Savior

More complex custom (de-)serialization in Serde, v2

Feb 16th, 2020
635
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #![allow(clippy::zero_prefixed_literal)]
 2.  
 3. use lazy_static::lazy_static;
 4. use serde::de::{self, MapAccess, SeqAccess, Visitor};
 5. use serde::ser::SerializeSeq;
 6. use serde::{Deserialize, Deserializer, Serialize, Serializer}; // 1.4.0
 7.  
 8. use std::error::Error;
 9. use std::{cmp, fmt, marker::PhantomData};
 10.  
 11. use std::collections::HashMap as Map; // BTreeMap as Map;
 12.  
 13. lazy_static! {
 14.     static ref CSS_COLORS: Map<&'static str, (u8, u8, u8)> = [
 15.        ("indianred", (205u8, 92u8, 92u8)),
 16.        ("lightcoral", (240u8, 128u8, 128u8)),
 17.        ("salmon", (250u8, 128u8, 114u8)),
 18.        ("darksalmon", (233u8, 150u8, 122u8)),
 19.        ("lightsalmon", (255u8, 160u8, 122u8)),
 20.        ("crimson", (220u8, 20u8, 60u8)),
 21.        ("red", (255u8, 0u8, 0u8)),
 22.        ("firebrick", (178u8, 34u8, 34u8)),
 23.        ("darkred", (139u8, 0u8, 0u8)),
 24.        ("pink", (255u8, 192u8, 203u8)),
 25.        ("lightpink", (255u8, 182u8, 193u8)),
 26.        ("hotpink", (255u8, 105u8, 180u8)),
 27.        ("deeppink", (255u8, 20u8, 147u8)),
 28.        ("mediumvioletred", (199u8, 21u8, 133u8)),
 29.        ("palevioletred", (219u8, 112u8, 147u8)),
 30.        ("coral", (255u8, 127u8, 80u8)),
 31.        ("tomato", (255u8, 99u8, 71u8)),
 32.        ("orangered", (255u8, 69u8, 0u8)),
 33.        ("darkorange", (255u8, 140u8, 0u8)),
 34.        ("orange", (255u8, 165u8, 0u8)),
 35.        ("gold", (255u8, 215u8, 0u8)),
 36.        ("yellow", (255u8, 255u8, 0u8)),
 37.        ("lightyellow", (255u8, 255u8, 224u8)),
 38.        ("lemonchiffon", (255u8, 250u8, 205u8)),
 39.        ("lightgoldenrodyellow", (250u8, 250u8, 210u8)),
 40.        ("papayawhip", (255u8, 239u8, 213u8)),
 41.        ("moccasin", (255u8, 228u8, 181u8)),
 42.        ("peachpuff", (255u8, 218u8, 185u8)),
 43.        ("palegoldenrod", (238u8, 232u8, 170u8)),
 44.        ("khaki", (240u8, 230u8, 140u8)),
 45.        ("darkkhaki", (189u8, 183u8, 107u8)),
 46.        ("lavender", (230u8, 230u8, 250u8)),
 47.        ("thistle", (216u8, 191u8, 216u8)),
 48.        ("plum", (221u8, 160u8, 221u8)),
 49.        ("violet", (238u8, 130u8, 238u8)),
 50.        ("orchid", (218u8, 112u8, 214u8)),
 51.        ("fuchsia", (255u8, 0u8, 255u8)),
 52.        ("magenta", (255u8, 0u8, 255u8)),
 53.        ("mediumorchid", (186u8, 85u8, 211u8)),
 54.        ("mediumpurple", (147u8, 112u8, 219u8)),
 55.        ("blueviolet", (138u8, 43u8, 226u8)),
 56.        ("darkviolet", (148u8, 0u8, 211u8)),
 57.        ("darkorchid", (153u8, 50u8, 204u8)),
 58.        ("darkmagenta", (139u8, 0u8, 139u8)),
 59.        ("purple", (128u8, 0u8, 128u8)),
 60.        ("rebeccapurple", (102u8, 51u8, 153u8)),
