Advertisement
Yashov

Untitled

Feb 7th, 2023
709
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 2.41 KB | None | 0 0
 1. # Събиране(+), Изваждане(-), Умножение(*),  Деление(/) и Модулно деление(%).
 2. # При събиране, изваждане и умножение на конзолата трябва да се отпечатат резултата и дали той е четен или нечетен.
 3. # При обикновеното деление - резултата. При модулното деление - остатъка. Трябва да се има предвид, че делителят може
 4. # да е равен на 0 (нула), а на нула не се дели. В този случай трябва да се отпечата специално съобщениe.
 5. #     • Ако операцията е събиране, изваждане или умножение:
 6. #         ◦  "{N1} {оператор} {N2} = {резултат} - {even/odd}"
 7. #     • Ако операцията е деление:
 8. #         ◦ "{N1} / {N2} = {резултат}" - резултат, форматиран до втория знак след десетичната запетая
 9. #     • Ако операцията е модулно деление:
 10. #         ◦ "{N1} % {N2} = {остатък}"
 11. #     • В случай на деление с 0 (нула):
 12. #         ◦ "Cannot divide {N1} by zero"
 13. first_num = int(input())
 14. second_num = int(input())
 15. operator = input()
 16.  
 17. sum = 0
 18. zero_flag = False
 19.  
 20. if operator == "+":
 21.     sum = first_num + second_num
 22. elif operator == "-":
 23.     sum = first_num - second_num
 24. elif operator == "*":
 25.     sum = first_num * second_num
 26. elif operator == "/":
 27.     if second_num == 0:
 28.         zero_flag = True
 29.     else:
 30.         sum = first_num / second_num
 31. elif operator == "%":
 32.     if second_num == 0:
 33.         zero_flag = True
 34.     else:
 35.         sum = first_num % second_num
 36.  
 37. if operator == "+" or operator == "-" or operator == "*":
 38.     if sum % 2 == 0:
 39.         print(f"{first_num} {operator} {second_num} = {sum} - even")
 40.     else:
 41.         print(f"{first_num} {operator} {second_num} = {sum} - odd")
 42. elif operator == "/":
 43.     if zero_flag:
 44.         print(f"Cannot divide {first_num} by zero")
 45.     else:
 46.         print(f"{first_num} {operator} {second_num} = {sum:.2f}")
 47. elif operator == "%":
 48.     if zero_flag:
 49.         print(f"Cannot divide {first_num} by zero")
 50.     else:
 51.         print(f"{first_num} {operator} {second_num} = {sum}")
 52.        
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement