Guest User

eksamen v15

a guest
Nov 24th, 2016
274
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Option Compare Database
 2. 'denne typen hører til oppgave 3
 3. Private Type oversikt
 4. høyeste As Long
 5. laveste As Long
 6. sum As Long
 7. antallsvar As Long
 8. End Type
 9.  
 10.  
 11. Private Sub btn1a_Click()
 12. Dim teller As Long
 13. Dim resultat As String
 14. For i = 1 To 100
 15.     resultat = resultat & i & ", "
 16. Next i
 17. MsgBox (resultat)
 18. End Sub
 19.  
 20. Private Sub btn1b_Click()
 21. Dim teller As Long
 22. Dim resultat As String
 23. For i = 100 To 1 Step -1
 24.     If i = 1 Then 'if-setning kun for å få pent resultat
 25.        resultat = resultat & i & "." 'legger punktum fremfor komma på siste tall
 26.    Else
 27.         resultat = resultat & i & ", "
 28.     End If
 29. Next i
 30. MsgBox (resultat)
 31. End Sub
 32.  
 33. Private Sub btn1c_Click()
 34. 'Alternativ 1:
 35. 'For i = 1 To 100 Step 2
 36. '   resultat = resultat & i & ", "
 37. 'Next i
 38. For i = 1 To 100
 39.     resultat = resultat & i & ", "
 40.     i = i + 1
 41. Next i
 42. MsgBox (resultat)
 43. End Sub
 44.  
 45. Private Sub btn1d_Click()
 46. Dim j As Long
 47. Dim kvadrattall(1 To 11) As Long
 48. Dim funnet As Boolean
 49.  
 50. For i = 1 To 10 'legger inn kvadrattall opp til 100
 51.        kvadrattall(i) = i * i
 52. Next i
 53.  
 54. For i = 1 To 100 'looper fra 1 til 100
 55.    funnet = False
 56.     For j = LBound(kvadrattall) To UBound(kvadrattall) 'looper gjennom kvadrattallene
 57.        If i = kvadrattall(j) Then
 58.             funnet = True
 59.         End If
 60.     Next j
 61.    
 62.     If funnet = False Then 'om i ikke tilsvarer kvadrattall, lagres denne i resultat
 63.        resultat = resultat & i & ", "
 64.     End If
 65. Next i
 66. MsgBox (resultat)
 67.  
 68. End Sub
 69.  
 70. Private Sub btn2_Click()
 71. Dim stdset As DAO.Recordset
 72. Dim strsql As String
 73. Dim fnr As Long
 74. Dim filsti As String
 75. Dim linje As String
 76. Dim artnr As String
 77. Dim ant As Long
 78.  
 79. strsql = "SELECT * FROM tblLageroversikt"
 80. Set stdset = CurrentDb.OpenRecordset(strsql)
 81. fnr = FreeFile
 82. filsti = "C:\vba\tilvekst.txt" 'denne må tilsvare filens lokasjon
 83.  
 84. Open filsti For Input As #fnr
 85. While Not EOF(fnr)
 86.     Line Input #fnr, linje
 87.             artnr = Mid(linje, 1, 5) 'henter fem første tegn, tilsvarer artikkelnr
 88.            ant = Mid(linje, 7, Len(linje)) 'henter alt fra tegn 7 og utover, dette blir sum og eventuelle fortegn
 89.            'antar at alle artikler i tilvekst.txt eksisterer i tabellen
 90.            strsql = "SELECT * FROM tblLageroversikt WHERE artikkelid = '" & artnr & "'"
 91.             Set stdset = CurrentDb.OpenRecordset(strsql)
 92.            
 93.             If (stdset("antall").Value + ant) > 0 Then 'om eksisterende antall og det som hentes fra tekstfil er høyere enn 0 oppdateres tabell
 94.                strsql = "UPDATE tblLageroversikt SET antall = " & stdset("antall").Value + ant & _
 95.                 " WHERE artikkelid = '" & artnr & "'"
 96.                 CurrentDb.Execute (strsql)
 97.             Else 'om ikke settes denne til null
 98.            'antas at lagerstatus ikke skal oppdateres dersom antall negativt. Setter lagerstatus til null.
