Advertisement
Chris2o2

Плетка

Nov 24th, 2022
542
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 1.28 KB | None | 0 0
 1. /*
 2. Со помош на знаците ‘@’,'%', и ‘.‘ се формира квадратна слика со „должина“ m (m>2) која претставува квадрат од знаците '.', впишан во квадрат од знаците @ и %(види примери). За внесено m да се испечати на екран соодветната слика. Внимавајте – не печатете нити еден дополнителен знак, како празно место, непотребен знак за нов ред... Сликата завршува со знак за нов ред. Забелешка: Бидејќи е дадено ограничување за m, во точно решение на задачата не треба да се користи низа/матрица.
 3. */
 4.  
 5. #include <stdio.h>
 6. int main(){
 7.    
 8.     int m,i,j;
 9.     scanf("%d",&m);
 10.    
 11.     printf("%%");
 12.     for(i=0;i<m-2;i++){
 13.         printf("@");
 14.     }
 15.     printf("%%\n");
 16.    
 17.     for(j=0;j<m-2;j++){
 18.         printf("%%");
 19.         for(i=0;i<m-2;i++){
 20.             printf(".");
 21.         }
 22.    
 23.     printf("%%\n");
 24.     }
 25.     printf("%%");
 26.     for(i=0;i<m-2;i++){
 27.         printf("@");
 28.     }
 29.     printf("%%");
 30.  
 31.  
 32.     return 0;
 33. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement