halexandru11

39, si cu asta basta

Dec 1st, 2020
84
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <cstring>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. // determina daca un cuvant e format doar din vocale
 8. unsigned int doar_vocale(char s[]) {
 9.     unsigned int n = strlen(s);
 10.     for(int i = 0; i < n; ++i) {
 11.         // daca litera curenta nu e vocala returnez 0
 12.         if(!strchr("aeoiu", s[i])) {
 13.             return 0;
 14.         }
 15.     }
 16.     // daca am ajuns aici inseamna ca sirul este format doar din vocaleS
 17.     return 1;
 18. }
 19.  
 20. int main() {
 21.     ifstream fin("date.in");
 22.     unsigned int n;
 23.     fin >> n;
 24.  
 25.     char s[101][31];
 26.     for(int i = 0; i < n; ++i) {
 27.         fin >> s[i];
 28.     }
 29.  
 30.     // 0 - nu s-a gasit nici un cuvant format doar din vocale
 31.     // 1 - s-a gadit cel putin un cuvat format doar din vocale
 32.     unsigned int ok = 0;
 33.     // verific fiecare cuvant daca este format doar din vocale
 34.     // daca da: il afisez si pun ok = 1
 35.     for(int i = 0; i < n; ++i) {
 36.         if(doar_vocale(s[i])) {
 37.             cout << s[i] << " ";
 38.             ok = 1;
 39.         }
 40.     }
 41.  
 42.     // ok == 0
 43.     if(!ok) {
 44.         cout << "Nu exista";
 45.     }
 46. }
 47.  
RAW Paste Data Copied