marcbyte

zvalidacio_preus

Sep 23rd, 2020
727
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. *&---------------------------------------------------------------------*
 2. *&  Include           ZVALIDACIO_PREUS_F01
 3. *&---------------------------------------------------------------------*
 4.  
 5. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.                          " Abans de la pantalla de petició de límits
 6.  
 7.   LOOP AT s_data.
 8.     CONCATENATE sy-datum(4) '0101' INTO zdatini.    " Concatenem 0101+any a la variable que hem definit
 9.     s_data-low = zdatini.                           " per  agregarli al primer valor DATA de la capçalera, que serà el valor per defecte
 10.     MODIFY s_data.
 11.   ENDLOOP.
 12.  
 13.  
 14. ** FUNCIONS
 15. FORM inicialitzar.
 16.  
 17.   repid   = sy-repid.
 18.   CREATE OBJECT gui.
 19.  
 20. ENDFORM.                    "inicialitzar
 21. *&---------------------------------------------------------------------*
 22. *&      Form  SELECCIO
 23. *&---------------------------------------------------------------------*
 24. *       text
 25. *----------------------------------------------------------------------*
 26. *  -->  p1        text
 27. *  <--  p2        text
 28. *----------------------------------------------------------------------*
 29.  
 30.  
 31. FORM seleccio .
 32.  
 33. ** Introducció dades del SAP a taula_sap > it_sap
 34.  
 35.   SELECT  vbrk~vbeln vbrk~fkdat vbrk~spart vbrk~bukrs vbrk~vkorg vbrk~xblnr
 36.             vbrp~vbeln vbrp~matnr vbrp~fkimg vbrp~netwr
 37.             vbrp~kzwi1 vbrp~kzwi5 vbrp~kzwi6 vbrp~posnr vbrp~arktx
 38.             vbrk~kunrg vbrk~xblnr vbrp~mwsbp
 39.           INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_sap
 40.             FROM vbrk AS vbrk INNER JOIN vbrp AS vbrp
 41.               ON vbrk~vbeln = vbrp~vbeln
 42.             WHERE vbrk~vbeln IN s_vbeln   AND
 43.                   vbrk~kunrg IN s_kunrg   AND
 44.                   vbrp~matnr IN s_matnr   AND
 45.                   vbrk~fkdat IN s_data    AND
 46.                   vbrk~vkorg IN s_vkorg."   AND
 47.   "vbrk~spart IN s_spart.
 48.  
 49.   codalm = s_vkorg+3(4).
 50.  
 51. ** Introducció dades de CMZ a taula_cmz > it_cmz
 52.  
 53.   DATA con_name LIKE dbcon-con_name.
 54.  
 55.   CLEAR wa_sap.
 56.  
 57.   IF sy-sysid = 'FEP'.
 58.     con_name = 'CMZ'.
 59.   ELSE.
 60.     con_name = 'CMZTEST'.
 61.   ENDIF.
 62.  
 63. * Tractament de les dates per poder comparar-les amb CMZ
 64.   CONCATENATE s_data-low+6(2) '/' s_data-low+4(2) '/' s_data-low(4) INTO z_desde.
 65.   CONCATENATE s_data-high+6(2) '/' s_data-high+4(2) '/' s_data-high(4) INTO z_hasta.
 66.  
 67.   EXEC SQL.
 68.     connect to :con_name
 69.   ENDEXEC.
 70.  
 71. ** Select a la db de CMZ per imputar pre cada iteració del loop les dades de cada referència a la seva línia
 72.  
 73.   EXEC SQL.
 74.  
 75.     OPEN dbcur for
 76.  
 77.     SELECT C.COD_ALBARAN, P.LINEA, P.CODART, P.CANTIDAD, P.DESCUENTO, P.PRECIO, P.PRECIO_TOTAL, P.IMPORTE, P.IMPORTE_TOTAL, C.ID_TIPO_DOCUMENTO
 78.     FROM [cmz].[D_CLIE_ALBARANES_CAB_TBL] AS C
 79.     INNER JOIN [cmz].[D_CLIE_ALBARANES_DET_TBL] AS P ON C.ID_CLIE_ALBARAN = P.ID_CLIE_ALBARAN
 80.     WHERE (P.FECHA BETWEEN :z_desde AND :z_hasta) AND (C.CODALM = :codalm)
 81.  
 82.   ENDEXEC.
 83.  
 84.   DO.
 85.  
 86.     EXEC SQL.
 87.       FETCH NEXT dbcur INTO     :wa_cmz-codalb,
 88.                                 :wa_cmz-linia,
 89.                                 :wa_cmz-codart,
 90.                                 :wa_cmz-cantid,
 91.                                 :wa_cmz-desc,
 92.                                 :wa_cmz-precio,
 93.                                 :wa_cmz-precio_total,
 94.                                 :wa_cmz-importe,
 95.                                 :wa_cmz-importe_total,
 96.                                 :wa_cmz-tipo_documento
 97.     ENDEXEC.
 98.  
 99.     IF sy-subrc <> 0.
 100.       EXIT.
 101.     ELSE.
 102.       APPEND wa_cmz TO it_cmz.
 103.     ENDIF.
 104.  
 105.   ENDDO.
 106.  
 107.   EXEC SQL.
 108.     CLOSE dbcur
 109.   ENDEXEC.
 110.  
 111.   LOOP AT it_cmz INTO wa_cmz.
 112.     IF wa_cmz-importe_total = 0.
 113.       DELETE it_cmz.
 114.     ENDIF.
 115.   ENDLOOP.
 116.  
 117.   LOOP AT it_sap INTO wa_sap.
 118.  
 119.     IF wa_sap-kunrg(4) = 'MAG-'.
 120.       DELETE it_sap.
 121.       CONTINUE.
 122.     ENDIF.
 123.  
 124.     wa_sap-tipo_documento = wa_sap-xblnr+2(1). " Linea
 125.  
 126.     tiquet = wa_sap-xblnr+9(7).
 127.     anycreacio = wa_sap-fkdat+0(4).
 128.  
 129.     CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT' " Funció per omplir de 0 una variable en funció de la longitud del camp
 130.       EXPORTING
 131.         input  = tiquet
 132.       IMPORTING
 133.         output = tiquet.
 134.  
 135.     CONCATENATE anycreacio '/' wa_sap-vkorg wa_sap-xblnr+7(2) '/' tiquet INTO wa_sap-codalb. " Creació del núm del tiquet per poder
 136.  
 137.     "CLEAR posicio.
 138.     CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'
 139.       EXPORTING
 140.         input  = wa_sap-posnr
 141.       IMPORTING
 142.         output = posicio.
 143.  
 144.     CLEAR wa_cmz.
 145.  
 146.     READ TABLE it_cmz INTO wa_cmz
 147.     WITH KEY codalb = wa_sap-codalb
 148.              tipo_documento = wa_sap-tipo_documento
 149.              linia = posicio.
 150.  
 151.     IF sy-subrc = 0.
 152.       wa_sap-importe_total = wa_cmz-importe_total.
 153.       wa_sap-importe = wa_cmz-importe.
 154.       wa_sap-precio = wa_cmz-precio.
 155.       wa_sap-precio_total = wa_cmz-precio_total.
 156.       wa_sap-desc = wa_cmz-desc.
 157.       wa_sap-cantid = wa_cmz-cantid.
 158.     ENDIF.
 159.  
 160.     IF ( wa_sap-kzwi5 < 0 AND wa_sap-importe_total > 0 ) AND wa_sap-kzwi5 * -1 <> wa_sap-importe_total.
 161.       MODIFY it_sap FROM wa_sap.
 162.     ELSEIF ( wa_sap-importe_total < 0 AND wa_sap-kzwi5 > 0 ) AND wa_sap-importe_total * -1 <> wa_sap-kzwi5.
 163.       MODIFY it_sap FROM wa_sap.
 164.     ELSEIF ( wa_sap-importe_total < 0 AND wa_sap-importe_total < 0 ) AND wa_sap-importe_total <> wa_sap-kzwi5.
 165.       MODIFY it_sap FROM wa_sap.
 166.     ELSEIF ( wa_sap-kzwi5 > 0 AND wa_sap-importe_total > 0 ) AND wa_sap-kzwi5 <> wa_sap-importe_total.
 167.       MODIFY it_sap FROM wa_sap.
 168.     ELSEIF wa_sap-kzwi5 = wa_sap-importe_total OR ( wa_sap-linia <> '3' OR wa_sap-linia <> '1' )." OR wa_sap-kunrg+6(4) CS '1234'.
 169.       DELETE it_sap.
 170.     ENDIF.
 171.  
 172.   ENDLOOP.
 173.  
 174. ENDFORM.                    " SELECCIO
RAW Paste Data