Guest User

PingPong game

a guest
Nov 15th, 2011
591
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. unit Unit1;
 2. {pozn. úhly v delphi
 3.               |270
 4.               |
 5.               |
 6. 180           |              360 (0)
 7. --------------|--------------
 8.               |
 9.               |
 10.               |
 11.               |
 12.              90
 13. }
 14. interface
 15.  
 16. uses
 17.   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 18.   Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls, Math, CPort;
 19.  
 20. type
 21.   TForm1 = class(TForm)
 22.     image1: TImage;
 23.     Timer1: TTimer;
 24.     Memo1: TMemo;
 25.     ComPort1: TComPort;
 26.     procedure DrawPadR(height: integer); //nakreslí pravou pálku (parametr udává výšku)
 27.     procedure DrawPadL(height: integer); //nakreslí levou pálku (parametr udává výšku)
 28.     procedure ResetCanvas; //překreslí plochu na černo, rozdělí na půl, zapíše skóre z proměnných scoreR a scoreL
 29.     procedure FormCreate(Sender: TObject);
 30.     procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
 31.     function drawball(pos: TPoint; angle: real): TPoint; //nakreslí míček, pos je aktuální pozice, angle je úhel, kterým má míček letět
 32.     procedure FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); //klávesa R pro reset hry, enter nebo P pro pauzu
 33.     procedure ComPort1RxChar(Sender: TObject; Count: Integer); //stará se o příchozí data, vyrovnává pálky, filtruje neplatná data
 34.   private
 35.     { Private declarations }
 36.   public
 37.     PadR, PadL, BallX, ScoreL, ScoreR: integer;
 38.     BallAngle, BallSpeed: real;
 39.     BallPosition: TPoint;
 40.     temp: integer;
 41.     ShowInfo: boolean;
 42.     stabilizationR, stabilizationL: array of integer;
 43.   end;
 44. Const
 45.   Space = 5; //mezera mezi okrajem a pálkou
 46.   PadLength  = 200; //délka pálky
 47.   PadWidth = 10; //šířka pálky
 48.   BallSize = 10; //šířka míčku
 49.   SpeedUp = 0.01;
 50.   //BallSpeed = 6; //rychlost míčku
 51.   SensorMin = 200; //minimální přijatelná hodnota senzoru
 52.   SensorMax = 3000; //maximální přijatelná hodnota senzoru
 53.   Fluidity = 5; //z kolika předchozích záznamů se má vyrovnávat
 54. var
 55.   Form1: TForm1;
 56.  
 57. implementation
 58.  
 59. {$R *.dfm}
 60.  
 61. procedure TForm1.DrawPadL(height: integer);
 62. begin
 63.   if height+PadLength>image1.Height then //pálka nebude nikdy vykreslena pod obrazovkou
 64.     height:=image1.Height-PadLength;
 65.   if height<0 then //pálka nebude nikdy vykreslena nad obrazovkou
 66.     height:=0;
 67.   image1.Canvas.Pen.Color:=clwhite;
 68.   image1.Canvas.Brush.Color:=clwhite;
 69.   image1.Canvas.Rectangle(space, height, space+padwidth, height+PadLength);
 70. end;
 71.  
 72. procedure TForm1.DrawPadR(height: integer);
 73. begin
 74.   if height+PadLength>image1.Height then //pálka nebude nikdy vykreslena pod obrazovkou
 75.     height:=image1.Height-PadLength;
 76.   if height<0 then //pálka nebude nikdy vykreslena nad obrazovkou
 77.     height:=0;
 78.   image1.Canvas.Pen.Color:=clwhite;
 79.   image1.Canvas.Brush.Color:=clwhite;
 80.   image1.Canvas.Rectangle(image1.Width-space, height, image1.Width-(space+padwidth), height+PadLength);
 81. end;
 82.  
