl1iiil1I1iiliIIll = 0 for lIlII11iilIi111iiiI11 = iIII1lIlllilIillli1, Ii1I1IiI1li1iI1II1I do lIlIl1iiil1I1iiliIIll = lIlIl1iiil1I1iiliIIll + 1 Ii1lIl1iliIili1I1li[lIlII11iilIi111iiiI11] = iIll1lil11l1Ili1iIi[lIlIl1iiil1I1iiliIIll] end end iIili1IllIlliIII1li = Ii1I1IiI1li1iI1II1I - 1 end II1lllIl1li11111lll = { IillIlilIIi1lli1IIi[24], IillIlilIIi1lli1IIi[1], IillIlilIIi1lli1IIi[0], IillIlilIIi1lli1IIi[35], IillIlilIIi1lli1IIi[21], IillIlilIIi1lli1IIi[10], IillIlilIIi1lli1IIi[22], IillIlilIIi1lli1IIi[19], IillIlilIIi1lli1IIi[2], IillIlilIIi1lli1IIi[7], IillIlilIIi1lli1IIi[8], IillIlilIIi1lli1IIi[28], IillIlilIIi1lli1IIi[3], IillIlilIIi1lli1IIi[4], IillIlilIIi1lli1IIi[16], IillIlilIIi1lli1IIi[9], IillIlilIIi1lli1IIi[27], IillIlilIIi1lli1IIi[32], IillIlilIIi1lli1IIi[29], IillIlilIIi1lli1IIi[23], IillIlilIIi1lli1IIi[6], IillIlilIIi1lli1IIi[30], IillIlilIIi1lli1IIi[20], IillIlilIIi1lli1IIi[34], IillIlilIIi1lli1IIi[36], IillIlilIIi1lli1IIi[12], IillIlilIIi1lli1IIi[17], IillIlilIIi1lli1IIi[13], IillIlilIIi1lli1IIi[15], IillIlilIIi1lli1IIi[18], IillIlilIIi1lli1IIi[26], IillIlilIIi1lli1IIi[11], IillIlilIIi1lli1IIi[37], IillIlilIIi1lli1IIi[14], IillIlilIIi1lli1IIi[25], IillIlilIIi1lli1IIi[5], IillIlilIIi1lli1IIi[31], IillIlilIIi1lli1IIi[33] } local function lIlIl1iiil1I1iiliIIll() while true do local iIIlillIIl11111IIIi = il11Iil1iII111Ilill[liI1IilIIi1iIIllllI] liI1IilIIi1iIIllllI = liI1IilIIi1iIIllllI + 1 local I111iII1lIIIliIli1i, li11l1il1l1lIlI11l1, illiIliliilllill1il = II1lllIl1li11111lll[iIIlillIIl11111IIIi[20335] + 1](iIIlillIIl11111IIIi) if I111iII1lIIIliIli1i then return li11l1il1l1lIlI11l1, illiIliliilllill1il end end end local liI111Ii1liIIl1i11l, li11l1il1l1lIlI11l1, illiIliliilllill1il = lIl11iII11l1IIl1I1I(lIlIl1iiil1I1iiliIIll) if liI111Ii1liIIl1i11l then if li11l1il1l1lIlI11l1 and illiIliliilllill1il > 0 then return lIliI1I11l1Ili11II1l1(li11l1il1l1lIlI11l1, 1, illiIliliilllill1il) end else local iill1li1lIIl1i1IIi1 = lIlilIIIlIl1iIliiii1i("Luraph Script:" .. (i11liIIl1IIIiiI1Ii1[liI1IilIIi1iIIllllI - 1] or "") .. ": " .. I11llIiIli111liiII1(li11l1il1l1lIlI11l1), "[^:]+:%d*: ", function(iI1ii1ii1IIlIllilIl) if not IIi1i1ilI1lI1IlIIIl(iI1ii1ii1IIlIllilIl, "Luraph Script:%d") then return "" end end) lIl111I1iIIlIlIiIIiiI(iill1li1lIIl1i1IIi1, 0) end end iiii1IiIii1IiIlIIil(l1lIl11lIl1IIIll1i1, Iilii1i1l111lIIll11) return l1lIl11lIl1IIIll1i1 end local lII1lII11llIilIlli1 = II1IIlIi1l1i1IIll1i() return liIllIiilIiiilllli1(lII1lII11llIilIlli1, Iilii1i1l111lIIll11)() end lil1iIliiiI11II1I1l("LPH|C141F95574197E5C0A02002G4143CD402G414D3G414D3G41053G412D402G41753G4115FC915E6400013G008B7C54F423C30D0200404143CD472G414D542G412D3G412D2G4143CD542G412D412G43192G4143CD542G412D434145792G4143CD85BBF456434541752G41452D2G4143CD5441452D404347192G4143CD5441452D424149792G4143CDB3BBF856432G45752G41492D2G4143CD5441492D2G434B192G4143CD5441492D45414D792G4143CDBF40490D434549752G414D2D2G4143CD54414D2D42434F192G4143CD54414D2D444151792G4143CD02BB805643454D752G41512D2G4143CD5441512D454353192G4143CD5441512D474155792G4143CD4640510D434551752G41552D2G4143CD5441552D444357192G4143CD5441552D424159792G4143CDBC40550D434555752G41592D2G4143CD5441592D47435B192G4143CD5441592D44415D792G4143CD7940590D434559752G415D2D2G4143CD54415D2D46435F192G4143CD54415D2D464161792G4143CD64BB905643455D752G41612D2G4143CD5441612D494363192G4143CD5441612D464165792G4143CD2140610D434561752G41652D2G4143CD5441652D484367192G4143CD5441652D464169792G4143CD66BB9856434565752G41692D2G4143CD5441692D4B436B192G4143CD5441692D46416D792G4143CD6D40690D434569752G416D2D2G4143CD54416D2D4A436F192G4143CD54416D2D464171792G4143CD05406D0D43456D754841712D2G4143CD5441712D4D5573192G4143CD5441712D4D5773192G4143CD5441712D4D5973594C412G792G4143CD3A40710D42457175495841C54E41712D2G4143CD5441712D4D5D73192G4143CD5441712D4D6173192G4143CD5441712D4F5841C5506447C5494045C55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5441757954412G7954417D792G4143CD28BBA4562G457175525845C55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5441757954412G7954417D792G4143CD9540710D2G457175575845C5567047C55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5A4175795D412G795C417D79594101792G4143CD5BBBA456444571752G5845C55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D594175795E412G7959417D79614101792G4143CD6240710D444571755F5845C550024BC5494249C55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5441757954412G7954417D792G4143CDA1BBA4562G457175525849C556704BC55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5941757961412G7959417D79614101792G4143CD59BBA456444571755F5849C563064BC550084FC549424DC55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5441757954412G7954417D792G4143CD1240710D2G45717552584DC556704FC55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D6441757959412G7964417D79594101792G4143CDDB40710D444571752G584DC55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5941757961412G7959417D79674101792G4143CDD640710D444571755F584DC5630E4FC5501053C5494251C55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5441757954412G7954417D792G4143CDEE40710D2G457175525851C5567053C55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D6841757959412G796B417D79594101792G4143CD23BBA456444571752G5851C55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D594175796A412G7959417D79674101792G4143CD7740710D444571755F5851C54E41712D2G4143CD5441712D4D1973192G4143CD5441712D4D1B73192G4143CD5441712D6D5851C56F1E53C55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D7041757970412G7970417D792G4143CD0C40710D2G457175715851C5732653C5502857C5494055C55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5441757954412G7954417D792G4143CD5340710D2G457175525855C55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5941757959412G7959417D792G4143CD1640710D2G457175575855C5567057C55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5941757974412G7959417D79594101792G4143CD50BBA456444571752G5855C55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5941757977412G7959417D79674101792G4143CD47BBA456444571755F5855C5502E5BC5494A59C55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5441757954412G7954417D792G4143CDFDBBA4562G457175525859C556705BC55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D7941757959412G7959417D79594101792G4143CD24BBA456444571752G5859C55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5941757967412G7959417D79674101792G4143CD9440710D444571755F5859C563065BC550325FC5494A5DC55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5441757954412G7954417D792G4143CDF3BBA4562G45717552585DC556705FC55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D7B41757959412G7959417D79594101792G4143CD05BBA456444571752G585DC55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D594175797A412G7959417D79674101792G4143CDF0BBA456444571755F585DC54E41712D2G4143CD5441712D4D1973192G4143CD5441712D4D3973192G4143CD5441712D6D585DC56F325FC55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D7041757970412G7970417D792G4143CD9840710D2G45717571585DC5733A5FC55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D7041757970412G7970417D792G4143CD1EBBA4562G4571757F585DC5503E63C5494A61C55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5441757954412G7954417D792G4143CD0F40710D2G457175525861C5567063C55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5941757901412G7959417D79674101792G4143CDB640710D444571755F5861C54E41712D2G4143CD5441712D4D1973192G4143CD5441712D4DC373192G4143CD5441712D6D5861C56F3E63C55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D7041757970412G7970417D792G4143CD76BBA4562G457175715861C5733A63C550C467C5494A65C55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5441757954412G7954417D792G4143CD6C40710D2G457175525865C5567067C55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D0241757959412G7959417D79594101792G4143CDFBBBA456444571752G5865C55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5941757901412G7959417D79674101792G4143CDA8BBA456444571755F5865C54E41712D2G4143CD5441712D4D1973192G4143CD5441712D4DC373192G4143CD5441712D6D5865C56FC467C55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D7041757970412G7970417D792G4143CDC0BBA4562G457175715865C5733A67C550C86BC5494A69C55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5441757954412G7954417D792G4143CDB140710D2G457175525869C556706BC55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D0441757959412G7959417D79594101792G4143CD1A40710D444571752G5869C55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5941757901412G7959417D79674101792G4143CD1240710D444571755F5869C54E41712D2G4143CD5441712D4D1973192G4143CD5441712D4DC373192G4143CD5441712D6D5869C56FC86BC55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D7041757970412G7970417D792G4143CDC340710D2G457175715869C5733A6BC550CC6FC5494A6DC55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5441757954412G7954417D792G4143CD1540710D2G45717552586DC556706FC55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D0641757959412G7959417D79594101792G4143CD61BBA456444571752G586DC55B41712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D5941757901412G7959417D79674101792G4143CD4F40710D444571755F586DC54E41712D2G4143CD5441712D4D1973192G4143CD5441712D4DC373192G4143CD5441712D6D586DC56FD06FC55541712D2G4143CD5441712D4D4373192G4143CD5441712D7041757970412G7970417D792G4143CDE1BBA4562G45717571586DC5733A6FC540D373595B41792D2G4143CD5441792D4F437B192G4143CD5441792D0B417D79594101790A410579594109792G4143CD3140790D444179752G4143CD2840710D4143717542D973192G4143CD5441712D4DDB73592G41794D452G415D402G415D442G415D2G4143CDDE40710D4243717546D973192G4143CD5441712D4DDB73594041794D442G415D3G415D2G4143CDF0BBA456424371754AD973192G4143CD5441712D4DDB73594341794D4A2G415D2G4143CDED40710D4243717549D973192G4143CD5441712D4DDB73594241794D492G415D2G4143CDD7BBA4564243717548D973192G4143CD5441712D4DDB73594541794D482G415D2G4143CD2FBBA456424371754BD973192G4143CD5441712D4DDB73594441794D4B2G415D2G4143CD2EBBA456424371758BB19C3A9D09923A7C56775988B5F970D737C61302FB39345865FBC9FC2E39D6F1B0F93A00063G00B8715F1C1A900A0200404143CD3G414D442G412DEB07E8232G4143CD442G412D2G4143192G4143CD442G412D412G431D2G4143CD2G4143CD664143CDEA07E8232G4143CD442G412D414543594241492D2G4143CD4441492D43494B192G4143CD4441492D44414D794741517946415579474159792G4143CDB6BBFC56444149752G4143CDADBBF45641434175ED07E8232G4143CD442G412D414543594241492D2G4143CD4441492D43494B192G4143CD4441492D47414D794741517947415579474159792G4143CD1440490D444149752G4143CDBCBBF456414341758BB19C3AF50F080FEC9FD50B4D847F3ABCA2720366D3B452C3C1A0395G009476AE0A020055093G005GC195A4B9B555083G005GC192A8B955123G005GC195B62GA4AF91AEB2A8B5A8AEAF550A3G005GC19485A8ACF355083G005GC1AFA4B66C6G00F03F6C8G006C14AE47E17A14EA3F55053G005GC19023C408030A07B05C115C369G006G00829G002G00829G002G00829G002G00823G00839G002G00833G00839G002G00839G002G00833G00833G00833G00839G002G00839G002G00833G00849G002G00843G00849G002G00849G002G00843G00843G00843G00849G002G00849G002G00843G00863G00D0B67F5810820A0200404143CD3G414D422G412DEB07E8232G4143CD422G412D2G4143594041492D2G4143CD4241492D43454B192G4143CD4241492D42414D794541517942415579424159792G4143CD4540490D444149752G4143CD1040410D41434175442G412D2G4143CD422G412D474145792G4143CD35BBF4562G434175EA07E8232G4143CD422G412D414F43592G4143CD1040410D2G4341758BB19C3AB241996F3654FB436B713E40E1456E7ABC239AC1B0C583069EA811466A2E34755G000886AE0A020055123G005GC195B62GA4AF91AEB2A8B5A8AEAF550A3G005GC19485A8ACF355083G005GC1AFA4B66C8G006C5G00908FC055093G005GC1B6A0A8B56C7G0040550C3G005GC185A4B2B5B3AEB855053G005GC1C663D30E02A407D419390F269G006G00899G002G00893G00899G002G00899G002G00893G00893G00893G00899G002G00899G002G00893G008A9G002G008A9G002G008A3G008B9G002G008B9G002G008B3G008C3G007CBE7A1469950A0200404143CD422G412G4D2G412D3G412D2G4143CD4D2G412D412G43192G4143CD4D2G412D414543192G4143CD4D2G412D412G47592G4143CDA640450D432G45752G41492D2G4143CD4D41492D43494B59444151792G4143CD6240490D424549752G414DD1404D53192G4143CD4D41512D454F53592G41594D422G415D3G415D402G415D2G4143CDC940510D42435175435153192G4143CD4D41512D454F53594041594D422G415D2G4143CD0D40510D42435175432G53192G4143CD4D41512D454F53594341594D422G415D2G4143CD4F40510D42435175EB07F8232G4143CD4D41512D4B5653C58BB19C3AD4BDD00C583AD2D7E0FA96411E786D5CF00FBC0FFD1B963800033G005F29E0A81D7A0A0200404143CD3G414D452G412DEB07E8232G4143CD452G412D1CD535242G4143CD2G4143CD534143CDEA07E8232G4143CD452G412D2G4143192G4143CD452G412D412G4359ED07F0232G4143CD4541492D43454B192G4143CD4541492D43474B19434143CD4541492D2G4143CDAF40410D424341758BB19C3A892A0663D453B604D23B402FA8358E36E7549F1633B866C97BA4713C326EE44C5G004234AB0A0200550E3G005GC182A9A0B3A0A2B5A4B3550B3G005GC18CAEB7A495AE55083G005GC189A8B555063G005GC1B16C5G00E4944055053G005GC106D0CD59035003CB5C36101E9G006G00979G002G00979G002G00973G00989G002G00989G002G00983G00989G002G00989G002G00989G009G001G00983G009A3G008BFF639B32930A0200404143CD3G414D472G412D2G414B192G4143CD4741492D40414D2D2G4143CD47414D2D42414F192G4143CD47414D2D42454F192G4143CD47414D2D4347411D2G4143CD2G4143CD654143CD41474B192G4143CD4741492D40414D2D2G4143CD47414D2D42474F192G4143CD47414D2D42494F192G4143CD47414D2D4347411D2G4143CD2G4143CD434143CD404149D151E10915504143CD41474B192G4143CD4741492D40414D2D2G4143CD47414D2D42474F192G4143CD47414D2D424B4F192G4143CD47414D2D4347411D2G4143CD2G4143CD404143CD404149D151E109158BB19C3A10510F014005C3069C6F271112250C528002117BA02GA946024G00AC7AAD0A020055123G005GC194B2A4B388AFB1B4B595B8B1A455093G005GC184AFB4AC550D3G005GC18AA4B8A3AEA0B3A5550C3G005GC18AA4B882AEA5A455103G005GC18DA4A7B582AEAFB5B3AEAD55113G005GC193A8A6A9B582AEAFB5B3AEAD6C5G00E4944055053G005GC13E1B8E4301D8042528B76A399G006G009D9G002G009D9G002G009D9G002G009D9G002G009D9G002G009D3G009E9G002G009E9G002G009E9G002G009E9G002G009E9G002G009E3G009F3G009F3G009F3G00A09G002G00A09G002G00A09G002G00A09G002G00A09G002G00A03G00A13G00A13G00A43G005CC9E76172980A0200404143CD3G414D472G412D2G414B192G4143CD4741492D40414D2D2G4143CD47414D2D42414F192G4143CD47414D2D42454F192G4143CD47414D2D4347411D2G4143CD2G4143CD654143CD41474B192G4143CD4741492D40414D2D2G4143CD47414D2D42474F192G4143CD47414D2D42494F192G4143CD47414D2D4347411D2G4143CD2G4143CD434143CD2G4149D151E10915504143CD41474B192