Advertisement
detective1711

PA.c Platform 2.0 Vietnamese

May 25th, 2011
309
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Vietnamese
 3. LocalizedName=Tiếng Việt
 4. Version=2.0
 5. ContibutedBy=detective1711-CQH
 6. LocaleID=1066
 7. LocaleWinName=LANG_VIETNAMESE
 8. LocaleCode2=vi
 9. LocaleCode3=vie
 10. LanguageCode=vi
 11. Localeglibc=vi
 12. Codepage=1258
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Đồng ý
 16. BUTTON_CANCEL=&Hủy bỏ
 17. BUTTON_REVERT=&Tái lập
 18. BUTTON_YES=&Vâng
 19. BUTTON_NO=&Không
 20. BUTTON_REMIND=&Nhắc tôi sau
 21. COLOR_PINK=Hồng
 22. COLOR_RED=Đỏ
 23. COLOR_ORANGE=Cam
 24. COLOR_YELLOW=Vàng
 25. COLOR_GREEN=Lục
 26. COLOR_BLUE=
 27. COLOR_PURPLE=Tía
 28. COLOR_VIOLET=Tím
 29. COLOR_BLACK=Đen
 30. COLOR_WHITE=Trắng
 31. COLOR_GRAY=Xám
 32. COLOR_SILVER=Bạc
 33. COLOR_BRONZE=Đồng
 34. COLOR_GOLD=Vàng kim
 35.  
 36. [FORM_MAIN]
 37. APP_MENU_RUN=&Chạy
 38. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Chạy với quyền &Quản trị
 39. APP_MENU_RENAME=Sửa &tên
 40. APP_MENU_HIDE=Ẩ&n
 41. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Chuyển &lên đỉnh
 42. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Chuyển &xuống đáy
 43. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Cho thấy Biểu tượng &khuất
 44. APP_MENU_REFRESH=Làm &tươi
 45. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Khởi động tự động
 46. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Xem trong đây
 47. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Luôn hiện tất cả ứng dụng
 48. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Hiện thể loại trong biểu diễn tất cả ứng dụng
 49. APP_MENU_ALL_APPS=Tất cả ứng dụng di động
 50. APP_MENU_BACK=Trở lại
 51. APP_MENU_CATEGORY=Thể loại
 52. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Thêm thể loại mới
 53. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Ứng dụng dễ tiếp cận
 54. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Phát triển
 55. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Giáo dục
 56. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Trò chơi
 57. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Đồ họa và Hình ảnh
 58. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Mạng máy tính
 59. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Nhạc và Phim
 60. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Văn phòng
 61. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Hệ thống
 62. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Tiện ích
 63. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Khác
 64. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE còn trống trong $DRIVETOTAL
 65. ICON_DOCUMENTS=&Tài liệu
 66. ICON_MUSIC=&Nhạc
 67. ICON_PICTURES=&Hình ảnh
 68. ICON_VIDEOS=&Phim
 69. ICON_EXPLORE=&Mở thư mục chứa
 70. ICON_BACKUP=&Sao lưu
 71. ICON_OPTIONS=&Tùy chọn
 72. ICON_HELP=&Giúp đỡ
 73. ICON_SEARCH=&Tìm kiếm
 74. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Đổi đường dẫn
 75. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Đổi biểu tượng
 76. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Kiểm tra cập nhật
 77. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Lấy thêm ứng dụng
 78. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Theo thể loại
 79. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Theo tiêu đề
 80. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Ứng dụng mới
 81. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Ứng dụng vừa cập nhật
 82. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Được dùng nhiều
 83. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Cài đặt thủ công một ứng dụng
 84. MENU_BACKUP=&Sao lưu các tập tin
 85. MENU_RESTORE=&Phục hồi từ sao lưu
 86. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Phông nhỏ
 87. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Phông lớn
 88. MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Cài ứng dụng mới
 89. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Gỡ ứng dụng
 90. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Làm tươi biểu tượng các ứng dụng
 91. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Lấy thêm ứng dụng...
 92. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Ngôn ngữ
 93. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Hiện biểu tượng PortableApps.com
 94. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Giấu biểu tượng trên màn hình
 95. MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Đ&ổi ngôn ngữ ứng dụng
 96. MENU_OPTIONS_THEME=&Giao diện
 97. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Thêm Giao diện mới
 98. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Giao diện mặc định PortableApps.com
 99. MENU_HELP_ABOUT=&Về chúng tôi
 100. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Kiểm tra &Cập nhật
 101. MENU_SEARCH_DRIVE=Tìm kiếm trong ổ đĩa &này
 102. MENU_SEARCH_COMPUTER=Tìm kiếm trong &Máy
 103. MENU_SEARCH_WEB=Tìm kiếm trên &Web
 104. MENU_TRAY_EJECT=R&út
 105. MENU_TRAY_EXIT=T&hoát
 106. DIALOG_EJECT_FAIL=Những ứng dụng di động sau vẫn đang chạy:%RUNNINGAPPS%Xin hãy tắt các ứng dụng di động trước khi rút thiết bị.
 107. INVALID_INSTALLER=Bộ cài này không có vẻ như ở trong định dạng của PortableApps.com. Ứng dụng di động có thể bị sửa đổi hoặc không hoàn toàn di động và không nên được sử dụng mà không kiểm chứng nguồn của tập tin. Bạn có muốn tiếp tục với việc cài đặt?
 108. CHECK_DRIVE=&Kiểm tra lỗi đĩa
 109. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Kiểm tra lỗi đĩa %DRIVE%...
 110. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Cảnh báo: Tự Động Chạy bị thay đổi
 111. AUTORUN_CHANGE_WARNING=Nền tảng PortableApps.com đã phát hiện rằng thiết lập tự động chạy của thiết bị đã thay đổi. Những thay đổi này có thể do virus hoặc spyware bị nhiễm hoặc do một ứng dụng thay đổi tập tin autorun.inf. Nếu bạn không làm điều này, bạn nên quét virus và spyware thiết bị này ngay.
 112. APP_MENU_FAVORITE=Ưa thích
 113.  
 114. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 115. SHOW_PLATFORM=&Hiện nền tảng PortableApps.com
 116. ALWAYS_ON_TOP=Luôn ở &Đỉnh
 117. HIDE_ICON=Ẩ&n biểu tượng này
 118.  
 119. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 120. CAPTION=Sửa tên
 121. LABEL_ORIGINAL=Tên cũ
 122. LABEL_CUSTOM=Tên mới
 123.  
 124. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 125. TITLE=Gỡ bỏ %APPNAME%?
 126. MESSAGE=WARNING: Việc gỡ bỏ sẽ xóa ứng dụng di động và tất cả thiết lập (tùy chỉnh, đính lưu, v..v..). Tài liệu hoặc tập tin lưu vào Tài liệu hoặc những thư mục khác sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng tất cả tập tin trong thư mục này sẽ bị xóa:
 127. QUESTION=Bạn có chắc là muốn gỡ bỏ %APPNAME%?
 128. FAILMESSAGE=Không thể gỡ %APPNAME%.
 129.  
 130. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 131. TITLE=Đang gỡ %APPNAME%
 132. MESSAGE=Đang gỡ %APPNAME%.  Vui lòng chờ...
 133.  
 134. [FORM_UPDATE]
 135. LABEL_UPDATE=Cập nhật
 136. LABEL_CHECK_INQUIRY=Bạn có muốn kiểm tra cập nhật mới của PortableApps.com không?
 137. LABEL_CHECKING=Đang kiểm tra cập nhật...
 138. LABEL_UP_TO_DATE=Không có cập nhật mới nào.
 139. LABEL_DOWNLOADING=Đang tải cập nhật...
 140. LABEL_UPDATED=Nền tảng PortableApps.com đã được cập nhật.
 141.  
 142. [UPDATER]
 143. INTRO_WAIT=Kiểm tra PortableApps.com với ứng dụng mới...
 144. INTRO_UPTODATE=Tất cả ứng dụng di động đều hợp thời.
 145. SELECTION_HEADING_NEW=Tải ứng dụng di động mới
 146. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Chọn những ứng dụng di dộng bạn muốn cài và nhấn %NEXT%
 147. SELECTION_HEADING_UPDATE=Cập nhật ứng dụng di động
 148. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Có bản cập nhật mới của những ứng dụng di động sau
 149. DOWNLOAD_HEADING=Đang tải và cài...
 150. DOWNLOAD_SUBHEADING=Xin chờ trong khi các ứng dụng di động được tải và cài
 151. FINISH_HEADING_NEW=Ứng dụng di động đã thêm vào
 152. FINISH_TEXT_NEW=Những ứng dụng di động mới của bạn đã cài và hiện đã có trong trình đơn PortableApps.com.
 153. FINISH_HEADING_UPDATE=Cập nhật hoàn tất.
 154. FINISH_TEXT_UPDATE=Những ứng dụng di động mới của bạn đã được cập nhật và hiện đã có trong trình đơn PortableApps.com.
 155. FINISH_HEADING_FAIL=Lỗi
 156. FINISH_TEXT_FAIL=Trình cập nhật cho PortableApps.com Updater đã không cập nhật thành công. Xin thử lại lần sau.
 157. ERROR_NOCONNECTION= Không thể kết nối với PortableApps.com để tiếp nhận các ứng dụng di động.  Xin thử lại lần sau.
 158. FIRSTRUN=Bạn có muốn nền tảng PortableApps.com Platform tự động kiểm tra cập nhật vào lúc khởi động?
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement