SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 22nd, 2019 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdafx.h>
 2. #include <iostream>
 3. #include <stdio.h>
 4. #include <locale.h>
 5. #include <fstream>
 6. #include <stdio.h>
 7. #include <string>
 8. #include <time.h>
 9.  
 10. using namespace std;
 11.  
 12. void showData(int **exeTimeTable, int *tasksQuantity, int* machinesQuantity, int *path) //wydruk danych
 13. {
 14.     cout << "Ilosc maszyn wynosi: " << *machinesQuantity << ", " << endl;    //maszyny
 15.     cout << "Nalezy na nich wykonac: " << *tasksQuantity << " zadan." << endl;      //zadania
 16.     for (int j = 0; j < *tasksQuantity + 1; j++)
 17.     {
 18.         for (int g = 0; g < *machinesQuantity + 1; g++) cout << " " << exeTimeTable[j][g];
 19.         cout << endl;
 20.     }
 21.     //for (int j = 0; j < *tasksQuantity; j++) cout << path[j] << " ";
 22. }
 23.  
 24. int countPathValue(int *pathValue, int *path, int **exeTimeTable, int tasksQuantity, int machinesQuantity)
 25. {
 26.     int maxTime = 0;
 27.     int **taskEnd;
 28.     *pathValue = 0;
 29.  
 30.     taskEnd = new int*[tasksQuantity + 1];      //??
 31.     for (int i = 0; i < tasksQuantity + 1; i++) taskEnd[i] = new int[machinesQuantity + 1]; //matrix with all time values
 32.  
 33.     for (int j = 0; j < tasksQuantity + 1; j++)
 34.         for (int k = 0; k < machinesQuantity + 1; k++) taskEnd[j][k] = 0;
 35.  
 36.  
 37.     for (int j = 1; j < tasksQuantity + 1; j++)
 38.         for (int k = 1; k < machinesQuantity + 1; k++)
 39.         {
 40.             if (taskEnd[j][k - 1] >= taskEnd[j - 1][k]) maxTime = taskEnd[j][k - 1];
 41.             if (taskEnd[j][k - 1] <= taskEnd[j - 1][k]) maxTime = taskEnd[j - 1][k];
 42.             taskEnd[j][k] = maxTime + exeTimeTable[path[j]][k];     //??
 43.         }
 44.  
 45.     //for (int nr = 0; nr < tasksQuantity; nr++) *pathValue = *pathValue + taskEnd[nr][machinesQuantity];
 46.     *pathValue = taskEnd[tasksQuantity][machinesQuantity];
 47.     return *pathValue;
 48. }
 49.  
 50. void comparePathsValues(int primPathValue, int *bestPathValue, int *pathBest, int *pathPrim, int tasksQuantity)
 51. {
 52.     if (*bestPathValue > primPathValue)
 53.     {
 54.         *bestPathValue = primPathValue;
 55.         for (int nr = 0; nr < tasksQuantity; nr++) pathBest[nr] = pathPrim[nr];     //?
 56.     }
 57. }
 58.  
 59. int generatePermutationNumber(int tasksQuantity) // Liczba z zakresu 0-tasksQuantity
 60. {
 61.     return (rand() % (tasksQuantity)+1);
 62. }
 63.  
 64. float generateProbability() // Liczba z zakresu 0-1
 65. {
 66.     return (1 - (float)(rand() % 100) / 100);
 67. }
 68.  
