Advertisement
vvsvvs

Untitled

May 23rd, 2022
773
147 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5.  
 6. namespace Beaver_Work
 7. {
 8.     class Program
 9.     {
 10.         //деклариране на константите
 11.         const char BEAVER = 'B';
 12.         const char FISH = 'F';
 13.         const char FREE = '-';
 14.         const char FIRST_WOOD = 'a';
 15.         const char LAST_WOOD = 'z';
 16.  
 17.         static void Main(string[] args)
 18.         {
 19.             int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 20.             //инициализиране на променливите и запълване на матрицата
 21.             int countWoods = 0;
 22.  
 23.             char[,] pond = new char[n, n];
 24.  
 25.             int maxRowPond = pond.GetLength(0);
 26.             int maxColPond = pond.GetLength(1);
 27.  
 28.             int currentBeaverRow = 0;
 29.             int currentBeaverCol = 0;
 30.  
 31.             for (int r = 0; r < n; r++)
 32.             {
 33.                 char[] temp = Console.ReadLine().Split(' ').Select(char.Parse).ToArray();
 34.  
 35.                 for (int c = 0; c < temp.Length; c++)
 36.                 {
 37.                     if ((temp[c] >= FIRST_WOOD) && (temp[c] <= LAST_WOOD))
 38.                     {
 39.                         countWoods++;
 40.                     }
 41.  
 42.                     if (temp[c] == BEAVER)
 43.                     {
 44.                         currentBeaverRow = r;
 45.                         currentBeaverCol = c;
 46.                     }
 47.                     pond[r, c] = temp[c];
 48.                 }
 49.             }
 50.  
 51.             List<char> collectedWool = new List<char>();
 52.  
 53.             bool isLoopExit = false;
 54.             bool isCollectAllWood = false;
 55.  
 56.             // цикъл за обработка на командите за движение
 57.             while ((!isCollectAllWood) && (!isLoopExit))
 58.             {
 59.                 string input = Console.ReadLine().ToLower();
 60.  
 61.                 if (input.Equals("end"))
 62.                 {
 63.                     isLoopExit = true;
 64.                 }
 65.                 else
 66.                 {
 67.                     //начални стойности на стъпките
 68.                     int rowStep = 0;
 69.                     int colStep = 0;
 70.  
 71.                     //инициализиране на стойностите на стъпките съобразно подадените команди за посока
 72.                     switch (input)
 73.                     {
 74.                         case "up":
 75.                             rowStep--;
 76.                             break;
 77.                         case "down":
 78.                             rowStep++;
 79.                             break;
 80.                         case "left":
 81.                             colStep--;
 82.                             break;
 83.                         case "right":
 84.                             colStep++;
 85.                             break;
 86.                         default:
 87.                             break;
 88.                     }
 89.                     //изчисляване на новите координати на бобъра
 90.                     int nextRowPosition = currentBeaverRow + rowStep;
 91.                     int nextColPosition = currentBeaverCol + colStep;
 92.  
 93.                     //проверка за валидност на новите координати на бобъра
 94.                     if (IsValidIndex(maxRowPond, maxColPond, nextRowPosition, nextColPosition))
 95.                     {
 96.                         // ако новите координати са валидни маркиране на старата позиция на бобъра като свободна и задаване на
 97.                         //нови текущи координати за позиция на бобъра
 98.                         pond[currentBeaverRow, currentBeaverCol] = FREE;
 99.  
 100.                         currentBeaverRow = nextRowPosition;
 101.                         currentBeaverCol = nextColPosition;
 102.  
 103.                         char charInBeaverPosition = pond[currentBeaverRow, currentBeaverCol];
 104.  
 105.                         //ако на новата позиция на бобъра има риба
 106.                         if (charInBeaverPosition.Equals(FISH))
 107.                         {
 108.                             pond[currentBeaverRow, currentBeaverCol] = FREE;
 109.  
 110.                             // придвижване с една позиция напред под вода
 111.                             int goUnderWaterRow = currentBeaverRow + rowStep;
 112.                             int goUnderWaterCol = currentBeaverCol + colStep;
 113.  
 114.                             // ако новата позоция е валидна, преместване на текущите координати на бобъра до края на езерото
 115.                             //в същата посока
 116.                             if (IsValidIndex(maxRowPond, maxColPond, goUnderWaterRow, goUnderWaterCol))
 117.                             {
 118.                                 int newRowIndex = currentBeaverRow;
 119.                                 int newColIndex = currentBeaverCol;
 120.  
 121.                                 if (rowStep == -1)
 122.                                 {
 123.                                     newRowIndex = 0;
 124.                                 }
 125.                                 else if (rowStep == 1)
 126.                                 {
 127.                                     newRowIndex = maxRowPond;
 128.                                 }
 129.                                 else if (colStep == -1)
 130.                                 {
 131.                                     newColIndex = 0;
 132.                                 }
 133.                                 else
 134.                                 {
 135.                                     newColIndex = maxColPond;
 136.                                 }
 137.  
 138.                                 currentBeaverRow = newRowIndex;
 139.                                 currentBeaverCol = newColIndex;
 140.                             }
 141.                             else
 142.                             {
 143.                                 // ако рибата е била на ръба преместване на новите координати на бобъра на отсрещния бряг на езерото
 144.  
 145.                                 //ако преместването е по дължината на реда (преместване по хоризонтал)
 146.                                 if (goUnderWaterRow == currentBeaverRow)
 147.                                 {
 148.                                     // преместване на текущите координати на бобъра на срещуположния край на реда
 149.                                     currentBeaverRow = goUnderWaterRow;
 150.                                     currentBeaverCol = maxColPond + (-1) * goUnderWaterCol * colStep;
 151.                                 }
 152.                                 // ако преместването е по височината на колоната (движение по вертикал)
 153.                                 else if (goUnderWaterCol == currentBeaverCol)
 154.                                 {
 155.                                     //преместване на срещуположния край на колоната
 156.                                     currentBeaverRow = maxRowPond + (-1) * goUnderWaterRow * rowStep;
 157.                                     currentBeaverCol = goUnderWaterCol;
 158.                                 }
 159.                             }
 160.                         }
 161.  
 162.                         // проверка дали на текущата позиция на бобъра има дърво
 163.                         if (IsHasWood(charInBeaverPosition))
 164.                         {
 165.                             collectedWool.Add(charInBeaverPosition);
 166.                             countWoods--;
 167.                             pond[currentBeaverRow, currentBeaverCol] = FREE;
 168.  
 169.                             //Ако бобъра е събрал всички дървета установяване на флага за събрани всички дървета
 170.                             if (countWoods == 0)
 171.                             {
 172.                                 isCollectAllWood = true;
 173.                             }
 174.                         }
 175.                     }
 176.  
 177.                     //ако бобъра се "удари" в ръба на езерото
 178.                     else
 179.                     {
 180.                         //ако бобъра е събрал поне едно дърво, губи последното събрано дърво
 181.                         if (collectedWool.Count > 0)
 182.                         {
 183.                             collectedWool.RemoveAt(collectedWool.Count - 1);
 184.                         }
 185.                     }
 186.  
 187.                     //маркиране на текущата позиция на бобъра
 188.                     pond[currentBeaverRow, currentBeaverCol] = BEAVER;
 189.                 }
 190.             }
 191.  
 192.             // отпечатване на резултатите
 193.             StringBuilder sb = new StringBuilder();
 194.            
 195.             if (isCollectAllWood)
 196.             {
 197.                 sb.AppendLine($"The Beaver successfully collect {collectedWool.Count} wood branches: {string.Join(", ", collectedWool)}.");
 198.             }
 199.             else
 200.             {
 201.                 sb.AppendLine($"The Beaver failed to collect every wood branch. There are {countWoods} branches left.");
 202.  
 203.             }            
 204.  
 205.             for (int row = 0; row < maxRowPond; row++)
 206.             {
 207.                 StringBuilder temp = new StringBuilder();
 208.  
 209.                 int colLessOne = maxColPond - 1;
 210.  
 211.                 for (int col = 0; col < colLessOne + 1; col++)
 212.                 {
 213.                     if (col == colLessOne)
 214.                     {
 215.                         temp.Append(pond[row, col].ToString());
 216.                     }
 217.                     else
 218.                     {
 219.                         temp.Append(pond[row, col].ToString() + " ");
 220.                     }
 221.                 }
 222.  
 223.                 sb.AppendLine(temp.ToString());
 224.             }
 225.  
 226.             Console.WriteLine(sb.ToString().TrimEnd());
 227.         }
 228.  
 229.         private static bool IsValidIndex(int maxRowPond, int maxColPond, int nextRowPosition, int nextColPosition)
 230.         {
 231.             bool result = ((nextRowPosition >= 0) && (nextRowPosition < maxRowPond));
 232.             result = ((result) && (nextColPosition >= 0) && (nextColPosition < maxColPond));
 233.             return result;
 234.         }
 235.  
 236.         private static bool IsHasWood(char ch)
 237.         {
 238.  
 239.             if ((ch >= FIRST_WOOD) && (ch <= LAST_WOOD))
 240.             {
 241.                 return true;
 242.             }
 243.  
 244.             return false;
 245.         }
 246.     }
 247. }
 248.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement