Advertisement
Chris2o2

[APS] ListaOdListi

Nov 24th, 2022
322
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Java 4.39 KB | None | 0 0
 1. /*
 2. Дадена е двојно поврзана листа од двојно поврзани листи. Да се најде сума на секоја од подлистите, а потоа производ на овие суми
 3.  
 4. Влез: Број N кој кажува колку листи има Број М кој кажува колку елементи има во секоја листа Во следните М линии се податоците 1<=A<=1000за секоја од листите
 5.  
 6. Излез: Еден број што е производот на сумите од низите. Со седум децимали.
 7.  
 8. Пример влез:
 9. 4
 10. 4
 11. 6 13 16 7
 12. 7 23 9 11
 13. 8 0 8 19
 14. 6 6 9 11
 15.  
 16. Излез: 2352000
 17.  
 18. */
 19.  
 20. import java.util.Scanner;
 21.  
 22. class DLLNode<E> {
 23.     protected E element;
 24.     protected DLLNode<E> pred, succ;
 25.  
 26.     public DLLNode(E elem, DLLNode<E> pred, DLLNode<E> succ) {
 27.         this.element = elem;
 28.         this.pred = pred;
 29.         this.succ = succ;
 30.     }
 31.  
 32.     @Override
 33.     public String toString() {
 34.         return "<-" + element.toString() + "->";
 35.     }
 36. }
 37.  
 38. class DLL<E> {
 39.     private DLLNode<E> first, last;
 40.  
 41.     public DLL() {
 42.         // Construct an empty SLL
 43.         this.first = null;
 44.         this.last = null;
 45.     }
 46.  
 47.     public void deleteList() {
 48.         first = null;
 49.         last = null;
 50.     }
 51.  
 52.     public int length() {
 53.         int ret;
 54.         if (first != null) {
 55.             DLLNode<E> tmp = first;
 56.             ret = 1;
 57.             while (tmp.succ != null) {
 58.                 tmp = tmp.succ;
 59.                 ret++;
 60.             }
 61.             return ret;
 62.         } else
 63.             return 0;
 64.  
 65.     }
 66.  
 67.     public void insertFirst(E o) {
 68.         DLLNode<E> ins = new DLLNode<E>(o, null, first);
 69.         if (first == null)
 70.             last = ins;
 71.         else
 72.             first.pred = ins;
 73.         first = ins;
 74.     }
 75.  
 76.     public void insertLast(E o) {
 77.         if (first == null)
 78.             insertFirst(o);
 79.         else {
 80.             DLLNode<E> ins = new DLLNode<E>(o, last, null);
 81.             last.succ = ins;
 82.             last = ins;
 83.         }
 84.     }
 85.  
 86.     public void insertAfter(E o, DLLNode<E> after) {
 87.         if (after == last) {
 88.             insertLast(o);
 89.             return;
 90.         }
 91.         DLLNode<E> ins = new DLLNode<E>(o, after, after.succ);
 92.         after.succ.pred = ins;
 93.         after.succ = ins;
 94.     }
 95.  
 96.     public void insertBefore(E o, DLLNode<E> before) {
 97.         if (before == first) {
 98.             insertFirst(o);
 99.             return;
 100.         }
 101.         DLLNode<E> ins = new DLLNode<E>(o, before.pred, before);
 102.         before.pred.succ = ins;
 103.         before.pred = ins;
 104.     }
 105.  
 106.     public E deleteFirst() {
 107.         if (first != null) {
 108.             DLLNode<E> tmp = first;
 109.             first = first.succ;
 110.             if (first != null) first.pred = null;
 111.             if (first == null)
 112.                 last = null;
 113.             return tmp.element;
 114.         } else
 115.             return null;
 116.     }
 117.  
 118.     public E deleteLast() {
 119.         if (first != null) {
 120.             if (first.succ == null)
 121.                 return deleteFirst();
 122.             else {
 123.                 DLLNode<E> tmp = last;
 124.                 last = last.pred;
 125.                 last.succ = null;
 126.                 return tmp.element;
 127.             }
 128.         }
 129.         // else throw Exception
 130.         return null;
 131.     }
 132.  
 133.     @Override
 134.     public String toString() {
 135.         String ret = new String();
 136.         if (first != null) {
 137.             DLLNode<E> tmp = first;
 138.             ret += tmp + "<->";
 139.             while (tmp.succ != null) {
 140.                 tmp = tmp.succ;
 141.                 ret += tmp + "<->";
 142.             }
 143.         } else
 144.             ret = "Prazna lista!!!";
 145.         return ret;
 146.     }
 147.  
 148.     public DLLNode<E> getFirst() {
 149.         return first;
 150.     }
 151.  
 152.     public DLLNode<E> getLast() {
 153.  
 154.         return last;
 155.     }
 156.  
 157. }
 158.  
 159. public class ListaOdListi {
 160.  
 161.     public static long findMagicNumber(DLL<DLL<Integer>> list) {
 162.         //Vashpublic static long findMagicNumber(DLL<DLL<Integer>> list) {
 163.         int suma=0;
 164.         long proizvod=1;
 165.        
 166.         DLLNode<DLL<Integer>> dviziLista = list.getFirst();
 167.         DLLNode<Integer> dviziElement = dviziLista.element.getFirst();
 168.        
 169.         while(dviziLista!=null)
 170.         {
 171.             suma=0;
 172.             dviziElement = dviziLista.element.getFirst();
 173.             while(dviziElement!=null)
 174.             {
 175.                 suma+=dviziElement.element;
 176.                 dviziElement=dviziElement.succ;
 177.             }
 178.             proizvod*=suma;
 179.             dviziLista=dviziLista.succ;
 180.            
 181.         }
 182.         return proizvod;
 183.        
 184.     }
 185.    
 186.     public static void main(String[] args) {
 187.         Scanner in = new Scanner(System.in);
 188.         int n = in.nextInt();
 189.         int m = in.nextInt();
 190.         DLL<DLL<Integer>> list = new DLL<DLL<Integer>>();
 191.         for (int i = 0; i < n; i++) {
 192.             DLL<Integer> tmp = new DLL<Integer>();
 193.             for (int j = 0; j < m; j++) {
 194.                 tmp.insertLast(in.nextInt());
 195.             }
 196.             list.insertLast(tmp);
 197.         }
 198.         in.close();
 199.         System.out.println(findMagicNumber(list));
 200.     }
 201.  
 202. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement