SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 11th, 2019 86 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. business> select freeble_user.id, freeble_user.visited_stores, freeble_user.total_points_spent, product.name, freeble_store.name, freeble.creation_date, freeble.is_validated, freeble.point_history_id, freeble.points_spent from freeble_user.........  join freeble ON freeble.user_id = freeble_user.id join product ON product.id = freeble.product_id join freeble_store ON freeble_store.id = product.store_id where total_points_spent > 0 and visited_stores = 0 order by freeble_use......... r.id
 2. +--------+------------------+----------------------+----------------------+----------------------------------+-------------------------+----------------+--------------------+----------------+
 3. |     id |   visited_stores |   total_points_spent | name                 | name                             | creation_date           | is_validated   |   point_history_id |   points_spent |
 4. |--------+------------------+----------------------+----------------------+----------------------------------+-------------------------+----------------+--------------------+----------------|
 5. |  35454 |                0 |                   20 | supplì al ragù       | Zizzi pizza                      | 2019-07-30 19:38:24.588 | False          |              65661 |              0 |
 6. |  56099 |                0 |                   50 | Cornetti             | Mr.C gelateria caffetteria       | 2019-09-29 15:08:46.732 | False          |              64480 |              0 |
 7. |  56099 |                0 |                   50 | Cono piccolo         | Big gelateria                    | 2019-09-29 15:13:33.623 | False          |              64494 |              0 |
 8. |  56099 |                0 |                   50 | Cannolino            | Cannoli Lucani                   | 2019-09-29 15:00:32.263 | False          |             <null> |              0 |
 9. |  56099 |                0 |                   50 | Birra                | Ferrovecchio                     | 2019-09-16 17:28:00     | False          |             <null> |              0 |
 10. |  60993 |                0 |                   50 | Cannolino            | Cannoli Lucani                   | 2019-09-18 15:24:57.844 | False          |              64470 |              0 |
 11. |  60993 |                0 |                   50 | Pizza margherita     | Forno Celiachiamo                | 2019-09-18 14:50:51.298 | False          |              73924 |              0 |
 12. |  64061 |                0 |                   40 | Crostata             | La dea bendata caffè             | 2019-10-06 17:09:05.841 | False          |             107404 |              0 |
 13. |  64061 |                0 |                   40 | gelato piccolo       | Gel'Istria                       | 2019-10-07 17:42:42.613 | False          |             <null> |              0 |
 14. |  64061 |                0 |                   40 | Gelato piccolo       | Gelateria Marinari               | 2019-09-19 12:13:00     | False          |             <null> |              0 |
 15. |  65484 |                0 |                   30 | Cannolino            | Cannoli Lucani                   | 2019-10-19 12:45:04.496 | False          |             257812 |              0 |
 16. |  84898 |                0 |                   30 | Gelato piccolo       | Mr.C gelateria caffetteria       | 2019-10-01 15:43:56.468 | False          |              64497 |              0 |
 17. | 105394 |                0 |                   50 | Lasagna              | LasaGnaM                         | 2019-11-01 17:39:49.757 | False          |             <null> |              0 |
 18. | 105394 |                0 |                   50 | Monoporzione         | Biolee Roma Aventino             | 2019-11-30 16:11:36.508 | False          |             <null> |              0 |
 19. | 105394 |                0 |                   50 | Cono piccolo         | Big gelateria                    | 2019-10-18 21:35:25.692 | False          |             257537 |              0 |
 20. | 105394 |                0 |                   50 | Caffè espresso       | Primos Bar                       | 2019-10-17 15:50:58.191 | False          |             <null> |              0 |
 21. | 105394 |                0 |                   50 | Caffè espresso       | Primos Bar                       | 2019-11-14 16:37:34.416 | False          |             <null> |              0 |
 22. | 105394 |                0 |                   50 | Pezzo di pizza       | Pizzeria Leonina                 | 2019-11-03 10:13:11.941 | False          |             <null> |              0 |
 23. | 118690 |                0 |                   40 | Buon Coffee          | Freeble - Maker Faire 2019 - C20 | 2019-10-19 15:21:39.348 | False          |             <null> |              0 |
 24. | 118690 |                0 |                   40 | caffè                | La dea bendata caffè             | 2019-11-10 16:35:25.337 | False          |             <null> |              0 |
 25. | 118690 |                0 |                   40 | Muffin               | Gelateria San Crispino Prati     | 2019-11-23 16:14:24.911 | False          |             <null> |              0 |
 26. | 118690 |                0 |                   40 | Trittico di pizza    | Pizzeria la Boccaccia Trastevere | 2019-12-04 08:43:00     | False          |             <null> |              0 |
 27. | 118690 |                0 |                   40 | Arbore               | Vuliò                            | 2019-11-30 16:51:44.165 | False          |             <null> |              0 |
 28. | 118690 |                0 |                   40 | Pezzo di pizza       | Pizzeria Leonina                 | 2019-10-19 22:13:47.878 | False          |             257627 |              0 |
 29. | 118690 |                0 |                   40 | Taralli              | Vuliò                            | 2019-10-23 17:40:04.586 | False          |             <null> |              0 |
 30. | 167378 |                0 |                   40 | Granita              | Yogurtlandia Roma Tuscolana      | 2019-12-06 18:57:07.868 | False          |             <null> |              0 |
 31. | 167378 |                0 |                   40 | Pezzo di pizza       | Pizzeria Leonina                 | 2019-12-04 13:32:32.774 | False          |             257627 |              0 |
 32. | 167378 |                0 |                   40 | Cappuccino           | PRONTO Takeaway Gourmet          | 2019-11-12 10:51:28.276 | False          |             <null> |              0 |
 33. | 167378 |                0 |                   40 | Pezzo di pizza       | Pizzeria Leonina                 | 2019-11-14 10:43:04.373 | False          |             <null> |              0 |
 34. | 167378 |                0 |                   40 | Lasagna              | LasaGnaM                         | 2019-11-15 10:01:45.497 | False          |             <null> |              0 |
 35. | 167378 |                0 |                   40 | Caffe'               | La Cicala e la Formica           | 2019-11-13 09:01:07.65  | False          |             <null> |              0 |
 36. | 167378 |                0 |                   40 | Guac y nachos        | Avacado Bar                      | 2019-11-26 11:28:00     | False          |             <null> |              0 |
 37. | 167378 |                0 |                   40 | supplì al ragù       | Zizzi pizza                      | 2019-11-29 11:14:01.948 | False          |             <null> |              0 |
 38. | 172100 |                0 |                   40 | Pezzo di pizza       | Pizzeria Leonina                 | 2019-11-25 13:02:19.356 | False          |             257627 |              0 |
 39. | 175573 |                0 |                   50 | Cono piccolo         | Old bridge gelateria             | 2019-11-16 14:15:24.802 | False          |             257539 |              0 |
 40. | 193197 |                0 |                   40 | Pezzo di pizza       | Pizzeria Leonina                 | 2019-11-29 21:31:22.708 | False          |             257627 |              0 |
 41. | 193197 |                0 |                   40 | Gelato piccolo       | Mr.C gelateria caffetteria       | 2019-11-29 11:46:19.228 | False          |             <null> |              0 |
 42. | 194302 |                0 |                   40 | Coppetta             | Il Principe del Gelato 2         | 2019-11-29 13:20:04.292 | False          |             <null> |              0 |
 43. | 194302 |                0 |                   40 | Striscia Pizza Pala  | Lentini Bar                      | 2019-11-29 13:32:46.504 | False          |             257641 |              0 |
 44. | 207426 |                0 |                   30 | Caffè                | Gelato Mania                     | 2019-12-11 10:10:35.687 | False          |             <null> |              0 |
 45. | 207426 |                0 |                   30 | Cannolino            | Cannoli Lucani                   | 2019-12-05 17:16:31.353 | False          |             257812 |              0 |
 46. | 207426 |                0 |                   30 | Mignon               | Lentini Bar                      | 2019-12-05 19:15:50.006 | False          |             <null> |              0 |
 47. | 207426 |                0 |                   30 | Colazione da noi     | River Caffe                      | 2019-12-07 09:45:37.217 | False          |             <null> |              0 |
 48. | 208677 |                0 |                   40 | Cappuccino           | PRONTO Takeaway Gourmet          | 2019-12-09 09:48:45.931 | False          |             <null> |              0 |
 49. | 208677 |                0 |                   40 | Pezzo di pizza       | Pizzeria Leonina                 | 2019-12-06 13:11:47.517 | False          |             257627 |              0 |
 50. | 208677 |                0 |                   40 | supplì al ragù       | Zizzi pizza                      | 2019-12-06 12:55:06.436 | False          |             <null> |              0 |
 51. | 208677 |                0 |                   40 | Pezzo di pizza       | Pizzeria Leonina                 | 2019-12-10 09:51:16.769 | False          |             <null> |              0 |
 52. | 208677 |                0 |                   40 | Patate fritte        | LasaGnaM                         | 2019-12-11 07:04:34.088 | False          |             <null> |              0 |
 53. +--------+------------------+----------------------+----------------------+----------------------------------+-------------------------+----------------+--------------------+----------------+
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top