Advertisement
Chris2o2

[APS] Range

Nov 24th, 2022
312
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Java 1.80 KB | None | 0 0
 1. /*
 2. Дадена е равенката: x2+s(x)+200·x=N каде што x, N се природни броеви, а s(x) е функција која што го дава збирот на цифри на бројот x. Даден е и бројот N и два природни броеви A и B, каде што A≤B и A, B≤1,000,000,000. Потребно е да проверите дали постои природен број x во опсегот [A, B] така што е задоволена равенката, и ако постои тогаш треба да се врати како резултат. Ако таков природен број x во опсегот [A, B] што ја задоволува равенката не постои, тогаш се враќа -1.
 3.  
 4. Име на класата: Range
 5. */
 6.  
 7. import java.io.BufferedReader;
 8. import java.io.InputStreamReader;
 9. import java.util.StringTokenizer;
 10.  
 11. public class Range {
 12.  
 13.     static long proveri(long N, long A, long B) {
 14.        
 15.         long x1 = ((-1) * 200 + (long) Math.sqrt(200 * 200 + 4 * N)) / 2;
 16.         long x2 = ((-1) * 200 + (long) Math.sqrt(200 * 200 + 4 * N)) / 2;
 17.         if (x1 >= A&&x1 <= B)
 18.             return x1;
 19.         else if (x2 >= A && x2 <= B)
 20.             return x2;
 21.         else
 22.             return -1;
 23.  
 24.     }
 25.  
 26.     public static void main(String[] args) throws Exception {
 27.         int i, j, k;
 28.  
 29.         BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
 30.  
 31.         long N = Long.parseLong(br.readLine());
 32.  
 33.         StringTokenizer st = new StringTokenizer(br.readLine());
 34.         long A = Long.parseLong(st.nextToken());
 35.         long B = Long.parseLong(st.nextToken());
 36.  
 37.         long res = proveri(N, A, B);
 38.         System.out.println(res);
 39.  
 40.         br.close();
 41.  
 42.     }
 43.  
 44. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement