SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 16th, 2019 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                                                         VortexGaming ©
 2.      - Pravidlá VortexGaming
 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. - Každý pripojený užívateľ je automaticky povinný rešpektovať uvedené pravidlá serveru !
 5. - Nerešpektovanie pravidiel bude trestané na základe závažnosti porušenia !
 6. - Neznalosť pravidiel sa neospravedlňuje, každý hráč je povinný niesť za seba zodpovednosť !
 7. - Zákaz kopírovania obsahu našich serverov !
 8. - Zákaz vydávania sa za člena A-Teamu !
 9. - Zákaz pripájania sa na server s "HackClient"- (WH,AB,FlyHack) alebo akýmkoľvek programom,
 10.      ktorý zvýhodňuje hráča oproti ostatným ! ! !
 11. - Zákaz nútiť hráčov opustiť server, ak vás o to samozrejme nepožiada príslušný člen A-Teamu !
 12. - A-Team nie je zodpovedný za mimo serverové transakcie !
 13. - Hráči sú povinný rešpektovať nariadenia členov A-Teamu ako na serveri, tak aj na Discorde !
 14. - Za nerešpektovanie A-Teamu vám môže byť pridelený trest !
 15. - Je zakázané urážať A-Team, vzťahuje sa na Herné Servery, Discord, Steam, Sociálne siete !
 16. - Je zakázané obchádzať ban akýmkoľvek spôsobom, vzťahuje sa na herné servery a Discord !
 17. - Je zakázané mať akýkoľvek hack v počítači, ak bude nájdený bude to posúdené A-Teamom
 18.      ako bude daný hráč potrestaný !
 19. - Je zakázané si meniť IP Adresu PC/Wifi routeru, ak to bude zistené následne hráč bude niesť zodpovednosť
 20.      na základe posúdenia A-Teamu !
 21. - Je zakázané zneužívať akýkoľvek glitch alebo chybu serveru, podľa závažnosti bude udelený ban !
 22. - Je zakázané stavať pri pomenovaných zónach alebo v ich okolí, base alebo štruktúra bude !
 23.      posúdená v priebehu (48 hodín) A-Teamom či bude odstránená alebo nie. Za porušenie tohto pravidla
 24.      môžete byť potrestaný !
 25. - Je zakázané zastavať loot zóny, za porušenie tohto pravidla bude niesť hráč plnú zodpovednosť !
 26. - Je zakázané si obrniť vozidlo viacerými štruktúrami alebo plate, maximálne je povolené 6 platov !
 27. - Je zakázané robiť reklamu na iné servery alebo mimo serverové produkty !
 28. - Je zakázané poškodzovať servery Herného Portálu akýmkoľvek spôsobom, tým je myslené znižovanie výkonu
 29.      alebo aj pokus o zníženie výkonu !
 30. - Vedenie si vyhradzuje právo kohokoľvek vyhodiť zo serveru bez uvedenia Dôvodu, ak to spraví Support
 31.      Je povinný to odôvodniť Vedeniu, nie danému hráčovi !
 32. - Vedenie a členovia A-Teamu nemusia riešiť váš problém, ak posúdia, že závažnosť tohto problému nie je
 33.      až tak dôležitá alebo, ak problém posúdia za nezmyselný !
 34.  
 35.      Pravidlá CHAT:
 36. - Zákaz urážania hráčov na serveri, následne budete potrestaný (warn, kick, ban)
 37. - Zákaz robenia reklamy na iné servery, vzťahuje sa na: (Herné servery, Discord, TeamSpeak a mnoho ďalších...)
 38. - Zákaz spamovania v chate, následne budete potrestaný
 39. - Zákaz používania CAPS-LOCK vzťahuje sa na: (Herné Servery, Discord a Steam)
 40. - Zákaz provokácie iných hráčov na hernom serveri alebo discorde
 41. - Zákaz propagovania mimo serverových produktov
 42. - Zákaz rasizmu atď..., vzťahuje sa na všetky servery Herného Portálu
 43. - Zakázané sa vydávať za Administrátora serveru alebo členov A-Teamu  
 44. - Zakázané klamať správcom serveru alebo členom A-Teamu
 45. - Zakázané šíriť nepravdivé informácie o serveri alebo členoch A-Teamu
 46.  
 47.      Discord Pravidlá:
 48. - Zakázané sa vyjadrovať vulgárne a urážať užívateľov serverového Discordu
 49. - Zákaz spamovania na discorde
 50. - Zákaz robenia reklám na iné servery alebo produkty,
 51. - Reklamu môžete robiť iba ak vám to povolí Vedenie
 52. - Zákaz písania týchto príkazov do General a iných miestností (!p,!play,!s,!skip a mnoho ďalších, ktoré sa týkajú bota)
 53.   je na to určená miestnosť "songy"
 54.  
 55.      Pravidlá pre Support Room:
 56. - Ste povinný riešiť problém s ktorým ste prišli a neodbočovať od danej témy
 57. - Zakázané sa vyjadrovať vulgárne v support room alebo urážať daného príslušníka, ktorý rieši váš problém
 58. - Za nerešpektovanie danej osoby (Vedenie a A-Team), ktorá rieši váš problém, môžete byť potrestaný
 59.      alebo daná osoba môže odísť a neriešiť ďalej váš problém
 60. - Daná osoba, ktorá je podozrivá z podvádzania v hre napr. (Cheating alebo mnoho ďalších vecí) sa podrobí prehliadke jeho
 61.      počítaču na
 62.      základe preukázania, že je nevinný. Preukázaním, že je nevinný dáva automaticky súhlas o prehliadke počítaču poverenej
 63.      osobe v A-Teame.
 64. - Ste povinný dať najviac možných dôkazov danej osobe, ktorá rieši váš problém aby ste uľahčili daný problém
 65. - Zakázané vytvárať akýkoľvek audio alebo video záznam danej osoby, ktorá rieši váš problém, alebo konanie
 66.   Vedenia alebo A-Teamu
 67. - Ak čakáte viac minút v Support Room, znamená to, že Vedenie alebo A-Team je momentálne zaneprázdnený a budú riešiť
 68.   váš problém pozdejšie
 69. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 70.                                                        VortexGaming ©
 71.      - Rules of VortexGaming
 72. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 73. - Every connected user must respect VortexGaming rules !
 74. - Every misdemeanor of VortexGaming rules will be punished !
 75. - When you join servers, you automatically accept our rules !
 76. - Copying or Cloning VortexGaming content is not allowed !
 77. - You can’t behave like A-Team !
 78. - Connecting to our servers with "HackClients" - (WH,AB,FlyHack) or other similar softwares will be
 79.     automatically punished with PERMANENT BAN ! ! !
 80. - Forcing other users/gamers to leave server is not allowed !
 81. - VortexGaming is not responsible with not in-game transactions !
 82. - Users must listen all orders of A-Team. This applies on all VortexGaming servers !
 83. - Offending VortexGaming A-Team is not allowed !
 84. - Playing on secondary account when you are banned is not allowed !
 85. - If A-Team find cheats/hacks in your computer you will get punished !
 86. - Changing IP Adress of PC/Router is not allowed, if A-Team finds out player get punished !
 87. - Abusing In-Game/Server glitches is not allowed ! If you find server glitch you need say it to A-Team !
 88. - Building in loot zones is not allowed, base or structures will be deleted !
 89. - You can place maximally 6 plates on you vehicle
 90. - You can’t behave like A-Team (dont write to chat like admin etc...) !
 91. - Trying to damage, damage or slow VortexGaming server, is hard punishment rule !
 92. - High Permission persons of A-Team got rights for kicking out of server without giving a reason !
 93.     Moderator need write reason !
 94. - A-Team mustn’t solve your problem if they judge the problem is not important or they judge the problem is senseless.
 95.  
 96.      Chat Rules:
 97. - Don’t be offense to users/gamers on server (warn, kick, ban) !
 98. - Don’t propagate other servers/webs : (Game Servers, Discord, Teamspeak, etc...) !
 99. - Don’t spam in chat !
 100. - Don’t use CAPS-LOCK (Game Servers, Discord, Steam) !
 101. - Don’t provocate other players !
 102. - Don’t use racism etc... !
 103. - Don’t write/talk hoax about VortexGaming or A-Team !
 104.  
 105.      Discord Rules:
 106. - Don’t speak/write vulgarity to other Discord users !
 107. - Don’t spam Discord !
 108. - Don’t propagate other servers or products !
 109. - Don’t write these commands to General or other rooms, which are not using for bots (!p,!play,!s,!skip,etc...)
 110.  
 111.      Support Room Rules:
 112. - You need solve that problem which you wršote to solve it, don’t go away from main theme !
 113. - Don’t write vulgarity in Support Room !
 114. - If you don’t respect A-Team in Support Room you can be punished !
 115. - If somebody is suspect for cheating he must get PC scan for evidence hes don’t cheating !
 116. - You must give all your evidence to A-Team when you solving problem. It will be easiest for admins.
 117. - You can’t create audio or video record of person who solving your problem.
 118. - If you wainting so long in Support Room, it means, A-Team are not currently online or they have other work, your problem will
 119.    be solved later.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top