G4143CD4741492D40414D2D2G4143CD47414D2D42474F192G4143CD47414D2D424B4F192G4143CD47414D2D4347411D2G4143CD2G4143CD404143CD2G4149D151E109158BB19C3AF9A41D77105AA850A0A25165CBBA1C53A33F2G090F68C845F1A3CB0F02B7A306B4D54548B588DE636BF5D400024G00AA2GAD0A020055123G005GC194B2A4B388AFB1B4B595B8B1A455093G005GC184AFB4AC550D3G005GC18AA4B8A3AEA0B3A5550C3G005GC18AA4B882AEA5A455103G005GC18DA4A7B582AEAFB5B3AEAD55113G005GC193A8A6A9B582AEAFB5B3AEAD6C5G00E4944055053G005GC1A11DB01B016A043CC2D16D399G006G00A79G002G00A79G002G00A79G002G00A79G002G00A79G002G00A73G00A89G002G00A89G002G00A89G002G00A89G002G00A89G002G00A83G00A93G00A93G00A93G00AA9G002G00AA9G002G00AA9G002G00AA9G002G00AA9G002G00AA3G00AB3G00AB3G00AE3G0050A9B30A020055093G005GC1A6A0ACA4550C3G005GC191ADA0B8A4B3B255103G005GC18DAEA2A0AD91ADA0B8A4B3550D3G005GC186A4B58CAEB4B2A4550F3G005GC186A4B592A4B3B7A8A2A455153G005GC194B2A4B388AFB1B4B592A4B3B7A8A2A455103G005GC183B42GB5AEAFF085AEB6AF550C3G005GC1A2AE2GAFA4A2B5550F3G005GC188AFB1B4B583A4A6A0AF550F3G005GC188AFB1B4B584AFA5A4A5550C3G005GC197A8B2A8A3ADA4036C5G00E4944055053G005GC1BF343E1901E507D260B4543B9G006G00909G002G00909G002G00909G002G00919G002G00913G00929G002G00923G00929G002G00923G00943G00969G002G00963G009A3G009A3G009A3G009A9G002G00963G009C9G002G009C3G00A43G00A49G002G009C3G00A69G002G00A63G00AE3G00AE9G002G00A63G00B09G002G00B03G00B23G00B21CCEE50E840A0200404143CD432G414D462G412D3G412D2G4143CD462G412D412G4359434149792G4143CD2F40410D42454175414743192G4143CD462G412D2G41452D2G4143CD4641452D4043475945414D792G4143CD00BBF856422G45754441492D2G4143CD4641492D474E4BC52G41494D4941490540534B192G4143CD4641492D43554B594041514D3G415D2G4143CD9940490D42434975EB07F0232G4143CD4641492D4A584BC58BB19C3ABCE9410582CFAECE0C0FA80DBF9895CED7FC445B2DF55C0F00023G00BDB595F66D670A0200404143CD3G414D402G412D2G41471D2G4143CD2G4143CD454143CDE717DD57E417E1572G4143CD23BBFC562G4349758BB19C3A9BD0422E5613E91953336E03A678CE4748FB7210812F6168024G00ABC7A80A0200FA6C5G00E4944055053G005GC1640B6D5B00610499B1813F0D9G006G00BB9G002G00BB3G00BB3G00BB9G002G00BB3G00BB3G0047DB353E4F940A0200404143CD402G414D492G412D2G4147192G4143CD4941452D4041492D2G4143CD4941492D43414B192G4143CD4941492D43454B192G4143CD4941492D4045411D2G4143CD2G4143CD5E4143CD412G47192G4143CD4941452D4041492D2G4143CD4941492D43474B192G4143CD4941492D43494B192G4143CD4941492D4045411D2G4143CD2G4143CD4E4143CD4441452D2G4143CD4941452DEB07F0232G4143CD4941492D434D4B192G4143CD4941492D434F4B192G4143CD4941492D2G412G4D2G4143CDA740450D424345758BB19C3A24B454417B2E4247F678B15CFCE4325207D698D044C27A3F5CF88C5F1535636B6CF37274E9727F716EB8FC2119580E692G013G00CF6E9D5D1C920A0200404143CD402G414D492G412D2G4147592G4143CD56BBF856432G45754041492D2G4143CD4941492D43454B192G4143CD4941492D43474B192G4143CD4941492D402G451D2G4143CD2G4143CD514143CD2G4147592G4143CD8D40450D432G45754041492D2G4143CD4941492D43454B192G4143CD4941492D43494B192G4143CD4941492D4045411D2G4143CD2G4143CD4D4143CD4441452D2G4143CD4941452D414D4B192G4143CD4941492D434F4B192G4143CD4941492D2G412G4D2G4143CDF8BBF856424345758BB19C3A166E4E42BFF60D6AE10EF621CEB36F260355ABC0158F8B14BE857F6BDDBCA73053801DD3A178AC1D5C88C1412G013G0027EE1ADD64730A0200404143CD3G414D422G412D4041452D2G4143CD4241452D404547192G4143CD4241452D4241497945414D2D2G4143CD42414D2D424B4F192G4143CD42414D2D424151792G4143CD7640450D3G4575414241C58BB19C3A6ED8D42CF895154B556EE3655778DE63C55D6CC41E64CA6DB522FD2A05BEE35F78F1AF4F014G001AD4AC0A0200550D3G005GC197A4ADAEA2A8B5B8550C3G005GC197A4A2B5AEB3F255083G005GC1AFA4B66C8G0055073G005GC19E86550F3G005GC18BB4ACB189A4A8A6A9B555053G005GC145C9923E009005FF613010169G006G00C29G002G00C29G002G00C23G00C29G002G00C29G002G00C29G002G00C23G00C23G00C33G004F0AAF0A0200550D3G005GC186A4B592B5A0B5A455093G005GC184AFB4AC55163G005GC189B4ACA0AFAEA8A592B5A0B5A495B8B1A4550C3G005GC18BB4ACB1A8AFA6550D3G005GC187B32GA4A7A02GAD550B3G005GC180A2B5A8AEAF550B3G005GC191A0B3A4AFB555153G005GC189B4ACA0AFAEA8A5932GAEB591A0B3B56C5G00E4944055053G005GC127B12750005B0442B74959339G006G00C09G002G00C03G00C09G002G00C09G002G00C09G002G00C09G002G00C03G00C09G002G00C03G00C09G002G00C09G002G00C09G002G00C09G002G00C03G00C19G002G00C19G002G00C19G002G00C39G002G00C13G00C53G00F4DBAF0A020055123G005GC194B2A4B388AFB1B4B595B8B1A455093G005GC184AFB4AC550D3G005GC18AA4B8A3AEA0B3A5550C3G005GC18AA4B882AEA5A4550A3G005GC192B1A0A2A4550B3G005GC180A2B5A8AEAF550E3G005GC182A9A0B3A0A2B5A4B3550D3G005GC189B4ACA0AFAEA8A56C5G00E4944055053G005GC1537DD30D01A3045698C411349G006G00BE9G002G00BE9G002G00BE9G002G00BE9G002G00BE9G002G00BE3G00BE9G002G00BE9G002G00BE9G002G00BE9G002G00BE9G002G00BE3G00BF9G002G00BF9G002G00BF9G002G00BF9G002G00C59G002G00BF3G00C73G004F35B30A020055093G005GC1A6A0ACA4550F3G005GC186A4B592A4B3B7A8A2A4550C3G005GC191ADA0B8A4B3B255103G005GC18DAEA2A0AD91ADA0B8A4B355153G005GC194B2A4B388AFB1B4B592A4B3B7A8A2A455073G005GC19E86550F3G005GC18BB4ACB189A4A8A6A9B56C6G004940550B3G005GC180A2B5A8AEAF550F3G005GC188AFB1B4B583A4A6A0AF550C3G005GC1A2AE2GAFA4A2B5550C3G005GC197A8B2A8A3ADA40355053G005GC17AC1A064019205AB053D3C2A9G006G00B69G002G00B63G00B69G002G00B63G00B69G002G00B79G002G00B73G00B79G002G00B73G00B99G002G00B93G00BB3G00BB3G00BD9G002G00BD3G00C73G00C79G002G00BD3G00C99G002G00C93G00CB3G00CC866DE36F780A0200404143CD3G414D472G412DEB07E8232G4143CD472G412D414243C5432G412D2G4143CD472G412D4241452D2G4143CD4741452D4049475944414D79404151D12G4143CDAFBBF856454145752G4143CD5BBBF456414541752G4143CDA240410D404341758BB19C3AD662F151AC4E19C684743179A0BD200F057449596DFAEE32295B1B4EA472FD4158132B265414C1165G007268AD0A0200550C3G005GC197A8B2A8A3ADA403550F3G005GC1ADAEA0A5B2B5B3A8AFA655093G005GC1A6A0ACA4550C3G005GC1892GB5B186A4B555263G005GC1A92GB5B1B2FB2GEEB1A0B2B5A4A3A8AFEFA2AEACEEB3A0B6EEB5BB9599AC98A7F36C5G00E4944055053G005GC1CA0FA51801D3057595B8621A9G006G00CE9G002G00CE3G00CF9G002G00CF9G002G00CF3G00CF3G00CF9G002G00CF9G002G00CF9G002G00CF3G00D03G00E4EE4B1C13DD0B0200404143CD512G414D4F2G412D3G412D2G4143CD4F2G412D412G4359434149792G4143CDAEBBF456424541752G41452D2G4143CD4F41452D4043475942414D792G4143CD6340450D422G45752G41492D2G4143CD4F41492D2G434B59454151792G4143CD5940490D424549752G414D2D2G4143CD4F414D2D42434F59444155792G4143CD8BBB805642454D75424D53192G4143CD4F41512D2G4155D5414759D549415D2D2G4143CD4F415D2D4841612D2G4143CD4F41612D404165D12G4143CD9C40610D434161752G4143CD84405D0D41455D75464E59C541455DD54D41612D2G4143CD4F41612D495B63192G4143CD4F41612D4F4165794E41697951416D792G4143CDA3BB94562G4561754A505DC54D41612D2G4143CD4F41612D496563192G4143CD4F41612D524165795241697952416D792G4143CD19BB94562G4561752G505DC54B4E59C549415DD5404161D5544165794D41692D2G4143CD4F41692D4B656B192G4143CD4F41692D57416D7957417179574175792G4143CDDABB9C5645416975414361C1404165D5564169794D416D2D2G4143CD4F416D2D4A656F192G4143CD4F416D2D594171795941757959412G792G4143CDE1406D0D45416D75414365C1404169D558416D794D41712D2G4143CD4F41712D4D6573192G4143CD4F41712D5741757959412G7959417D792G4143CD3D40710D45417175414369C140416DD55B4171794D41752D2G4143CD4F41752D4C6577192G4143CD4F41752D59412G7957417D79594101792G4143CD7940750D45412G7541436DC1404171D55A4175794D41792D2G4143CD4F41792D4F657B192G4143CD4F41792D59417D7959410179574105792G4143CDC640790D45417975414371C1404175D55D412G794D417D2D2G4143CD4F417D2D4E657F192G4143CD4F417D2D5C410179594105795C4109792G4143CD1FBBB05645417D75414375C1404179D55F417D794D41012D2G4143CD4F41012D516503192G4143CD4F41012D574105795741097959410D792G4143CD6F40010D45410175414379C140417DD55E4101794D41052D2G4143CD4F41052D506507192G4143CD4F41052D6141097961410D79614111792G4143CD0240050D4541057541437DC149435DC1554E59C52G415D4D4041614D474165D5424169D560416D792G4171D16341752D2G4143CD4F41752D4C0777192G4143CD4F41752D4C0977192G4143CD4F41752D424369C142416DD564417179404175D167412G7942436DC1424171D566417579404179D167417D79424371C1424175D569412G792G417DD168410179424375C1424179D56B417D79404101D16A410579424379C142417DD56D410179404105D16741097942437DC1474365C14341694D6C4169056C41692D434143CD4F41692D2G4143CD2E40690D404B69752G4179D12G417DD1414D01D54241054D4A2G415D606201C54541054D4F2G415D482G415D472G415D422G415D452G415D4C2G415D4B2G415D6F6201C54441054D4E2G415D482G415D472G415D422G415D452G415D4C2G415D4B2G415D6E6201C54741054D482G415D4C2G415D4A2G415D696201C54641054D482G415D432G415D6B6201C54941054D4B2G415D716201C54841054D492G415D472G415D432G415D482G415D4D2G415D4A2G415D462G415D512G415D2G4143CDA040050D40450575F717F9577041052D2G4143CD4F41052D474F0B192G4143CD4F41092D41430DD54B41114D472G415D422G415D73680DC52G4143CD4ABBB856424305754A41054D422G415D4C2G415D4D41094D472G415D502G415D72410D2D2G4143CD4F410D2D422913592G4143CD6240110D4345117543BB4855464143CD562B23192G4143CD4F41212D592D2359F617BD572G4143CDF040210D4243217590BDC80E2G4143CD2G4143CDB2BE40CD422F0F192G4143CD4F410D2D522D0F594C41154D532G415D2G4143CDEABB405542430D7542310F192G4143CD4F410D2D522D0F594F41154D4C2G415D2G4143CDABBB405542430D7540330F192G4143CD4F410D2D522D0F594E41154D512G415D2G4143CD41BB405542430D752G410D2D2G4143CD4F410D2D52370F192G4143CD4F410D2D7B666DC5EB07B4232G4143CD4F410D2D7D3A0FC58BB19C3A3C185E38DF18BE15518FB50788F8085462BE6506596F6735F20F7C0D099C4B55FE2F932100103G0017CB2D2G3C820A0200404143CD3G414D452G412D2G41492D2G4143CD4541492DE417E157B0BB8456594143CD40415D2D2G4143CD45415D2D46455F192G4143CD45415D2DE717F5572G4143CD1A405D0D43455D7546475F59444567592G4143CDE140650D434165752G4143CDE6BB905641455D751CD5D1242G4143CD2G4143CD434143CDEA17F157EB17F5578BB5B83A90BD040E2G4143CD2G4143CDA3BE40CD8BB19C3A82C1134E8CEEE6CC3ABB0D780B55E2296BB3DD59972BA834D5B13745024G0012A0AB0A020055093G005GC1AFA4B9B5550B3G005GC1B2B5B3A8AFA6550A3G005GC1ADAEB6A4B3550A3G005GC1ACA0B5A2A96C5G00E4944055053G005GC15578C936002C0B5E75910B279G006G0007019G001G0007012G0007012G0007012G0008019G001G0008019G001G0008019G001G0008012G0008012G0008019G001G0008019G001G0008012G0008019G001G0008012G0009012G0009012G0009012G0007019G001G000A012G000C012G000D77F5D122820A0200404143CD3G414D402G412D2G41492D2G4143CD4041492DE417E157B0BB8456554143CD47435F192G4143CD40415D2D4643411D2G4143CD2G4143CD424143CDEA17F157EB17F5578BB5B83A484143CD47455F192G4143CD40415D2D4643411D2G4143CD2G4143CD434143CDEA17F157EB17F5578BB5B83A90BD040E2G4143CD2G4143CDA7BE40CD8BB19C3A7A1F4653E7A2353C722337CE03116B46F5916B766AA9CD0A0E151043F8120B752DDC007FC582ACC0C63D9B1F024G00D036A90A020055093G005GC1AFA4B9B56C6G00F03F6C7G004055053G005GC1BC931547001F096FC4DE44239G006G000F019G001G000F012G000F012G000F012G0010019G001G0010019G001G0010012G0011012G0011012G0011012G0011012G0012019G001G0012019G001G0012012G0013012G0013012G0013012G000F019G001G0014012G0016012G002G6E90AA1FFD0C0200404143CD402G414D502G412D3G412D2G4143CD502G412D412G43192G4143CD502G412D434145792G4143CD24BBF45643454175412G47192G4143CD5041452D4049475944414D2D434143CD50414D2D2G4143CDF840450D424345752G41454D3G415DE717DD5747414D792G4143CD07BBFC564345497541434DD546504FC52G4143CD5BBBFC5643454975E717E15748415179E617E9572G4143CD7F404D0D42454D75414351D5465453C52G4143CDE3BB805643454D75E717E55748415579E917ED572G4143CDA340510D42455175414355D5465657C52G4143CDA640510D43455175E717E95748415979E917F1572G4143CD0E40550D42455575414359D546585BC52G4143CDAB40550D43455575E717ED574C415D79E617F5572G4143CD8ABB8C564245597541535DD5465C5FC55141612D2G4143CD5041612D494363192G4143CD5041612D504165795041697950416D792G4143CDD140610D2G4561754E505DC553625FC55541612D2G4143CD5041612D494363192G4143CD5041612D544165795741697954416D79574171792G4143CD40BB94564445617552505DC55541612D2G4143CD5041612D494363192G4143CD5041612D574165795941697957416D79584171792G4143CD9DBB94564445617556505DC55B765FC55D765FC55F41612D2G4143CD5041612D494363192G4143CD5041612D54416579544169792G4143CD15BB9456424561755C505DC55E625FC52G4143CDB040590D43455975E717F15761416179EA17F9572G4143CD29BB905642455D75415361D5460263C55141652D2G4143CD5041652D484367192G4143CD5041652D6341697962416D79654171792G41432GCDBB98562G4565754E5261C5646C63C55541652D2G4143CD5041652D484367192G4143CD5041652D5041697957416D7957417179674175792G4143CDA240650D44456575565261C5661063C55141652D2G4143CD5041652D484367192G4143CD5041652D6B4169796A416D796A4171792G4143CD19BB98562G456575685261C56C41652D2G4143CD5041652D481967192G4143CD5041652D481D67192G4143CD5041652D6D5261C56C41652D2G4143CD5041652D481F67192G4143CD5041652D482167192G4143CD5041652D6E5261C5707663C52G4143CDC1405D0D43455D75E717F55773416579EA17FD572G4143CD0ABB945642456175415365D5462667C55141692D2G4143CD5041692D4B436B192G4143CD5041692D50416D7950417179504175792G4143CD8740690D2G4569754E5465C5536267C5646C67C55541692D2G4143CD5041692D4B436B192G4143CD5041692D54416D79574171795741757975412G792G4143CD9740690D44456975525465C55541692D2G4143CD5041692D4B436B192G4143CD5041692D57416D79574171795741757957412G792G4143CDD6BB9C5644456975745465C55541692D2G4143CD5041692D4B436B192G4143CD5041692D50416D79574171795741757977412G792G4143CD02BB9C5644456975565465C55F41692D2G4143CD5041692D4B436B192G4143CD5041692D54416D79574171792G4143CDF540690D424569755C5465C55E6267C52G4143CD50BB945643456175E717F9574C4169792G4143CD38BB985643456575415169D551416D2D2G4143CD50416D2D4A436F192G4143CD50416D2D504171795041757950412G792G4143CD50BBA0562G456D754E5669C553626BC5646C6BC555416D2D2G4143CD50416D2D4A436F192G4143CD50416D2D574171795741757957412G7950417D792G4143CDBEBBA05644456D75525669C52G766BC555416D2D2G4143CD50416D2D4A436F192G4143CD50416D2D504171795741757957413G79417D792G4143CD84406D0D44456D752G5669C578766BC55E626BC52G4143CD91BB985643456575E717FD577B416D79EF1785572G4143CDB5BB9C564245697541536DD5460E6FC55141712D2G4143CD5041712D4D4373192G4143CD5041712D5041757950412G7950417D792G4143CDFBBBA4562G4571754E586DC55141712D2G4143CD5041712D4D4373192G4143CD5041712D6341757962412G7965417D792G4143CDD7BBA4562G4571757A586DC55541712D2G4143CD5041712D4D4373192G4143CD5041712D7D41757957412G7957417D79574101792G4143CD85BBA4564445717552586DC55541712D2G4143CD5041712D4D4373192G4143CD5041712D7C41757957412G7950417D79574101792G4143CD0540710D4445717556586DC5663C6FC55141712D2G4143CD5041712D4D4373192G4143CD5041712D6341757962412G7965417D792G4143CD93BBA4562G45717568586DC56C41712D2G4143CD5041712D4D1973192G4143CD5041712D4D1D73192G4143CD5041712D6D586DC56C41712D2G4143CD5041712D4D1F73192G4143CD5041712D4D3F73192G4143CD5041712D6E586DC52G4143CD7EBB9C5643456975E71781574C417179EF1789572G4143CD6DBBA05642456D75414F71D546C073C55141752D2G4143CD5041752D4C4377192G4143CD5041752D57412G7950417D79574101792G4143CDF140750D2G452G754E5A71C5646C73C55541752D2G4143CD5041752D4C4377192G4143CD5041752D00412G7957417D7954410179574105792G4143CD5740750D44452G75525A71C55541752D2G4143CD5041752D4C4377192G4143CD5041752D57412G7903417D7957410179034105792G4143CD26BBA85644452G75565A71C56C41752D2G4143CD5041752D4CC977192G4143CD5041752D4CCB77192G4143CD5041752D025A71C55F41752D2G4143CD5041752D4C4377192G4143CD5041752D57412G7954417D792G4143CD9ABBA85642452G755C5A71C52G4143CDD0406D0D43456D75E71785577B417579EF178D572G4143CD0440710D42457175415B75D546CC77C55141792D2G4143CD5041792D4F437B192G4143CD5041792D63417D7962410179654105792G4143CDA940790D2G4579754E5C75C5536A77C5646C77C55541792D2G4143CD5041792D4F437B192G4143CD5041792D06417D795741017957410579574109792G4143CD3F40790D44457975525C75C55541792D2G4143CD5041792D4F437B192G4143CD5041792D09417D795741017950410579574109792G4143CD66BBAC5644457975565C75C566D277C55141792D2G4143CD5041792D4F437B192G4143CD5041792D0B417D790B4101790B4105792G4143CD18BBAC562G457975685C75C56C41792D2G4143CD5041792D4F197B192G4143CD5041792D4F1D7B192G4143CD5041792D6D5C75C56C41792D2G4143CD5041792D4F1F7B192G4143CD5041792D4F3F7B192G4143CD5041792D6E5C75C55141792D2G4143CD5041792D4F437B192G4143CD5041792D0D417D790D4101790D4105792G4143CDBF40790D2G4579750A5C75C50C6C77C55E6A77C52G4143CDE2BBA45643457175E71789570F412G79EC1791572G4143CDDD40750D42452G75414579D511417D2D2G4143CD50417D2D4E437F192G4143CD50417D2D57410179104105792G4143CD53407D0D42457D750E5E79C56C417D2D2G4143CD50417D2D4EE57F192G4143CD50417D2D4EE77F192G4143CD50417D2D135E79C52G4143CD54BBA85643452G75E7178D5715417D79EC1795572G4143CD8340790D424579752G417DD52G4143CD4C40790D43457975E7179157E6179557EF179957E9179D578BB958398BB19C3A521BFE4735BD100C4301776616BD600DD392CD15B9F2441A8A7C161A5B8F3DD2C4E20B46569BD33800013G009788A94B686E0A0200404143CD402G414D432G412D2G41492D2G4143CD4341492D2G434B192G4143CD4341492DE417E1572G4143CD7ABBFC56434549752G412G4D432G415D3G4165402G415D8BB3A83A8BB19C3A65910519D65F7E72F487525F7D0DCACE18EEDB2319DA344D329D2A7A02013G00DAC34D8F1FBB0A0200404143CD402G414D462G412D2G41452D2G4143CD4641452DE417DD57B1BB80566C4143CD4543471D2G4143CD2G4143CD624143CD4341592D2G4143CD4641592DEB17F1572G4143CD15BB8C56434559753G471D2G4143CD2G4143CD594143CD4541592D2G4143CD4641592D2G415D4D3G4165452G415D442G415D2G4143CD9240590D434759751FD5CD242G4143CD2G4143CD4E4143CDEA0788232G4143CD4641612D494B635947416979ED1781574B57696D2G4143CD9540610D42436175454143CD452G431D2G4143CD2G4143CD2G4143CD53E12G15550F200D90BD000E2G4143CD2G4143CD8CBE40CDED07EC232G4143CD4641452D1CD539242G4143CD2G4143CD524143CD4341452D2G4143CD4641452DED07F023434143CD4641492D2G4143CD3E40450D432G45754047431D2G4143CD2G4143CD474143CDEB07EC232G4143CD4641452DED07F0232G4143CD4641492D404445C5EB07EC232G4143CD4641452D8BB3A03A8BB19C3A1044C43B77C44467D856D0722DEB8C042C697E3CEF5E7A138A068401E9EC8AD0610A4E014B01A219DAC86052BCC7927A2G013G005DE4CF3F696B0A0200404143CD3G414D3G412DEB07E8232G4143CD3G412DEA07EC232G4143CD2G41452DED07F0232G4143CD2G41492D404541C58BB19C3ADF1C5F1322F3AF2DADD9CD7F904B265DEAF922001762A6567C0508633CBF054AA5CEE80E5G00623AA70A02006C5G00E4944055053G005GC1ED952520039403DD889D6F0E9G006G002F019G001G002F019G001G002F019G001G002F012G0030012G002933AE0A020055093G005GC1AFA4B9B5550B3G005GC191A0B3A4AFB5550B3G005GC1B5B8B1A4AEA7550D3G005GC188AFB2B5A0AFA2A4550A3G005GC1B1A2A02GAD55093G005GC187A8B3A455163G005GC19A92A2B3A8B1B5ECFF802GB2A4B59CFBE16C5G00E4944055053G005GC11DDE903903280C6C3623425B9G006G002C019G001G002C012G002C012G002C012G002D019G001G002D012G002D019G001G002D019G001G002D012G002D019G001G002D012G002E019G001G0030012G0030012G0030012G0030019G001G002E012G0031019G001G0031012G0031019G001G0031012G0031012G0031012G0031019G001G0031012G0031012G0033019G001G0033012G0034012G0035012G002C019G001G0035012G0038019G001G0038019G001G0038012G0038019G001G0038019G009G0038012G0038019G001G0038012G0039019G001G0039019G001G0039012G003C019G001G003C012G003D012G00B514A90A0200550D3G005GC188AFB2B5A0AFA2A455083G005GC1AFA4B66C5G00E4944055053G005GC132A562160163045B5AAA7F139G006G002A019G001G002A019G001G002A019G001G002A012G003D012G003D012G003D012G003D012G003D012G003E012G00B7EFFB0A0200550D3G005GC188AFB2B5A0AFA2A455083G005GC1AFA4B655123G005GC183A8AFA5A0A3ADA484B7A4AFB5550A3G005GC184B7A4AFB5550C3G005GC182AE2GAFA4A2B5550A3G005GC1A42GB3AEB3550E3G005GC192A2B32GA4AF86B4A855093G005GC18FA0ACA455153G005GC1879192E189A0A2AAB2E1ECE18CA4AFB4550B3G005GC187AEADA5A4B3550A3G005GC182A9A0ACB255093G005GC195A4A0AC550A3G005GC184AFA4ACB8550A3G005GC187B3A0ACA455093G005GC18CA0A8AF55153G005GC183A0A2AAA6B3AEB4AFA582AEADAEB3F2550B3G005GC182AEADAEB3F26C6G00F03F551B3G005GC183A0A2AAA6B3AEB4AFA595B3A0AFB2B1A0B3A4AFA2B8550D3G005GC191AEB2A8B5A8AEAF550A3G005GC19485A8ACF36C6G00E03F6C8G0055093G005GC192A8BBA46C5G00406F406C5G00C06740550E3G005GC185B3A02GA6A0A3ADA436550B3G005GC180A2B5A8B7A455103G005GC180AFA2A9AEB391AEA8AFB5550C3G005GC197A4A2B5AEB3F355113G005GC195B3A0AFB2B1A0B3A4AFA2B8550E3G005GC195A4B9B58DA0A3A4AD550A3G005GC195A8B5ADA46C54E23AC61517C73F6CD1CB28965B5ADA3F6C9EEBFB702G90E03F55143G005GC183AEB3A5A4B392A8BBA491A8B9A4AD6C5G0080414055093G005GC195A4B9B5550E3G005GC1879192E189A0A2AAB2550F3G005GC195A4B9B582AEADAEB3F26CC3B7B06EBCBBEB3F6C8C8521722GFAEA3F55093G005GC187AEAFB555093G005GC184AFB4AC550A3G005GC192A2A887A8550D3G005GC187AEAFB592A8BBA4550B3G005GC192A8BBA4F3F955103G005GC195A4B9B596B3A02GB1A4A555133G005GC192A2B3AE2GADA8AFA687B3A0ACA4550C3G005GC183B42GB5AEAFB26C6G004440550F3G005GC182A0AFB7A0B292A8BBA46C5G00407040550F3G005GC192A4ADA4A2B5A0A3ADA46C6G00394055153G005GC182ADA8B1B285A4B2A2A4AFA5A0AFB5B2550F3G005GC195A4B9B583B42GB5AEAF55113G005GC183AEB3A5A4B382AEADAEB3F26C941CE59D2G99B93F6C21BC15402G33E33F550C3G005GC184B9A0ACB1ADA4550B3G005GC192A8BBA4F0F5550B3G005GC192B5A0B5B4B26C90D178A03G993F6C6G001C40550A3G005GC192B5B8ADA4550F3G005GC187B3A0ACA492B5B8ADA4550F3G005GC185B3AEB192A9A0A5AEB655083G005GC18AA4B86CEF21F55F2G66E63F6C21BC15402G33D33F550E3G005GC19A8499808C918D849C6C3CF54883DBDAEA3F55153G005GC195A4B9B592B5B3AEAAA482AEADAEB3F26CF73DEAAF5758D83F551B3G005GC195A4B9B592B5B3AEAAA495B3A0AFB2B1A0B3A4AFA2B855113G005GC194888DA8B2B58DA0B8AEB4B5550C3G005GC191A02GA5A8AFA655093G005GC19485A8AC6C6G00104055183G005GC189AEB3A8BBAEAFB5A0AD80ADA8A6AFACA4AFB5550B3G005GC182A4AFB5A4B3550E3G005GC1948891A02GA5A8AFA655053G005GC10F31B95100441311C664329F029G005G0025019G001G0025019G001G0025019G001G0025012G0026019G001G0026012G0026019G009G0026012G003E012G003E012G0048012G0048019G001G0048012G0048012G0049019G001G0048012G004C012G004C012G004C019G001G004C012G004C012G004D019G001G004C012G0050012G0050012G0050019G001G0050012G0050012G0051019G001G0050012G0054012G0054012G0054019G001G0054012G0054012G0055019G001G0054012G0058012G0058012G0058019G001G0058012G0058012G0059012G005A019G001G005A019G001G005A012G005A012G005A019G001G005A012G005A012G005B012G005C019G001G005C019G001G005C012G005C012G005C012G005C019G001G005C012G005C012G005D019G001G005D019G001G005D012G005D012G005D012G005D019G001G005D012G005D012G005E012G005F012G0060019G001G0060019G001G0060012G0060019G001G0060012G0060012G0061019G001G0058012G0064012G0064012G0064019G001G0064012G0064012G0065012G0066019G001G0066019G001G0066012G0066012G0066019G001G0066012G0066012G0067012G0068019G001G0068019G001G0068012G0068012G0068012G0068019G001G0068012G0068012G0069012G006A019G001G006A019G001G006A012G006A012G006A019G001G006A012G006A012G006B019G001G006B019G001G006B019G001G006B012G006C019G001G006C019G001G006C019G001G006C012G006D019G001G0064012G0070012G0070012G0070019G001G0070012G0070012G0071012G0072019G001G0072019G001G0072012G0072012G0072019G001G0072012G0072012G0073012G0074012G0075019G001G0075019G001G0075012G0075012G0075012G0075019G001G0075012G0075012G0076019G001G0076019G001G0076012G0076012G0076012G0076019G001G0076012G0076012G0077019G001G0077019G001G0077012G0077012G0077012G0077019G001G0077012G0077012G0078019G001G0078019G001G0078012G0078019G001G0078012G0078012G0079019G001G0070012G007C012G007C019G001G007C012G007C012G007D019G001G007D019G001G007D012G007D012G007D019G001G007D012G007D012G007E012G007F012G0080019G001G0080019G001G0080012G0080012G0080012G0080019G001G0080012G0080012G0081012G0082019G001G0082019G001G0082012G0082012G0082012G0082019G001G0082012G0082012G0083012G0084019G001G007C012G0087012G0087012G0087019G001G0087012G0087012G0088012G0089019G001G0089019G001G0089012G0089012G0089019G001G0089012G0089012G008A019G001G008A019G001G008A012G008A012G008A019G001G008A012G008A012G008B019G001G008B019G001G008B012G008B012G008B012G008B019G001G008B012G008B012G008C019G001G008C019G001G008C012G008C012G008C012G008C019G001G008C012G008C012G008D012G008E019G001G008E019G001G008E012G008E012G008E019G001G008E012G008E012G008F019G001G008F019G001G008F019G001G008F012G0090019G001G0090019G001G0090019G001G0090019G001G0087012G0093012G0093012G0093019G001G0093012G0093012G0094012G0095019G001G0095019G001G0095012G0095012G0095019G001G0095012G0095012G0096012G0097019G001G0097019G001G0097012G0097012G0097012G0097019G001G0097012G0097012G0098019G001G0098019G001G0098012G0098012G0098012G0098019G001G0098012G0098012G0099019G001G0099019G001G0099019G001G0099012G009A019G001G009A019G001G009A012G009A019G001G009A012G009A019G001G0093012G009D012G009D012G009D019G001G009D012G009D012G009E012G009F019G001G009F019G001G009F012G009F012G009F019G001G009F012G009F012G00A0012G00A1012G00A2019G001G00A2019G001G00A2012G00A2012G00A2012G00A2019G001G00A2012G00A2012G00A3019G001G00A3019G001G00A3012G00A3012G00A3012G00A3019G001G00A3012G00A3012G00A4012G00A5019G001G00A5019G001G00A5012G00A5012G00A5019G001G00A5012G00A5012G00A6019G001G00A6019G001G00A6019G001G00A6012G00A7019G001G00A7019G001G00A7019G001G00A7012G00A8019G001G00A8019G001G00A8012G00A8012G00A8019G001G00A8012G00A8012G00A9012G00AA019G001G009D012G00AD012G00AD012G00AD019G001G00AD012G00AD012G00AE019G001G00AE019G001G00AE012G00AE019G001G00AE012G00AE012G00AF019G001G00AF019G001G00AF019G001G00AF019G001G00AD012G00B2012G00B2012G00B2019G001G00B2012G00B2019G001G00B2012G00B5012G00B5012G00B5012G00B5012G00B5012G00B6012G004AEE769A5A6C0A0200404143CD3G414D402G412DEB07E8232G4143CD402G412DEB07EC232G4143CD4041452D404147192G4143CD4041452D52670D5D414241C58BB19C3ADB08EC6FB492CF1F19766A4916E75071582E2A56B0DC0B7CE2ECFA543FF29B5BCF54DB755G00D3AEA80A0200550C3G005GC184AFA0A3ADA4A56C5G00E4944055053G005GC1801FCE6F019E02BFFBFA370F9G006G00BD019G001G00BD019G001G00BD019G001G00BD012G00BD012G00BE012G00C2C5A42278AF0A0200404143CD402G414D472G412DEB07E8232G4143CD472G412D1CD535242G4143CD2G4143CD2G4143CD8BB19C3A402G41D151E10115EA07E8232G4143CD472G412DEA07EC232G4143CD4741452D404147192G4143CD4741452D52670D5D414241C5EA07E8232G4143CD472G412D2G4143192G4143CD472G412D1CD535242G4143CD2G4143CD4C4143CDED07E8232G4143CD472G412D412G43192G4143CD472G412D2G41454D422G4165452G4165442G4165472G4165402G4165434241C55C4143CDED07E8232G4143CD472G412D412G43192G4143CD472G412D414543192G4143CD472G412D1CD535242G4143CD2G4143CD514143CDED07E8232G4143CD472G412D412G43192G4143CD472G412D434643C5EE07E8232G4143CD472G412D414943192G4143CD472G412D414B43592G4143CD9640410D2G4341753G41D151E101158BB19C3A859EF4622CF76A5E69A5F3CCA066ED126590111EC2B76D536FD8E831381C8B2B106C2337BBB0E66C00013G004D4BC35365070B0200404143CD3G414D4F2G412DEB07EC232G4143CD4F41452D40414759E417E1572G4143CDECBBF856422G4575EA07F0232G4143CD4F41492D402G451D2G4143CD2G4143CD4D4143CD40434B192G4143CD4F41492DEA07F4232G4143CD4F414D2D42434F192G4143CD4F414D2D4347451D2G4143CD2G4143CD2G4143CD8BB19C3AED07F0232G4143CD4F41492D43454B192G4143CD4F41492D43474B5940495319434143CD4F41512D2G4143CD3D40490D424549751FD53D242G4143CD2G4143CD554143CDEC07F0232G4143CD4F41492D44414D79ED07F8232G4143CD4F41512D2G455319434143CD4F41512D2G4143CDAFBBFC564245497541434DD5404953192G4143CD4F41512D45484DC52G4143CDCCBBFC564345497547414D2D2G4143CD4F414D2D414F53592G4143CD89BB845643455175B3BB8856164143CD46516359484169792G4143CD3740610D424561751C2GD5242G4143CD2G4143CD0F4143CDEC0788232G4143CD4F41612D4B416579E617FD572G4143CD13BB945642456175414F65D546496B192G4143CD4F41692D4A416D794B57696D455465C5EF0790232G4143CD4F41692D4B5B6B192G4143CD4F41692D4B5D6B192G4143CD4F41692D4D5465C54E6067C5EF0790232G4143CD4F41692D4B656B192G4143CD4F41692D505465C5526067C5556A67C546496B192G4143CD4F41692D4B6F431D2G4143CD2G4143CD4E4143CD5941692D2G4143CD4F41692D4B736B192G4143CD4F41692D5B416D795A4171795B4175792G4143CDDF40690D2G4569751FD5DD242G4143CD2G4143CD4E4143CD5941692D2G4143CD4F41692D4B736B192G4143CD4F41692D5D416D795D4171795D4175792G4143CD64BB9C562G456975466D6F192G4143CD4F416D2D4B5769C9575465C52G4143CD9240610D434561755C4E61C590BD080E2G4143CD2G4143CDE2BE40CD8BB19C3A9C177557DF3C486C8B513D3B7AE215113AE7F634AD28B74AEB836808014G001C4BC40A0200551B3G005GC186A4B591ADA0B8A4B387B3AEAC82A9A0B3A0A2B5A4B3550E3G005GC195A4A0AC82AEADAEB355093G005GC195A4A0AC55133G005GC187A8AFA587A8B3B2B582A9A8ADA555093G005GC18FA0ACA4550B3G005GC187AEADA5A4B355093G005GC1AFA4B9B555103G005GC186A4B582A9A8ADA5B3A4AF55083G005GC188B280550D3G005GC183A0B2A491A0B3B555173G005GC183AEB989A0AFA5ADA480A5AEB3AFACA4AFB5550A3G005GC19E8289808C550B3G005GC182AEADAEB3F255083G005GC1952G826C7G004055103G005GC180ADB6A0B8B28EAF95AEB13655113G005GC195B3A0AFB2B1A0B3A4AFA2B855073G005GC18295550C3G005GC197A8B2A8A3ADA4550B3G005GC19B88AFA5A4B96C6G00244055093G005GC192A8BBA455093G005GC189A4A0A5550C3G005GC197A4A2B5AEB3F255083G005GC1AFA4B66C6G00F43F6CCD5GCCF43F6C6G00E03F550C3G005GC180A5AEB3AF2GA455053G005GC1FB413C66058D0ED947A64CAC9G006G00C7019G001G00C7012G00C7019G001G00C7012G00C8019G001G00C8019G001G00C8012G00C8019G001G00C8019G001G00C8019G001G00C8019G001G00C8012G00C8012G00CA019G001G00CA019G001G00CA012G00CA019G009G00CA012G00CB019G001G00CB012G00CB019G001G00CB012G00CB019G001G00CB019G009G00CB012G00CB012G00CB019G001G00CB019G001G00CB012G00CD019G001G00CD019G001G00CD012G00CD012G00CD012G00CE012G00CE019G001G00CE012G00CE019G001G00CE012G00CF019G001G00CF012G00CF019G001G00CF012G00CF012G00D1019G001G00D1012G00D1012G00D1012G00D2019G001G00D2019G001G00D2019G001G00D2012G00D3012G00D4019G001G00D4019G001G00D4012G00D5012G00D6012G00D8019G001G00D8019G001G00D8012G00D8019G001G00D8019G001G00D8012G00D8012G00D8019G001G00D8012G00D9019G001G00D9012G00D9019G001G00D9019G001G00D9012G00D9012G00D9019G001G00D9012G00D9019G001G00D9012G00D9019G001G00D0012G00DA012G00CD019G001G00DB012G00DD012G0031B3AD0A020055083G005GC195828E55123G005GC182A9A0B387B4AFA2B5A8AEAFB255093G005GC1952G8289FA55093G005GC195A4A0AC55153G005GC182ADA4A0B3802GAD82A9A8ADA5B3A4AF6C5G00E4944055053G005GC15D519316078402E749E22E519G006G00C1019G001G00C1019G001G00C1012G00C1012G00C2012G00C2012G00C3019G001G00C3019G001G00C3019G001G00C3012G00C3012G00C4019G001G00C4019G001G00C4019G001G00C4012G00C5019G001G00C5019G001G00DD012G00DD012G00DD012G00DD012G00DD012G00DD012G00DD012G00DD012G00DE019G001G00DE019G001G00DE019G001G00DE019G001G00DE012G00DF019G001G00DF019G001G00DF012G00E0019G001G00E0019G001G00E0019G001G00E0012G00E2012G00E2012G00E3012G00D2402G8847AD0A0200404143CD402G414D472G412DEB07E8232G4143CD472G412D1CD535242G4143CD2G4143CD2G4143CD8BB19C3A402G41D151E10115EA07E8232G4143CD472G412DEA07EC232G4143CD4741452D404147192G4143CD4741452D52670D5D414241C5EA07E8232G4143CD472G412D2G4143192G4143CD472G412D1CD535242G4143CD2G4143CD4C4143CDED07E8232G4143CD472G412D412G43192G4143CD472G412D2G41454D422G4165452G4165442G4165472G4165402G4165434241C55C4143CDED07E8232G4143CD472G412D412G43192G4143CD472G412D414543192G4143CD472G412D1CD535242G4143CD2G4143CD514143CDED07E8232G4143CD472G412D412G43192G4143CD472G412D434643C5EE07E8232G4143CD472G412D414943192G4143CD472G412D414B43592G4143CD39BBF4562G4341753G41D151E101158BB19C3AB7ACC33B0B5F214F1C0C3B68DB6CE6D79807B821EFFF1729E1F83ECB4148355200013G00594A2G2D40080B0200404143CD3G414D4F2G412DEB07EC232G4143CD4F41452D40414759E417E1572G4143CDEBBBF856422G4575EA07F0232G4143CD4F41492D402G451D2G4143CD2G4143CD4D4143CD40434B192G4143CD4F41492DEA07F4232G4143CD4F414D2D42434F192G4143CD4F414D2D4347411D2G4143CD2G4143CD2G4143CD8BB19C3AED07F0232G4143CD4F41492D43454B192G4143CD4F41492D43474B5940495319434143CD4F41512D2G4143CDB8BBFC56424549751FD53D242G4143CD2G4143CD554143CDEC07F0232G4143CD4F41492D44414D79ED07F8232G4143CD4F41512D2G455319434143CD4F41512D2G4143CD2640490D4245497541434DD5404953192G4143CD4F41512D45484DC52G4143CDB140490D4345497547414D2D2G4143CD4F414D2D414F53592G4143CDBF40510D43455175B3BB8856164143CD46516359484169792G4143CD7C40610D424561751C2GD5242G4143CD2G4143CD0F4143CDEC0788232G4143CD4F41612D4B416579E617FD572G4143CD22BB945642456175414F65D546496B192G4143CD4F41692D4A416D794B57696D455465C5EF0790232G4143CD4F41692D4B5B6B192G4143CD4F41692D4B5D6B192G4143CD4F41692D4D5465C54E6067C5EF0790232G4143CD4F41692D4B656B192G4143CD4F41692D505465C5526067C5556A67C546496B192G4143CD4F41692D4B6F431D2G4143CD2G4143CD4E4143CD5941692D2G4143CD4F41692D4B736B192G4143CD4F41692D5B416D795A4171795B4175792G4143CD8FBB9C562G4569751FD5DD242G4143CD2G4143CD4E4143CD5941692D2G4143CD4F41692D4B736B192G4143CD4F41692D5D416D795D4171795D4175792G4143CD82BB9C562G456975466D6F192G4143CD4F416D2D4B5769C9575465C52G4143CD62BB9456434561755C4E61C590BD080E2G4143CD2G4143CDE2BE40CD8BB19C3A30020DC08C0F200C131EB4711BF5DC1ED893F21A23AC3937D8DBB934F4FCBE16014G004578C40A0200551B3G005GC186A4B591ADA0B8A4B387B3AEAC82A9A0B3A0A2B5A4B3550E3G005GC195A4A0AC82AEADAEB3550A3G005GC184AFA4ACB855133G005GC187A8AFA587A8B3B2B582A9A8ADA555093G005GC18FA0ACA4550B3G005GC187AEADA5A4B355093G005GC1AFA4B9B555103G005GC186A4B582A9A8ADA5B3A4AF55083G005GC188B280550D3G005GC183A0B2A491A0B3B555173G005GC183AEB989A0AFA5ADA480A5AEB3AFACA4AFB5550A3G005GC19E8289808C550B3G005GC182AEADAEB3F255083G005GC1842G826C7G004055103G005GC180ADB6A0B8B28EAF95AEB13655113G005GC195B3A0AFB2B1A0B3A4AFA2B855073G005GC18295550C3G005GC197A8B2A8A3ADA4550B3G005GC19B88AFA5A4B96C6G00244055093G005GC192A8BBA455093G005GC189A4A0A5550C3G005GC197A4A2B5AEB3F255083G005GC1AFA4B66C6G00F43F6CCD5GCCF43F6C6G00E03F550C3G005GC180A5AEB3AF2GA455053G005GC1063ECB5505640EC4D3C02EAC9G006G00EC019G001G00EC012G00EC019G001G00EC012G00ED019G001G00ED019G001G00ED012G00ED019G001G00ED019G001G00ED019G001G00ED019G001G00ED012G00ED012G00EF019G001G00EF019G001G00EF012G00EF019G009G00EF012G00F0019G001G00F0012G00F0019G001G00F0012G00F0019G001G00F0019G009G00F0012G00F0012G00F0019G001G00F0019G001G00F0012G00F2019G001G00F2019G001G00F2012G00F2012G00F2012G00F3012G00F3019G001G00F3012G00F3019G001G00F3012G00F4019G001G00F4012G00F4019G001G00F4012G00F4012G00F6019G001G00F6012G00F6012G00F6012G00F7019G001G00F7019G001G00F7019G001G00F7012G00F8012G00F9019G001G00F9019G001G00F9012G00FA012G00FB012G00FD019G001G00FD019G001G00FD012G00FD019G001G00FD019G001G00FD012G00FD012G00FD019G001G00FD012G00FE019G001G00FE012G00FE019G001G00FE019G001G00FE012G00FE012G00FE019G001G00FE012G00FE019G001G00FE012G00FE019G001G00F5012G00FF012G00F2019G002G00022G002G022G00D131AD0A020055083G005GC184828E55123G005GC182A9A0B387B4AFA2B5A8AEAFB255093G005GC1842G8289FA550A3G005GC184AFA4ACB855153G005GC182ADA4A0B3802GAD82A9A8ADA5B3A4AF6C5G00E4944055053G005GC1A6AF4352079702F721A136519G006G00E6019G001G00E6019G001G00E6012G00E6012G00E7012G00E7012G00E8019G001G00E8019G001G00E8019G001G00E8012G00E8012G00E9019G001G00E9019G001G00E9019G001G00E9012G00EA019G001G00EA019G001G002G022G002G022G002G022G002G022G002G022G002G022G002G022G002G022G0003029G001G0003029G001G0003029G001G0003029G001G0003022G0004029G001G0004029G001G0004022G0005029G001G0005029G001G0005029G001G0005022G0007022G0007022G0008022G003FF480DC2CFC0A0200404143CD3G414D402G412D1CD535242G4143CD2G4143CD524143CDEB07EC232G4143CD4041452D404147192G4143CD4041452DEB07F0232G4143CD4041492D402G43012G4143CD2G4143CD454143CD40454FC91FD5C1242G4143CD2G4143CD2G4143CD42414D79414649C5EA07EC232G4143CD4041452D404947192G4143CD4041452D404B47592G4143CD48BBF856432G4575EA07F0232G4143CD4041492D434D4B192G4143CD4041492D432G4B592G4143CD3940490D4345497546414D2D2G4143CD40414D2DE717E557B3BB88565C4143CD4641612D2G4143CD4041612D464B67592G4143CD1440650D43456575B6BB9C56514143CDEB079C232G4143CD4041752D4C4177192G4143CD4041752D495A71C5EB079C232G4143CD4041752D4C5577192G4143CD4041752D4C5777192G4143CD4041752D485A71C590BD1C0E2G4143CD2G4143CDABBE40CD90BD080E2G4143CD2G4143CD9CBE40CD46414D2D2G4143CD40414D2DE617E557B3BB88565C4143CD4641612D2G4143CD4041612D464B67592G4143CD64BB985643456575B6BB9C56514143CDEB079C232G4143CD4041752D4C4177192G4143CD4041752D495A71C5EB079C232G4143CD4041752D4C5977192G4143CD4041752D4C5777192G4143CD4041752D485A71C590BD1C0E2G4143CD2G4143CDABBE40CD90BD080E2G4143CD2G4143CD9CBE40CDED07F4232G4143CD40414D2D425B4F192G4143CD40414D2D425D4F192G4143CD40414D2D425F4F192G4143CD40414D2D42614F192G4143CD40414D2D534151795241552D2G4143CD4041552DEB0780232G4143CD4041592D47415B19434143CD4041592D2G4143CD2840550D4345557555415979454D516D50484DC58BB19C3A0FBB4457D89D30C6517EED6524E37948FADA583D0C15246FC31BF500A3342BCA4A651533014G0015B3BB0A020055073G005GC182956C9A5G99E93F6C9A5G99B93F6C8G0055093G005GC195A4A0AC55103G005GC186A4B582A9A8ADA5B3A4AF550A3G005GC184AFA4ACB855093G005GC1AFA4B9B555113G005GC195B3A0AFB2B1A0B3A4AFA2B8550B3G005GC182AEADAEB3F255083G005GC1952G826C7G004055083G005GC1842G8255093G005GC18CA0A8AF550C3G005GC183B42GB5AEAFB2550A3G005GC187B3A0AFB255083G005GC18AA4B855093G005GC195A4B9B555063G005GC19A550D3G005GC1B5AEB2B5B3A8AFA655063G005GC19C55053G005GC18BF9981E03730E9156934C9F9G006G000B029G001G000B022G000C029G001G000C029G001G000D029G001G000D029G001G000D022G000D022G000D029G001G000D022G000D022G000D022G0010029G001G0010029G001G0010029G001G0010022G0011029G001G0011029G001G0011029G001G0011022G0013029G001G0013022G0013022G0013022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0015029G001G0015029G001G0015022G0016029G001G0016029G001G0016029G001G0016022G0014029G001G0016022G0013029G001G0017022G001A029G001G001A022G001A022G001A022G001B029G001G001B029G001G001B022G001B022G001B022G001C029G001G001C029G001G001C022G001D029G001G001D029G001G001D029G001G001D022G001B029G001G001D022G001A029G001G001E022G0021029G001G0021029G001G0021029G001G0021029G001G0021029G001G0021022G0021029G001G0021029G001G0021029G009G0021022G0021022G0021022G0021022G0022022G00AD6823413B7F0A0200404143CD402G414D422G412DEB07F0232G4143CD4241492D43414B192G4143CD4241492D1CD535242G4143CD2G4143CD454143CD2G434F192G4143CD42414D2D5467155D404649C52G412G4D432G415D402G415D402G41652G4353192G4143CD4241512D1FD5C5242G4143CD2G4143CD2G4143CD43464BC5E917E5572G4143CD85BB8456404351758BB19C3AEBC4CC172DF890CE54D2FC402F6C7C70A23F6F0C2G92CC06F20C984B26775B7502013G00CBC8018B55A30A0200404143CD3G414D4F2G412DEB07E8232G4143CD4F2G412D2G4143192G4143CD4F2G412DEB07EC232G4143CD4F41452D404347192G4143CD4F41452D414341192G4143CD4F2G412DEB07EC232G4143CD4F41452D404547192G4143CD4F41452D404145192G4143CD4F41452DEA07F0232G4143CD4F41492D45414D79E417E55744415579424B4D6D424649C5ED07F0232G4143CD4F41492D402G4F192G4143CD4F414D2D474649C5ED07F0232G4143CD4F41492D40534F192G4143CD4F414D2D494649C5ED07F0232G4143CD4F41492D40554F192G4143CD4F414D2D4B4649C5ED07F0232G4143CD4F41492D40594F192G4143CD4F414D2D4A4649C5ED07F0232G4143CD4F41492D40594F192G4143CD4F414D2D4C4649C58BB19C3A878D5B1C32498458598885473C8C89326D429B341DC5913E0E9BDA17E751381C5G0022B0B50A0200550C3G005GC18EB1B5A8AEAFB2550C3G005GC182B42GB3A4AFB5550F3G005GC18EB1B5A8AEAF85A4A7B255093G005GC195A4B9B555063G005GC19A55063G005GC19C550C3G005GC180ACA3A8A4AFB5550F3G005GC188AF80ACA3A8A4AFA2A455133G005GC18EB4B5A52GAEB380ACA3A8A4AFB555103G005GC18EB4B580ACA3A8A4AFA2A4550F3G005GC183B3A8A6A9B5AFA42GB2550D3G005GC187AEA692B5A0B3B555083G005GC187AEA6550B3G005GC187AEA684AFA56C5G00E4944055053G005GC193433B6803610600FD7D2G479G006G0029029G001G0029029G001G0029029G001G0029029G001G0029029G001G002A029G001G002A029G001G002A029G001G002D029G001G002D022G002D022G002D022G002D022G002D022G002E029G001G002E029G001G002E022G002F029G001G002F029G001G002F022G0030029G001G0030029G001G0030022G0031029G001G0031029G001G0031022G0032029G001G0032029G001G0032022G0033022G00DC8FAA0A0200550F3G005GC187B42GADA3B3A8A6A9B555073G005GC18EAF550C3G005GC182B42GB3A4AFB56C6G00084055053G005GC107A1D157022005E9B8F32A239G006G0025029G001G0025029G001G0026029G001G0026022G0026029G001G0026022G0026022G0033022G0033022G0033022G0033022G0035029G001G0035029G001G0035022G0036022G0039029G001G0039022G003A022G00E2DCDBB90C5A0B0200404143CD4D2G414D652G412D2G4147592G4143CD27BBF8562G434575414345D5404447C54241492D2G4143CD6541492D414B4DD54441512D2G4143CD6541512D454D5359464159792G4143CD5840510D4245517545484DC54441512D2G4143CD6541512D454D5359494159792G4143CDD7BB84564245517549484DC54441512D2G4143CD6541512D454D53594B4159792G4143CD8240510D424551752G484DC54441512D2G4143CD6541512D454D53594D4159792G4143CD0640510D424551754A484DC54441512D2G4143CD6541512D454D53594F4159792G4143CD7140510D424551754C484DC5414351D52G41554D4E4A51C52G4143CD9CBBFC5642454975EB07F4232G4143CD65414D2D4041514D434957192G4143CD6541552D446157192G4143CD6541552D43495B192G4143CD6541592D47635B192G4143CD6541592D43495F192G4143CD65415D2D46655F192G4143CD65415D2D434963192G4143CD6541612D496763192G4143CD6541612D5541652D2G4143CD6541652D486B67192G4143CD6541652D4341694D432G415D43516F192G4143CD65416D2D4A6D6F192G4143CD65416D2DEB178557F117895756412G792G4143CD86BBA456424571754A7177592G4143CD5F40750D43452G754A737B192G4143CD6541792D1FD5ED242G4143CD2G4143CD474143CD4A757B192G4143CD6541792D4F777B592G4143CDDDBBAC564345797543497F192G4143CD65417D2D4E797F192G4143CD65417D2DEE179557F21799575C4109792G4143CD97BBB45642450175BFBBB856414B09D55F7E0BC5617E0BC5607E0BC563440BC5627E0BC542410D4D532G415D2G4111D5654115796441197945411D4D472G415D422G415D452G415D532G415D552G415D572G415D4A7523192G4143CD6541212D590D23594441294D4F2G415D512G415D4B2G415D502G415D562G415D2G4143CDD0BB5455424321756641212D2G4143CD6541212D591123192G4143CD6541212DFD17B9572G4143CDF8BB5455434521752G4143CD3B40210D40452175FC17995744BB54552G4125D52G4129D543532F192G4143CD65412G2D5A132F192G4143CD65412G2D5A0D2F594741354D582G415D5B2G415D502G415D572G415D542G415D552G415D522G415D2G4143CDF8402D0D42432D7543532F192G4143CD65412G2D5A152F192G4143CD65412G2D5A0D2F594641354D582G415D5B2G415D2G4143CD31402D0D42432D7549412D4D432G415D4841314D432G415D5A2G415D4A2G415D462G415D4B41354D492G415D482G415D43573B192G4143CD6541392D5F173B192G4143CD6541392D5F0D3B594A41C14D532G415D5B2G412G5D2G415D472G415D402G415D462G415D4A2G415D4E2G415D5C2G415D4F2G415D2G4143CDD1BB6C55424339758BB19C3A05446952AE21197753E5A054D089465BA60FBC0E72300971E5E7CFC5318FB254010C3G0074D0A0C01A710A0200404143CD402G414D402G412D2G414D2D2G4143CD40414D2D2G41514D432G415D402G415D2G4143CDAE404D0D43474D751CD5C1242G4143CD2G4143CD404143CD404541C58BB3A43A8BB19C2G3A8698384E17E622482BC3C46D89CD12267AA16B63C4D6C6C0F41B2D5220FA5E3745AB03C70ED55502013G002B88D2DB696B0A0200404143CD3G414D432G412D3G412D2G4143CD432G412D412G4359EA07F023434143CD4341492D2G4143CDFD40410D4245417551E101158BB19C3A8B7EAF360C7D4268BC078C22AD8E29435A873729E41AE1248EE9C7D7536A8A0D5G008DE2A90A020055093G005GC1A6A0ACA4550C3G005GC1B2A4B3B7A8A2A46C5G00E4944055053G005GC1DE8DB064029A03EBE458510F9G006G0050029G001G0050022G0050029G009G0050022G0050022G0050022G004C97A80A0200550A3G005GC1B1A2A02GAD6C5G00E4944055053G005GC1B6E1B24F00A6050D57315D139G006G0050029G001G0050022G0050022G0050029G001G0050022G0051029G001G0051022G0052022G0053022G0055022G00234D6C2D18B70A0200404143CD3G414D422G412D2G414D2D2G4143CD42414D2D414353192G4143CD4241512D434155792G4143CD7DBB805642454D751FD5C1242G4143CD2G4143CD2G4143CD8BB19C3A42414D794541512D2G4143CD4241512D414B57592G4143CD1840550D43455575B2BB8C564F4143CD2G41652D2G4143CD4241652D49436B192G4143CD4241692DE61781572G4143CD6EBB9856424565751CD5D9242G4143CD2G4143CD2G4143CD424D4FC990BD0C0E2G4143CD2G4143CDADBE40CD4941512D2G4143CD4241512D452G53192G4143CD4241512D414F57192G4143CD4241552D445557192G4143CD4241552D442G57192G4143CD4241552D414F5B192G4143CD4241592D47555B192G4143CD4241592D47595B192G4143CD4241592D414F5F192G4143CD42415D2D465B5F192G4143CD42415D2D46575F192G4143CD42415D2D4047613D2G4143CD6A40510D44455175464841C58BB19C3A40AC49706460210BD7851C75E5B542152AAFCF66418836515B4C9BC3F8CD3D522478057B1040BB5C814897C40723EF06D91D6B48034G000362B40A0200550D3G005GC1B3A0B6A4B0B4A0AD550E3G005GC182ADA02GB28FA0ACA455133G005GC192A2B3AE2GADA8AFA687B3A0ACA46C8G0055093G005GC1AFA4B9B555103G005GC186A4B582A9A8ADA5B3A4AF6C6G00F03F550F3G005GC182A0AFB7A0B292A8BBA4550A3G005GC19485A8ACF355083G005GC1AFA4B655063G005GC199550A3G005GC192A2A0ADA4550B3G005GC18E2GA7B2A4B555063G005GC19855053G005GC10A036C6100480C113FB63E569G006G005A029G001G005A029G001G005A029G001G005A022G005A029G001G005A022G005A022G005C022G005D029G001G005D029G001G005D022G005D022G005D022G005E029G001G005E029G001G005E029G001G005E022G005E029G001G005E022G005F022G005D029G001G0060022G0063029G001G0063029