 61.        ("indigo", (75u8, 0u8, 130u8)),
 62.        ("mediumslateblue", (123u8, 104u8, 238u8)),
 63.        ("slateblue", (106u8, 90u8, 205u8)),
 64.        ("darkslateblue", (72u8, 61u8, 139u8)),
 65.        ("greenyellow", (173u8, 255u8, 47u8)),
 66.        ("chartreuse", (127u8, 255u8, 0u8)),
 67.        ("lawngreen", (124u8, 252u8, 0u8)),
 68.        ("lime", (0u8, 255u8, 0u8)),
 69.        ("limegreen", (50u8, 205u8, 50u8)),
 70.        ("palegreen", (152u8, 251u8, 152u8)),
 71.        ("lightgreen", (144u8, 238u8, 144u8)),
 72.        ("mediumspringgreen", (0u8, 250u8, 154u8)),
 73.        ("springgreen", (0u8, 255u8, 127u8)),
 74.        ("mediumseagreen", (60u8, 179u8, 113u8)),
 75.        ("seagreen", (46u8, 139u8, 87u8)),
 76.        ("forestgreen", (34u8, 139u8, 34u8)),
 77.        ("green", (0u8, 128u8, 0u8)),
 78.        ("darkgreen", (0u8, 100u8, 0u8)),
 79.        ("yellowgreen", (154u8, 205u8, 50u8)),
 80.        ("olivedrab", (107u8, 142u8, 35u8)),
 81.        ("olive", (128u8, 128u8, 0u8)),
 82.        ("darkolivegreen", (85u8, 107u8, 47u8)),
 83.        ("mediumaquamarine", (102u8, 205u8, 170u8)),
 84.        ("darkseagreen", (143u8, 188u8, 143u8)),
 85.        ("lightseagreen", (32u8, 178u8, 170u8)),
 86.        ("darkcyan", (0u8, 139u8, 139u8)),
 87.        ("teal", (0u8, 128u8, 128u8)),
 88.        ("aqua", (0u8, 255u8, 255u8)),
 89.        ("cyan", (0u8, 255u8, 255u8)),
 90.        ("lightcyan", (224u8, 255u8, 255u8)),
 91.        ("paleturquoise", (175u8, 238u8, 238u8)),
 92.        ("aquamarine", (127u8, 255u8, 212u8)),
 93.        ("turquoise", (64u8, 224u8, 208u8)),
 94.        ("mediumturquoise", (72u8, 209u8, 204u8)),
 95.        ("darkturquoise", (0u8, 206u8, 209u8)),
 96.        ("cadetblue", (95u8, 158u8, 160u8)),
 97.        ("steelblue", (70u8, 130u8, 180u8)),
 98.        ("lightsteelblue", (176u8, 196u8, 222u8)),
 99.        ("powderblue", (176u8, 224u8, 230u8)),
 100.        ("lightblue", (173u8, 216u8, 230u8)),
 101.        ("skyblue", (135u8, 206u8, 235u8)),
 102.        ("lightskyblue", (135u8, 206u8, 250u8)),
 103.        ("deepskyblue", (0u8, 191u8, 255u8)),
 104.        ("dodgerblue", (30u8, 144u8, 255u8)),
 105.        ("cornflowerblue", (100u8, 149u8, 237u8)),
 106.        ("royalblue", (65u8, 105u8, 225u8)),
 107.        ("blue", (0u8, 0u8, 255u8)),
 108.        ("mediumblue", (0u8, 0u8, 205u8)),
 109.        ("darkblue", (0u8, 0u8, 139u8)),
 110.        ("navy", (0u8, 0u8, 128u8)),
 111.        ("midnightblue", (25u8, 25u8, 112u8)),
 112.        ("cornsilk", (255u8, 248u8, 220u8)),
 113.        ("blanchedalmond", (255u8, 235u8, 205u8)),
 114.        ("bisque", (255u8, 228u8, 196u8)),
 115.        ("navajowhite", (255u8, 222u8, 173u8)),
 116.        ("wheat", (245u8, 222u8, 179u8)),
 117.        ("burlywood", (222u8, 184u8, 135u8)),
 118.        ("tan", (210u8, 180u8, 140u8)),
 119.        ("rosybrown", (188u8, 143u8, 143u8)),
 120.        ("sandybrown", (244u8, 164u8, 96u8)),
 121.        ("goldenrod", (218u8, 165u8, 32u8)),
 122.        ("darkgoldenrod", (184u8, 134u8, 11u8)),
 123.        ("peru", (205u8, 133u8, 63u8)),
 124.        ("chocolate", (210u8, 105u8, 30u8)),
 125.        ("saddlebrown", (139u8, 69u8, 19u8)),
 126.        ("sienna", (160u8, 82u8, 45u8)),
 127.        ("brown", (165u8, 42u8, 42u8)),
 128.        ("maroon", (128u8, 0u8, 0u8)),
 129.        ("white", (255u8, 255u8, 255u8)),
 130.        ("snow", (255u8, 250u8, 250u8)),
 131.        ("honeydew", (240u8, 255u8, 240u8)),
 132.        ("mintcream", (245u8, 255u8, 250u8)),
 133.        ("azure", (240u8, 255u8, 255u8)),
 134.        ("aliceblue", (240u8, 248u8, 255u8)),
 135.        ("ghostwhite", (248u8, 248u8, 255u8)),
 136.        ("whitesmoke", (245u8, 245u8, 245u8)),
 137.        ("seashell", (255u8, 245u8, 238u8)),
 138.        ("beige", (245u8, 245u8, 220u8)),
 139.        ("oldlace", (253u8, 245u8, 230u8)),
 140.        ("floralwhite", (255u8, 250u8, 240u8)),
 141.        ("ivory", (255u8, 255u8, 240u8)),
 142.        ("antiquewhite", (250u8, 235u8, 215u8)),
 143.        ("linen", (250u8, 240u8, 230u8)),
 144.        ("lavenderblush", (255u8, 240u8, 245u8)),
 145.        ("mistyrose", (255u8, 228u8, 225u8)),
 146.        ("gainsboro", (220u8, 220u8, 220u8)),
 147.        ("lightgray", (211u8, 211u8, 211u8)),
 148.        ("lightgrey", (211u8, 211u8, 211u8)),
 149.        ("silver", (192u8, 192u8, 192u8)),
 150.        ("darkgray", (169u8, 169u8, 169u8)),
 151.        ("darkgrey", (169u8, 169u8, 169u8)),
 152.        ("gray", (128u8, 128u8, 128u8)),
 153.        ("grey", (128u8, 128u8, 128u8)),
 154.        ("dimgray", (105u8, 105u8, 105u8)),
 155.        ("dimgrey", (105u8, 105u8, 105u8)),
 156.        ("lightslategray", (119u8, 136u8, 153u8)),
 157.        ("lightslategrey", (119u8, 136u8, 153u8)),
 158.        ("slategray", (112u8, 128u8, 144u8)),
 159.        ("slategrey", (112u8, 128u8, 144u8)),
 160.        ("darkslategray", (47u8, 79u8, 79u8)),
 161.        ("darkslategrey", (47u8, 79u8, 79u8)),
 162.        ("black", (0u8, 0u8, 0u8)),
 163.    ]
 164.    .iter()
 165.    .copied()
 166.    .collect();
 167. }
 168.  
 169. #[derive(Debug, Deserialize, Serialize)]
 170. struct City<'a> {
 171.     name: &'a str,
 172.    location: Location,
 173.    color: Color,
 174.    #[serde(deserialize_with = "deserialize_seq_to_max")]
 175.    #[serde(rename(deserialize = "temperature"))]
 176.    max_temperature: i32,
 177. }
 178.  
 179. #[derive(Debug)]
 180. struct Location {
 181.    latitude: f64,
 182.    longitude: f64,
 183. }
 184.  
 185. #[derive(Debug)]
 186. struct Color {
 187.    red: u8,
 188.    green: u8,
 189.    blue: u8,
 190. }
 191.  
 192. impl<'de> Deserialize<'de> for Location {
 193.    fn deserialize<D>(deserializer: D) -> Result<Self, D::Error>
 194.    where
 195.        D: Deserializer<'de>,
 196.     {
 197.         enum Field {
 198.             Latitude,
 199.             Longitude,
 200.         };
 201.  
 202.         impl<'de> Deserialize<'de> for Field {
 203.             fn deserialize<D>(deserializer: D) -> Result<Field, D::Error>
 204.             where
 205.                 D: Deserializer<'de>,
 206.            {
 207.                struct FieldVisitor;
 208.  
 209.                impl<'de> Visitor<'de> for FieldVisitor {
 210.                    type Value = Field;
 211.  
 212.                    fn expecting(&self, formatter: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
 213.                        formatter.write_str("`latitude` or `longitude`")
 214.                    }
 215.  
 216.                    fn visit_str<E>(self, value: &str) -> Result<Field, E>
 217.                    where
 218.                        E: de::Error,
 219.                    {
 220.                        match value {
 221.                            "latitude" | "lat" => Ok(Field::Latitude),
 222.                            "longitude" | "lng" => Ok(Field::Longitude),
 223.                            _ => Err(de::Error::unknown_field(value, FIELDS)),
 224.                        }
 225.                    }
 226.                }
 227.  
 228.                deserializer.deserialize_identifier(FieldVisitor)
 229.            }
 230.        }
 231.  
 232.        struct LocationVisitor;
 233.  
 234.        impl<'de> Visitor<'de> for LocationVisitor {
 235.            type Value = Location;
 236.  
 237.            fn expecting(&self, formatter: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
 238.                formatter.write_str(
 239.                    "a tuple of 2 values or a struct with fields 'latitude' and 'longitude'",
 240.                )
 241.            }
 242.  
 243.            fn visit_seq<V>(self, mut seq: V) -> Result<Location, V::Error>
 244.            where
 245.                V: SeqAccess<'de>,
 246.             {
 247.                 let latitude = seq
 248.                     .next_element()?
 249.                     .ok_or_else(|| de::Error::invalid_length(0, &self))?;
 250.                 let longitude = seq
 251.                     .next_element()?
 252.                     .ok_or_else(|| de::Error::invalid_length(1, &self))?;
 253.  
 254.                 Ok(Location {
 255.                     latitude,
 256.                     longitude,
 257.                 })
 258.             }
 259.  
 260.             fn visit_map<V>(self, mut map: V) -> Result<Location, V::Error>
 261.             where
 262.                 V: MapAccess<'de>,
 263.            {
 264.                let mut latitude = None;
 265.                let mut longitude = None;
 266.  
 267.                while let Some(key) = map.next_key()? {
 268.                    match key {
 269.                        Field::Latitude => {
 270.                            if latitude.is_some() {
 271.                                return Err(de::Error::duplicate_field("latitude"));
 272.                            }
 273.                            latitude = Some(map.next_value()?);
 274.                        }
 275.                        Field::Longitude => {
 276.                            if longitude.is_some() {
 277.                                return Err(de::Error::duplicate_field("longitude"));
 278.                            }
 279.                            longitude = Some(map.next_value()?);
 280.                        }
 281.                    }
 282.                }
 283.  
 284.                let latitude = latitude.ok_or_else(|| de::Error::missing_field("latitude"))?;
 285.                let longitude = longitude.ok_or_else(|| de::Error::missing_field("longitude"))?;
 286.                Ok(Location {
 287.                    latitude,
 288.                    longitude,
 289.                })
 290.            }
 291.        }
 292.  
 293.        const FIELDS: &[&str] = &["latitude", "longitude"];
 294.        deserializer.deserialize_struct("Location", FIELDS, LocationVisitor)
 295.    }
 296. }
 297.  
 298. impl Serialize for Location {
 299.    fn serialize<S>(&self, serializer: S) -> Result<S::Ok, S::Error>
 300.    where
 301.        S: Serializer,
 302.    {
 303.        let mut seq = serializer.serialize_seq(Some(2))?;
 304.        seq.serialize_element(&self.latitude)?;
 305.        seq.serialize_element(&self.longitude)?;
 306.        seq.end()
 307.    }
 308. }
 309.  
 310. impl std::str::FromStr for Color {
 311.    type Err = ();
 312.  
 313.    fn from_str(str_value: &str) -> Result<Self, Self::Err> {
 314.        let (red, green, blue) = if str_value.starts_with('#') {
 315.            let str_value = &str_value[1..];
 316.            let (red, green, blue) = match str_value.len() {
 317.                6 => {
 318.                    let parsed = u32::from_str_radix(str_value, 16).map_err(|_| ())?;
 319.  
 320.                    let red = (parsed >> 16) as u8;
 321.                    let green = (parsed >> 8) as u8;
 322.                    let blue = parsed as u8;
 323.  
 324.                    (red, green, blue)
 325.                }
 326.                3 => {
 327.                    let parsed = u32::from_str_radix(str_value, 16).map_err(|_| ())?;
 328.  
 329.                    let red = ((parsed >> 8) & 0xf) as u8;
 330.                    let green = ((parsed >> 4) & 0xf) as u8;
 331.                    let blue = (parsed & 0xf) as u8;
 332.  
 333.                    let red = (red << 4) + red;
 334.                    let green = (green << 4) + green;
 335.                    let blue = (blue << 4) + blue;
 336.  
 337.                    (red, green, blue)
 338.                }
 339.                _ => return Err(()),
 340.            };
 341.            Ok((red, green, blue))
 342.        } else {
 343.            CSS_COLORS
 344.                .get(&str_value.to_ascii_lowercase()[..])
 345.                .copied()
 346.                .ok_or_else(|| ())
 347.        }?;
 348.  
 349.        Ok(Self { red, green, blue })
 350.    }
 351. }
 352.  
 353. impl<'de> Deserialize<'de> for Color {
 354.    fn deserialize<D>(deserializer: D) -> Result<Self, D::Error>
 355.    where
 356.        D: Deserializer<'de>,
 357.     {
 358.         enum Field {
 359.             Red,
 360.             Green,
 361.             Blue,
 362.         };
 363.  
 364.         impl<'de> Deserialize<'de> for Field {
 365.             fn deserialize<D>(deserializer: D) -> Result<Field, D::Error>
 366.             where
 367.                 D: Deserializer<'de>,
 368.            {
 369.                struct FieldVisitor;
 370.  
 371.                impl<'de> Visitor<'de> for FieldVisitor {
 372.                    type Value = Field;
 373.  
 374.                    fn expecting(&self, formatter: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
 375.                        formatter.write_str("`red`, `green` or `blue`")
 376.                    }
 377.  
 378.                    fn visit_str<E>(self, value: &str) -> Result<Field, E>
 379.                    where
 380.                        E: de::Error,
 381.                    {
 382.                        match value {
 383.                            "red" | "r" => Ok(Field::Red),
 384.                            "green" | "g" => Ok(Field::Green),
 385.                            "blue" | "b" => Ok(Field::Blue),
 386.                            _ => Err(de::Error::unknown_field(value, FIELDS)),
 387.                        }
 388.                    }
 389.                }
 390.  
 391.                deserializer.deserialize_identifier(FieldVisitor)
 392.            }
 393.        }
 394.  
 395.        struct ColorVisitor;
 396.  
 397.        impl<'de> Visitor<'de> for ColorVisitor {
 398.            type Value = Color;
 399.  
 400.            fn expecting(&self, formatter: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
 401.                formatter.write_str("a hexadecimal string, a tuple of 3 values or a struct with fields 'red', 'green' and 'blue'")
 402.            }
 403.  
 404.            fn visit_str<E>(self, value: &str) -> Result<Color, E>
 405.            where
 406.                E: de::Error,
 407.            {
 408.                value.parse().map_err(|_| {
 409.                    de::Error::custom("invalid format, expected (?:[0-9a-fA-F]{3}){1,2}")
 410.                })
 411.            }
 412.  
