olgierd

ASK_ZAD9(UNIA a.bits.c = a.bits.a; a.bits.b = a.bits.a;)

Dec 10th, 2018
104
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Zadanie 9: Napisz kod w asemblerze odpowiadający poniższemu fragmentowi kodu w C.
 2. // UNIA UNIA
 3. typedef union {
 4.         unsigned char  BYTE;
 5.         struct {
 6.             unsigned char a : 2;
 7.             unsigned char b : 3;
 8.             unsigned char c : 3;
 9.             unsigned char d : 1;
 10.         }bits;
 11.     }un_X;
 12.  
 13.     un_X x;
 14.     x.BYTE = 0xAF; // 175(dec)
 15.     ///UNIE
 16.     //x.bits.c = x.bits.a
 17.     //x.bits.b = x.bits.a
 18.     bitset<8> wynik(x.BYTE);
 19.     cout << wynik<<endl;
 20.     unsigned char wynik2;
 21.     _asm {
 22.  
 23.         mov al, x.BYTE // przypisuje cala sekwencje do al
 24.         and al,3 // uzyskuje ostatnie 3 bity z al
 25.         mov bl,al // przypisuje ostatnie bity z al do bl
 26.         shl bl,5 // przesuwam w lewo o 5 miejsc
 27.         mov cl,al //przypisuje ostatnie 3 bity z al do cl
 28.         shl cl,2 //
 29.         or al,bl
 30.         or al,cl
 31.         mov wynik2,al
 32.     }
 33.     bitset<8> eldo(wynik2);
 34.     cout << eldo<< endl;
 35.    
 36.    
 37.     printf("BYTE: %d\n x.bits.a: %d\n x.bits.b: %d\n x.bits.c: %d\n", x.BYTE, x.bits.a, x.bits.b, x.bits.c);
RAW Paste Data