 69. void generateNewPath(int *path, int tasksQuantity, int machinesQuantity)
 70. {
 71.     int permutationNum1 = generatePermutationNumber(tasksQuantity);
 72.     int permutationNum2 = generatePermutationNumber(tasksQuantity);
 73.     int temp = 0;
 74.     //for (int nr = 1; nr < distNumber + 1; nr++) pathActual[nr] = pathBest[nr];
 75.     cout << endl << "sciezka przed zmiana: ";
 76.     for (int z = 0; z <= tasksQuantity; z++)
 77.     {
 78.         cout << path[z] << "  ";
 79.     }
 80.     cout << "dla permutacji NUM1 =" << permutationNum1 << "I NUM2 =" << permutationNum2 << endl;
 81.     if (permutationNum1 > permutationNum2)
 82.     {
 83.         temp = path[permutationNum2];
 84.         for (int i = permutationNum2; i < permutationNum1; i++) path[i] = path[i + 1];
 85.         path[permutationNum1] = temp;
 86.     }
 87.     if (permutationNum2 > permutationNum1)
 88.     {
 89.         temp = path[permutationNum2];
 90.         for (int j = permutationNum2; j > permutationNum1; j--) path[j] = path[j - 1];
 91.         path[permutationNum1] = temp;
 92.     }
 93.     cout << "sciezka po zmianie:   ";
 94.     for (int q = 0; q <= tasksQuantity; q++) cout << path[q] << "  ";
 95. }
 96.  
 97. int countOptimalPath()
 98. {
 99.     int tasksQuantity = 0;              //number of tasks (n)
 100.     int machinesQuantity = 0;           //number of machines (m)
 101.     int **exeTimeTable;                 //n linii zawiera m liczb, gdzie i-ta liczba w wierszu k oznacza czas wykonania zadania k na maszynie i.
 102.     int *pathActual;
 103.     int *pathBest;
 104.     int *pathStart;
 105.     int *pathPrim;
 106.  
 107.     //---------------------------DATA----------------------------------
 108.     ifstream plik;
 109.     plik.open("E:\\_STUDIA\\2018MGR_5R_9SEM\\Optymalizacja\\NEH1.dat", std::ios::in | std::ios::out);
 110.  
 111.     plik >> tasksQuantity;              //download how many tasks are specified for one machine from file
 112.     plik >> machinesQuantity;           //download how many machines are used from file
 113.  
 114.     exeTimeTable = new int*[tasksQuantity + 1];                                     //matrix with all time values
 115.     for (int i = 0; i < tasksQuantity + 1; i++) exeTimeTable[i] = new int[machinesQuantity + 1];        //memory allocation
 116.  
 117.     pathStart = new int[tasksQuantity + 1];                                             //path memory allocation
 118.     pathActual = new int[tasksQuantity + 1];
 119.     pathBest = new int[tasksQuantity + 1];
 120.     pathPrim = new int[tasksQuantity + 1];
 121.  
 122.     for (int w = 0; w < tasksQuantity + 1; w++)
 123.         for (int k = 0; k < machinesQuantity + 1; k++) exeTimeTable[w][k] = 0;      //zerowanie całej macierzy
 124.  
 125.     for (int w = 1; w < tasksQuantity + 1; w++)
 126.         for (int k = 1; k < machinesQuantity + 1; k++) plik >> exeTimeTable[w][k];  //wypełnianie macierzy danymi czasami
 127.  
 128.     for (int nr = 0; nr < tasksQuantity; nr++)
 129.         pathStart[nr] = nr;
 130.  
 131.     showData(exeTimeTable, &tasksQuantity, &machinesQuantity, pathActual);
 132.  
 133.     //--------------------VARIABLES--------------------------
 134.  
 135.     int actualPathValue = 0;                        //aktualna długość harmonogramu
 136.     int primPathValue = 0;                          //ostatnia długość harmonogramu
 137.     int bestPathValue = 100000;                     //najkrótsza wartość harmonogramu
 138.     int lastPathValue1 = 0, lastPathValue2 = 0;     //wartośći ostatnich harmonogramów
 139.     int delta = 0;                                  //różnica ostatniego i aktualnego harmonogramu
 140.     float temperatureEnd = 0.1;                     //temperatura końcowa
 141.     float temperatureActual = 1000;                 //temperatura aktualna
 142.     float lambda = 0.995;                           //współczynnik temperatury
 143.     float mutationProbability = 0;                  //prawdopodobieństwo "sublimacji"
 144.     float randProbability = 0;                      //wygenerowana wartość prawdopodobieństwa
 145.     int counter = 0;
 146.     int temp = 0;
 147.  
 148.     //--------WPŁYW KOLEJNOŚCI NA WYNIK KOŃCOWY----------
 149.     //---DOPISANIE 0 NA KOŃCU TRASY----
 150.     for (int a = 0; a < tasksQuantity + 1; a++)
 151.     {
 152.         pathStart[a] = a;
 153.     }
 154.     /*pathStart[0] = 0;
 155.     pathStart[1] = 2;
 156.     pathStart[2] = 5;
 157.     pathStart[3] = 4;
 158.     pathStart[4] = 6;
 159.     pathStart[5] = 3;
 160.     pathStart[6] = 1;
 161.     pathStart[7] = 3;
 162.     pathStart[8] = 4;
 163.     pathStart[9] = 0;
 164.     pathStart[10] = 0;*/
 165.  
 166.     //for (int yh = 0; yh < distNumber + 2; yh++) cout << pathStart[yh] << " ";
 167.     //---------------------WYŻARZANIE----------------------
 168.     for (int nr = 0; nr < tasksQuantity + 1; nr++)
 169.     {
 170.         pathActual[nr] = pathStart[nr];
 171.         pathBest[nr] = pathStart[nr];
 172.         pathPrim[nr] = pathStart[nr];
 173.     }
 174.     actualPathValue = countPathValue(&actualPathValue, pathActual, exeTimeTable, tasksQuantity, machinesQuantity);
 175.     primPathValue = countPathValue(&primPathValue, pathPrim, exeTimeTable, tasksQuantity, machinesQuantity);
 176.     bestPathValue = countPathValue(&bestPathValue, pathBest, exeTimeTable, tasksQuantity, machinesQuantity);
 177.  
 178.     do {
 179.         for (int k = 0; k < tasksQuantity + 1; k++) pathPrim[k] = pathActual[k];
 180.         primPathValue = 0;
 181.  
 182.         generateNewPath(pathPrim, tasksQuantity, machinesQuantity);
 183.  
 184.         actualPathValue = countPathValue(&actualPathValue, pathActual, exeTimeTable, tasksQuantity, machinesQuantity);
 185.         primPathValue = countPathValue(&primPathValue, pathPrim, exeTimeTable, tasksQuantity, machinesQuantity);
 186.  
 187.         comparePathsValues(primPathValue, &bestPathValue, pathBest, pathPrim, tasksQuantity);
 188.  
 189.         delta = primPathValue - actualPathValue;
 190.         if (delta <= 0)
 191.         {
 192.             for (int k = 0; k < tasksQuantity + 1; k++) pathActual[k] = pathPrim[k];
 193.             actualPathValue = countPathValue(&actualPathValue, pathActual, exeTimeTable, tasksQuantity, machinesQuantity);
 194.         }
 195.         else
 196.         {
 197.             mutationProbability = exp(-1 * (float)delta / temperatureActual);
 198.             randProbability = generateProbability();
 199.             if (randProbability < mutationProbability) //rzadki warunek mutacji
 200.             {
 201.                 for (int k = 0; k < tasksQuantity + 1; k++)
 202.                 {
 203.                     pathActual[k] = pathPrim[k];
 204.                 }
 205.             }
 206.         }
 207.         //  showData(distancesTable, &distNumber, pathActual);
 208.         temperatureActual = lambda * temperatureActual;
 209.         cout << counter << " temperaturka:" << temperatureActual << "aktualny best: " << bestPathValue << endl;
 210.         counter++;
 211.     } while (temperatureActual > temperatureEnd);
 212.  
 213.     return bestPathValue;
 214. }
 215.  
 216.  
 217. int main()
 218. {
 219.     srand(time(0));
 220.  
 221.     cout << "Najlepszy wynik to: " << endl << countOptimalPath() << endl;
 222.  
 223.     system("pause");
 224.     return 0;
 225. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top