SvetlanPetrova

Kamino Factory code explained SoftUni

Jun 16th, 2021
703
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.util.Arrays;
 2. import java.util.Scanner;
 3.  
 4. public class KaminoFactory_09 {
 5.     public static void main(String[] args) {
 6.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 7.  
 8.         //Вход от конзолата:
 9.         int length = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 10.         String input = scanner.nextLine();
 11.  
 12.         int rowsCounter = 0;
 13.         int printRow = 0;
 14.  
 15.         int currentSequenceSum = 0;
 16.         int greatestSum = 0;
 17.  
 18.         int currentSequence;
 19.         int greatestSequence = length;
 20.  
 21.         StringBuilder textReceiver = new StringBuilder();
 22.         StringBuilder textPrinter = new StringBuilder();
 23.  
 24.         boolean isZero = true;
 25.         boolean isOne = false;
 26.  
 27.         // Докато не въведа ключовата фраза:
 28.         while (!input.equals("Clone them!")) {
 29.  
 30.             isZero = true; // връщам в начална позиция за новия цикъл;
 31.             isOne = false; // връщам в начална позиция за новия цикъл;
 32.  
 33.             //Броя всеки нов ред от конзолата:
 34.             rowsCounter++;
 35.  
 36.             //Заменям излишните удивителни знаци с интервал:
 37.             input = input.replaceAll("!+", " ");
 38.  
 39.             // Преобразувам стринговия вход в целочислен масив, премахвайки разделителя:
 40.             int[] sequence = Arrays.stream(input.split(" ")).mapToInt(Integer::parseInt).toArray();
 41.  
 42.  
 43.             // Изчислявам сумата на числата от конкретния низ:
 44.             for (int digits : sequence) {
 45.                 currentSequenceSum += digits;
 46.                 // Генерирам текстов вариант на низа за печат:
 47.                 textReceiver.append(digits).append(" ");
 48.             }
 49.  
 50.             // Проверявам дали низът не е изграден само от нули:
 51.             for (int digit : sequence) {
 52.                 if (digit != 0) {
 53.                     isZero = false;
 54.                     break;
 55.                 }
 56.                 textPrinter = new StringBuilder(); // занулявам променливата;
 57.                 textPrinter.append(textReceiver);  // съхранявам този низ за печат;
 58.             }
 59.  
 60.             //Ако дължината на прочитане на низа е равна на 1:
 61.             if (length == 1 && sequence[0] == 1) {
 62.                 isOne = true;
 63.                 textPrinter = new StringBuilder(); // занулявам променливата;
 64.                 textPrinter.append(textReceiver);  // съхранявам този низ за печат;
 65.             }
 66.  
 67.             // Ако дължината на прочитане на низа е по-голяма от 1, намирам последователност от единици:
 68.             for (int i = 0; i < length - 1; i++) {
 69.                 if (!isZero && sequence[i] + sequence[i + 1] > 1) {
 70.                     // Маркирам на коя позиция съм намерил последователност:
 71.                     currentSequence = i + 1;
 72.  
 73.                     // Проверявам дали позицията на текущия низ е по-малка от най-малката запазена до сега:
 74.                     if (currentSequence < greatestSequence) {
 75.                         greatestSequence = currentSequence; // най-малката позиция, приема стойността на този низ;
 76.                         greatestSum = currentSequenceSum;    // най-голямата сума, приема стойността на този низ;
 77.                         textPrinter = new StringBuilder(); // занулявам променливата;
 78.                         textPrinter.append(textReceiver);  // съхранявам този низ за печат;
 79.                         printRow = rowsCounter; // съхранявам реда на който се е случило;
 80.                     }
 81.  
 82.                     /* Проверявам дали текущият низ е равен на най-добрият запазен до сега, и ако е така,
 83.                        дали сумата на числата му е по-голяма от най-голямата запазена сума: */
 84.                     if (currentSequence == greatestSequence && currentSequenceSum > greatestSum) {
 85.                         greatestSum = currentSequenceSum; // най-голямата сума приема стойността на този низ
 86.                         greatestSequence = currentSequence; // най-малката позиция, приема стойността на този низ;
 87.                         textPrinter = new StringBuilder(); // занулявам променливата;
 88.                         textPrinter.append(textReceiver);  // съхранявам този низ за печат;
 89.                         printRow = rowsCounter; // съхранявам реда на който се е случило;
 90.                     }
 91.                 }
 92.             }
 93.             currentSequenceSum = 0; // занулявам сумата за новия цикъл;
 94.             textReceiver = new StringBuilder(); // занулявам текста за новия цикъл;
 95.  
 96.             //Вход от конзолата - текст:
 97.             input = scanner.nextLine();
 98.  
 99.         } //Печат:
 100.         if (isZero) {
 101.             System.out.println("Best DNA sample 1 with sum: 0.");
 102.             System.out.print(textPrinter);
 103.         } else if (isOne) {
 104.             System.out.println("Best DNA sample 1 with sum: 1.");
 105.             System.out.print(textPrinter);
 106.         } else {
 107.             System.out.printf("Best DNA sample %d with sum: %d.\n", printRow, greatestSum);
 108.             System.out.print(textPrinter);
 109.         }
 110.     }
 111. }
RAW Paste Data