G001G0063029G001G0063029G001G0063029G001G0063029G001G0063029G001G0063029G001G0063029G001G0063029G001G0063029G001G0063029G001G0063022G0063022G0064022G0028A1E9FB0E760A0200404143CD3G414D452G412DEB07F4232G4143CD45414D2D42414F192G4143CD45414D2D42434F192G4143CD45414D2D42454F592G4143CD68BB80562G434D7541474F59E717E9572G4143CD6ABB805642454D75E917DD571CD53D242G4143CD2G4143CDA9BE40CD8BB3A43A8BB19C3A4A6131CDF410372AA94F9754C2D8682ACF349A2G16188723024G00D780AB0A020055083G005GC193B4AF55123G005GC193A4AFA5A4B392B5A42GB1A4A555093G005GC1B6A0A8B5551A3G005GC187A8AFA587A8B3B2B582A9A8ADA58EA782ADA02GB26C5G00E4944055053G005GC17D66FB0D01AA0655432A6E1C9G006G0069029G001G0069029G001G0069029G001G0069029G001G0069022G006A022G006A029G001G006A022G006A022G006B029G001G006B022G006C022G006D022G00E4C10F6E49AA0A0200404143CD3G414D472G412D2G4147192G4143CD4741452D4043475943414D792G4143CDF440450D42474575EB07F4232G4143CD47414D2DEB07F8232G4143CD4741512D454351192G4143CD4741512D5767195D40494DC5EB07F4232G4143CD47414D2D42434D192G4143CD47414D2D1CD5C1242G4143CD2G4143CD4C4143CD45414D2D2G4143CD47414D2D424B4F192G4143CD47414D2D4741517946415579474159792G4143CD5FBB80562G454D75424641C54D4143CD45414D2D2G4143CD47414D2D424B4F192G4143CD47414D2D4641517947415579474159792G4143CDABBB80562G454D75424641C5E717E157494151794841552D2G4143CD4741552DEB0780232G4143CD4741592D47435919434143CD4741592D2G4143CDBF40550D43455575424B4D6D414641C58BB19C3A4CD7862B93BE8F5F98FD713D0848513C9C6C241396377B141C2ED7C3115F8F49461C6152B7DED768014G00B5FCB00A020055093G005GC195A4B9B5550A3G005GC1ACA0B5A2A955113G005GC1E9EFEBE8FBE4B2EBE9EFEBE8550F3G005GC195A4B9B582AEADAEB3F2550B3G005GC182AEADAEB3F2550C3G005GC1A7B3AEAC9386836C8G006C5G00E06F4055073G005GC1FBE1550D3G005GC1B5AEB2B5B3A8AFA655053G005GC11B362D6901B107C4FE93274C9G006G0080029G001G0080022G0080029G001G0080022G0081029G001G0081029G001G0081029G001G0081022G0081022G0083029G001G0083029G001G0083029G001G0083022G0084029G001G0084029G001G0084022G0084022G0084029G001G0084022G0084022G0084022G0086029G001G0086029G001G0086022G0086022G0086029G001G0086022G0086022G0088022G0088022G0088029G001G0088029G001G0088029G009G0088022G0088022G0088022G0089022G008FEB988321810B0200404143CD402G414D492G412DEB07E8232G4143CD492G412D2G41452D2G4143CD4941452D404347192G4143CD4941452D434149792G4143CD30BBF456424541751CD535242G4143CD2G4143CD2G4143CD8BB19C3AEA07E8232G4143CD492G412D424145792G41492D2G4143CD4941492D43494B59404151792G4143CDF0BBFC56424149752G4143CD66BBF45641454175414345D52G4447C52G4143CD04BBF45643454175EA07EC232G4143CD4941452D47414979E417E1572G4143CDBA40450D422G4575415549D546504BC548544BC544564BC54C414D2D2G4143CD49414D2D425D4F192G4143CD49414D2D4E4151794B415579514159794B415D792G4143CD10404D0D44454D754D4649C54C414D2D2G4143CD49414D2D425D4F192G4143CD49414D2D534151794B4155794B41597952415D792G4143CD71BB805644454D75504649C5556A4BC5576E4BC54C414D2D2G4143CD49414D2D425D4F192G4143CD49414D2D4B4151794B4155794B4159794B415D792G4143CD32BB805644454D75594649C558544BC55B764BC52G4143CD8240450D432G4575EA07F0232G4143CD4941492D5D414D79E717E5572G4143CD8EBBFC5642454975414B4DD5447A4FC55F7E4FC561024FC563064FC5650A4FC52G4143CDBDBBFC5643454975EA07F4232G4143CD49414D2D67415179B3BB88562G4143CD96BB805642454D75415351D5465053C5485453C5440E53C54C41552D2G4143CD4941552D445D57192G4143CD4941552D694159794B415D794B416179524165792G4143CDEEBB885644455575504A51C5681453C56A1853C56F41552D2G4143CD4941552D441F57192G4143CD4941552D7141597971415D79714161792G4143CDF1BB88562G4555756C4A51C5706E53C5736E53C52G4143CD64404D0D43454D75EA07F8232G4143CD4941512D72415579E917ED572G4143CDD9BB845642455175414555D5442857C57741592D2G4143CD4941592D475D5B192G4143CD4941592D76415D2D2G4143CD49415D2D46315F192G4143CD49415D2D524161792G4143CD23BB8C5642455975744C55C52G4143CDABBB845643455175403357192G4143CD4941552D443557592G415D4D432G4165402G415D2G4143CD5240550D424355754B4155797A41592D2G4143CD4941592DEC0784232G4143CD49415D2DB4BB94567B4143CD42396F592G4143CD4EBBA05643456D7544526DC5EF1785577C4175797F41792D2G4143CD4941792DEE1791572G4143CD73BBAC56434579754D5D716D6A586DC5EC0798232G4143CD4941712D4D5371192G4143CD4941712D1CD5E5242G4143CD2G4143CD4C4143CD6F41712D2G4143CD4941712D4D1F73192G4143CD4941712D4B41757971412G794B417D792G4143CD7D40710D2G4571756C586DC54D4143CD6F41712D2G4143CD4941712D4D1F73192G4143CD4941712D714175794B412G794B417D792G4143CD0ABBA4562G4571756C586DC5445157C9EF0798232G4143CD4941712D445771C57E426DC590BD140E2G4143CD2G4143CD81BE40CD7741592D2G4143CD4941592D475D5B192G4143CD4941592D4B415D79EE078823434143CD4941612D2G4143CDD3BB8C5642455975014C45C58BB3A03A8BB19C3ADADC1101F2D0906AA90DB21C31E8293B2BAAB84ECB65885B3AA1F905160A897700013G009B606D89786C0A0200404143CD3G414D3G412DEB07E8232G4143CD3G412DEA07EC232G4143CD2G41452D2G41497940414D792G4143CD1B40410D454341758BB19C3A8B67215CDDB0D0663E02B410FEE02628A707B8C4BFA6AA18508E2A6164BBDC565FC50D4B5G0064F7A80A02006C6G003E40550F3G005GC195A4B9B583B42GB5AEAF55053G005GC181BBA62E02780401F1244F0F9G006G00BE029G001G00BE029G001G00BE022G00BE029G001G00BE022G00BF022G005C35E70A020055093G005GC1A6A0ACA4550C3G005GC182AEB3A486B4A855083G005GC13G9E550E3G005GC192A2B32GA4AF86B4A8550F3G005GC186A4B592A4B3B7A8A2A455093G005GC18FA0ACA455133G005GC192A2B3AE2GADA8AFA687B3A0ACA4551B3G005GC183A0A2AAA6B3AEB4AFA595B3A0AFB2B1A0B3A4AFA2B86C6G00F03F55143G005GC183AEB3A5A4B392A8BBA491A8B9A4AD6C8G00550C3G005GC18EB1B5A8AEAFB2550D3G005GC191AEB2A8B5A8AEAF550A3G005GC19485A8ACF355083G005GC1AFA4B66C9A5G99E93F6C48E17A14AE47ED3F55093G005GC192A8BBA46C9A5G99C93F6C6G003E40550B3G005GC19B88AFA5A4B96C6G00244055153G005GC182ADA8B1B285A4B2A2A4AFA5A0AFB5B236550F3G005GC182A0AFB7A0B292A8BBA455173G005GC192A2B3AE2GAD83A0B395A9A8A2AAAFA42GB255153G005GC192A2B3AE2GADA8AFA684AFA0A3ADA4A50355113G005GC194888DA8B2B58DA0B8AEB4B555123G005GC18DA0B8AEB4B589A0AFA5ADA4B355123G005GC187A82GAD85A8B3A4A2B5A8AEAF550D3G005GC197A4B3B5A8A2A0AD55183G005GC189AEB3A8BBAEAFB5A0AD80ADA8A6AFACA4AFB5550B3G005GC182A4AFB5A4B3550E3G005GC192AEB3B58EB3A5A4B355103G005GC18DA0B8AEB4B58EB3A5A4B355163G005GC197A4B3B5A8A2A0AD80ADA8A6AFACA4AFB555083G005GC195AEB1550F3G005GC195A4B9B583B42GB5AEAF550D3G005GC195A4ACB1ADA0B5A46CCD5GCCEC3F55093G005GC187AEAFB5550A3G005GC192A2A887A855093G005GC195A4B9B555053G005GC1550F3G005GC195A4B9B582AEADAEB3F2550B3G005GC182AEADAEB3F2550C3G005GC1A7B3AEAC9386836C5G00E06F40550F3G005GC195A4B9B592A2A0ADA4A555103G005GC195A4B9B596B3A02GB1A4A555153G005GC1948892A8BBA482AEAFB2B5B3A0A8AFB5551B3G005GC195A4ACB1ADA0B5A492A8BBA482AEAFB2B5B3A0A8AFB5550C3G005GC18CA0B992A8BBA4550C3G005GC197A4A2B5AEB3F355093G005GC1ACA0B5A955093G005GC1A9B4A6A4550F3G005GC182A9A8ADA5802GA5A4A5550C3G005GC1A2AE2GAFA4A2B555093G005GC1AFA4B9B5550A3G005GC182ADAEAFA455073G005GC1FBE1550D3G005GC1B5AEB2B5B3A8AFA6550B3G005GC191A0B3A4AFB555133G005GC182A0AFB7A0B291AEB2A8B5A8AEAF55053G005GC1E7CDB85D06CF10CC577C7B25019G005G008F029G001G008F029G001G008F029G001G008F029G001G008F022G008F029G001G008F022G008F022G0091029G001G0091022G0091029G001G0091022G0091029G001G0091029G001G0091022G0091022G0092029G001G0091022G0095029G001G0095022G0095029G001G0095022G0095022G0096022G0097022G0099022G009A029G001G009A029G001G009A022G009A022G009A022G009A029G001G009A022G009A022G009B029G001G009B029G001G009B022G009B022G009B022G009B029G001G009B022G009B022G009C022G009D022G009E029G001G009E029G001G009E022G009E022G009E022G009E029G001G009E022G009E022G009F022G00A0029G001G0095022G00A3029G001G00A3022G00A3029G001G00A3022G00A3022G00A4022G00A5022G00A6022G00A7022G00A8029G001G00A3022G00AB029G001G00AB022G00AB029G001G00AB022G00AB022G00AC022G00AD022G00AF022G00B0029G001G00B0029G001G00B0022G00B0022G00B0022G00B0029G001G00B0022G00B0022G00B1022G00B2022G00B3029G001G00B3029G001G00B3022G00B3022G00B3029G001G00B3022G00B3022G00B4022G00B5029G001G00AB022G00B8029G001G00B8022G00B8029G001G00B8022G00B8022G00B9022G00BA029G001G00BA029G001G00BA029G001G00BA029G001G00BA029G001G00BA022G00BA029G001G00B8022G00BD029G001G00BD022G00BF022G00BF022G00BF029G001G00BD022G00C1022G00C2029G001G00C2029G001G00C2022G00C2022G00C3029G001G00C3022G00C5022G00C6022G00C6022G00C6029G001G00C6029G001G00C6022G00C6022G00C6022G00C8029G001G00C8029G001G00C8029G001G00C8022G00C9029G001G00C9029G001G00C9022G00C9022G00C9029G001G00C9022G00C9022G00C9022G00CB029G001G00CB029G001G00CB022G00CB022G00CB029G001G00CB022G00CB022G00CE022G00CF029G001G00CF022G00D0022G00C2029G001G00D0022G00D3029G001G00D3029G001G00D3022G00D3029G009G00D3022G00D3022G00D4022G00D5022G008BDF3F165A880A0200404143CD3G414D442G412D51E10115ED07EC232G4143CD4441452DEB07F0232G4143CD4441492D2G414D792G4143CD1440450D422G457550E10515EC07EC232G4143CD4441452D404347192G4143CD4441452D404447C54241452D2G4143CD4441452D404947192G4143CD4441452DEF07F023434143CD4441492D2G4143CD4340450D432G45752G4143CD29BBF856402G457552E105158BB19C3A2AAEC37C7F296D01A953C72CC2C9EE2DEE2DE00137277D79CFA18D49DCE0D6D747391B50631741566CF662D42G55DD7545F12045014G00BBD2AC0A0200550D3G005GC189B4ACA0AFAEA8A5550B3G005GC191A0B3A4AFB5FA550E3G005GC1A2AEB3AEB4B5A8AFA455093G005GC1B6B3A0B16C5G00E4944055053G005GC1476DD91005120488F45052279G006G00D8022G00D9029G001G00D9029G001G00D9029G001G00D9022G00D9022G00DA029G001G00DA029G001G00DA022G00DB029G001G00DB029G001G00DB029G009G00DB029G001G00DB022G00DB022G00DC022G0066F5F0DE73210B0200404143CD3G414D442G412DEB07F0232G4143CD4441492D2G414F192G4143CD44414D2DEA07F8232G4143CD4441512D414357192G4143CD4441552D404159D1444553C5424D49C5ED07F0232G4143CD4441492D1FD53D242G4143CD2G4143CD2G4143CD8BB19C3AEB07F0232G4143CD4441492D42414D2D2G4143CD44414D2D42414F192G4143CD44414D2D42494F192G4143CD44414D2D434749192G4143CD4441492D1CD53D242G4143CD2G4143CD634143CDEC07F0232G4143CD4441492D2G4441312G4143CD2G4143CD5A4143CDEF07F0232G4143CD4441492D434D4B3555E10915EC07F0232G4143CD4441492D432G4B3552E10915ED07F0232G4143CD4441492D49414D2D2G4143CD44414D2D42534F192G4143CD44414D2D4B415179EC07FC23434143CD4441552D2G4143CDB2BB805642454D752G4649C5304143CDEB07F0232G4143CD4441492D42414D2D2G4143CD44414D2D42414F192G4143CD44414D2D42574F192G4143CD44414D2D434749192G4143CD4441492D1CD53D242G4143CD2G4143CD6E4143CDEC07F0232G4143CD4441492DED07F4232G4143CD44414D2D42594F192G4143CD44414D2D425B4F192G4143CD44414D2D425D4F192G4143CD44414D2D424B4F35434741012G4143CD2G4143CD5A4143CDEF07F0232G4143CD4441492D434D4BC955E10915EC07F0232G4143CD4441492D432G4BC952E10915ED07F0232G4143CD4441492D49414D2D2G4143CD44414D2D42534F192G4143CD44414D2D4B415179EC07FC23434143CD4441552D2G4143CD14BB805642454D752G4649C56F4143CDEB07F0232G4143CD4441492D42414D2D2G4143CD44414D2D42414F192G4143CD44414D2D425F4F192G4143CD44414D2D434749192G4143CD4441492D1CD53D242G4143CD2G4143CD5A4143CDEE07F0232G4143CD4441492DEF07F4232G4143CD44414D2D434749192G4143CD4441492D1CD53D242G4143CD2G4143CD4F4143CDF107F0232G4143CD4441492DEE07F4232G4143CD44414D2DEF07F8232G4143CD4441512D42494D19434143CD44414D2D2G4143CD40BBFC562G4349758BB19C3A61F6597E2F96A33828B9C64C6BB2FB76E5395DD2FF3AD642C42C893F08A783D592839B63DED7C05C024G0099A7B60A0200550C3G005GC18AA4B882AEA5A455123G005GC194B2A4B388AFB1B4B595B8B1A43655093G005GC184AFB4AC55063G005GC1946C6G003E406C6G00F03F55133G005GC182A0AFB7A0B291AEB2A8B5A8AEAF550C3G005GC197A4A2B5AEB3F355083G005GC1AFA4B66C8G0055063G005GC18B550F3G005GC182A0AFB7A0B292A8BBA455063G005GC198550B3G005GC18E2GA7B2A4B555063G005GC18955053G005GC102CFFC02077C071CD4BA74C39G006G00E1029G001G00E1029G001G00E1029G001G00E1029G001G00E1022G00E1022G00E1022G00E3029G001G00E3029G001G00E3022G00E3022G00E4029G001G00E4029G001G00E4029G001G00E4029G001G00E4029G001G00E4029G001G00E4022G00E4029G001G00E4029G001G00E4022G00E5029G001G00E5022G00E5022G00E6029G001G00E6022G00E6022G00E7029G001G00E7029G001G00E7029G001G00E7022G00E7029G009G00E7022G00E7022G00E7022G00E9029G001G00E9029G001G00E9029G001G00E9029G001G00E9029G001G00E9029G001G00E9022G00E9029G001G00E9029G001G00E9029G001G00E9029G001G00E9029G001G00E9022G00E9029G001G00E9022G00EA029G001G00EA022G00EA022G00EB029G001G00EB022G00EB022G00EC029G001G00EC029G001G00EC029G001G00EC022G00EC029G009G00EC022G00EC022G00EC022G00EE029G001G00EE029G001G00EE029G001G00EE029G001G00EE029G001G00EE029G001G00EE022G00EF029G001G00EF029G001G00EF029G001G00EF029G001G00EF022G00F0029G001G00F0029G001G00F0029G001G00F0029G009G00F0022G00F3022G0038467C66506F0A0200404143CD3G414D422G412DEB07F0232G4143CD4241492D2G414F192G4143CD42414D2DEA07F8232G4143CD4241512D414357192G4143CD4241552D2G4159D1444553C5424D49C58BB19C3AF3C809734A822A693D7A035C49B884C282ADAAC39F96D554758DD67738479D78024G007B15AA0A0200550C3G005GC18AA4B882AEA5A455123G005GC194B2A4B388AFB1B4B595B8B1A4036C5G00E4944055053G005GC19A3AB54702C20756C7B972139G006G00F5029G001G00F5029G001G00F5029G001G00F5029G001G00F5022G00F5022G00F5022G00F6022G009B6C6A1774AA0A0200404143CD3G414D4B2G412D2G41475940414D792G4143CDD640450D422G45751FD539242G4143CD2G4143CD2G4143CD8BB19C3A4341452D2G4143CD4B41452DEB07F0232G4143CD4B41492D43474B192G4143CD4B41492D43494B592G4143CDDDBBFC56434749756B4143CD4441592D2G4143CD4B41592D47415D2D2G4143CD4B415D2D464F5F192G4143CD4B415D2D44516319434143CD4B41612D2G4143CD1FBB905643455D7546535F594B41657941516B192G4143CD4B41692D038949102G4143CD83BB90562G455D75415163192G4143CD4B41612D494F63592G4143CD05BB9456434161752G4143CD9ABB8C56414559751CD5CD242G4143CD2G4143CD454143CDEB17ED5744515F192G4143CD4B415D2D8BB5B43A90BD000E2G4143CD2G4143CD91BE40CDAFBBF8564A4149798BB5A03A8BB19C3AF87FAFD7B045D353698F1323747D6F7252666D030F43856E2ED75305E436A434014G007451B20A020055083G005GC188B280550A3G005GC18CAEA5A4AD55093G005GC1AFA4B9B5550C3G005GC191ADA0B8A4B3B2550F3G005GC186A4B591ADA0B8A4B3B2550D3G005GC1B3A0B6A4B0B4A0AD550B3G005GC1B2B5B3A8AFA6550A3G005GC1ADAEB6A4B355093G005GC18FA0ACA455083G005GC1B2B4A36C6G00F03F55083G005GC18FEE8055053G005GC1DB3FD26D01B32G0B7E056D4E9G006G00F9022G00F9029G001G00F9022G00F9029G001G00F9022G00F9022G00FB029G001G00FB029G001G00FB029G001G00FB029G001G00FB022G00FB022G00FC029G001G00FC029G001G00FC029G001G00FC029G009G00FC022G00FC022G00FC022G00FC029G001G00FC029G001G00FC022G00FC029G001G00FC029G001G00FC029G001G00FC022G00FC029G001G00FC022G00FD022G00FD029G001G00FD022G00FB029G001G00FE023G00033G00033G00032G0001032G006836A3B868B50A0200404143CD3G414D492G412D3G41D52G41452D2G4143CD4941452DEB07F0232G4143CD4941492D2G434B192G4143CD4941492D43454B592G4143CDB0BBFC5643474975034143CDEA0780232G4143CD4941592DEB17F1572G4143CD70BB8C56434559751CD5CD242G4143CD2G4143CD764143CD44475F59454