SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 17th, 2019 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cmath>
 3. #include <iomanip>
 4. using namespace std;
 5. const double pi = 3.14;
 6. // функция за отклонението
 7. float f(float x)
 8. {
 9.     return ((pi*x) / 2 + x) / 2;
 10. }
 11. // детерминанти,които ще определят новият х/у,когато точката е извън правоъгълника
 12. float detfornewY(float x,float y,float x1,float y1,const float const_x)
 13. {
 14.     return (x1*y + y1*const_x - x*y1 - const_x*y) / (x1 - x);
 15. }
 16. float detfornewX(float x,float y,float x1,float y1,const float const_y)
 17. {
 18.     return (x1*y + x*const_y - x*y1 - const_y*x1) / (y - y1);
 19. }
 20. //дистанцията между 2 точки
 21. float distance(float x,float y,float x1,float y1)
 22. {
 23.     return sqrt((y1 - y)*(y1 - y) + (x1 - x)*(x1 - x));
 24. }
 25. int main()
 26. {
 27.     //положително
 28.     unsigned n;
 29.     float sum = 0;
 30.     do
 31.     {
 32.         cin >> n;
 33.     } while(n > 2000000000 || n == 0);
 34.     for(int i = 0;i < n;i++)
 35.     {
 36.         float x,y,x1,y1;
 37.         // искаме да пазим предходните координати ,правим си нови променливи,за да не загубим информация за тях
 38.         float saveX = x1;
 39.         float saveY = y1;
 40.         //булеви изрази,коя точка къде се намира
 41.         bool A,B;
 42.         cin >> x1 >> y1;
 43.         //тук ще влезем само първият път
 44.         if(i == 0)
 45.         {
 46.             x = x1;
 47.             y = y1;
 48.             continue;
 49.         }
 50.         // в случай,че точката А е извън кординатната система,а Б е въре,вместо да правим допълнителни случаи ги слапваме
 51.         A = (x >= -5 && x <= 5 && y >= -2 && y <= 2);
 52.         B = (x1 >= -5 && x1 <= 5 && y1 >= -2 && y1 <= 2);
 53.         if(!A && B)
 54.         {
 55.             int p = x;
 56.             int q = y;
 57.             x = x1;
 58.             y = y1;
 59.             x1 = p;
 60.             y1 = q;
 61.         }
 62.         // може пък да сме вътре в правоъгълника с двете точки
 63.         A = (x >= -5 && x <= 5 && y >= -2 && y <= 2);
 64.         B = (x1 >= -5 && x1 <= 5 && y1 >= -2 && y1 <= 2);
 65.         if(A && B)
 66.         {
 67.             int d = distance(x,y,x1,y1);
 68.             sum += f(d);
 69.             x = x1;
 70.             y = y1;
 71.             continue;
 72.         }
 73.         // а пък може и двете да не са вътре
 74.         if(!A && !B)
 75.         {
 76.             x = saveX;;
 77.             y = saveY;
 78.             continue;
 79.         }
 80.         // имаме случай,в който х-овете влизат в очертанията на игрището,но у-ците не влизат
 81.         A = (x >= -5 && x <= 5 && y >= -2 && y <= 2);
 82.         B = (x1 >= -5 && x1 <= 5 && (y1 > 2 || y1 < - 2));
 83.         if(A && B)
 84.         {
 85.             float new_x1 = detfornewX(x,y,x1,y1,2);
 86.             y1 = 2;
 87.             float B_prim = distance(x,y,new_x1,y1);
 88.             sum += f(B_prim);
 89.             x = saveX;
 90.             y = saveY;
 91.             continue;
 92.         }
 93.         // а пък сега обратно у-ците са в очертанията,но х-овете не са
 94.         A = (x >= -5 && x <= 5 && y >= -2 && y <= 2);
 95.         B = (y1 >= -2 && y1 <= 2 && (x1 > 5 ||  x1 < -5));
 96.         if(A && B)
 97.         {
 98.             float new_y1 = detfornewY(x,y,x1,y1,5);
 99.             x1 = 5;
 100.             float B_prim = distance(x,y,x1,new_y1);
 101.             sum += f(B_prim);
 102.             x = saveX;
 103.             y = saveY;
 104.             continue;
 105.         }
 106.         // най-кофти случая
 107.         // 1) когато нашата права се пресече с правата у - 2 = 0;Тогава новата точка се заменя с у = 2 и след изчисление
 108.         // на х.Прави се проверка дали х удовлетворява условията,ако да го пращаме да търси дистанцията
 109.         // 2) когато нашата права се пресече с правата х - 5 = 0;Тогава новата точка е с координати х = 5 и след изчисление
 110.         // на у.Правим се проверка дали точката седи на контура и е в интервала [-2;2];Ако да пращаме я на дистанцията;
 111.         // 3) Нашата нова точка да се намира на ръбчето.Тогава с координати у = -2,х = 5 намираме дистанцията.
 112.         A = (x >= -5 && x <= 5 && y >= -2 && y <= 2);
 113.         B = ((x1 > 5  || x1 < -5) && (y1 < -2) || (y1 > 2));
 114.         if(A && B)
 115.         {
 116.             float new_x1 = detfornewX(x,y,x1,y1,2);
 117.             float new_y1 = detfornewY(x,y,x1,y1,5);
 118.             if(new_x1 >= -5 && new_x1 <= 5 && new_y1 >= -2 && y <= 2)
 119.             {
 120.                 x1 = 5;
 121.                 y1 = 2;
 122.                 float B_prim = distance(x,y,x1,y1);
 123.                 sum += f(B_prim);
 124.                 x = saveX;
 125.                 y = saveY;
 126.                 continue;
 127.             }
 128.             else if(new_x1 >= -5 && new_x1 <= 5)
 129.             {
 130.                 y1 = 2;
 131.                 float B_prim = distance(x,y,new_x1,y1);
 132.                 sum += f(B_prim);
 133.                 x = saveX;
 134.                 y = saveY;
 135.                 continue;
 136.             }
 137.             else
 138.             {
 139.                 x1 = 5;
 140.                 float B_prim = distance(x,y,x1,new_y1);
 141.                 sum += f(B_prim);
 142.                 x = saveX;
 143.                 y = saveY;
 144.             }
 145.         }
 146.  
 147.     // Принтим резултата
 148.     cout << setprecision(3) << sum << endl;
 149.     return 0;
 150. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top