SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 9th, 2019 132 in 132 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Zimowisko Kuglarskie w Ostródzie vol. 4
 2. My, niżej podpisani ……….………………………………..……., jako rodzice/opiekunowie * ……………………………………… urodzonego w dniu ……….…………………………., wyrażamy niniejszym zgodę, by nasz(a) córka/syn* podopieczna/podopieczny* brał(a) udział w Zimowisku Kuglarskim w Ostródzie vol.4.
 3.  
 4. Jednocześnie oświadczamy, iż jest nam wiadomym, na czym polegają występy fireshow, treningi i warsztaty, oraz zapoznaliśmy się z programem i regulaminem Zimowiska Kuglarskiego vol.4 oraz w pełni go akceptujemy.
 5.  
 6. Oświadczamy dodatkowo, że mamy świadomość, iż uczestnictwo w występach fireshow, treningach oraz warsztatach obarczone jest ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, poparzeń itp., a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała.
 7.  
 8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez naszą córkę/syna/podopieczną/podopiecznego* i oświadczamy, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie nasza córka/syn* podopieczna/podopieczny*, nie będziemy wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec organizatorów Zimowiska Kuglarskiego w Ostródzie vol.4.
 9. .........................................
 10. data i podpis
 11.  
 12. * niepotrzebne skreślić
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top