165792G4143CDAEBB905642455D751CD5D1242G4143CD2G4143CD6F4143CD44415D2D2G4143CD49415D2DEA17F557ED078C23434143CD4941652D2G4143CD9CBB905642455D751FD5D1242G4143CD2G4143CD614143CDEC0784232G4143CD49415D2DEB17F557474165792G4143CD62405D0D42455D751CD5D1242G4143CD2G4143CD554143CD464F63192G4143CD4941612D495041012G4143CD2G4143CD4C4143CD4841612D2G4143CD4941612D495563192G4143CD4941612DE417F957434169D5EB178157EA1785572G4369C12G4143CDA340610D4243617590BD000E2G4143CD2G4143CDF9BE40CD8BB39C3A8BB19C3A8C80161CC37FF763BF516202A1B54C01CD814A2B2FF3DB3E5G00D0A0B10A020055093G005GC1AFA4B9B5550A3G005GC196AEB3ADA555103G005GC186A4B582A9A8ADA5B3A4AF55083G005GC188B280550A3G005GC18CAEA5A4AD550D3G005GC1B3A0B6A4B0B4A0AD550D3G005GC189B4ACA0AFAEA8A5550B3G005GC189A4A0ADB5A96C8G00550A3G005GC1B5A0A3ADA4550B3G005GC1A8AFB2A4B3B555053G005GC14D50235D04280DAD6D3E485B9G006G0004032G0005039G001G0005039G001G0005039G001G0005039G001G0005032G0005032G0006039G001G0006039G001G0006032G0007039G001G0007032G0008032G0008039G001G0008032G0008039G001G0008032G0008039G001G0008032G0008039G009G0008032G0008039G001G0008032G0009039G001G0009032G0009039G001G0009032G000A039G001G000A032G000A039G001G000A039G001G000A032G000B039G001G000B039G001G000B032G000B032G000B032G000B032G000B039G001G000B032G0005039G001G000E032G0010032G0011032G00299BF78E33B40A0200404143CD3G414D3G412D2G415179454353C940415535444557192G4143CD2G41552D442G47012G4143CD2G4143CD2G4143CD414355D1404155D1EB0780232G4143CD2G41592D45415D2D2G4143CD2G415D2DEA0788232G4143CD2G41612DE417F9571CD5C9242G4143CD2G4143CD454143CD404169351FD5DD242G4143CD2G4143CD454143CD404169352G4B6B192G4143CD2G41692D4B476B3D2G4143CDCB40610D42456175E617F9572G4143CDF940590D45475975ED17D557EA17E1571CD5C1242G4143CD2G4143CD534143CD424D5B192G4143CD2G41592D474F471D2G4143CD2G4143CD474143CD42515B192G4143CD2G41592D472G431D2G4143CD2G4143CD4C4143CD7B89B91147435BC92G4749C5B1BB8056494143CD1FD5C9242G4143CD2G4143CD494143CD2G4841012G4143CD2G4143CD2G4143CD424143CD1CD5C1242G4143CD2G4143CDEEBE40CDE917E957E417ED578BB5B03A8BB19C3A87C51E6ABE450F412G8905133BF5072EABC1D26F73FD43C7D76A410899146E42034G00E48BB00A02006C8G006C6G00F03F550E3G005GC1ACA0A6AFA8B5B4A5A46C5G00388F40550E3G005GC1B6AEB3AAB2B1A0A2A455093G005GC1B4AFA8B5550F3G005GC182A0AF82AE2GADA8A5A40355113G005GC195B3A0AFB2B1A0B3A4AFA2B86C6G002E4055053G005GC15FE59B7702AD0BC3677D1A589G006G0015032G0017032G0018032G0018039G001G0018039G001G0018032G0018032G0018032G0019039G001G0019039G001G0019039G001G0019032G0019039G001G0019032G0019032G0019039G001G0019032G0019032G0019039G001G0019039G001G0019032G0019039G001G0019032G0019032G0019032G001A039G001G001A032G001B039G001G001B039G001G001B032G001B039G001G001B039G001G001B032G001C032G001C032G001C032G001D032G001E032G001F039G001G001F032G001F039G001G001F032G0020032G0022039G001G0022032G0023032G0023032G0023032G0024032G00C0E5E8CA35CC0B0200404143CD3G414D442G412D3G41D5EB07EC232G4143CD4441452D404147192G4143CD4441452D1CD539242G4143CD2G4143CD1D4043CDEA07EC232G4143CD4441452D4041492D2G4143CD4441492D43454B192G4143CD4441492D43474B192G4143CD4441492D402G45192G4143CD4441452D1FD539242G4143CD2G4143CD484143CDEB07EC232G4143CD4441452D404947192G4143CD4441452D1CD539242G4143CD2G4143CD7E4043CDED07EC23434143CD4441452D2G4143CD5040450D402G4575E717D55744414579AEBBFC5647414D2D2G4143CD44414D2DE417E557B3BB8856454043CDEC0788232G4143CD4441612D464F67192G4143CD4441652D494169792G4143CD6D40610D42456175B7BB9856EA0790232G4143CD4441692D40416D2D2G4143CD44416D2D4A456F192G4143CD44416D2D4A476F192G4143CD44416D2D4B5769192G4143CD4441692D1FD5DD242G4143CD2G4143CD4B4143CDEB0790232G4143CD4441692D4B496B192G4143CD4441692D1FD5DD242G4143CD2G4143CD2G4143CD8BB19C3A464F6B192G4143CD4441692D1CD5DD242G4143CD2G4143CD654143CD46536B192G4143CD4441692D1CD5DD242G4143CD2G4143CD5C4143CDEF0790232G4143CD4441692D46536F192G4143CD44416D2D4A556F192G4143CD44416D2D4B5769192G4143CD4441692D1FD5DD242G4143CD2G4143CD4C4143CDEE0790232G4143CD4441692D464F6F192G4143CD44416D2D4A4171792G4143CDADBB9C56424569751CD5DD242G4143CD2G4143CD2G4143CD404165D1EC0790232G4143CD4441692D464F6F192G4143CD44416D2D4D4171792G4143CDABBB9C56424569751FD5DD242G4143CD2G4143CD2G4143CD404165D11C2GD5242G4143CD2G4143CDDA4143CD495B6B192G4143CD4441692D4F5441012G4143CD2G4143CDD54143CDEB0790232G4143CD4441692D4B5F6B192G4143CD4441692D1CD5DD242G4143CD2G4143CD514143CDF10790232G4143CD4441692D4B616B192G4143CD4441692D46536F192G4143CD44416D2D4A616F192G4143CD44416D2D4B57411D2G4143CD2G4143CD2G4143CD404165D11FD5D9242G4143CD2G4143CD344143CDF00790232G4143CD4441692D4B636B192G4143CD4441692DEB0794232G4143CD44416D2D4A656F192G4143CD44416D2D1CD5E1242G4143CD2G4143CD4E4143CD464F6F192G4143CD44416D2D4A676F192G4143CD44416D2D4A636F192G4143CD44416D2D4A696F192G4143CD44416D2D1FD5E1242G4143CD2G4143CD494143CD464F6F192G4143CD44416D2D4A596F192G4143CD44416D2D4A6B6F192G4143CD44416D2DF30798232G4143CD4441712D4B6977192G4143CD4441752DF1178D5743417DD5F007A8232G4143CD4441012DF207AC232G4143CD4441052D2G437DC12G4143CD8D40710D2G457175EB079C232G4143CD4441752D4C6D77192G4143CD4441752D1CD5E9242G4143CD2G4143CD4E4143CD1CD5E5242G4143CD2G4143CD4A4143CD464F77192G4143CD4441752D4C6F7759F01791572G4143CD69BBA85642452G751CD5E9242G4143CD2G4143CD614143CD4B6977192G4143CD4441752D4A5B75354C7177192G4143CD4441752D4C7377594B757F19434143CD44417D2D2G4143CD1940750D42452G755A41792D2G4143CD4441792DF3179157F31795572G4143CD32BBAC56424579751CD5ED242G4143CD2G4143CD474143CD405B41012G4143CD2G4143CD434143CDF3178D57F117DD57F217D95790BD080E2G4143CD2G4143CDB7BF40CD1CD53D242G4143CD2G4143CD624143CDF007F4232G4143CD44414D2D5041512D2G4143CD4441512D457953192G4143CD4441512DF007FC232G4143CD4441552D446357192G4143CD4441552D446957192G4143CD4441552DE617ED572G4143CD8E40510D424551755041552D2G4143CD4441552D447957192G4143CD4441552D4F4159794F415D795C4161792G4143CDC740550D2G455575454B513D50484DC58BB19C3A4395534A53EFC5498F4E157AD908206256CD1E5BFB6D3274296EA12A02B914D37174EAD1E259406C07CBBB60DD62ED635G001BA6C40A0200550C3G005GC184AFA0A3ADA4A555093G005GC184AFB4AC55123G005GC194B2A4B388AFB1B4B595B8B1A455113G005GC18CAEB4B2A483B42GB5AEAFF3550C3G005GC180B4B5AE80A8AC6C6G00F0BF55093G005GC1AFA4B9B56C6G00F03F550D3G005GC189B4ACA0AFAEA8A56C7G004055093G005GC18FA0ACA4550F3G005GC187AEB3A2A487A8A4ADA555153G005GC189B4ACA0AFAEA8A5932GAEB591A0B3B5550B3G005GC189A4A0ADB5A96C8G00550E3G005GC195A4A0AC82A9A4A2AA550E3G005GC195A4A0AC82AEADAEB3550B3G005GC18287B3A0ACA4550E3G005GC189A4A0A5B28EAFADB855093G005GC189A4A0A555063G005GC1B1550D3G005GC191AEB2A8B5A8AEAF550D3G005GC193A0B882A9A4A2AA55113G005GC188B280AFA2A4B2B5AEB38EA755093G005GC1B4AFA8B555083G005GC185AEB5550F3G005GC1AD2GAEAA97A4A2B5AEB3550D3G005GC1B3A0B6A4B0B4A0AD55083G005GC1AFA4B66C6G00E03F55053G005GC1F6D7CB110A2F127EEE06656C019G005G0027032G0028039G001G0028039G001G0028039G001G0028032G0028039G001G0028039G001G0028039G001G0028039G001G0028039G001G0028039G001G0028032G0028039G001G0028039G001G0028039G001G0028032G0029039G009G0029032G0029032G002B032G002B032G002C039G001G002C032G002C032G002C032G002D039G001G002D039G001G002D039G001G002D032G002E032G0030039G001G0030039G001G0030039G001G0030039G001G0030039G001G0030039G001G0030032G0030039G001G0030039G001G0030039G001G0030032G0030032G0031039G001G0031039G001G0031032G0031039G001G0031039G001G0031032G0031039G001G0031039G001G0031039G001G0031039G001G0031039G001G0031032G0031039G001G0031039G001G0031039G001G0031032G0031039G001G0031032G0031032G0032039G001G0032039G001G0032039G001G0032032G0032039G001G0032032G0032032G0034039G001G0034032G0034039G001G0034039G001G0034032G0035039G001G0035039G001G0035039G001G0035032G0036039G001G0036039G001G0036039G001G0036039G001G0036039G001G0036032G0037032G003B039G001G003B032G003C039G001G003C039G001G003D039G001G003D039G001G003D039G001G003D032G003D039G001G003D039G001G003D039G001G003D039G001G003D039G001G003D032G003D039G001G003D039G001G003D039G001G003E039G001G003E039G001G003E032G003E032G003E039G001G003E039G001G003E039G001G003E032G0040039G001G0040039G001G0040039G001G0040032G0040039G001G0040032G0040039G001G0040032G0040039G001G0040032G0040039G001G0040032G0041039G001G0041032G0041039G001G0041032G0041039G009G0041032G0042039G001G0042032G0042039G001G0042032G0042039G001G0042032G0042039G001G0042032G0043032G0043032G0043032G002C039G001G0047032G0049039G001G0049032G004A039G001G004A039G001G004A039G001G004A039G001G004A039G001G004A039G001G004A039G001G004A032G004A039G001G004A039G001G004A032G004A032G004A039G001G004A032G004A032G004A032G004D032G004ECFD20A0200550C3G005GC185A4B2B5B3AEB855093G005GC18F808C843655113G005GC1B2A4B5ACA4B5A0B5A0A3ADA4550A3G005GC196AEB3ADA555093G005GC1A6A0ACA4550F3G005GC186A4B592A4B3B7A8A2A4550E3G005GC196AEB3AAB2B1A0A2A4550C3G005GC191ADA0B8A4B3B2550A3G005GC188AFB1B4B555153G005GC194B2A4B388AFB1B4B592A4B3B7A8A2A455083G005GC193B4AF550F3G005GC193B4AF92A4B3B7A8A2A455073G005GC19488550F3G005GC192B5A0B3B5A4B386B4A8550C3G005GC12G9EA8AFA5A4B955113G005GC196A0A8B587AEB382A9A8ADA555133G005GC187A8AFA587A8B3B2B582A9A8ADA5551A3G005GC187A8AFA587A8B3B2B582A9A8ADA58EA782ADA02GB255203G005GC187A8AFA591A0B3B58EAF93A0B896A8B5A988A6AFAEB3A48DA8B2B555083G005GC193A0B855083G005GC1AFA4B655103G005GC18DAEA2A0AD91ADA0B8A4B3550E3G005GC191ADA0B8A4B386B4A8550D3G005GC186A4B58CAEB4B2A4550E3G005GC182A9A0B3A0A2B5A4B355133G005GC182A9A0B3A0A2B5A4B3802GA5A4A555093G005GC1B6A0A8B555123G005GC182B42GB3A4AFB582A0ACA4B3A0550D3G005GC189B4ACA0AFAEA8A5550C3G005GC184AFA0A3ADA4A503550E3G005GC195A4A0AC82A9A4A2AA550E3G005GC189A4A0A5B28EAFADB8550D3G005GC193A0B882A9A4A2AA550C3G005GC180B4B5AE80A8AC6C6G00F03F6C8G00550C3G005GC1A2AE2GAFA4A2B5550E3G005GC1A2AEB3AEB4B5A8AFA455093G005GC1B6B3A0B1550F3G005GC188AFB1B4B583A4A6A0AF550F3G005GC188AFB1B4B584AFA5A4A555123G005GC193A4AFA5A4B392B5A42GB1A4A555053G005GC1971E5F57014821C9094078FE9G006G003D029G001G003D022G003F022G003F022G0047029G001G0047022G0048029G001G0048022G0048029G001G0048022G0048022G0049029G001G0049022G0049029G001G0049022G0049022G004A029G001G004A022G004A029G001G004A022G004A022G004B029G001G004B022G004B029G001G004B022G004B022G004C029G001G004C022G004C029G001G004C022G004C022G004D022G0055022G0055029G001G0047022G0058029G001G0064022G0066029G001G0066029G001G0066029G001G0066029G001G0066029G001G0066029G001G0066029G001G0066029G001G0066029G001G0066029G001G006D022G006D022G006F029G001G006F029G001G0070022G0070022G0070029G001G0070022G0071029G001G0071022G0072029G001G0072029G001G0072022G0072029G001G0072029G001G0072022G0073029G001G0073029G001G0074022G0074022G0074029G001G0074022G0075022G0077022G0078022G0079022G007A022G007B022G007C022G0089022G0089022G008B022G008C022G008D022G00D5022G00D5022G00D5022G00D5022G00D5022G00D5022G00D5022G00D7029G001G00D7022G00DC022G00DC022G00DC022G00DC022G00DC022G00DC029G001G00D7022G00DD029G001G00DD029G001G00DD029G001G00DD029G001G00DD022G00DD022G00DF022G00DF022G00DF022G00E0029G001G00E0029G001G00E0022G00F3022G00F3022G00F3022G00F3022G00F3022G00F3022G00F3022G00F3029G001G00E0022G00F4029G001G00F4029G001G00F4022G00F6022G00F6022G00F6029G001G00F4022G0001032G0001032G0011032G0011032G0011032G0011032G0011032G0024032G0024032G0024032G0026039G001G0026039G001G0026032G004D032G004D032G004D032G004D032G004D032G004D032G004D032G004D032G004D032G004D032G004D039G001G0026032G004F032G009E5DC1190C230C0200404143CD442G414D402G412D414D41D5414243C5434643C5454643C5EB07EC232G4143CD4041452DEA07F0232G4143CD4041492D434D4B192G4143CD4041492D46414D792G4143CD0A40450D422G4575444241C5EB07EC232G4143CD4041452DEA07F0232G4143CD4041492D434D4B192G4143CD4041492D48414D792G4143CD4CBBF856422G4575494241C5414945D54A4647C54D5A47C5424149D54E414D795141517950415579424349C14F4445C5414749D541494DD552684FC5546C4FC55941512D2G4143CD4041512D457353192G4143CD4041512D4C4155794C4159794C415D792G4143CD2740510D2G45517556484DC55941512D2G4143CD4041512D457353192G4143CD4041512D4C4155794C4159794C415D792G4143CDB5BB84562G4551755B484DC54E4649C541494DD552764FC554784FC55941512D2G4143CD4041512D457353192G4143CD4041512D5C4155795C4159795C415D792G4143CD5240510D2G45517556484DC55941512D2G4143CD4041512D457353192G4143CD4041512D5C4155795C4159795C415D792G4143CDAC40510D2G4551755B484DC5514649C541494DD5ED07F8232G4143CD4041512D457D53192G4143CD4041512D52484DC5ED07F8232G4143CD4041512D456B53192G4143CD4041512D54484DC5ED07F8232G4143CD4041512D457F53192G4143CD4041512D56484DC5ED07F8232G4143CD4041512D450153192G4143CD4041512D5B484DC5504649C5534445C54B4241C56041452D2G4143CD4041452DEC07F0232G4143CD4041492DB1BB80566E4043CDEF0780232G4143CD4041592D47055B592G4143CDA440590D43455975445B5F192G4143CD40415D2D4607471D2G4143CD2G4143CD474143CD445B5F192G4143CD40415D2D4609431D2G4143CD2G4143CD514143CD470B5F192G4143CD40415D2D670E5FC547115F192G4143CD40415D2DEA0788232G4143CD4041612D491563192G4143CD4041612D495763192G4143CD4041612D68505DC547175F192G4143CD40415D2D445B63192G4143CD4041612D491963596C4169792G4143CD4EBB9456424561751C2GD5242G4143CD2G4143CD7A4143CD445B63192G4143CD4041612D491963596F4169792G4143CD47BB9456424561751C2GD5242G4143CD2G4143CD504143CD445B63192G4143CD4041612D491F63596C416979414B6F192G4143CD40416D2D4A5B6F19434143CD40416D2D2G4143CD3540610D2G4561751F2GD5242G4143CD2G4143CD614143CD445B63192G4143CD4041612D49196359714169792G4143CD3740610D424561751C2GD5242G4143CD2G4143CD504143CD445B63192G4143CD4041612D491F63596C41697941516F192G4143CD40416D2D4A5B6F19434143CD40416D2D2G4143CD0840610D2G4561751F2GD5242G4143CD2G4143CD434143CD445B63192G4143CD4041612D6A505DC547115F192G4143CD40415D2D704161797341652D2G4143CD4041652D44276B19434143CD4041692D2G4143CDB7BB9856434565754829431D2G4143CD2G4143CD484143CD442767192G4143CD4041652D482B67192G4143CD4041652D1FD5D9242G4143CD2G4143CD434143CD442767192G4143CD4041652D774169794955616D6A505DC5EE0784232G4143CD40415D2D46315F192G4143CD40415D2D46335F192G4143CD40415D2D764E59C5445B5F192G4143CD40415D2D4609431D2G4143CD2G4143CD2G4143CD74345BC5F10784232G4143CD40415D2DF00788232G4143CD4041612D445B6719434143CD4041652D2G4143CDDDBB905642475D751CD5D1242G4143CD2G4143CD344143CD471767192G4143CD4041652D483767192G4143CD4041652D483967592G416D4D442G415D472G415D462G415D2G4143CD3440650D42436575442767192G4143CD4041652D483B431D2G4143CD2G4143CD744143CD491967596F416D792G4143CD2BBB9856424565751CD5D9242G4143CD2G4143CD504143CD471167192G4143CD4041652D483767192G4143CD4041652D4839675940416D4D3G4165402G41653G415D472G415D472G4165462G41652G4143CDE040650D42436575044143CD4919675971416D792G4143CDE2BB9856424565751CD5D9242G4143