SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 20th, 2019 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. import java.util.ArrayList;
 3. import java.util.Comparator;
 4. import java.util.List;
 5. import java.util.Random;
 6.  
 7. public class Funkcije {
 8.  
 9.     // Funkcija racuna dobrotu jedinke (int jedinka) prema funkciji prikaznoj u tekstu zadatka
 10.     // Dozvoljene ulazne vrijednosti su u otvorenom intervalu [0, 1023]
 11.     // Funkcija vraca -1 ako je zadana nedozvoljena vrijednost
 12.     public static double dobrota(int jedinka) {
 13.  
 14.         if (jedinka < 0 || jedinka >= 1024) {
 15.             return -1;
 16.         }
 17.  
 18.         if (jedinka >= 0 && jedinka < 30) {
 19.             return 60.0;
 20.         }
 21.         else if (jedinka >= 30 && jedinka < 90) {
 22.             return (double)jedinka + 30.0;
 23.         }
 24.         else if (jedinka >= 90 && jedinka < 120) {
 25.             return 120.0;
 26.         }
 27.         else if (jedinka >= 120 && jedinka < 210) {
 28.             return -0.83333 * (double)jedinka + 220;
 29.         }
 30.         else if (jedinka >= 210 && jedinka < 270) {
 31.             return 1.75 * (double)jedinka - 322.5;
 32.         }
 33.         else if (jedinka >= 270 && jedinka < 300) {
 34.             return 150.0;
 35.         }
 36.         else if (jedinka >= 300 && jedinka < 360) {
 37.             return 2.0 * (double)jedinka - 450;
 38.         }
 39.         else if (jedinka >= 360 && jedinka < 510) {
 40.             return -1.8 * (double)jedinka + 918;
 41.         }
 42.         else if (jedinka >= 510 && jedinka < 630) {
 43.             return 1.5 * (double)jedinka - 765;
 44.         }
 45.         else if (jedinka >= 630 && jedinka < 720) {
 46.             return -1.33333 * (double)jedinka + 1020;
 47.         }
 48.         else if (jedinka >= 720 && jedinka < 750) {
 49.             return 60.0;
 50.         }
 51.         else if (jedinka >= 750 && jedinka < 870) {
 52.             return 1.5 * (double)jedinka - 1065;
 53.         }
 54.         else if (jedinka >= 870 && jedinka < 960) {
 55.             return -2.66667 * (double)jedinka + 2560;
 56.         }
 57.         else {
 58.             return 0;
 59.         }
 60.     }
 61.  
 62.     // funkcija stvara populaciju od 20 jedinki nasumično generiranih brojeva u intervalu [0, 1023]
 63.     public static List<Integer> stvoriPopulaciju(int vel_pop) {
 64.         List<Integer> populacija = new ArrayList<>();
 65.  
 66.         for (int i = 0; i < vel_pop; i++) {
 67.             populacija.add(new Random().nextInt(1023));
 68.         }
 69.  
 70.         return populacija;
 71.     }
 72.  
 73.     // jednostavka selekcija - odabir roditelja čija je vjerojatnost selekcije proporcionalna njihovoj dobroti
 74.     // funkcija racuna dobrotu svake jedinke i odbacuje iz populacije one jednike kod kojih je omjer
 75.     // dobrota jedinke / dobrota cijele populacije najmanji
 76.     // funkcija vraća 10 najboljih jedinki nove populacije
 77.     public static List<Integer> jednostavnaSelekcija(List<Integer> populacija) {
 78.  
 79.         populacija.sort((j1,j2)->Double.compare(dobrota(j1),dobrota(j2)));
 80.         int polaPopulacije=populacija.size()/2;
 81.  
 82.         for(int i=0;i<polaPopulacije;i++){
 83.             populacija.remove(0);
 84.         }
 85.  
 86.         return populacija;
 87.     }
 88.  