 83. procedure TForm1.ResetCanvas;
 84. begin
 85. with image1.Canvas do begin
 86.   Pen.Color:=clblack;
 87.   Brush.color:=clblack;
 88.   Rectangle(0,0,image1.Width, image1.Height);
 89.   pen.Color:=clWhite;
 90.   PenPos:=point(screen.Width div 2, 0);
 91.   LineTo(screen.Width div 2, screen.Height);
 92.   font.Color:=clwhite;
 93.   font.name:='Courier New';
 94.   font.Style:=[fsBold];
 95.   font.Size:=72;
 96.   if scorel>9 then //pokud má skóre víc jak dvě desetinná místa bude posunuto dolevo
 97.     textout(screen.Width div 2-140, 0, inttostr(ScoreL))
 98.   else
 99.     textout(screen.Width div 2-78, 0, inttostr(ScoreL));
 100.   textout(screen.Width div 2+18, 0, inttostr(ScoreR)); //zapíše skóre pro hráče vpravo
 101. end;
 102. end;
 103.  
 104. procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
 105. begin
 106.   ShowInfo:=false;
 107.   BallSpeed:=7;
 108.   timer1.Enabled:=true;
 109.   setlength(stabilizationR, fluidity); //nastaví velikost polí podle plynulosti
 110.   setlength(stabilizationL, fluidity);
 111.   ScoreL:=0; //vynuluje skóre
 112.   ScoreR:=0;
 113.   padl:=image1.Height div 2 - padlength div 2; //umístí pálky doprostřed obrazovky
 114.   padr:=padl;
 115.   BallAngle:=degtorad(2); //nastaví úhel
 116.   BallPosition:=point(screen.Height div 2, space+padwidth); //nastaví základní pozici
 117.   image1.Top:=0;   //roztáhnout image přes celou obrazovku
 118.   image1.Left:=0;
 119.   image1.Width:=screen.Width;
 120.   image1.Height:=screen.Height;
 121.   resetcanvas; //inicializace canvasu
 122. end;
 123.  
 124. procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
 125. begin
 126. resetcanvas;  //zakreslit pálky, resetovat
 127. drawpadl(padl);
 128. drawpadr(padr);
 129.  
 130. BallSpeed:=BallSpeed+SpeedUp;
 131. if showinfo then begin
 132.   image1.Canvas.Font.Size:=8;          //pomocné informace
 133.   image1.Canvas.Brush.Style := bsClear;
 134.   image1.Canvas.Font.Color:=clwhite;
 135.   image1.Canvas.TextOut(50, 30, 'Right pad = '+inttostr(padr));
 136.   image1.Canvas.TextOut(50, 40, 'Left pad = '+inttostr(padl));
 137.   image1.Canvas.TextOut(50, 50, 'Ball X = '+inttostr(ballposition.X));
 138.   image1.Canvas.TextOut(50, 60, 'Ball Y = '+inttostr(ballposition.Y));
 139.   image1.Canvas.TextOut(50, 70, 'Speed = '+floattostr(BallSpeed));
 140. end;
 141.  
 142. Ballposition:=drawball(BallPosition, BallAngle); //nakreslit míček
 143.  
 144. //odrážení od stěn
 145. if ballposition.y>=image1.height then begin
 146.   if (ballangle>degtorad(0)) and (ballangle < degtorad(90)) then begin
 147.     memo1.Lines.Add('Changing angle from '+floattostr(radtodeg(ballangle)));
 148.     ballangle:=degtorad(360)-ballangle;
 149.     memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' to '+floattostr(radtodeg(ballangle));
 150.     ballposition.Y:=image1.Height;
 151.   end else
 152.     if (ballangle > degtorad(90)) and (ballangle < degtorad(180)) then begin
 153.       memo1.Lines.Add('Changing angle from '+floattostr(radtodeg(ballangle)));
 154.       ballangle:=degtorad(360)-ballangle;
 155.       memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' to '+floattostr(radtodeg(ballangle));
 156.       ballposition.Y:=image1.Height;
 157.     end;
 158. end;
 159. if ballposition.y<=0 then begin
 160.   if (ballangle > degtorad(180)) and (ballangle < degtorad(270)) then begin
 161.     memo1.Lines.Add('Changing angle from '+floattostr(radtodeg(ballangle)));
 162.     ballangle:=degtorad(90)+(degtorad(270)-ballangle);
 163.     memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' to '+floattostr(radtodeg(ballangle));
 164.     ballposition.Y:=0;
 165.   end else begin
 166.     if (ballangle > degtorad(270)) and (ballangle < degtorad(360)) then begin
 167.       memo1.Lines.Add('Changing angle from '+floattostr(radtodeg(ballangle)));
 168.       ballangle:=degtorad(360)-ballangle;
 169.       memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' to '+floattostr(radtodeg(ballangle));
 170.       ballposition.Y:=0;
 171.     end;
 172.   end;
 173. end;
 174.  
 175. //odrážení od pálek
 176. if ballposition.X>=(image1.width-space-padwidth-ballsize div 2) then begin
 177.   if (ballposition.Y>=padr) and (ballposition.Y<=padr+padlength) then begin
 178.       memo1.Lines.Add('Changing angle from '+floattostr(radtodeg(ballangle)));
 179.       ballangle:=degtorad(255-(ballposition.Y-padr)/padlength*120);
 180.       memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' to '+floattostr(radtodeg(ballangle));
 181.   end;
 182. end;
 183. if ballposition.X<=(space+padwidth+ballsize div 2) then begin
 184.   if (ballposition.Y>=padl) and (ballposition.Y<=padl+padlength) then begin
 185.     memo1.Lines.Add('Changing angle from '+floattostr(radtodeg(ballangle)));
 186.     ballangle:=degtorad(300+(ballposition.Y-padl)/padlength*120);
 187.     memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' to '+floattostr(radtodeg(ballangle));
 188.     if radtodeg(ballangle)>360 then begin
 189.       ballangle:=ballangle-degtorad(360);
 190.       memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' (corrected '+floattostr(radtodeg(ballangle))+')';
 191.     end;
 192.   end;
 193. end;
 194.  
 195. //počítání skóre
 196. if ballposition.x<0 then begin
 197.   ballposition:=point(image1.Width div 2, image1.Height div 2);
 198.   ballangle:=degtorad(179);
 199.   inc(scorer);
 200.   if scorer=21 then begin
 201.     timer1.Enabled:=false;
 202.     showmessage('Hráč 2 vyhrál!');
 203.     formcreate(form1);
 204.   end;
 205.   BallSpeed:=6;
 206. end;
 207. if image1.width<ballposition.x then begin
 208.   ballposition:=point(image1.Width div 2, image1.Height div 2);
 209.   ballangle:=degtorad(1);
 210.   inc(scorel);
 211.   if scorel=21 then begin
 212.     timer1.Enabled:=false;
 213.     showmessage('Hráč 1 vyhrál!');
 214.     formcreate(form1);
 215.   end;
 216.   BallSpeed:=6;
 217. end;
 218.  
 219. //hlídání špatných úhlů, teoreticky by se podmínka nikdy splnit neměla
 220. If (radtodeg(ballangle) >= 360) or (radtodeg(ballangle) = 270)
 221.     or (radtodeg(ballangle) = 180) or (radtodeg(ballangle) = 90)
 222.     or (radtodeg(ballangle) = 0) then
 223.       memo1.lines.Add('Invalid angle ('+floattostr(radtodeg(ballangle))+')');
 224. end;
 225.  
 226. function TForm1.drawball(pos: TPoint; angle: real): TPoint;
 227. begin
 228.   image1.Canvas.Pen.color:=clwhite; //barvy
 229.   image1.canvas.Brush.Color:=clwhite;
 230.   pos.x:=pos.x+round(cos(angle)*BallSpeed);
 231.   pos.y:=pos.y+round(sin(angle)*BallSpeed);
 232.   image1.Canvas.Ellipse(pos.x-round(BallSize/2), pos.y-round(BallSize/2), pos.x+round(BallSize/2), pos.y+round(BallSize/2));
 233.   result:=pos;
 234. end;
 235.  
 236. procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
 237. begin
 238.   if key = ';' then ShowInfo:=not ShowInfo;
 239.   if key = #27 then Close; //při zmáčknutí esc vypnout aplikaci
 240.   if key = 'r' then begin  //reset všeho, volání procedury formcreate (jen kvůli obsahu)
 241.     formcreate(form1);
 242.   end;
 243.   if (key = 'p') or (key = #13) then //vypnutí timer = pauza
 244.     timer1.Enabled:= not timer1.Enabled;
 245.  
 246. end;
 247.  
 248. procedure TForm1.ComPort1RxChar(Sender: TObject; Count: Integer);
 249. var
 250. x, r, l: integer;
 251. data: string;
 252. begin
 253. ComPort1.ReadStr(data, Count);
 254. for x:=1 to length(data) do begin
 255.   case data[x] of
 256.     '0'..'9': begin //pokud je aktuálně analyzovaný  znak mezi 0 a 9 přičte se do temp
 257.                 temp := temp * 10 + strtoint(data[x]);
 258.               end;
 259.     ';':      begin  //pokud se aktuální znak rovná ; přiřadit zatím načtené číslo do r
 260.                 r:=temp;
 261.                 temp:=0;
 262.               end;
 263.     ':':      begin  //pokud se aktuální znak rovná : přiřadit zatím načtené číslo do r
 264.                 l:=temp;
 265.                 temp:=0;
 266.               end;
 267.   end;
 268. end;
 269.  
 270. for x:=0 to fluidity-2 do begin //posune pole se starými záznami dat o 1
 271.   stabilizationL[x]:=stabilizationL[x+1];
 272. end;
 273. if (l>SensorMin) and (l<SensorMax) then //načte aktuální hodnotu do l, vyřadí neplatná data
 274.   stabilizationL[fluidity-1]:=l;
 275. l:=0;
 276. for x:=0 to fluidity-1 do begin //sečte stabilizationL
 277.   inc(l, stabilizationL[x]);
 278. end;
 279. l:=round(l/fluidity); //vydělí součet počtem záznamů (průměr)
 280.  
 281. for x:=0 to fluidity-2 do begin //posune pole se starými záznami dat o 1
 282.   stabilizationR[x]:=stabilizationR[x+1];
 283. end;
 284. if (r>SensorMin) and (r<SensorMax) then //načte aktuální hodnotu do l, vyřadí neplatná data
 285.   stabilizationR[fluidity-1]:=r;
 286. r:=0;
 287. for x:=0 to fluidity-1 do begin //sečte stabilizationR
 288.   inc(r, stabilizationR[x]);
 289. end;
 290. r:=round(r/fluidity); //vydělí součet počtem záznamů (průměr)
 291.  
 292. {pozn. přesnějších výsledků a rychlejších reakcí by bylo možné dosáhnout
 293.  použitím váženého průměru (vyšší váhu by měli novější hodnoty,
 294.  menší váhu hodnoty starší)}
 295.  
 296. if (l>SensorMin) and (l<SensorMax) then                      //znovu vyřadí neplatná data i z průměru
 297.     padl:=screen.Height-round((l/SensorMax)*screen.Height);  //přepočte čas, za který se vrátil signál ze senzoru na výšku obrazovky
 298. if (r>SensorMin) and (r<SensorMax) then                      //znovu vyřadí neplatná data i z průměru
 299.     padr:=screen.Height-round((r/SensorMax)*screen.Height);  //přepočte čas, za který se vrátil signál ze senzoru na výšku obrazovky
 300. end;
 301.  
 302. end.
 303.  
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×