CD2G4143CD7D4143CD471167192G4143CD4041652D483767192G4143CD4041652D4839675943416D4D3G4165402G41653G415D472G415D472G4165462G41652G4143CDE840650D424365756B4143CD445B67192G4143CD4041652D4809431D2G4143CD2G4143CD4C4143CD471167192G4143CD4041652D483767192G4143CD4041652D4839675942416D4D472G4165462G41652G4143CD9EBB985642436575544143CD445B67192G4143CD4041652D4855431D2G4143CD2G4143CD4F4143CD471167192G4143CD4041652D483767192G4143CD4041652D4839675945416D4D422G4165472G4165462G4165472G415D2G4143CD7DBB985642436575550F280D550F200D90BD000E2G4143CD2G4143CD8ABF40CD8BB39C3A8BB19C3A038234D463D482C9D4A8A51E9DB2C46D87209DC6AB2479D58C1FCC74D7BF687500053G00F4A033F06CD80A0200404143CD3G414D3G412DEB07E8232G4143CD3G412D2G4143192G4143CD3G412D1FD535242G4143CD2G4143CD2G4143CD8BB19C3AEA07E8232G4143CD3G412D412G43192G4143CD3G412D414543192G4143CD3G412D414743192G4143CD3G412D4149431D2G4143CD2G4143CD464143CDEA07E8232G4143CD3G412D412G43192G4143CD3G412D434A43C5574143CDEA07E8232G4143CD3G412D412G43192G4143CD3G412D414543192G4143CD3G412D414743192G4143CD3G412D414B431D2G4143CD2G4143CD474143CDEA07E8232G4143CD3G412D412G43192G4143CD3G412D434843C5EB07E8232G4143CD3G412D414D43192G4143CD3G412D414F4359494149792G4143CD5340410D424541751CD535242G4143CD2G4143CD484143CDED07E8232G4143CD3G412DEA07EC23434143CD2G41452D2G4143CD0D40410D2G434175634143CDEB07E8232G4143CD3G412D414D43192G4143CD3G412D414F4359484149792G4143CDD440410D424541751CD535242G4143CD2G4143CD4C4143CDED07E8232G4143CD3G412D404145D1EA07F0232G4143CD2G41492D43554B19434143CD2G41492D2G4143CDF440410D42434175444143CDED07E823434143CD3G412D2G4143CD2040410D404341758BB19C3A29E01A3457278676D63D5E6F2D01207A8CCBE7719412594246D692C5A5A7E9724FE3FB0C9002AE0E5G00F169B10A02006C7G0040550B3G005GC192B5A0B5B4B2550A3G005GC192B5B8ADA455093G005GC18FA0ACA4550F3G005GC185B3AEB192A9A0A5AEB6550B3G005GC182B4B2B5AEAC6C6G00F03F550A3G005GC1ACA0B5A2A9550B3G005GC180A8ACA3AEB5550F3G005GC187B42GADA3B3A8A6A9B555083G005GC18AA4B855053G005GC1E89FE34A03DE0343163C597A9G006G008C039G001G008C039G001G008C039G001G008C032G008C032G008D039G001G008D039G001G008D039G001G008D039G001G008D039G001G008D032G008E039G001G008E039G001G008E032G008E032G008F039G001G008F039G001G008F039G001G008F039G001G008F039G001G008F032G0090039G001G0090039G001G0090032G0093039G001G0093039G001G0093032G0093039G001G0093032G0093039G001G0093032G0094039G001G0094039G009G0094032G0094032G0096039G001G0096039G001G0096032G0096039G001G0096032G0096039G001G0096032G0097039G001G0097032G0097039G001G0097039G009G0097032G0097032G009A039G009G009A032G009C032G0043E5C6BF34000B0200404143CD3G414D432G412DEB07E8232G4143CD432G412DEA07EC232G4143CD4341452D404147192G4143CD4341452DED07F0232G4143CD4341492D2G434B192G4143CD4341492D43454B19434143CD4341492D2G4143CD8E40410D4247417540474BC9EA07F4232G4143CD43414D2D42414F192G4143CD43414D2D7A89AD11434741012G4143CD2G4143CD794143CDEC07F0232G4143CD4341492D43494B192G4143CD4341492DEC07F4232G4143CD43414D2D42494F192G4143CD43414D2D42494F192G4143CD43414D2D424B4F59ED07FC232G4143CD4341552D444357192G4143CD4341552D444757192G4143CD4341552DEA0780232G4143CD4341592D47415B192G4143CD4341592D40475FC9474F59192G4143CD4341592D2G475B19434143CD4341592D2G4143CD1DBB80562G454D75454649C5ED07F0232G4143CD4341492DEA07F4232G4143CD43414D2D42414F192G4143CD43414D2D404753C942494D192G4143CD43414D2D404649C5744143CDEC07F0232G4143CD4341492D43494B192G4143CD4341492DEC07F4232G4143CD43414D2D42494F192G4143CD43414D2D42494F192G4143CD43414D2D424B4F59ED07FC232G4143CD4341552D444357192G4143CD4341552D444757192G4143CD4341552DEA0780232G4143CD4341592D47415B192G4143CD4341592D2G475B192G4143CD4341592D2G475B19434143CD4341592D2G4143CD01404D0D2G454D75454649C5ED07F0232G4143CD4341492DEA07F4232G4143CD43414D2D42414F192G4143CD43414D2D42474F192G4143CD43414D2D404649C5EF07F0232G4143CD4341492DEE07F4232G4143CD43414D2D474151792G4143CD0B40490D424549752G4143CDD040490D404349758BB19C3A74AB0677DB6FC86E0563AF1E5174413534EC5D675DA63311CFF976558D3AE87E82341B7EAAD84632DBD27B265G0009F4AD0A020055103G005GC182A9A0ACB282AEADAEB3B255083G005GC1952G826C7G00406C6G00F03F55093G005GC195A4B9B555093G005GC1A6B2B4A355173G005GC182A9A0ACB2E195B3A0AFB2B1A0B3A4AFA2B855053G005GC1C413C71906BB0819946F7AA19G006G00A0039G001G00A0039G001G00A0039G001G00A0039G001G00A0039G001G00A0039G009G00A0032G00A1032G00A1039G001G00A1039G001G00A1032G00A1039G001G00A1032G00A2039G001G00A2039G001G00A2039G001G00A2039G001G00A2039G001G00A2032G00A2039G001G00A2039G001G00A2039G001G00A2039G001G00A2039G001G00A2032G00A2039G001G00A2039G009G00A2032G00A2032G00A3039G001G00A3039G001G00A3039G001G00A3032G00A3039G001G00A3032G00A3032G00A5039G001G00A5039G001G00A5039G001G00A5039G001G00A5039G001G00A5032G00A5039G001G00A5039G001G00A5039G001G00A5039G001G00A5039G001G00A5039G001G00A5039G009G00A5032G00A5032G00A6039G001G00A6039G001G00A6039G001G00A6039G001G00A6032G00A9039G001G00A9039G001G00A9039G001G00A9039G001G00A9032G00AA032G004810984C2FFD0A0200404143CD3G414D432G412DEB07E8232G4143CD432G412DEA07EC232G4143CD4341452D404147192G4143CD4341452DED07F0232G4143CD4341492D2G434B192G4143CD4341492D43454B19434143CD4341492D2G4143CD2C40410D4247417540474BC9EA07F4232G4143CD43414D2D42414F192G4143CD43414D2D7A89AD11434741012G4143CD2G4143CD794143CDEC07F0232G4143CD4341492D43494B192G4143CD4341492DEC07F4232G4143CD43414D2D42494F192G4143CD43414D2D42494F192G4143CD43414D2D424B4F59ED07FC232G4143CD4341552D444357192G4143CD4341552D444757192G4143CD4341552DEA0780232G4143CD4341592D47415B192G4143CD4341592D40475FC9474F59192G4143CD4341592D2G475B19434143CD4341592D2G4143CD45BB80562G454D75454649C5ED07F0232G4143CD4341492DEA07F4232G4143CD43414D2D42414F192G4143CD43414D2D404753C942494D192G4143CD43414D2D404649C5744143CDEC07F0232G4143CD4341492D43494B192G4143CD4341492DEC07F4232G4143CD43414D2D42494F192G4143CD43414D2D42494F192G4143CD43414D2D424B4F59ED07FC232G4143CD4341552D444357192G4143CD4341552D444757192G4143CD4341552DEA0780232G4143CD4341592D47415B192G4143CD4341592D2G475B192G4143CD4341592D2G475B19434143CD4341592D2G4143CDB2BB80562G454D75454649C5ED07F0232G4143CD4341492DEA07F4232G4143CD43414D2D42414F192G4143CD43414D2D42474F192G4143CD43414D2D404649C5EF07F0232G4143CD4341492DEE07F4232G4143CD43414D2D474151792G4143CD57BBFC56424549752G4143CDC8BBFC56404349758BB19C3A00639C192FACFD28763C42D1779FEBC1016A540E0B357655B3DD13C84977DE0A5G00229DAD0A020055103G005GC182A9A0ACB282AEADAEB3B255083G005GC1842G826C7G00406C6G00F03F55093G005GC195A4B9B555093G005GC1A6B2B4A355173G005GC182A9A0ACB2E195B3A0AFB2B1A0B3A4AFA2B855053G005GC1D7A1C10A069E08E4087003A19G006G00AD039G001G00AD039G001G00AD039G001G00AD039G001G00AD039G001G00AD039G009G00AD032G00AE032G00AE039G001G00AE039G001G00AE032G00AE039G001G00AE032G00AF039G001G00AF039G001G00AF039G001G00AF039G001G00AF039G001G00AF032G00AF039G001G00AF039G001G00AF039G001G00AF039G001G00AF039G001G00AF032G00AF039G001G00AF039G009G00AF032G00AF032G00B0039G001G00B0039G001G00B0039G001G00B0032G00B0039G001G00B0032G00B0032G00B2039G001G00B2039G001G00B2039G001G00B2039G001G00B2039G001G00B2032G00B2039G001G00B2039G001G00B2039G001G00B2039G001G00B2039G001G00B2039G001G00B2039G009G00B2032G00B2032G00B3039G001G00B3039G001G00B3039G001G00B3039G001G00B3032G00B6039G001G00B6039G001G00B6039G001G00B6039G001G00B6032G00B7032G00F11322BE4E6C0A0200404143CD3G414D402G412DEB07E8232G4143CD402G412DEA07EC232G4143CD4041452D2G4149792G4143CDA140410D42454175404145D12G4143CD7940410D2G4341758BB19C3A2009760DC74A153804E7193DAB014DCAB6F8D1C47363692E5G00F80CA80A020055173G005GC182A9A0ACB2E195B3A0AFB2B1A0B3A4AFA2B86C5G00E4944055053G005GC1C52A800B02E6033D31C16C129G006G00BC039G001G00BC039G001G00BC039G001G00BC032G00BC039G001G00BC032G00BD032G005E892A7437950A0200404143CD3G414D452G412DEB07E8232G4143CD452G412D2G4143192G4143CD452G412D414347192G4143CD4541452D1FD539242G4143CD2G4143CD2G4143CD8BB19C3A414547192G4143CD4541452D41474B192G4143CD4541492D7B89A911404541012G4143CD2G4143CD444143CD414547192G4143CD4541452D404947C9434241C52G4143CD434843C5EA07EC232G4143CD4541452DED07F0232G4143CD4541492D2G414D792G4143CD5BBBF856422G45752G4149D1EC07F4232G4143CD45414D2D424B4F19434143CD45414D2D2G4143CDCCBBF856424345758BB19C3ABDB31228A1A0B2314276863E942AE4D7662E7D7A6461262D7AB316D1B8402D6ADF988A505G00AAF5AC0A0200550F3G005GC187B42GADA3B3A8A6A9B555073G005GC18EAF550C3G005GC182B42GB3A4AFB5550C3G005GC18EB1B5A8AEAFB26C6G00F03F55083G005GC18AA4B855053G005GC1E13BC01C042F0451103D7D389G006G00C1039G001G00C1039G001G00C2039G001G00C2039G001G00C2032G00C2032G00C3039G001G00C3039G001G00C3032G00C3039G001G00C3032G00C4039G001G00C4032G00C4032G00C4032G00C6032G00C8039G001G00C8039G001G00C8039G001G00C8032G00C8032G00C8039G001G00C8039G009G00C8032G00C9032G004AF6E40A020055073G005GC182956C8G0055083G005GC195828E0355083G005GC184828E55083G005GC1952G8255103G005GC182A9A0ACB282AEADAEB3B255093G005GC186B3A4B855083G005GC1842G8255083G005GC193A4A5550F3G005GC187B42GADA3B3A8A6A9B555073G005GC18EAF550C3G005GC182B42GB3A4AFB56C6G00F03F550C3G005GC18EB1B5A8AEAFB255083G005GC18CA0B955093G005GC189A0ADA7550C3G005GC185A4A7A0B4ADB5550F3G005GC18EB1B5A8AEAF85A4A7B255083G005GC187AEA66C4G0080842E41550F3G005GC183B3A8A6A9B5AFA42GB26C6G002440550F3G005GC188AF80ACA3A8A4AFA2A4550B3G005GC182AEADAEB3F255083G005GC1AFA4B655103G005GC18EB4B580ACA3A8A4AFA2A46C5G00406F406C6G00F83F6C6G33E33F550B3G005GC187AEA684AFA5550C3G005GC180ACA3A8A4AFB555133G005GC18EB4B5A52GAEB380ACA3A8A4AFB555093G005GC1AFA4B9B5550A3G005GC182ADAEAFA455093G005GC18CA4AFB455173G005GC182A9A0ACB2E195B3A0AFB2B1A0B3A4AFA2B8550B3G005GC192B5A0B5B4B2550A3G005GC192B5B8ADA4550B3G005GC182B4B2B5AEAC55083G005GC18AA4B855153G005GC195A4B9B592B5B3AEAAA482AEADAEB3F2550E3G005GC186948882AEADAEB3B255093G005GC195A4B9B5550A3G005GC1ACA0B5A2A9550A3G005GC1828E8D8E9355093G005GC195A4A0AC55093G005GC1A6B2B4A3550A3G005GC184AFA4ACB855063G005GC19A550B3G005GC1B5B8B1A4AEA76C6G000840550D3G005GC184AFB4AC88B5A4AC55093G005GC18FA0ACA455063G005GC19C550B3G005GC191A0B3A4AFB555093G005GC18CA0A8AF550C3G005GC183B42GB5AEAFB2550A3G005GC187B3A0AFB255153G005GC18CAEB4B2A483B42GB5AEAFF085AEB6AF550C3G005GC1A2AE2GAFA4A2B5550B3G005GC195AE2GA6ADA455053G005GC13AB4193508F40C814AF747C7019G005G0053032G0055032G0056032G0057032G0058039G001G0058039G001G0058039G001G0058039G001G0058032G0058032G0059039G001G0059039G001G0059039G001G0059039G001G0059032G0059032G005C032G005D032G005E032G005F032G005F032G005F032G005F032G005F032G005F032G0060032G0061032G0062032G0063032G0064039G001G0064039G001G0064032G0064032G0064039G001G0064032G0064032G0065039G001G0065039G001G0065032G0065032G0065039G001G0065032G0065032G0066032G0067032G0068032G0069032G006A039G001G006A039G001G006A032G006A032G006A039G001G006A032G006A032G006B039G001G006B039G001G006B032G006B032G006B039G001G006B032G006B032G006C032G006D032G006E039G001G006E039G001G006E032G006F039G001G006F039G001G006F032G0070039G001G0070039G001G0070032G0071039G001G0071039G001G0071032G0072032G0073032G0074032G0077039G001G0077039G001G0077032G0077032G0078039G001G0078039G001G0078032G0079039G001G0079039G001G0079032G0079039G001G0079039G001G0079032G007A039G001G007A032G007B039G001G007B039G001G007B039G001G007B039G001G007B032G007E039G001G007E039G001G007E032G007E039G001G007E032G007E039G001G007E032G007F039G001G007F032G007F039G001G007F032G007F039G001G007F032G007F039G001G007F032G007F032G007F039G001G007F039G009G007F032G007F039G001G007F032G0080039G001G0080032G0080039G001G0080032G0080039G001G0080032G0080039G001G0080032G0080032G0080039G001G0080039G009G0080032G0081039G001G0081032G0081039G001G0081032G0082039G001G0082032G0082039G001G0082039G009G0082032G0082039G001G0082032G0082039G001G0082039G001G0082039G001G0082032G0082039G001G0082032G0082032G0082032G0083039G001G0083039G001G0083039G001G0083032G0085039G001G0085039G001G0085032G0086032G0089039G001G0089039G001G0089039G009G0089032G008A039G001G008A032G008B039G001G008B039G001G008B032G009C032G009C032G009C032G009C039G001G008B032G009D039G001G009D039G001G009D032G009E032G009E039G001G009E032G009E039G001G009E032G009F039G001G009F039G001G009F032G00AA032G00AA032G00AA032G00AA032G00AA032G00AA032G00AA039G001G009F032G00AA032G00AB032G00AB039G001G00AB032G00AB039G001G00AB032G00AC039G001G00AC039G001G00AC032G00B7032G00B7032G00B7032G00B7032G00B7032G00B7032G00B7039G001G00AC032G00B8032G00BA039G001G00BA039G001G00BA032G00BB039G001G00BB039G001G00BB032G00BD032G00BD032G00BD039G001G00BB032G00BD032G00BF039G001G00BF039G001G00BF032G00C0039G001G00C0039G001G00C0032G00C9032G00C9032G00C9032G00C9032G00C9039G001G00C0032G00CC032G00CC032G0077039G001G00CC032G00CE032G00CF032G0045E37222138F0A0200404143CD3G414D442G412D2G414D2D2G4143CD44414D2DEB07F8232G4143CD4441512D454353192G4143CD4441512DE717E957E617ED572G4143CD58BB805645434D7543414D2D2G4143CD44414D2DEA07F8232G4143CD4441512D454753592G4143CDF2BB845643455175B3BB88564C4143CD464963192G4143CD4441612D1C2GD5242G4143CD2G4143CD474143CDE617F55746496719434143CD4441652D2G4143CDEABB94562G43617590BD080E2G4143CD2G4143CDACBE40CD8BB19C3AFBB79DCACFD9626C1DB1AC183CA6095FB2A0EC737B074420F35851C17942AAD5D776057FBF198D3141F82A6E034G000A82AC0A0200550B3G005GC1B3A0B6B2A4B555123G005GC182A9A0B387B4AFA2B5A8AEAFB255093G005GC1AFA4B9B5550F3G005GC186A4B591ADA0B8A4B3B2550E3G005GC182A9A0B3A0A2B5A4B36C5G00E4944055053G005GC1FEF3972A02710AE8608028309G006G00D3039G001G00D3039G001G00D3039G001G00D3032G00D3039G001G00D3032G00D4039G001G00D4039G001G00D4039G001G00D4032G00D4032G00D4032G00D5039G001G00D5039G001G00D5032G00D6032G00D6039G009G00D6032G00D4039G001G00D7032G00D9032G00FB9C843643D00A0200404143CD3G412G4D2G412DEB07EC232G4143CD4D41452D40414759E417E1572G4143CDDCBBF856422G4575EA07F0232G4143CD4D41492D2G434B192G4143CD4D41492D43454B5940475319434143CD4D41512D2G4143CD97BBFC5642454975EA07F4232G4143CD4D414D2D42494F192G4143CD4D414D2D42454F5940475719434143CD4D41552D2G4143CD62BB805642454D751CD53D242G4143CD2G4143CD634143CD4441512D2G4143CD4D41512D434D57592G4143CD0440550D43455575B2BB8C56544143CD494F67192G4143CD4D41652D1CD5D9242G4143CD2G4143CD4F4143CD494F67192G4143CD4D41652D4851675948416D2D434143CD4D416D2D2G4143CD8740650D424565751FD5D9242G4143CD2G4143CD2G4143CD4B5663C590BD0C0E2G4143CD2G4143CDA4BE40CD1CD5C1242G4143CD2G4143CD634143CD4441512D2G4143CD4D41512D424D57592G4143CD3C40550D43455575B2BB8C56544143CD494F67192G4143CD4D41652D1CD5D9242G4143CD2G4143CD4F4143CD494F67192G4143CD4D41652D4851675948416D2D434143CD4D416D2D2G4143CDD440650D424565751FD5D9242G4143CD2G4143CD2G4143CD4B5663C590BD0C0E2G4143CD2G4143CDA4BE40CD8BB19C3AA8E14D16D119EC491007E020DD1EB91D2EE0463B98FB604DCC493D7A44123874014G00020FB30A0200551B3G005GC186A4B591ADA0B8A4B387B3AEAC82A9A0B3A0A2B5A4B355093G005GC195A4A0AC55133G005GC187A8AFA587A8B3B2B582A9A8ADA555093G005GC18FA0ACA4550A3G005GC184AFA4ACB855093G005GC1AFA4B9B555103G005GC186A4B582A9A8ADA5B3A4AF550C3G005GC180A5AEB3AF2GA455133G005GC188B285A4B2A2A4AFA5A0AFB58EA755093G005GC1A6A0ACA4550B3G005GC191A0B3A4AFB5FA6C5G00E4944055053G005GC159B7994502080CEA30D866749G006G00DD039G001G00DD032G00DD039G001G00DD032G00DE039G001G00DE039G001G00DE032G00DE039G009G00DE032G00DF039G001G00DF039G001G00DF032G00DF039G009G00DF032G00E1039G001G00E1032G00E2039G001G00E2039G001G00E2032G00E2032G00E2032G00E3039G001G00E3039G001G00E3032G00E3039G001G00E3032G00E3039G009G00E3032G00E3039G001G00E3032G00E4032G00E2039G001G00E5032G00E9039G001G00E9032G00EA039G001G00EA039G001G00EA032G00EA032G00EA032G00EB039G001G00EB039G001G00EB032G00EB039G001G00EB032G00EB039G009G00EB032G00EB039G001G00EB032G00EC032G00EA039G001G00ED032G00F0032G00ABC93A143E910A0200404143CD402G414D462G412D2G41452D434143CD4641452D2G4143CD0C40450D404345754041452D2G4143CD4641452DEB07F0232G4143CD4641492D43454B192G4143CD4641492DB1BB80564C4143CD4241592D2G4143CD4641592D47495B192G4143CD4641592DEB17F1572G4143CD01BB8C5643455975E417F1572G4143CD97BB8C562G43597590BD000E2G4143CD2G4143CDACBE40CD414B47192G4143CD4641452D404D47592G412G4D402G41653G415D2G4143CDA340450D424345758BB19C3A93031260E3193A1391A59F3CF8AE252AE636B2D06CFD045A3B10FCC8F9577E6E2F10D5540B9CB94ADB28A138282B0F112G013G0084C6B5AA51710A0200404143CD3G414D402G412D2G41431D2G4143CD2G4143CD494143CDEB07EC232G4143CD4041452DEA07F023434143CD4041492D2G4143CD56BBF8562G4345758BB19C3A9E684128BBB1847135C09764F0E5EC578228E9300A1D8EC80F136214E5B931CEBCC3D536C567495C99533E245F50DC15014G007F03A80A0200550B3G005GC191A0B3A4AFB56C5G00E4944055053G005GC19EB8436F02AC038678CA20119G006G00F8039G001G00F8032G00F9039G001G00F9039G009G00F9032G00FB032G00B662AE0A020055093G005GC1B6A0A8B555093G005GC1AFA4B9B555123G005GC182A9A0B387B4AFA2B5A8AEAFB2550E3G005GC1A2AEB3AEB4B5A8AFA455093G005GC1B6B3A0B1550C3G005GC182A9A0AFA6A4A5550C3G005GC1A2AE2GAFA4A2B56C5G00E4944055053G005GC1FED0AB0F02BF08D5528158319G006G00F2039G009G00F2032G00F3039G001G00F3039G001G00F3039G001G00F3032G00F3032G00F4039G001G00F4039G001G00F4039G001G00F4032G00F4039G001G00F4032G00F3039G001G00F4032G00F7039G001G00F7032G00FB032G00FB032G00FB039G001G00F7032G00FC032G0072A032875E6B0A0200404143CD3G414D432G412D2G4147192G4143CD4341452D40434759EB07F423434143CD43414D2D2G4143CDE1BBF856424345758BB19C3A56020A32E91A4A504E11C8CD8DBBAC5629B5B6C0764511D15806FE0396E4B00F4777AB0B014G009160A90A020055133G005GC182A9A0B3A0A2B5A4B3802GA5A4A5550C3G005GC1A2AE2GAFA4A2B56C5G00E4944055053G005GC15AB7DC5401FE04C261FE480E9G006G0003049G001G0003042G0003049G009G0003042G002G042G00D49CD1377C850A0200404143CD3G414D472G412DEB07EC232G4143CD4741452D404147192G4143CD4741452D4043475941454F19434143CD47414D2D2G4143CDD140450D422G4575EB07F0232G4143CD4741492D43474B192G4143CD4741492D2G434B5941455319434143CD4741512D2G4143CD59BBFC56424549751CD539242G4143CD2G4143CD2G4143CD454A47C51CD53D242G4143CD2G4143CD2G4143CD454A4BC58BB19C3A67C0290D26D58BC73F54BE4199EB274B04D43849B424A80DB2C9D9D085916658A978FE46014G00DE99AD0A020055093G005GC195A4A0AC55133G005GC187A8AFA587A8B3B2B582A9A8ADA555093G005GC18FA0ACA4550A3G005GC184AFA4ACB8550B3G005GC191A0B3A4AFB5FA6C5G00E4944055053G005GC1CEF46E15015F057B26BC30289G006G0007049G001G0007049G001G0007042G0007049G009G0007042G0008049G001G0008049G001G0008042G0008049G009G0008042G000A049G001G000A042G000A042G000B049G001G000B042G000B042G000C042G00025C72417A8E0A0200404143CD3G414D472G412D1CD539242G4143CD2G4143CD2G4143CD8BB19C3A2G414B192G4143CD4741492D40414D2D2G4143CD47414D2D42414F192G4143CD47414D2D42454F192G4143CD47414D2D4347411D2G4143CD2G4143CD594143CD41474B192G4143CD4741492D40414D2D2G4143CD47414D2D42474F192G4143CD47414D2D42494F192G4143CD47414D2D4347411D2G4143CD2G4143CD494143CDEB07F0232G4143CD4741492D432G4B19434143CD4741492D2G4143CD5B40490D404349758BB19C3AD55A01CC7D4C0E7F5AAF807E54BD740F68E52856F63E67439B54740EFDD1FB6B024G00AC11AD0A020055123G005GC194B2A4B388AFB1B4B595B8B1A455093G005GC184AFB4AC550D3G005GC18AA4B8A3AEA0B3A5550C3G005GC18AA4B882AEA5A4550B3G005GC185A4ADA4B5A455093G005GC18CA4AFB46C5G00E4944055053G005GC1CAC64332014604C0C8167C329G006G000F049G001G000F042G000F042G0011049G001G0011049G001G0011049G001G0011049G001G0011049G001G0011042G0012049G001G0012049G001G0012049G001G0012049G001G0012049G001G0012042G0013049G001G0013049G009G0013042G0016042G00E009E40A020055093G005GC1A6A0ACA4550F3G005GC186A4B592A4B3B7A8A2A4550E3G005GC196AEB3AAB2B1A0A2A455153G005GC194B2A4B388AFB1B4B592A4B3B7A8A2A4550D3G005GC18DA8A6A9B5A8AFA6550C3G005GC191ADA0B8A4B3B255103G005GC18DAEA2A0AD91ADA0B8A4B355123G005GC182A9A0B387B4AFA2B5A8AEAFB255113G005GC1A6A4B5ACA4B5A0B5A0A3ADA4550D3G005GC1AFA4B6B1B3AEB9B8550E3G005GC186948882AEADAEB3B255073G005GC18EAF550B3G005GC182AEADAEB3F2550C3G005GC1A7B3AEAC9386836C6G0047406C5G00405A406C5G0080604055083G005GC18E2GA755083G005GC1AFA4B66C52B81E85EB51D83F55103G005GC182A9A0ACB282AEADAEB3B2550A3G005GC196A9A8B5A46C6G00F03F550A3G005GC183ADA0A2AA6C8G0055083G005GC193A4A5550A3G005GC186B32GA4AF55093G005GC183ADB4A4550B3G005GC191B4B3B1ADA46CCD5GCCE43F550B3G005GC198A42GADAEB655093G005GC186B3A4B86C9A5G99E93F55093G005GC18CA4AFB455093G005GC184AFB4AC550C3G005GC18AA4B882AEA5A4550B3G005GC185A4ADA4B5A455193G005GC195A4A0ACE182A9A0ACB2E19AE6828E8D8E93E69C550B3G005GC195AE2GA6ADA4551A3G005GC184AFA4ACB8E182A9A0ACB2E19AE6828E8D8E93E69C55173G005GC182A9A0ACB2E195B3A0AFB2B1A0B3A4AFA2B855063G005GC1F1550F3G005GC187B42GADA3B3A8A6A9B555083G005GC18C809955143G005GC180A8ACA3AEB5E19A8FAEB5E191879C550F3G005GC187AEB3AC802GB2A4B5B2550F3G005GC195A4A0ACE182A9A0ACB255103G005GC184AFA4ACB8E182A9A0ACB2550B3G005GC180A8ACA3AEB555113G005GC1B2A4B5ACA4B5A0B5A0A3ADA4550F3G005GC12G9EAFA4B6A8AFA5A4B955093G005GC1AFA4B9B5550F3G005GC186A4B591ADA0B8A4B3B255133G005GC182A9A0B3A0A2B5A4B3802GA5A4A5550C3G005GC1A2AE2GAFA4A2B555103G005GC191ADA0B8A4B3802GA5A4A555133G005GC191ADA0B8A4B393A4ACAEB7A8AFA6550F3G005GC188AFB1B4B583A4A6A0AF550B3G005GC191A0B3A4AFB5550C3G005GC182AEB3A486B4A8550C3G005GC197A8B2A8A3ADA40355053G005GC18E15A74601B21B9C40943680019G005G00EC9G002G00EC3G00EC9G002G00EC3G00ED9G002G00ED3G00ED9G002G00ED3G00EE9G002G00EE3G00EE9G002G00EE3G00EF9G002G00EF3G00EF9G002G00EF3G00F09G002G00F23G00F33G00F49G002G00F49G002G00F49G002G00F49G002G00F43G00F43G00F53G00F69G002G00F69G002G00F63G00F63G00F69G002G00F63G00F63G00F79G002G00F79G002G00F73G00F73G00F79G002G00F73G00F73G00F83G00FA3G00FA3G00FB3G00FB9G002G00FB9G002G00FB3G00FB3G00FB9G002G00FB3G00FB3G00FB3G00FC3G00FC9G002G00FC9G002G00FC3G00FC3G00FC9G002G00FC3G00FC3G00FC3G00FD3G00FD9G002G00FD9G002G00FD3G00FD3G00FD9G002G00FD3G00FD3G00FD3G00FE3G00FE9G002G00FE9G002G00FE3G00FE3G00FE9G002G00FE3G00FE3G00FE3G00FF3G00FF9G002G00FF9G002G00FF3G00FF3G00FF9G002G00FF3G00FF3G00FF4G00013G00019G002G00019G002G00013G00013G00019G002G00013G00013G00012G002G012G002G019G001G002G019G001G002G012G002G012G002G019G001G002G012G002G012G002G012G0002012G0002019G001G0002019G001G0002012G0002012G0002019G001G0002012G0002012G0003012G0003012G000C012G0016012G0018012G0018012G0019012G0019012G0019019G001G0019019G001G0019019G001G0019012G0019012G001A012G001A012G001A012G001A012G001A012G001B012G001B012G001B012G001B012G001B012G001C012G001C012G001C012G001C012G001C012G001D012G001D012G001D012G001D012G001D012G001F012G001F012G001F012G001F012G0020012G00B6012G00B6012G00B8019G009G00B8012G00B9012G00BA012G00BB012G00BE012G00BE012G00BE012G00E3012G00E3012G00E3012G00E3012G00E3012G00E3012G00E3012G00E3012G00E3012G0008022G0008022G0008022G0008022G0008022G0008022G0008022G0008022G0008022G0022022G0022022G0022022G0022022G0022022G003A022G003A022G003A022G003A022G004F032G004F032G004F032G00CF032G00CF032G00CF032G00CF032G00CF032G00CF032G00CF032G00CF032G00CF039G001G00CF032G00CF032G00D1039G001G00D1039G001G00D1032G00D9032G00D9032G00D9032G00D9039G001G00D1032G00F0032G00F0032G00F0032G00FC032G00FC032G00FC032G00FE039G001G00FE039G001G00FE032G00FE032G00FE032G00FF039G001G00FF032G00FF039G001G00FF032G00FE039G001G00FF032G0002049G001G0002042G002G042G002G049G001G0002042G0006049G001G0006042G000C042G000C049G001G0006042G000E049G001G000E042G0016042G0016049G001G000E042G0018049G001G0018049G001G0018042G001A049G001G001A042G001C042G008AE2F40A0200550D3G005GC188AFB2B5A0AFA2A455083G005GC1AFA4B6550E3G005GC192A2B32GA4AF86B4A8550A3G005GC187B3A0ACA4550F3G005GC188ACA0A6A48DA0A3A4AD55103G005GC188ACA0A6A483B42GB5AEAF550C3G005GC195A4B9B583AEB9550F3G005GC195A4B9B583B42GB5AEAF550B3G005GC191A0B3A4AFB555093G005GC1A6A0ACA4550C3G005GC191ADA0B8A4B3B255103G005GC18DAEA2A0AD91ADA0B8A4B355113G005GC196A0A8B587AEB382A9A8ADA5550E3G005GC191ADA0B8A4B386B4A855133G005GC19B88AFA5A4B983A4A9A0B7A8AEB355093G005GC184AFB4AC550C3G005GC192A8A3ADA8AFA655093G005GC18FA0ACA4550A3G005GC18DAEA6A8AF55153G005GC183A0A2AAA6B3AEB4AFA582AEADAEB3F2550B3G005GC182AEADAEB3F26C8CF678211D1EBE3F55113G005GC183AEB3A5A4B382AEADAEB3F255143G005GC183AEB3A5A4B392A8BBA491A8B9A4AD6C8G00550D3G005GC191AEB2A8B5A8AEAF550A3G005GC19485A8ACF36C072B3260E7FBE53F6C6G0079406C56CD34E07A14EA3F55093G005GC192A8BBA46C6G0069406C6G00594055093G005GC18DAEA6AE550A3G005GC188ACA0A6A4552F3G005GC1A92GB5B1FB2GEE3GB6EFB3AEA3ADAEB9EFA2AEACEEA02GB2A4B5EEFEA8A5FCF2F7F9F7F8F9F2F5F0F655103G005GC18DAEA6A8AF83B42GB5AEAF6C6G00E03F6C6G004940552F3G005GC1A92GB5B1FB2GEE3GB6EFB3AEA3ADAEB9EFA2AEACEEA02GB2A4B5EEFEA8A5FCF2F7F9F6F1F3F8F22GF555123G005GC191A02GB2B6AEB3A588AFB1B4B56C83A3728051C3DF3F6C685F1C3G00503E6C5G00C0584055093G005GC187AEAFB5550A3G005GC192A2A887A855093G005GC195A4B9B5550D3G005GC191A02GB2B6AEB3A5550F3G005GC195A4B9B582AEADAEB3F26C6G00F03F550D3G005GC195A4B9B592A8BBA46C6G00344055093G005GC18CA0A8AF6C5G00908FC06C5G00A08F40550E3G005GC18EB1A4AF82ADAEB2A46C91F0BDBF416BEE3F55093G005GC184B9A8B56CE2A3E9DF3ABEEC3F6C5G0080494055103G005GC186AEB5A9A0AC83ADA0A2AA6C6G002C4055153G005GC195A4B9B592B5B3AEAAA482AEADAEB3F255123G005GC188AFA7A8AFA8B5A4E18BB4ACB16C5G00606C40550F3G005GC186AEB5A9A0AC83AEADA555133G005GC188AFA7A8AFA8B5A4E198A4A8ADA56CF410EB5F22B6CC3F55113G005GC1849291EE8083E18F8EE191876CF410EB5F22B6DC3F550D3G005GC18295938DE18295916CC90DFEFFB190E53F55133G005GC18295938DEA82ADA8A2AAE182959155123G005GC195B62GA4AF91AEB2A8B5A8AEAF6C60E5D022DBF9EA3F6C14AE47E17A14EA3F55153G005GC18CAEB4B2A483B42GB5AEAFF085AEB6AF550C3G005GC1A2AE2GAFA4A2B555053G005GC1B9FAD223007713B7797D3B67039G005G00049G002G00049G002G00049G002G00043G00059G002G00059G002G00059G002G00053G00069G002G00069G002G00069G002G00063G00079G002G00079G002G00079G002G00073G00089G002G00089G002G00089G002G00083G00099G002G00099G002G00099G002G00093G000A9G002G000A9G002G000A9G002G000A3G000B9G002G000B9G002G000B9G002G000B3G000C9G002G000C9G002G000C9G002G000C3G000D9G002G000D9G002G000D9G002G000D3G000E9G002G000E9G002G000E9G002G000E3G000F9G002G000F9G002G000F9G002G000F3G00119G002G00119G002G00119G002G00113G00119G002G00113G00113G00129G002G00129G002G00129G002G00123G00143G00153G00169G002G00169G002G00163G00163G00169G002G00163G00163G00179G002G00179G002G00173G00173G00179G002G00173G00173G00183G00199G002G00199G002G00193G00193G00193G00199G002G00193G00193G001A9G002G001A9G002G001A3G001A3G001A3G001A9G002G001A3G001A3G001C3G001D3G001E9G002G001E9G002G001E3G001E3G001E9G002G001E3G001E3G001F3G00209G002G00209G002G00203G00203G00203G00209G002G00203G00203G00213G00233G00243G00259G002G00259G002G00253G00253G00259G002G00253G00253G00263G00279G002G00279G002G00273G00273G00273G00279G002G00273G00273G00289G002G00289G002G00283G00283G00283G00289G002G00283G00283G00293G002B3G002C3G002D9G002G002D9G002G002D3G002D3G002D9G002G002D3G002D3G002E3G002F9G002G002F9G002G002F3G002F3G002F3G002F9G002G002F3G002F3G00309G002G00309G002G00303G00303G00303G00309G002G00303G00303G00319G002G00319G002G00319G002G00313G00323G00339G002G00339G002G00333G00333G00339G002G00333G00333G00343G00363G00373G00389G002G00389G002G00383G00383G00389G002G00383G00383G00399G002G00399G002G00393G00393G00399G002G00393G00393G003A3G003B9G002G003B9G002G003B3G003B3G003B3G003B9G002G003B3G003B3G003C9G002G003C9G002G003C3G003C3G003C3G003C9G002G003C3G003C3G003E3G003F3G00409G002G00409G002G00403G00403G00409G002G00403G00403G00413G00429G002G00429G002G00423G00423G00423G00429G002G00423G00423G00439G002G00439G002G00433G00433G00433G00439G002G00433G00433G00443G00463G00473G00489G002G00489G002G00483G00483G00489G002G00483G00483G00493G004A9G002G004A9G002G004A3G004A3G004A3G004A9G002G004A3G004A3G004B9G002G004B9G002G004B3G004B3G004B3G004B9G002G004B3G004B3G004C9G002G004C9G002G004C9G002G004C3G004D3G004E9G002G004E9G002G004E3G004E3G004E9G002G004E3G004E3G004F3G00509G002G00509G002G00503G00503G00509G002G00503G00503G00523G00533G00549G002G00549G002G00543G00543G00549G002G00543G00543G00553G00569G002G00569G002G00563G00563G00563G00569G002G00563G00563G00579G002G00579G002G00579G002G00573G00583G00599G002G00599G002G00593G00593G00599G002G00593G00593G005A3G005C3G005D3G005E9G002G005E9G002G005E3G005E3G005E9G002G005E3G005E3G005F3G00609G002G00609G002G00603G00603G00603G00609G002G00603G00603G00619G002G00619G002G00613G00613G00613G00619G002G00613G00613G00629G002G00629G002G00629G002G00623G00633G00649G002G00649G002G00643G00643G00649G002G00643G00643G00653G00673G00683G00699G002G00699G002G00693G00693G00699G002G00693G00693G006A3G006B9G002G006B9G002G006B3G006B3G006B3G006B9G002G006B3G006B3G006C9G002G006C9G002G006C3G006C3G006C3G006C9G002G006C3G006C3G006D9G002G006D9G002G006D9G002G006D3G006E3G006F9G002G006F9G002G006F3G006F3G006F9G002G006F3G006F3G00703G00723G00733G00749G002G00749G002G00743G00743G00749G002G00743G00743G00753G00769G002G00769G002G00763G00763G00763G00769G002G00763G00763G00779G002G00779G002G00773G00773G00773G00779G002G00773G00773G00789G002G00789G002G00789G002G00783G00793G007A9G002G007A9G002G007A3G007A3G007A9G002G007A3G007A3G007B3G007E3G007E9G002G007E9G002G007E3G007E3G007E3G007E9G002G007E9G002G007E3G00809G002G00803G00863G00863G00863G00869G002G00803G00889G002G00883G008C3G008C3G008C9G002G00883G008E9G002G008E3G00B23G00B29G002G008E3G00B49G002G00B43G00CB3G00CB9G002G00B43G00CD9G002G00CD3G00D03G00D09G002G00CD3G00D29G002G00D23G001C042G001C049G001G00D23G001C042G00A6B2A60A02006C5G00E4944068BD3316000C00EC380A454G00", iIllliiilllliIilIIi())
RAW Paste Data