 89.     // funkcija vraća slučajna dva roditelja iz populacije
 90.     public static List<Integer> vratiDvaSlucajnaRoditelja(List<Integer> populacija) {
 91.         List<Integer> dvaSlucajnaRoditelja = new ArrayList<>();
 92.         int index1 = 0, index2 = 0;
 93.  
 94.         do {
 95.             index1 = new Random().nextInt(populacija.size());
 96.             index2 = new Random().nextInt(populacija.size());
 97.         } while (index1 == index2);
 98.  
 99.         dvaSlucajnaRoditelja.add(populacija.get(index1));
 100.         dvaSlucajnaRoditelja.add(populacija.get(index2));
 101.  
 102.         return dvaSlucajnaRoditelja;
 103.     }
 104.  
 105.     // funkcija pretvara Integer u binarni broj i svaku znamenku stavlja u Integer polje
 106.     public static Integer[] pretvoriIntegerUbinarniBroj(Integer broj) {
 107.         List<Integer> pomocnaLista = new ArrayList<>();
 108.         List<Integer> binarnaLista = new ArrayList<>();
 109.  
 110.         int bit = 0, brojDodatnihNula = 0;
 111.  
 112.         while (broj > 0) {
 113.             bit = broj % 2;
 114.             pomocnaLista.add(bit);
 115.             broj /= 2;
 116.         }
 117.  
 118.         brojDodatnihNula = 10 - pomocnaLista.size();
 119.         if (brojDodatnihNula != 0) {
 120.             for (int i = 0; i < brojDodatnihNula; i++) {
 121.                 pomocnaLista.add(0);
 122.             }
 123.         }
 124.  
 125.         for (int i = pomocnaLista.size() - 1; i >= 0; i--) {
 126.             binarnaLista.add(pomocnaLista.get(i));
 127.         }
 128.  
 129.         Integer[] binarniBroj = binarnaLista.toArray(new Integer[10]);
 130.  
 131.         return binarniBroj;
 132.     }
 133.  
 134.     // funkcija pretvara binarni broj u Integer
 135.     public static Integer pretvoriBinarniBrojUinteger(Integer[] broj) {
 136.         Integer intBroj = 0;
 137.  
 138.         for (int i = broj.length - 1, j = 0; i >= 0; i--, j++) {
 139.             intBroj = (int) (intBroj + broj[i]*Math.pow(2, j));
 140.         }
 141.  
 142.         return intBroj;
 143.     }
 144.  
 145.     // funkcija koja vraca true ako je vjerojatnost krizanja 90% ili true ako je vjerojatnost mutacije 1%
 146.     public static boolean izracunajVjerojatnost(Double vjerojatnost) {
 147.         Double broj = new Random().nextDouble();
 148.  
 149.         if (broj < vjerojatnost) {
 150.             return true;
 151.         }
 152.  
 153.         return false;
 154.     }
 155.  
 156.     // funkcija racuna maksimalnu dobrotu populacije
 157.     public static Double maksimalnaDobrotaPopulacije(List<Integer> populacija){
 158.         Double maxDobrota = dobrota(populacija.stream().max(Comparator.comparingDouble((jedinka)->dobrota(jedinka))).get());
 159.  
 160.         return maxDobrota;
 161.     }
 162.  
 163.     // funkcija racuna prosjecnu vrijednost dobrote populacije
 164.     public static Double prosjecnaVrijednostDobrotePopulacije(List<Integer> populacija){
 165.         Double prosjekDobrote = populacija.stream().mapToDouble((jedinka)->dobrota(jedinka)).average().orElse(0);
 166.  
 167.         return prosjekDobrote;
 168.     }
 169.  
 170.     // funkcija vraća najbolju jedinku populacije (elitizam)
 171.     public static Integer najboljaJedinkaPopulacije(List<Integer> populacija) {
 172.  
 173.         populacija.sort((j1, j2) -> Double.compare(dobrota(j1), dobrota(j2)));
 174.  
 175.         return populacija.get(populacija.size() - 1);
 176.     }
 177.  
 178.     // funkcija kriza random roditelje i stvara djecu te vraca novu populaciju
 179.     public static List<Integer> populacijaNakonKrizanjaImutacije(List<Integer> populacija, Double Pc, Double Pm) {
 180.         List<Integer> novaPopulacija = new ArrayList<>();
 181.         List<Integer> djeca = new ArrayList<>();
 182.         int brojacIsteDjece=0;
 183.         for (int k = 0; k < populacija.size(); k++) {
 184.             boolean imaDuplikata = false;
 185.  
 186.             List<Integer> roditelji = vratiDvaSlucajnaRoditelja(populacija);
 187.  
 188.             Integer intRoditelj1 = roditelji.get(0);
 189.             Integer intRoditelj2 = roditelji.get(1);
 190.  
 191.             Integer[] roditelj1 = pretvoriIntegerUbinarniBroj(intRoditelj1);
 192.             Integer[] roditelj2 = pretvoriIntegerUbinarniBroj(intRoditelj2);
 193.             Integer[] dijete = new Integer[10] ;
 194.             Integer intDijete = 0;
 195.  
 196.             for (int i = 0; i < dijete.length; i++) {
 197.                 dijete[i] = 0;
 198.             }
 199.  
 200.             if (izracunajVjerojatnost(Pc)) {
 201.                 for (int i = 0; i < roditelj1.length; i++) {
 202.                     if (roditelj1[i] == roditelj2[i]) {
 203.                         dijete[i] = roditelj1[i];
 204.                     }
 205.                     else {
 206.                         if (new Random().nextBoolean()) {
 207.                             dijete[i] = roditelj1[i];
 208.                         }
 209.                         else {
 210.                             dijete[i] = roditelj2[i];
 211.                         }
 212.                     }
 213.                 }
 214.             }
 215.  
 216.             roditelji.clear();
 217.             intDijete = pretvoriBinarniBrojUinteger(dijete);
 218.  
 219.             // provjeravam da li već postoji to dijete, ako da, ponavljam križanje, if je tu da bi se spriječila beskonačna petlja ako se uvijek dobivaju ista dijeca
 220.             if(brojacIsteDjece<=500) {
 221.                 for (int j = 0; j < djeca.size(); j++) {
 222.                     if (djeca.get(j).equals(intDijete)) {
 223.                         brojacIsteDjece++;
 224.                         imaDuplikata = true;
 225.                         k--;
 226.                         break;
 227.                     }
 228.                 }
 229.             }
 230.  
 231.             // ako dobiveno dijete ne postoji, dodajem ga u populaciju
 232.             if (imaDuplikata == false) {
 233.                 brojacIsteDjece=0;
 234.                 djeca.add(intDijete);
 235.             }
 236.         }
 237.  
 238.         novaPopulacija.addAll(djeca);
 239.         novaPopulacija.addAll(populacija);
 240.  
 241.         // sortiramo novu populaciju po vrijednosti dobrote, zadnja jedinka u novoj populaciji je najbolja
 242.         novaPopulacija.sort((j1, j2) -> Double.compare(dobrota(j1), dobrota(j2)));
 243.  
 244.         // napravi mutaciju nad svim jedinkama osim nad najboljom (zadnjom u populaciji) -> elitizam, čuvamo najbolju jedinku
 245.         for (int i = 0; i < novaPopulacija.size()-1; i++) {
 246.             Integer[] jedinka = pretvoriIntegerUbinarniBroj(novaPopulacija.get(i));
 247.             for (int j = 0; j < jedinka.length; j++) {
 248.                 if (izracunajVjerojatnost(Pm)) {
 249.                     if (jedinka[j] == 1) {
 250.                         jedinka[j] = 0;
 251.                     }
 252.                     else {
 253.                         jedinka[j] = 1;
 254.                     }
 255.                 }
 256.             }
 257.         }
 258.  
 259.         return novaPopulacija;
 260.     }
 261.  
 262. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top