Advertisement
Guest User

PingPong game

a guest
Nov 15th, 2011
1,003
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Delphi 11.32 KB | None | 0 0
 1. unit Unit1;
 2. {pozn. úhly v delphi
 3.               |270
 4.               |
 5.               |
 6. 180           |              360 (0)
 7. --------------|--------------
 8.               |
 9.               |
 10.               |
 11.               |
 12.              90
 13. }
 14. interface
 15.  
 16. uses
 17.   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 18.   Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls, Math, CPort;
 19.  
 20. type
 21.   TForm1 = class(TForm)
 22.     image1: TImage;
 23.     Timer1: TTimer;
 24.     Memo1: TMemo;
 25.     ComPort1: TComPort;
 26.     procedure DrawPadR(height: integer); //nakreslí pravou pálku (parametr udává výšku)
 27.     procedure DrawPadL(height: integer); //nakreslí levou pálku (parametr udává výšku)
 28.     procedure ResetCanvas; //překreslí plochu na černo, rozdělí na půl, zapíše skóre z proměnných scoreR a scoreL
 29.     procedure FormCreate(Sender: TObject);
 30.     procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
 31.     function drawball(pos: TPoint; angle: real): TPoint; //nakreslí míček, pos je aktuální pozice, angle je úhel, kterým má míček letět
 32.     procedure FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); //klávesa R pro reset hry, enter nebo P pro pauzu
 33.     procedure ComPort1RxChar(Sender: TObject; Count: Integer); //stará se o příchozí data, vyrovnává pálky, filtruje neplatná data
 34.   private
 35.     { Private declarations }
 36.   public
 37.     PadR, PadL, BallX, ScoreL, ScoreR: integer;
 38.     BallAngle, BallSpeed: real;
 39.     BallPosition: TPoint;
 40.     temp: integer;
 41.     ShowInfo: boolean;
 42.     stabilizationR, stabilizationL: array of integer;
 43.   end;
 44. Const
 45.   Space = 5; //mezera mezi okrajem a pálkou
 46.   PadLength  = 200; //délka pálky
 47.   PadWidth = 10; //šířka pálky
 48.   BallSize = 10; //šířka míčku
 49.   SpeedUp = 0.01;
 50.   //BallSpeed = 6; //rychlost míčku
 51.   SensorMin = 200; //minimální přijatelná hodnota senzoru
 52.   SensorMax = 3000; //maximální přijatelná hodnota senzoru
 53.   Fluidity = 5; //z kolika předchozích záznamů se má vyrovnávat
 54. var
 55.   Form1: TForm1;
 56.  
 57. implementation
 58.  
 59. {$R *.dfm}
 60.  
 61. procedure TForm1.DrawPadL(height: integer);
 62. begin
 63.   if height+PadLength>image1.Height then //pálka nebude nikdy vykreslena pod obrazovkou
 64.     height:=image1.Height-PadLength;
 65.   if height<0 then //pálka nebude nikdy vykreslena nad obrazovkou
 66.     height:=0;
 67.   image1.Canvas.Pen.Color:=clwhite;
 68.   image1.Canvas.Brush.Color:=clwhite;
 69.   image1.Canvas.Rectangle(space, height, space+padwidth, height+PadLength);
 70. end;
 71.  
 72. procedure TForm1.DrawPadR(height: integer);
 73. begin
 74.   if height+PadLength>image1.Height then //pálka nebude nikdy vykreslena pod obrazovkou
 75.     height:=image1.Height-PadLength;
 76.   if height<0 then //pálka nebude nikdy vykreslena nad obrazovkou
 77.     height:=0;
 78.   image1.Canvas.Pen.Color:=clwhite;
 79.   image1.Canvas.Brush.Color:=clwhite;
 80.   image1.Canvas.Rectangle(image1.Width-space, height, image1.Width-(space+padwidth), height+PadLength);
 81. end;
 82.  
 83. procedure TForm1.ResetCanvas;
 84. begin
 85. with image1.Canvas do begin
 86.   Pen.Color:=clblack;
 87.   Brush.color:=clblack;
 88.   Rectangle(0,0,image1.Width, image1.Height);
 89.   pen.Color:=clWhite;
 90.   PenPos:=point(screen.Width div 2, 0);
 91.   LineTo(screen.Width div 2, screen.Height);
 92.   font.Color:=clwhite;
 93.   font.name:='Courier New';
 94.   font.Style:=[fsBold];
 95.   font.Size:=72;
 96.   if scorel>9 then //pokud má skóre víc jak dvě desetinná místa bude posunuto dolevo
 97.     textout(screen.Width div 2-140, 0, inttostr(ScoreL))
 98.   else
 99.     textout(screen.Width div 2-78, 0, inttostr(ScoreL));
 100.   textout(screen.Width div 2+18, 0, inttostr(ScoreR)); //zapíše skóre pro hráče vpravo
 101. end;
 102. end;
 103.  
 104. procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
 105. begin
 106.   ShowInfo:=false;
 107.   BallSpeed:=7;
 108.   timer1.Enabled:=true;
 109.   setlength(stabilizationR, fluidity); //nastaví velikost polí podle plynulosti
 110.   setlength(stabilizationL, fluidity);
 111.   ScoreL:=0; //vynuluje skóre
 112.   ScoreR:=0;
 113.   padl:=image1.Height div 2 - padlength div 2; //umístí pálky doprostřed obrazovky
 114.   padr:=padl;
 115.   BallAngle:=degtorad(2); //nastaví úhel
 116.   BallPosition:=point(screen.Height div 2, space+padwidth); //nastaví základní pozici
 117.   image1.Top:=0;   //roztáhnout image přes celou obrazovku
 118.   image1.Left:=0;
 119.   image1.Width:=screen.Width;
 120.   image1.Height:=screen.Height;
 121.   resetcanvas; //inicializace canvasu
 122. end;
 123.  
 124. procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
 125. begin
 126. resetcanvas;  //zakreslit pálky, resetovat
 127. drawpadl(padl);
 128. drawpadr(padr);
 129.  
 130. BallSpeed:=BallSpeed+SpeedUp;
 131. if showinfo then begin
 132.   image1.Canvas.Font.Size:=8;          //pomocné informace
 133.   image1.Canvas.Brush.Style := bsClear;
 134.   image1.Canvas.Font.Color:=clwhite;
 135.   image1.Canvas.TextOut(50, 30, 'Right pad = '+inttostr(padr));
 136.   image1.Canvas.TextOut(50, 40, 'Left pad = '+inttostr(padl));
 137.   image1.Canvas.TextOut(50, 50, 'Ball X = '+inttostr(ballposition.X));
 138.   image1.Canvas.TextOut(50, 60, 'Ball Y = '+inttostr(ballposition.Y));
 139.   image1.Canvas.TextOut(50, 70, 'Speed = '+floattostr(BallSpeed));
 140. end;
 141.  
 142. Ballposition:=drawball(BallPosition, BallAngle); //nakreslit míček
 143.  
