Guest User

new

a guest
Apr 24th, 2019
78
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. Напишете заявка, която да връща информация за избран по име преподавател какви оценки е поставил и на кои студенти
 2.  
 3. select Prep_name,ocenka,name
 4. from Studenti,ocenki,prepodavateli
 5. where Studenti.f_nomer=ocenki.f_nomer and
 6. ocenki.kod_prep=prepodavateli.kod_prep
 7. and prep_name like 'Цветомир'
 8.  
 9. 2. Напишете заявка, която да връща информация избран по име преподавател какви оценки е поставил,
 10. на кои студенти и по кои дисциплини
 11.  
 12. select Prep_name,ocenka,name,spec_name
 13. from Studenti,ocenki,prepodavateli,specialnosti
 14. where Studenti.f_nomer=ocenki.f_nomer and
 15. ocenki.kod_prep=prepodavateli.kod_prep and
 16. studenti.kod_spec=specialnosti.kod_spec and
 17. prep_name like 'Цветомир'
 18.  
 19. 3. Напишете заявка, която да връща информация за имената на
 20. дисциплините и имената на преподавателите, поставили оценки по всяка от тях
 21.  
 22. select distinct disc_name,prep_name
 23. from disciplini D,prepodavateli P,ocenki O
 24. where
 25. O.kod_prep=P.kod_prep and
 26. O.kod_disc=D.kod_disc
 27.  
 28. 4. Напишете заявка, която да връща информация за имената
 29. на преподавателите, заедно с имената на дисциплините, по които са поставили слаба оценка.
 30.  
 31. select distinct disc_name,prep_name
 32. from disciplini D,prepodavateli P,ocenki O
 33. where
 34. O.kod_prep=P.kod_prep and
 35. O.kod_disc=D.kod_disc and
 36. ocenka=6
 37.  
 38.  
 39. 5.Напишете заявка, която да връща информация за студентите от 4 курс,
 40. които имат слаби оценки и по какво.
 41.  
 42. select name,fam,r_date,studenti.f_nomer
 43. from studenti,ocenki
 44. where studenti.f_nomer=ocenki.f_nomer and
 45. ocenka=3 and kurs=4
 46.  
 47.  
 48. 6.Напишете заявка, която да връща информация за преподавателите,
 49. които не са поставили нито една оценка
 50.  
 51. select prepodavateli.kod_prep,prep_name,prep_fam
 52. from prepodavateli
 53. minus
 54. select prepodavateli.kod_prep,prep_name,prep_fam
 55. from prepodavateli,ocenki
 56. where prepodavateli.kod_prep=ocenki.kod_prep
 57.  
 58. 7.Напишете заявка, която да връща информация за факултетен номер
 59. и име на студентите,които имат отлична и слаба оценка (независимо от другите им оценки)
 60.  
 61. select studenti.f_nomer,name,fam
 62. from studenti,ocenki
 63. where studenti.f_nomer=ocenki.f_nomer and
 64. ocenka=6
 65. intersect
 66. select studenti.f_nomer,name,fam
 67. from studenti,ocenki
 68. where studenti.f_nomer=ocenki.f_nomer and
 69. ocenka=3
 70.  
 71. 8.Напишете заявка, която да връща информация за броят на
 72. записаните студенти от специалност с код 003 ;
 73.  
 74. select count(f_nomer)
 75. from studenti
 76. where kod_spec like '003'
 77.  
 78. 9. Напишете заявка, която да връща информация за броят
 79. на записаните студенти от трети курс и обучавани в специалност с код '002
 80.  
 81. select count(f_nomer)
 82. from studenti
 83. where kod_spec like '002' and
 84. kurs =4
 85.  
 86.  
 87. 10.Напишете заявка, която да връща информация за име,
 88. фамилия, факултетен номер и среден успех на студентите от 3 курс, обучавани в КСТ
 89.  
 90. select name,fam,studenti.f_nomer,avg(ocenka)
 91. from studenti,ocenki,specialnosti
 92. where studenti.f_nomer=ocenki.f_nomer and
 93. studenti.kod_spec=specialnosti.kod_spec
 94. and kurs=2
 95. and spec_name like 'КСТ'
 96. group by name,fam,studenti.f_nomer
 97.  
 98.  
 99. 11.Напишете заявка, която да връща информация за
 100. минималната, максималната и средноаритметичната такса за студентите от специалности
 101.  
 102. SELECT min(DEPOSIT),max(DEPOSIT),round(avg(DEPOSIT),4)
 103. FROM studenti
 104.  
 105.  
 106. 12.Напишете заявка, която да връща информация за имената на дисциплините и средния
 107. успех на студентите по всяка дисциплина;
 108.  
 109. select disc_name,round(avg(ocenka),3)
 110. from disciplini,ocenki
 111. where disciplini.kod_disc=ocenki.kod_disc
 112. group by disc_name
 113.  
 114. 13.Напишете заявка, която да връща информация за
 115. имената на специалностите, максималната такса и броя на студентите за всяка
 116.  
 117. select spec_name,count(f_nomer),max(deposit)
 118. from specialnosti,studenti
 119. where specialnosti.kod_spec=studenti.kod_spec
 120. group by spec_name
 121.  
 122. 14.Напишете заявка, която да връща информация за имената на специалностите,
 123. максималната такса и броя на студентите за специалностите с максимална такса над 100 лева;
 124.  
 125. select spec_name,count(f_nomer),max(deposit)
 126. from specialnosti,studenti
 127. where specialnosti.kod_spec=studenti.kod_spec
 128. group by spec_name
 129. having max(deposit)>800
 130.  
 131. 15.Напишете заявка, която да връща информация за имената на специалностите, максималната такса
 132. и броя на студентите за специалностите, в които има записани по-малко от 5 студента;
 133.  
 134. select spec_name,count(f_nomer),max(deposit)
 135. from specialnosti,studenti
 136. where specialnosti.kod_spec=studenti.kod_spec
 137. group by spec_name
 138. having count(f_nomer)<5
 139.  
 140. 16.Напишете заявка, която да връща информация за името, кода на специалността
 141. и сумите от таксите на студентите от 3 курс за всяка специалност(какво ще стане с информацията за
 142. специалности, в които няма записани студенти? Ако искаме да видим и тези специалности?);
 143.  
 144. select spec_name,studenti.kod_spec,sum(deposit)
 145. from specialnosti,studenti
 146. where specialnosti.kod_spec=studenti.kod_spec
 147. and kurs=4
 148. group by spec_name,studenti.kod_spec
RAW Paste Data