marcbyte

zvalidacio_preus

Sep 23rd, 2020
1,232
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. *&---------------------------------------------------------------------*
 2. *&  Include           ZVALIDACIO_PREUS_F01
 3. *&---------------------------------------------------------------------*
 4.  
 5. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.                          " Abans de la pantalla de petició de límits
 6.  
 7.   LOOP AT s_data.
 8.     CONCATENATE sy-datum(4) '0101' INTO zdatini.    " Concatenem 0101+any a la variable que hem definit
 9.     s_data-low = zdatini.                           " per  agregarli al primer valor DATA de la capçalera, que serà el valor per defecte
 10.     MODIFY s_data.
 11.   ENDLOOP.
 12.  
 13.  
 14. ** FUNCIONS
 15. FORM inicialitzar.
 16.  
 17.   repid   = sy-repid.
 18.   CREATE OBJECT gui.
 19.  
 20. ENDFORM.                    "inicialitzar
 21. *&---------------------------------------------------------------------*
 22. *&      Form  SELECCIO
 23. *&---------------------------------------------------------------------*
 24. *       text
 25. *----------------------------------------------------------------------*
 26. *  -->  p1        text
 27. *  <--  p2        text
 28. *----------------------------------------------------------------------*
 29.  
 30.  
 31. FORM seleccio .
 32.  
 33. ** Introducció dades del SAP a taula_sap > it_sap
 34.  
 35.   SELECT  vbrk~vbeln vbrk~fkdat vbrk~spart vbrk~bukrs vbrk~vkorg vbrk~xblnr
 36.             vbrp~vbeln vbrp~matnr vbrp~fkimg vbrp~netwr
 37.             vbrp~kzwi1 vbrp~kzwi5 vbrp~kzwi6 vbrp~posnr vbrp~arktx
 38.             vbrk~kunrg vbrk~xblnr vbrp~mwsbp
 39.           INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_sap
 40.             FROM vbrk AS vbrk INNER JOIN vbrp AS vbrp
 41.               ON vbrk~vbeln = vbrp~vbeln
 42.             WHERE vbrk~vbeln IN s_vbeln   AND
 43.                   vbrk~kunrg IN s_kunrg   AND
 44.                   vbrp~matnr IN s_matnr   AND
 45.                   vbrk~fkdat IN s_data    AND
 46.                   vbrk~vkorg IN s_vkorg."   AND
 47.   "vbrk~spart IN s_spart.
 48.  
 49.   codalm = s_vkorg+3(4).
 50.  
 51. ** Introducció dades de CMZ a taula_cmz > it_cmz
 52.  
 53.   DATA con_name LIKE dbcon-con_name.
 54.  
 55.   CLEAR wa_sap.
 56.  
 57.   IF sy-sysid = 'FEP'.
 58.     con_name = 'CMZ'.
 59.   ELSE.
 60.     con_name = 'CMZTEST'.
 61.   ENDIF.
 62.  
 63. * Tractament de les dates per poder comparar-les amb CMZ
 64.   CONCATENATE s_data-low+6(2) '/' s_data-low+4(2) '/' s_data-low(4) INTO z_desde.
 65.   CONCATENATE s_data-high+6(2) '/' s_data-high+4(2) '/' s_data-high(4) INTO z_hasta.
 66.  
 67.   EXEC SQL.
 68.     connect to :con_name
 69.   ENDEXEC.
 70.  
 71. ** Select a la db de CMZ per imputar pre cada iteració del loop les dades de cada referència a la seva línia
 72.  
 73.   EXEC SQL.
 74.  
 75.     OPEN dbcur for
 76.  
 77.     SELECT C.COD_ALBARAN, P.LINEA, P.CODART, P.CANTIDAD, P.DESCUENTO, P.PRECIO, P.PRECIO_TOTAL, P.IMPORTE, P.IMPORTE_TOTAL, C.ID_TIPO_DOCUMENTO
 78.     FROM [cmz].[D_CLIE_ALBARANES_CAB_TBL] AS C
 79.     INNER JOIN [cmz].[D_CLIE_ALBARANES_DET_TBL] AS P ON C.ID_CLIE_ALBARAN = P.ID_CLIE_ALBARAN
 80.     WHERE (P.FECHA BETWEEN :z_desde AND :z_hasta) AND (C.CODALM = :codalm)
 81.  
 82.   ENDEXEC.
 83.  
 84.   DO.
 85.  
 86.     EXEC SQL.
 87.       FETCH NEXT dbcur INTO     :wa_cmz-codalb,
 88.                                 :wa_cmz-linia,
 89.                                 :wa_cmz-codart,
 90.                                 :wa_cmz-cantid,
 91.                                 :wa_cmz-desc,
 92.                                 :wa_cmz-precio,
 93.                                 :wa_cmz-precio_total,
 94.                                 :wa_cmz-importe,
 95.                                 :wa_cmz-importe_total,
 96.                                 :wa_cmz-tipo_documento
 97.     ENDEXEC.
 98.  
 99.     IF sy-subrc <> 0.
 100.       EXIT.
 101.     ELSE.
 102.       APPEND wa_cmz TO it_cmz.
 103.     ENDIF.
 104.  
 105.   ENDDO.
 106.  
 107.   EXEC SQL.
 108.     CLOSE dbcur
 109.   ENDEXEC.
 110.  
 111.   LOOP AT it_cmz INTO wa_cmz.
 112.     IF wa_cmz-importe_total = 0.
 113.       DELETE it_cmz.
 114.     ENDIF.
 115.   ENDLOOP.
 116.  
 117.   LOOP AT it_sap INTO wa_sap.
 118.  
 119.     IF wa_sap-kunrg(4) = 'MAG-'.
 120.       DELETE it_sap.
 121.       CONTINUE.
 122.     ENDIF.
 123.  
 124.     wa_sap-tipo_documento = wa_sap-xblnr+2(1). " Linea
 125.  
 126.     tiquet = wa_sap-xblnr+9(7).
 127.     anycreacio = wa_sap-fkdat+0(4).
 128.  
 129.     CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT' " Funció per omplir de 0 una variable en funció de la longitud del camp
 130.       EXPORTING
 131.         input  = tiquet
 132.       IMPORTING
 133.         output = tiquet.
 134.  
 135.     CONCATENATE anycreacio '/' wa_sap-vkorg wa_sap-xblnr+7(2) '/' tiquet INTO wa_sap-codalb. " Creació del núm del tiquet per poder
 136.  
 137.     "CLEAR posicio.
 138.     CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'
 139.       EXPORTING
 140.         input  = wa_sap-posnr
 141.       IMPORTING
 142.         output = posicio.
 143.  
 144.     CLEAR wa_cmz.
 145.  
 146.     READ TABLE it_cmz INTO wa_cmz
 147.     WITH KEY codalb = wa_sap-codalb
 148.              tipo_documento = wa_sap-tipo_documento
 149.              linia = posicio.
 150.  
 151.     IF sy-subrc = 0.
 152.       wa_sap-importe_total = wa_cmz-importe_total.
 153.       wa_sap-importe = wa_cmz-importe.
 154.       wa_sap-precio = wa_cmz-precio.
 155.       wa_sap-precio_total = wa_cmz-precio_total.
 156.       wa_sap-desc = wa_cmz-desc.
 157.       wa_sap-cantid = wa_cmz-cantid.
 158.     ENDIF.
 159.  
 160.     IF ( wa_sap-kzwi5 < 0 AND wa_sap-importe_total > 0 ) AND wa_sap-kzwi5 * -1 <> wa_sap-importe_total.
 161.       MODIFY it_sap FROM wa_sap.
 162.     ELSEIF ( wa_sap-importe_total < 0 AND wa_sap-kzwi5 > 0 ) AND wa_sap-importe_total * -1 <> wa_sap-kzwi5.
 163.       MODIFY it_sap FROM wa_sap.
 164.     ELSEIF ( wa_sap-importe_total < 0 AND wa_sap-importe_total < 0 ) AND wa_sap-importe_total <> wa_sap-kzwi5.
 165.       MODIFY it_sap FROM wa_sap.
 166.     ELSEIF ( wa_sap-kzwi5 > 0 AND wa_sap-importe_total > 0 ) AND wa_sap-kzwi5 <> wa_sap-importe_total.
 167.       MODIFY it_sap FROM wa_sap.
 168.     ELSEIF wa_sap-kzwi5 = wa_sap-importe_total OR ( wa_sap-linia <> '3' OR wa_sap-linia <> '1' )." OR wa_sap-kunrg+6(4) CS '1234'.
 169.       DELETE it_sap.
 170.     ENDIF.
 171.  
 172.   ENDLOOP.
 173.  
 174. ENDFORM.                    " SELECCIO
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×