 144. //odrážení od stěn
 145. if ballposition.y>=image1.height then begin
 146.   if (ballangle>degtorad(0)) and (ballangle < degtorad(90)) then begin
 147.     memo1.Lines.Add('Changing angle from '+floattostr(radtodeg(ballangle)));
 148.     ballangle:=degtorad(360)-ballangle;
 149.     memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' to '+floattostr(radtodeg(ballangle));
 150.     ballposition.Y:=image1.Height;
 151.   end else
 152.     if (ballangle > degtorad(90)) and (ballangle < degtorad(180)) then begin
 153.       memo1.Lines.Add('Changing angle from '+floattostr(radtodeg(ballangle)));
 154.       ballangle:=degtorad(360)-ballangle;
 155.       memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' to '+floattostr(radtodeg(ballangle));
 156.       ballposition.Y:=image1.Height;
 157.     end;
 158. end;
 159. if ballposition.y<=0 then begin
 160.   if (ballangle > degtorad(180)) and (ballangle < degtorad(270)) then begin
 161.     memo1.Lines.Add('Changing angle from '+floattostr(radtodeg(ballangle)));
 162.     ballangle:=degtorad(90)+(degtorad(270)-ballangle);
 163.     memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' to '+floattostr(radtodeg(ballangle));
 164.     ballposition.Y:=0;
 165.   end else begin
 166.     if (ballangle > degtorad(270)) and (ballangle < degtorad(360)) then begin
 167.       memo1.Lines.Add('Changing angle from '+floattostr(radtodeg(ballangle)));
 168.       ballangle:=degtorad(360)-ballangle;
 169.       memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' to '+floattostr(radtodeg(ballangle));
 170.       ballposition.Y:=0;
 171.     end;
 172.   end;
 173. end;
 174.  
 175. //odrážení od pálek
 176. if ballposition.X>=(image1.width-space-padwidth-ballsize div 2) then begin
 177.   if (ballposition.Y>=padr) and (ballposition.Y<=padr+padlength) then begin
 178.       memo1.Lines.Add('Changing angle from '+floattostr(radtodeg(ballangle)));
 179.       ballangle:=degtorad(255-(ballposition.Y-padr)/padlength*120);
 180.       memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' to '+floattostr(radtodeg(ballangle));
 181.   end;
 182. end;
 183. if ballposition.X<=(space+padwidth+ballsize div 2) then begin
 184.   if (ballposition.Y>=padl) and (ballposition.Y<=padl+padlength) then begin
 185.     memo1.Lines.Add('Changing angle from '+floattostr(radtodeg(ballangle)));
 186.     ballangle:=degtorad(300+(ballposition.Y-padl)/padlength*120);
 187.     memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' to '+floattostr(radtodeg(ballangle));
 188.     if radtodeg(ballangle)>360 then begin
 189.       ballangle:=ballangle-degtorad(360);
 190.       memo1.Lines.Text:=memo1.Lines.text+' (corrected '+floattostr(radtodeg(ballangle))+')';
 191.     end;
 192.   end;
 193. end;
 194.  
 195. //počítání skóre
 196. if ballposition.x<0 then begin
 197.   ballposition:=point(image1.Width div 2, image1.Height div 2);
 198.   ballangle:=degtorad(179);
 199.   inc(scorer);
 200.   if scorer=21 then begin
 201.     timer1.Enabled:=false;
 202.     showmessage('Hráč 2 vyhrál!');
 203.     formcreate(form1);
 204.   end;
 205.   BallSpeed:=6;
 206. end;
 207. if image1.width<ballposition.x then begin
 208.   ballposition:=point(image1.Width div 2, image1.Height div 2);
 209.   ballangle:=degtorad(1);
 210.   inc(scorel);
 211.   if scorel=21 then begin
 212.     timer1.Enabled:=false;
 213.     showmessage('Hráč 1 vyhrál!');
 214.     formcreate(form1);
 215.   end;
 216.   BallSpeed:=6;
 217. end;
 218.  
 219. //hlídání špatných úhlů, teoreticky by se podmínka nikdy splnit neměla
 220. If (radtodeg(ballangle) >= 360) or (radtodeg(ballangle) = 270)
 221.     or (radtodeg(ballangle) = 180) or (radtodeg(ballangle) = 90)
 222.     or (radtodeg(ballangle) = 0) then
 223.       memo1.lines.Add('Invalid angle ('+floattostr(radtodeg(ballangle))+')');
 224. end;
 225.  
 226. function TForm1.drawball(pos: TPoint; angle: real): TPoint;
 227. begin
 228.   image1.Canvas.Pen.color:=clwhite; //barvy
 229.   image1.canvas.Brush.Color:=clwhite;
 230.   pos.x:=pos.x+round(cos(angle)*BallSpeed);
 231.   pos.y:=pos.y+round(sin(angle)*BallSpeed);
 232.   image1.Canvas.Ellipse(pos.x-round(BallSize/2), pos.y-round(BallSize/2), pos.x+round(BallSize/2), pos.y+round(BallSize/2));
 233.   result:=pos;
 234. end;
 235.  
 236. procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
 237. begin
 238.   if key = ';' then ShowInfo:=not ShowInfo;
 239.   if key = #27 then Close; //při zmáčknutí esc vypnout aplikaci
 240.   if key = 'r' then begin  //reset všeho, volání procedury formcreate (jen kvůli obsahu)
 241.     formcreate(form1);
 242.   end;
 243.   if (key = 'p') or (key = #13) then //vypnutí timer = pauza
 244.     timer1.Enabled:= not timer1.Enabled;
 245.  
 246. end;
 247.  
 248. procedure TForm1.ComPort1RxChar(Sender: TObject; Count: Integer);
 249. var
 250. x, r, l: integer;
 251. data: string;
 252. begin
 253. ComPort1.ReadStr(data, Count);
 254. for x:=1 to length(data) do begin
 255.   case data[x] of
 256.     '0'..'9': begin //pokud je aktuálně analyzovaný  znak mezi 0 a 9 přičte se do temp
 257.                 temp := temp * 10 + strtoint(data[x]);
 258.               end;
 259.     ';':      begin  //pokud se aktuální znak rovná ; přiřadit zatím načtené číslo do r
 260.                 r:=temp;
 261.                 temp:=0;
 262.               end;
 263.     ':':      begin  //pokud se aktuální znak rovná : přiřadit zatím načtené číslo do r
 264.                 l:=temp;
 265.                 temp:=0;
 266.               end;
 267.   end;
 268. end;
 269.  
 270. for x:=0 to fluidity-2 do begin //posune pole se starými záznami dat o 1
 271.   stabilizationL[x]:=stabilizationL[x+1];
 272. end;
 273. if (l>SensorMin) and (l<SensorMax) then //načte aktuální hodnotu do l, vyřadí neplatná data
 274.   stabilizationL[fluidity-1]:=l;
 275. l:=0;
 276. for x:=0 to fluidity-1 do begin //sečte stabilizationL
 277.   inc(l, stabilizationL[x]);
 278. end;
 279. l:=round(l/fluidity); //vydělí součet počtem záznamů (průměr)
 280.  
 281. for x:=0 to fluidity-2 do begin //posune pole se starými záznami dat o 1
 282.   stabilizationR[x]:=stabilizationR[x+1];
 283. end;
 284. if (r>SensorMin) and (r<SensorMax) then //načte aktuální hodnotu do l, vyřadí neplatná data
 285.   stabilizationR[fluidity-1]:=r;
 286. r:=0;
 287. for x:=0 to fluidity-1 do begin //sečte stabilizationR
 288.   inc(r, stabilizationR[x]);
 289. end;
 290. r:=round(r/fluidity); //vydělí součet počtem záznamů (průměr)
 291.  
 292. {pozn. přesnějších výsledků a rychlejších reakcí by bylo možné dosáhnout
 293.  použitím váženého průměru (vyšší váhu by měli novější hodnoty,
 294.  menší váhu hodnoty starší)}
 295.  
 296. if (l>SensorMin) and (l<SensorMax) then                      //znovu vyřadí neplatná data i z průměru
 297.     padl:=screen.Height-round((l/SensorMax)*screen.Height);  //přepočte čas, za který se vrátil signál ze senzoru na výšku obrazovky
 298. if (r>SensorMin) and (r<SensorMax) then                      //znovu vyřadí neplatná data i z průměru
 299.     padr:=screen.Height-round((r/SensorMax)*screen.Height);  //přepočte čas, za který se vrátil signál ze senzoru na výšku obrazovky
 300. end;
 301.  
 302. end.
 303.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement