SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 23rd, 2019 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .DEF rTemp         = r20
 2. .DEF rDirection    = r21
 3.  
 4. .DEF rD = r23
 5. .DEF rB = r24
 6. .DEF rC = r25
 7. .DEF i0 = r0 //immidiate 0
 8. .DEF i1 = r1 //immidiate 1
 9. .DEF i2 = r2 //immidiate 2
 10. .DEF i4 = r3 //immidiate 4
 11. .DEF i8 = r4 //immidiate 8
 12. .DEF i16 = r5 //immidiate 16
 13. .DEF i32 = r6 //immidiate 32
 14.  
 15. .DEF length = r10
 16. .DEF snakePos = r15
 17.  
 18. .DEF rRow = r22
 19.  
 20. .DSEG
 21.     matrix:   .BYTE 8
 22.        
 23.     bodyDirection: .BYTE 16
 24.  
 25.     interupt: .BYTE 1
 26.  
 27. .CSEG
 28. // Interrupt vector table
 29. .ORG 0x0000
 30.      jmp init // Reset vector
 31.  
 32. .ORG 0x0020
 33. jmp isr_timerOF // Timer 0 overflow vector
 34.      
 35. //... fler interrupts
 36. .ORG INT_VECTORS_SIZE
 37.  
 38.     //interrupt handler for timer
 39. isr_timerOF:
 40.     push r18
 41.     ldi r18, 1
 42.     st X, r18
 43.     pop r18
 44.     reti
 45.      
 46.  
 47. init:
 48.      ldi ZH, HIGH(bodyDirection)
 49.      ldi ZL, LOW(bodyDirection)
 50.  
 51.    
 52.      // Sätt stackpekaren till högsta minnesadressen
 53.      ldi rTemp, HIGH(RAMEND)
 54.      out SPH, rTemp
 55.      ldi rTemp, LOW(RAMEND)
 56.      out SPL, rTemp
 57.      
 58.      ldi XH, HIGH(interupt)
 59.      ldi XL, LOW(interupt)
 60.  
 61.      ldi r16, 0b11001111
 62.      out DDRC, r16
 63.  
 64.      ldi r16, 0b11111111
 65.      out DDRD, r16
 66.  
 67.      ldi r16, 0b11111111
 68.      out DDRB, r16
 69.    
 70.  
 71.      //sätter värdet på olika icke-immediate register så att vi kan lättare få tillgång till användbara siffror
 72.      sub r0, r0
 73.      ldi r18, 1
 74.      mov r1, r18
 75.      ldi r18, 2
 76.      mov r2, r18
 77.      ldi r18, 4
 78.      mov r3, r18
 79.      ldi r18, 8
 80.      mov r4, r18
 81.      ldi r18, 16
 82.      mov r5, r18
 83.      ldi r18, 32
 84.      mov r6, r18
 85.        
 86.      mov r10, r0
 87.  
 88.      ldi r18, 0b00110011
 89.      mov snakePos, r18
 90.      //Global Interrupt Enable
 91.      sei
 92.  
 93.      //Enable Timer Interrupt
 94.      ldi r18, 0b00000001
 95.      sts TIMSK0, r18
 96.      
 97.      //  A/D Omvandlare
 98.      ldi r16, 0b01000000
 99.      sts ADMUX, r16
 100.  
 101.      ldi r16, 0b10000111
 102.      sts ADCSRA, r16
 103.  
 104.      mov r17, i0
 105.      //
 106.        // Första fyra bitarna representerar analog input 4 (y axeln)
 107.     ldi r16, 0b01000010
 108.     sts ADMUX, r16
 109.  
 110.     //Sätter bit 6 till 1. För att starta omvandling
 111.     ldi r16, 0b11100011
 112.     sts ADCSRA, r16
 113.  
 114.     mov r7, i0
 115.  
 116.  
 117.  
 118.  
 119. start:
 120.     //Laddar in matrisen "matrix" i Y
 121.     ldi ZH, HIGH(matrix)
 122.     ldi ZL, LOW(matrix)
 123.     ldi r19, 0
 124.     //st Y, i0
 125.  
 126.     //Skriv spel logik här  vvvvv
 127.  
 128.     //tar fram X värdet från snakePos och pushar den till bitarna längst till höger
 129.     ldi r16, 0b11110000
 130.     and r16, snakePos
 131.     LSR r16
 132.     LSR r16
 133.     LSR r16
 134.     LSR r16
 135.  
 136.     //tar fram Y värdeet från snakePos
 137.     ldi r17, 0b00001111
 138.     and r17, snakePos
 139.  
 140.  
 141.  
 142.  
 143.     //itererar ner till rätt rad i Y värdet
 144. miniy:
 145.     cp r17, i0
 146.     breq miniyend
 147.     sub r17, i1
 148.     adiw Z, 1
 149.  
 150.     jmp miniy
 151.  
 152. miniyend:
 153.  
 154.  
 155.     //itererar till rätt X värde i kolumnen
 156.     ldi r18, 0b10000000
 157. minix:
 158.     cp r16, i0
 159.     breq minixend
 160.     sub r16, i1
 161.     LSR r18
 162.     jmp minix
 163.  
 164. minixend:
 165.     ld r17, Z
 166.     or r18, r17
 167.     ldi r18, 0b11111111
 168.     st Z, r18
 169.  
 170.     ldi YH, HIGH(matrix)
 171.     ldi YL, LOW(matrix)
 172.  
 173.     //ser till att vi loopar alla rader 32 gånger innan den kör spel logiken igen
 174.     add r7, i1
 175.     cp r7, i32
 176.     breq loop
 177.  
 178.     mov r7, i0 
 179.  
 180.     /*
 181.     ldi r18, 0b10000001
 182.     st Y+, r18
 183.     //adiw Y, 1
 184.     ldi r18, 0b01000010
 185.     st Y+, r18
 186.     //adiw Y, 1
 187.     ldi r18, 0b00100100
 188.     st Y+, r18
 189.     //adiw Y, 1
 190.     ldi r18, 0b00000000
 191.     st Y+, r18
 192.     //adiw Y, 1
 193.     ldi r18, 0b0011000
 194.     st Y+, r18
 195.     //adiw Y, 1
 196.     ldi r18, 0b00100100
 197.     st Y+, r18
 198.     //adiw Y, 1
 199.     ldi r18, 0b01000010
 200.     st Y+, r18
 201.     //adiw Y, 1
 202.     ldi r18, 0b10000001
 203.     st Y, r18*/
 204.  
 205.     //                      ^^^^^
 206.  
 207. loop:
 208.     //Skriver r18 till en plats i Y
 209.     //Detta stycket borde också finnas med i spel logiken senare
 210.     ldi r20, 0b00000011
 211.     out TCCR0B, r20
 212.     ld rRow, Y
 213.     mov rD, rRow
 214.  
 215.  
 216.    
 217.    
 218.     add r11, i1
 219.     cp r11, i8
 220.     brne dontset0
 221.  
 222.     mov r1, i0
 223.    
 224.  
 225. dontset0:
 226.     //Byter plats på bits. 7 är vänster, 0 är höger
 227.     bst rRow, 7
 228.     bld rD, 6
 229.     bst rRow, 6
 230.     bld rD, 7
 231.  
 232.     bst rRow, 5
 233.     bld rD, 0
 234.     bst rRow, 0
 235.     bld rD, 5
 236.  
 237.     bst rRow, 4
 238.     bld rD, 1
 239.     bst rRow, 1
 240.     bld rD, 4
 241.  
 242.     bst rRow, 3
 243.     bld rD, 2
 244.     bst rRow, 2
 245.     bld rD, 3
 246.  
 247.  
 248.     //Kopierar rD till rB
 249.     mov rB, rD
 250.  
 251.     //sparar de relevanta bitsen i rD till portD
 252.     andi rD, 0b11000000
 253.    
 254.     //sparar de relevanta bitsen i rB till portB
 255.     andi rB, 0b00111111
 256.    
 257.  
 258.  
 259. //Start av indexering
 260. //Switch case funktion gör olika saker beroende på vilken rad
 261. index0:
 262.     cpi r19, 0
 263.     brne index1
 264.        
 265.     ldi rC, 0b00000001
 266.  
 267.     rjmp indexEnd
 268. index1:
 269.     cpi r19, 1
 270.     brne index2
 271.  
 272.     ldi rC, 0b00000010
 273.  
 274.     rjmp indexEnd
 275. index2:
 276.     cpi r19, 2
 277.     brne index3
 278.  
 279.     ldi rC, 0b00000100
 280.  
 281.     rjmp indexEnd
 282. index3:
 283.     cpi r19, 3
 284.     brne index4
 285.  
 286.     ldi rC, 0b00001000
 287.  
 288.     rjmp indexEnd
 289. index4:
 290.     cpi r19, 4
 291.     brne index5
 292.  
 293.     ori rD, 0b00000100
 294.  
 295.     rjmp indexEnd
 296. index5:
 297.     cpi r19, 5
 298.     brne index6
 299.  
 300.     ori rD, 0b00001000
 301.  
 302.     rjmp indexEnd
 303. index6:
 304.     cpi r19, 6
 305.     brne index7
 306.  
 307.     ori rD, 0b00010000
 308.  
 309.     rjmp indexEnd
 310. index7:
 311.     cpi r19, 7
 312.     brne indexEnd
 313.  
 314.     ori rD, 0b00100000
 315.  
 316. indexEnd:
 317.    
 318.     //Tänder lampor
 319.     out PORTD, rD
 320.     out PORTB, rB
 321.     out PORTC, rC
 322.  
 323. noppp:
 324.     ld r8, X
 325.     cp r8, i0
 326.     breq noppp
 327.     st X, i0
 328.  
 329.     //rensar alla lampor
 330.     ldi r18, 0b00000000
 331.     mov rD, r18
 332.     mov rB, r18
 333.     mov rC, r18
 334.     out PORTC, rC
 335.     out PORTB, rB
 336.     out PORTD, rD
 337. //Iteration
 338.     adiw Y, 1
 339.     subi r19, -1
 340.     //lägg till register som "klocka"
 341.  
 342.  
 343.    
 344.     //onödig loop för tillfället
 345.  
 346.     cpi r19, 8
 347.     brne nojump
 348.  
 349.     rjmp start
 350.  
 351.  
 352. nojump:
 353.     rjmp loop
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top