 413.            fn visit_seq<V>(self, mut seq: V) -> Result<Color, V::Error>
 414.            where
 415.                V: SeqAccess<'de>,
 416.             {
 417.                 let red = seq
 418.                     .next_element()?
 419.                     .ok_or_else(|| de::Error::invalid_length(0, &self))?;
 420.                 let green = seq
 421.                     .next_element()?
 422.                     .ok_or_else(|| de::Error::invalid_length(1, &self))?;
 423.                 let blue = seq
 424.                     .next_element()?
 425.                     .ok_or_else(|| de::Error::invalid_length(2, &self))?;
 426.  
 427.                 Ok(Color { red, green, blue })
 428.             }
 429.  
 430.             fn visit_map<V>(self, mut map: V) -> Result<Color, V::Error>
 431.             where
 432.                 V: MapAccess<'de>,
 433.            {
 434.                let mut red = None;
 435.                let mut green = None;
 436.                let mut blue = None;
 437.  
 438.                while let Some(key) = map.next_key()? {
 439.                    match key {
 440.                        Field::Red => {
 441.                            if red.is_some() {
 442.                                return Err(de::Error::duplicate_field("red"));
 443.                            }
 444.                            red = Some(map.next_value()?);
 445.                        }
 446.                        Field::Green => {
 447.                            if green.is_some() {
 448.                                return Err(de::Error::duplicate_field("green"));
 449.                            }
 450.                            green = Some(map.next_value()?);
 451.                        }
 452.                        Field::Blue => {
 453.                            if blue.is_some() {
 454.                                return Err(de::Error::duplicate_field("blue"));
 455.                            }
 456.                            blue = Some(map.next_value()?);
 457.                        }
 458.                    }
 459.                }
 460.  
 461.                let red = red.ok_or_else(|| de::Error::missing_field("red"))?;
 462.                let green = green.ok_or_else(|| de::Error::missing_field("green"))?;
 463.                let blue = blue.ok_or_else(|| de::Error::missing_field("blue"))?;
 464.                Ok(Color { red, green, blue })
 465.            }
 466.        }
 467.  
 468.        const FIELDS: &[&str] = &["red", "green", "blue"];
 469.        deserializer.deserialize_any(ColorVisitor)
 470.    }
 471. }
 472.  
 473. impl Serialize for Color {
 474.    fn serialize<S>(&self, serializer: S) -> Result<S::Ok, S::Error>
 475.    where
 476.        S: Serializer,
 477.    {
 478.        // use serde::ser::SerializeMap;
 479.  
 480.        // let mut map = serializer.serialize_map(Some(3))?;
 481.        // map.serialize_entry("r", &self.red)?;
 482.        // map.serialize_entry("g", &self.green)?;
 483.        // map.serialize_entry("b", &self.blue)?;
 484.        // map.end()
 485.  
 486.        serializer.serialize_str(&format!("rgb({}, {}, {})", self.red, self.green, self.blue))
 487.    }
 488. }
 489.  
 490. fn deserialize_seq_to_max<'de, T, D>(deserializer: D) -> Result<T, D::Error>
 491. where
 492.     T: Deserialize<'de> + Ord,
 493.    D: Deserializer<'de>,
 494. {
 495.     struct MaxVisitor<T>(PhantomData<fn() -> T>);
 496.  
 497.     impl<'de, T> Visitor<'de> for MaxVisitor<T>
 498.     where
 499.         T: Deserialize<'de> + Ord,
 500.    {
 501.        type Value = T;
 502.  
 503.        fn expecting(&self, formatter: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
 504.            formatter.write_str(
 505.                "either a non-empty sequence or a non-empty associative array (keys are ignored)",
 506.            )
 507.        }
 508.  
 509.        fn visit_seq<S>(self, mut seq: S) -> Result<T, S::Error>
 510.        where
 511.            S: SeqAccess<'de>,
 512.         {
 513.             let mut max = seq
 514.                 .next_element()?
 515.                 .ok_or_else(|| de::Error::custom("the sequence is empty"))?;
 516.  
 517.             while let Some(value) = seq.next_element()? {
 518.                 max = cmp::max(max, value);
 519.             }
 520.  
 521.             Ok(max)
 522.         }
 523.  
 524.         fn visit_map<M>(self, mut map: M) -> Result<T, M::Error>
 525.         where
 526.             M: MapAccess<'de>,
 527.        {
 528.            let mut max;
 529.            if map.next_key::<&'de str>()?.is_some() {
 530.                 max = map.next_value()?;
 531.             } else {
 532.                 return Err(de::Error::custom("the associative array is empty"));
 533.             }
 534.  
 535.             while let Some(_) = map.next_key::<&'de str>()? {
 536.                max = cmp::max(max, map.next_value()?);
 537.            }
 538.  
 539.            Ok(max)
 540.        }
 541.    }
 542.  
 543.    deserializer.deserialize_any(MaxVisitor(PhantomData))
 544. }
 545.  
 546. fn main() -> Result<(), Box<dyn Error>> {
 547.    let json = [
 548.        r##"{
 549.   "name": "London",
 550.   "location": [51.509865, -0.118092],
 551.   "color": "#ffffff",
 552.   "temperature": {
 553.       "2020-02-15": 13,
 554.       "2020-02-16": 14,
 555.       "2020-02-17": 10
 556.   }
 557. }"##,
 558.        r##"{
 559.   "name": "Tokyo",
 560.   "location": {
 561.       "latitude": 35.652832,
 562.       "lng": 139.839478
 563.   },
 564.   "color": "#a00",
 565.   "temperature": [17, 15, 17]
 566. }"##,
 567.        r#"{
 568.   "name": "Moscow",
 569.   "location": {
 570.       "latitude": 55.751244,
 571.       "longitude": 37.618423
 572.   },
 573.   "color": [100, 100, 100],
 574.   "temperature": [1, 1, 5]
 575. }"#,
 576.        r#"{
 577.   "name": "Hong Kong",
 578.   "location": [22.286394, 114.149139],
 579.   "color": "darkorchid",
 580.   "temperature": [14, 13, 14]
 581. }"#,
 582.        r#"{
 583.   "name": "Sydney",
 584.   "location": [-33.865143, 151.209900],
 585.   "color": "darkmagenta",
 586.   "temperature": [21, 23, 27]
 587. }"#,
 588.        r#"{
 589.   "name": "Paris",
 590.   "location": {
 591.       "lat": 48.864716,
 592.       "lng": 2.349014
 593.   },
 594.   "color": {
 595.       "red": 40,
 596.       "green": 160,
 597.       "blue": 0
 598.   },
 599.   "temperature": [15, 17, 11]
 600. }"#,
 601.    ];
 602.    println!("Source JSON: [{}]", json.join(",\n"));
 603.  
 604.    let cities: Vec<_> = json
 605.        .iter()
 606.        .filter_map(|json| {
 607.            // use std::time::Instant;
 608.  
 609.            // let now = Instant::now();
 610.            // serde_json::from_str(json)
 611.            //     .map(|v: City| (v, Instant::now() - now))
 612.            //     .ok()
 613.            serde_json::from_str::<City>(json).ok()
 614.        })
 615.        .collect();
 616.  
 617.    println!("\nDeserialized: {:#?}", cities);
 618.  
 619.    let serialized: Vec<_> = cities
 620.        .iter()
 621.        .filter_map(|city| {
 622.            // use std::time::Instant;
 623.  
 624.            // let now = Instant::now();
 625.            // serde_json::to_string_pretty(&city)
 626.            //     .map(|v| format!("({}, {:#?})", v, Instant::now() - now))
 627.            //     .ok()
 628.  
 629.            serde_json::to_string_pretty(&city).ok()
 630.        })
 631.        .collect();
 632.  
 633.    println!("\nSerialized: [{}]", serialized.join(",\n"));
 634.    Ok(())
 635. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×