 99.                MsgBox ("Artikkelnr. " & artnr & " vil få lagerstatus lavere enn null. Settes til null")
 100.                 strsql = "UPDATE tblLageroversikt SET antall = 0 WHERE artikkelid = '" & artnr & "'"
 101.                 CurrentDb.Execute (strsql)
 102.             End If
 103. Wend
 104.  
 105. End Sub
 106.  
 107.  
 108.  
 109. Private Sub btn3_Click()
 110. Dim strsql As String
 111. Dim i As Long
 112. Dim stdset As DAO.Recordset
 113. Dim svaroversikt(1 To 4) As oversikt
 114. Dim resultat As String
 115.  
 116. For i = 1 To 4 'Antar at høyeste mulige score er 6
 117.    svaroversikt(i).laveste = 6
 118. Next i
 119.  
 120. strsql = "SELECT * FROM svar"
 121. Set stdset = CurrentDb.OpenRecordset(strsql)
 122.  
 123. Do While Not stdset.EOF 'looper tabellen med svar
 124.    i = stdset("SpørsmålNr").Value 'lagrer spørsmålets id
 125.    If stdset("svar").Value > svaroversikt(i).høyeste Then 'sjekker om nåværende svar er høyere enn det foreløpige høyeste
 126.        svaroversikt(i).høyeste = stdset("svar").Value
 127.     End If
 128.     If stdset("svar").Value < svaroversikt(i).laveste Then 'sjekker om nåværende svar er lavere enn det foreløpig laveste
 129.        If Not stdset("svar").Value = 0 Then 'er det det, sjekker vi at det ikke er null
 130.            svaroversikt(i).laveste = stdset("svar").Value
 131.         End If
 132.     End If
 133.    
 134.     svaroversikt(i).sum = svaroversikt(i).sum + stdset("svar").Value 'summerer summen av svar
 135.    
 136.     'dropper å summere svaret 0, da disse skulle ignoreres
 137.    'dette kunne vært gjort via SQL, SELECT * FROM svar WHERE Svar BETWEEN 1 AND 6, deretter lagret RecordCount
 138.    'unødvendig, siden vi uansett looper hele tabellen og kan lagre antall samtidig som dette
 139.    If Not stdset("svar").Value = 0 Then
 140.         svaroversikt(i).antallsvar = svaroversikt(i).antallsvar + 1 'lagrer antall besvarelser
 141.    End If
 142.     stdset.MoveNext
 143. Loop
 144.  
 145. For i = 1 To 4
 146.     resultat = resultat & "Spørsmål" & i & ": " & vbCrLf & _
 147.     "Høyeste svar: " & svaroversikt(i).høyeste & vbCrLf & _
 148.     "Laveste svar: " & svaroversikt(i).laveste & vbCrLf & _
 149.     "Gjennomsnitt: " & (svaroversikt(i).sum / svaroversikt(i).antallsvar) & vbCrLf & vbCrLf
 150. Next i
 151. MsgBox (resultat)
 152. End Sub
 153.  
 154. Private Sub btn4_Click()
 155. Dim tekst, tegn, resultat As String
 156. Dim antOrd, antSetn, antTegn As Long
 157. tekst = Me.txt4.Value
 158.  
 159. For i = 1 To Len(tekst)
 160. tegn = Mid(tekst, i, 1)
 161.  
 162. Select Case tegn
 163.     Case " "
 164.         antOrd = antOrd + 1
 165.     Case "!"
 166.         antSetn = antSetn + 1
 167.         antTegn = antTegn + 1
 168.     Case "."
 169.         antSetn = antSetn + 1
 170.         antTegn = antTegn + 1
 171.     Case "?"
 172.         antSetn = antSetn + 1
 173.         antTegn = antTegn + 1
 174.     Case Else
 175.         antTegn = antTegn + 1
 176.     End Select
 177. Next i
 178. resultat = "Antall tegn: " & antTegn & vbCrLf & _
 179. "Antall ord: " & antOrd & vbCrLf & _
 180. "Antall setninger: " & antSetn & vbCrLf
 181.  
 182. MsgBox (resultat)
 183. End Sub
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×