SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 17th, 2019 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. class Socket_Reciever {
 2.     tag = "SOCK";
 3.     class SQL_Socket {
 4.         file = "core\session";
 5.         class dataQuery {};
 6.         class insertPlayerInfo {};
 7.         class requestReceived {};
 8.         class syncData {};
 9.         class updatePartial {};
 10.         class updateRequest {};
 11.     };
 12. };
 13.  
 14. class SpyGlass {
 15.     tag = "SPY";
 16.     class Functions {
 17.         file = "SpyGlass";
 18.         class cookieJar{};
 19.         class notifyAdmins{};
 20.         class observe{};
 21.     };
 22. };
 23.  
 24. class Life_Client_Core {
 25.     tag = "life";
 26.  
 27.     class Master_Directory {
 28.         file = "core";
 29.         class initCiv {};
 30.         class initCop {};
 31.         class initMedic {};
 32.         class setupActions {};
 33.         class setupEVH {};
 34.         class survival {};
 35.         class welcomeNotification {};
 36.     };
 37.    
 38.     class Actions {
 39.         file = "core\actions";
 40.         class arrestAction {};
 41.         class buyLicense {};
 42.         class captureHideout {};
 43.         class catchFish {};
 44.         class dpFinish {};
 45.         class dropFishingNet {};
 46.         class escortAction {};
 47.         class gather {};
 48.         class getDPMission {};
 49.         class gutAnimal {};
 50.         class healHospital {};
 51.         class impoundAction {};
 52.         class mine {};
 53.         class newsBroadcast {};
 54.         class packupSpikes {};
 55.         class pickupItem {};
 56.         class pickupMoney {};
 57.         class postBail {};
 58.         class processAction {};
 59.         class pulloutAction {};
 60.         class putInCar {};
 61.         class removeContainer {};
 62.         class repairTruck {};
 63.         class restrainAction {};
 64.         class robAction {};
 65.         class searchAction {};
 66.         class searchVehAction {};
 67.         class seizePlayerAction {};
 68.         class serviceChopper {};
 69.         class stopEscorting {};
 70.         class storeVehicle {};
 71.         class surrender {};
 72.         class ticketAction {};
 73.         class unrestrain {};
 74.     };
 75.  
 76.     class Admin {
 77.         file = "core\admin";
 78.         class adminCompensate {};
 79.         class adminDebugCon {};
 80.         class adminFreeze {};
 81.         class admingetID {};
 82.         class adminGodMode {};
 83.         class adminid {};
 84.         class admininfo {};
 85.         class adminMarkers {};
 86.         class adminMenu {};
 87.         class adminQuery {};
 88.         class adminSpectate {};
 89.         class adminTeleport {};
 90.         class adminTpHere {};
 91.     };
 92.  
 93.     class Civilian {
 94.         file = "core\civilian";
 95.         class civLoadout {};
 96.         class civMarkers {};
 97.         class demoChargeTimer {};
 98.         class freezePlayer {};
 99.         class jail {};
 100.         class jailMe {};
 101.         class knockedOut {};
 102.         class knockoutAction {};
 103.         class removeLicenses {};
 104.         class robPerson {};
 105.         class robReceive {};
 106.         class tazed {};
 107.     };
 108.  
 109.     class Config {
 110.         file = "core\config";
 111.         class houseConfig {};
 112.         class itemWeight {};
 113.         class vehicleAnimate {};
 114.         class vehicleWeightCfg {};
 115.     };
 116.  
 117.     class Cop {
 118.         file = "core\cop";
 119.         class bountyReceive {};
 120.         class containerInvSearch {};
 121.         class copInteractionMenu {};
 122.         class copLights {};
 123.         class copLoadout {};
 124.         class copMarkers {};
 125.         class copSearch {};
 126.         class copSiren {};
 127.         class doorAnimate {};
 128.         class fedCamDisplay {};
 129.         class licenseCheck {};
 130.         class licensesRead {};
 131.         class questionDealer {};
 132.         class radar {};
 133.         class repairDoor {};
 134.         class restrain {};
 135.         class searchClient {};
 136.         class seizeClient {};
 137.         class sirenLights {};
 138.         class spikeStripEffect {};
 139.         class ticketGive {};
 140.         class ticketPaid {};
 141.         class ticketPay {};
 142.         class ticketPrompt {};
 143.         class vehInvSearch {};
 144.         class wantedGrab {};
 145.     };
 146.  
 147.     class Dialog_Controls {
 148.         file = "dialog\function";
 149.         class bankDeposit {};
 150.         class bankTransfer {};
 151.         class bankWithdraw {};
 152.         class displayHandler {};
 153.         class gangDeposit {};
 154.         class gangWithdraw {};
 155.         class garageLBChange {};
 156.         class impoundMenu {};
 157.         class progressBar {};
 158.         class safeFix {};
 159.         class safeInventory {};
 160.         class safeOpen {};
 161.         class safeTake {};
 162.         class sellGarage {};
 163.         class setMapPosition {};
 164.         class spawnConfirm {};
 165.         class spawnMenu {};
 166.         class spawnPointCfg {};
 167.         class spawnPointSelected {};
 168.         class unimpound {};
 169.         class vehicleGarage {};
 170.         class wireTransfer {};
 171.     };
 172.  
 173.     class Functions {
 174.         file = "core\functions";
 175.         class AAN {};
 176.         class accType {};
 177.         class actionKeyHandler {};
 178.         class animSync {};
 179.         class calWeightDiff {};
 180.         class checkMap {};
 181.         class clearVehicleAmmo {};
 182.         class dropItems {};
 183.         class escInterupt {};
 184.         class fetchCfgDetails {};
 185.         class fetchDeadGear {};
 186.         class fetchVehInfo {};
 187.         class isDamaged {};
 188.         class giveDiff {};
 189.         class handleDamage {};
 190.         class handleInv {};
 191.         class handleItem {};
 192.         class hideObj {};
 193.         class hudSetup {};
 194.         class hudUpdate {};
 195.         class inventoryClosed {};
 196.         class inventoryOpened {};
 197.         class isUIDActive {};
 198.         class keyHandler {};
 199.         class loadDeadGear {};
 200.         class loadGear {};
 201.         class moveIn {};
 202.         class nearATM {};
 203.         class nearestDoor {};
 204.         class nearUnits {};
 205.         class numberText {};
 206.         class onFired {};
 207.         class onTakeItem {};
 208.         class playerSkins {};
 209.         class playerTags {};
 210.         class postNewsBroadcast {};
 211.         class pullOutVeh {};
 212.         class pushObject {};
 213.         class receiveItem {};
 214.         class receiveMoney {};
 215.         class revealObjects {};
 216.         class robATM {};
 217.         class robstore {};
 218.         class saveGear {};
 219.         class seatbelt {};
 220.         class simDisable {};
 221.         class speaking {};
 222.         class stripDownPlayer {};
 223.         class teleport {};
 224.         class whereAmI {};
 225.     };
 226.  
 227.     class Gangs {
 228.         file = "core\gangs";
 229.         class createGang {};
 230.         class gangCreated {};
 231.         class gangDisband {};
 232.         class gangDisbanded {};
 233.         class gangInvite {};
 234.         class gangInvitePlayer {};
 235.         class gangKick {};
 236.         class gangLeave {};
 237.         class gangMenu {};
 238.         class gangNewLeader {};
 239.         class gangUpgrade {};
 240.         class initGang {};
 241.     };
 242.  
 243.     class Housing {
 244.         file = "core\housing";
 245.         class buyHouse {};
 246.         class buyHouseGarage {};
 247.         class containerMenu {};
 248.         class copBreakDoor {};
 249.         class copHouseOwner {};
 250.         class garageRefund {};
 251.         class getBuildingPositions {};
 252.         class houseMenu {};
 253.         class initHouses {};
 254.         class lightHouse {};
 255.         class lightHouseAction {};
 256.         class lockHouse {};
 257.         class lockupHouse {};
 258.         class placeContainer {};
 259.         class PlayerInBuilding {};
 260.         class raidHouse {};
 261.         class sellHouse {};
 262.         class sellHouseGarage {};
 263.     };
 264.  
 265.     class Items {
 266.         file = "core\items";
 267.         class blastingCharge {};
 268.         class boltcutter {};
 269.         class defuseKit {};
 270.         class flashbang {};
 271.         class jerrycanRefuel {};
 272.         class jerryRefuel {};
 273.         class lockpick {};
 274.         class placestorage {};
 275.         class spikeStrip {};
 276.         class storageBox {};
 277.     };
 278.  
 279.     class Medical_System {
 280.         file = "core\medical";
 281.         class deathScreen {};
 282.         class medicLights {};
 283.         class medicLoadout {};
 284.         class medicMarkers {};
 285.         class medicRequest {};
 286.         class medicSiren {};
 287.         class medicSirenLights {};
 288.         class onPlayerKilled {};
 289.         class onPlayerRespawn {};
 290.         class requestMedic {};
 291.         class respawned {};
 292.         class revived {};
 293.         class revivePlayer {};
 294.     };
 295.  
 296.     class Network {
 297.         file = "core\functions\network";
 298.         class broadcast {};
 299.         class corpse {};
 300.         class jumpFnc {};
 301.         class say3D {};
 302.         class setFuel {};
 303.         class soundDevice {};
 304.     };
 305.  
 306.     class Player_Menu {
 307.         file = "core\pmenu";
 308.         class cellphone {};
 309.         class giveItem {};
 310.         class giveMoney {};
 311.         class keyDrop {};
 312.         class keyGive {};
 313.         class keyMenu {};
 314.         class p_openMenu {};
 315.         class p_updateMenu {};
 316.         class pardon {};
 317.         class removeItem {};
 318.         class s_onChar {};
 319.         class s_onCheckedChange {};
 320.         class s_onSliderChange {};
 321.         class settingsMenu {};
 322.         class updateViewDistance {};
 323.         class useItem {};
 324.         class wantedAddP {};
 325.         class wantedInfo {};
 326.         class wantedList {};
 327.         class wantedMenu {};
 328.     };
 329.  
 330.     class Shops {
 331.         file = "core\shops";
 332.         class 3dPreviewDisplay {};
 333.         class 3dPreviewExit {};
 334.         class 3dPreviewInit {};
 335.         class atmMenu {};
 336.         class buyClothes {};
 337.         class changeClothes {};
 338.         class chopShopMenu {};
 339.         class chopShopSelection {};
 340.         class chopShopSell {};
 341.         class clothingFilter {};
 342.         class clothingMenu {};
 343.         class fuelLBchange {};
 344.         class fuelStatOpen {};
 345.         class levelCheck {};
 346.         class vehicleShopBuy {};
 347.         class vehicleShopLBChange {};
 348.         class vehicleShopMenu {};
 349.         class virt_buy {};
 350.         class virt_menu {};
 351.         class virt_sell {};
 352.         class virt_sellAll {};
 353.         class virt_update {};
 354.         class weaponShopAccs {};
 355.         class weaponShopBuySell {};
 356.         class weaponShopFilter {};
 357.         class weaponShopMags {};
 358.         class weaponShopMenu {};
 359.         class weaponShopSelection {};
 360.     };
 361.  
 362.     class Vehicle {
 363.         file = "core\vehicle";
 364.         class addVehicle2Chain {};
 365.         class colorVehicle {};
 366.         class deviceMine {};
 367.         class FuelRefuelcar {};
 368.         class fuelStore {};
 369.         class fuelSupply {};
 370.         class lockVehicle {};
 371.         class openInventory {};
 372.         class vehiclecolor3DRefresh {};
 373.         class vehicleOwners {};
 374.         class vehicleWeight {};
 375.         class vehInventory {};
 376.         class vehStoreItem {};
 377.         class vehTakeItem {};
 378.         class vInteractionMenu {};
 379.     };
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top