Guest User

Untitled

a guest
Aug 14th, 2019
100
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <template>
 2. <!-- Menu -->
 3. <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-azul">
 4. <a class="navbar-brand mr-auto mr-lg-0" href="javascript:void(0)">
 5. <div class="media">
 6. <img
 7. class="px-2 logo d-inline-block align-top"
 8. src="@/assets/img/brand.png"
 9. alt="Compliance"
 10. />
 11. </div>
 12. </a>
 13. <button class="navbar-toggler js-sidebar-toggler" aria-label="Toggle Sidebar">
 14. <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 15. </button>
 16. <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarsExampleDefault" data-set="bs">
 17. <ul class="navbar-nav mr-auto" style="line-height: 2.9em">
 18. <li class="nav-item">
 19. <router-link tag="li" v-bind:="{ name: 'dashboard' }" exact>
 20. <a class="nav-link text-uppercase" href="javascript:void(0)">
 21. Dashboard
 22. <span class="sr-only">(current)</span>
 23. </a>
 24. </router-link>
 25. </li>
 26. <li class="nav-item dropdown active">
 27. <a
 28. class="nav-link text-uppercase trn"
 29. data-toggle="dropdown"
 30. href="javascript:void(0)"
 31. role="button"
 32. aria-haspopup="true"
 33. aria-expanded="false"
 34. >Mensageria</a>
 35. <div class="dropdown-menu">
 36. <router-link class="dropdown-item trn" v-bind:="{ name: 'cteList'}" exact>
 37. <a class="nav-link">
 38. CT-e
 39. <span class="sr-only">(current)</span>
 40. </a>
 41. </router-link>
 42.  
 43. <router-link class="dropdown-item trn" v-bind:="{ name: 'nfeList'}" exact>
 44. <a class="nav-link">
 45. NF-e
 46. <span class="sr-only">(current)</span>
 47. </a>
 48. </router-link>
 49.  
 50. <router-link class="dropdown-item trn" v-bind:="{ name: 'nfseList'}" exact>
 51. <a class="nav-link">
 52. NFS-e
 53. <span class="sr-only">(current)</span>
 54. </a>
 55. </router-link>
 56. </div>
 57. </li>
 58. <li class="nav-item dropdown">
 59. <a
 60. class="nav-link text-uppercase trn"
 61. data-toggle="dropdown"
 62. href="javascript:void(0)"
 63. role="button"
 64. aria-haspopup="true"
 65. aria-expanded="false"
 66. >Obrigações</a>
 67. <div class="dropdown-menu">
 68. <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Documentos Fiscais</div>
 69. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Entrada</a>
 70. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Saída</a>
 71. <div class="dropdown-divider"></div>
 72. <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Municipais</div>
 73. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">ISS</a>
 74. <div class="dropdown-divider"></div>
 75. <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Estaduais</div>
 76. <div class="dropdown-submenu">
 77. <a
 78. class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 79. href="javascript:void(0)"
 80. role="button"
 81. >ICMS/IPI</a>
 82. <div class="dropdown-menu" role="menu">
 83. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)" role="menuitem">?</a>
 84. </div>
 85. </div>
 86. <div class="dropdown-submenu">
 87. <a
 88. class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 89. href="javascript:void(0)"
 90. role="button"
 91. >SINTEGRA</a>
 92. <div class="dropdown-menu" role="menu">
 93. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)" role="menuitem">?</a>
 94. </div>
 95. </div>
 96. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">GIA ST</a>
 97. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Livros Fiscais</a>
 98. <div class="dropdown-submenu">
 99. <a
 100. class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 101. href="javascript:void(0)"
 102. role="button"
 103. >DECLAN</a>
 104. <div class="dropdown-menu" role="menu">
 105. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)" role="menuitem">?</a>
 106. </div>
 107. </div>
 108. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">FCI</a>
 109. <div class="dropdown-divider"></div>
 110. <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Federais</div>
 111. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">PIS/COFINS</a>
 112. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">DIRF</a>
 113. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">ECF</a>
 114. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Impostos Retidos</a>
 115. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">DCTF</a>
 116. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">DIMOB</a>
 117. <div class="dropdown-submenu">
 118. <a
 119. class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 120. href="javascript:void(0)"
 121. role="button"
 122. >REINF</a>
 123. <div class="dropdown-menu" role="menu">
 124. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)" role="menuitem">?</a>
 125. </div>
 126. </div>
 127. </div>
 128. </li>
 129. <li class="nav-item dropdown">
 130. <a
 131. class="nav-link text-uppercase trn"
 132. data-toggle="dropdown"
 133. href="javascript:void(0)"
 134. role="button"
 135. aria-haspopup="true"
 136. aria-expanded="false"
 137. >Relatórios</a>
 138. <div class="dropdown-menu">
 139. <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Impostos</div>
 140. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Resumo de Impostos</a>
 141. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Por Tipo de Operação</a>
 142. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Comparativo de Impostos</a>
 143. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Impostos Retidos de Terceiros</a>
 144. <div class="dropdown-divider"></div>
 145. <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Auxiliares</div>
 146. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Resumo de Documentos Fiscais</a>
 147. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Diferencial de Alíquotas - DIFAL</a>
 148. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Mapa Resumo de ECF</a>
 149. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Resumo de Reduções Z</a>
 150. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Informações de Documentos Fiscais</a>
 151. </div>
 152. </li>
 153. <li class="nav-item dropdown">
 154. <a
 155. class="nav-link text-uppercase trn"
 156. data-toggle="dropdown"
 157. href="javascript:void(0)"
 158. role="button"
 159. aria-haspopup="true"
 160. aria-expanded="false"
 161. >Ferramentas</a>
 162. <div class="dropdown-menu">
 163. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Calculadora</a>
 164. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Calendário Fiscal</a>
 165. <a
 166. class="dropdown-item trn"
 167. href="javascript:void(0)"
 168. >Controle de Saida de NF-e na Portaria</a>
 169. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Conversão de documentos</a>
 170. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Guias</a>
 171. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Impressão Carton</a>
 172. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Patrimônio</a>
 173. </div>
 174. </li>
 175. <li class="nav-item dropdown">
 176. <a
 177. class="nav-link text-uppercase trn"
 178. data-toggle="dropdown"
 179. href="javascript:void(0)"
 180. role="button"
 181. aria-haspopup="true"
 182. aria-expanded="false"
 183. >Integrações</a>
 184. <div class="dropdown-menu">
 185. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Monitoramento Webservice</a>
 186. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Agendamento de Integração</a>
 187. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Desprocessar Integração</a>
 188. <div class="dropdown-submenu">
 189. <a
 190. class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 191. href="javascript:void(0)"
 192. role="button"
 193. >Controle de Integração</a>
 194. <div class="dropdown-menu" role="menu">
 195. <a
 196. class="dropdown-item trn"
 197. href="javascript:void(0)"
 198. role="menuitem"
 199. >Histórico de integração</a>
 200. <a
 201. class="dropdown-item trn"
 202. href="javascript:void(0)"
 203. role="menuitem"
 204. >Pendência de integração</a>
 205. </div>
 206. </div>
 207. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Parâmetros de Integração</a>
 208. <div class="dropdown-divider"></div>
 209. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Importação arquivo texto CSF</a>
 210. <a
 211. class="dropdown-item trn"
 212. href="javascript:void(0)"
 213. >Controle de integração em diretórios</a>
 214. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Rotinas Programáveis</a>
 215. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Fechamento Fiscal</a>
 216. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Integração EDI</a>
 217. <a class="dropdown-item" href="javascript:void(0)">Upload XML</a>
 218. </div>
 219. </li>
 220. </ul>
 221.  
 222. <ul class="navbar-nav">
 223. <li class="nav-item dropdown">
 224. <button
 225. class="btn btn-lg white btn-pure"
 226. type="button"
 227. data-toggle="dropdown"
 228. aria-haspopup="true"
 229. aria-expanded="false"
 230. style="line-height: 35px"
 231. >
 232. <i class="fas fa-globe"></i>
 233. </button>
 234. <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" id="dropdown-idiomas">
 235. <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Idioma</div>
 236. <a class="dropdown-item translate font-weight-normal" id="br" href="javascript:void(0)">
 237. <i class="flag-icon flag-icon-br mr-2"></i>Português
 238. </a>
 239. <a class="dropdown-item translate" id="en" href="javascript:void(0)">
 240. <div class="flag-icon flag-icon-us mr-2"></div>Inglês
 241. </a>
 242. <a class="dropdown-item translate" id="es" href="javascript:void(0)">
 243. <div class="flag-icon flag-icon-es mr-2"></div>Espanhol
 244. </a>
 245. </div>
 246. </li>
 247. </ul>
 248. <ul
 249. class="list-group list-group-full d-flex"
 250. id="box_empresa"
 251. style="height: 4.1em; border-left: 1px solid rgba(255,255,255,0.20);"
 252. >
 253. <li class="list-group-item py-0 bg-transparent c-pointer text-white mt-1">
 254. <div
 255. class="media d-flex align-items-center dropdown"
 256. data-toggle="dropdown"
 257. id="dropdownEmpresa"
 258. >
 259. <div class="mr-2">
 260. <i
 261. class="fas fa-building fa-2x position-relative"
 262. style="top: 2px; line-height: unset"
 263. ></i>
 264. </div>
 265. <div class="media-body">
 266. <div
 267. class="titulo"
 268. id="titulo_empresa"
 269. style="line-height: 15px"
 270. >CNPJ: 00.900.441/0001-10</div>
 271. <span
 272. class="d-block"
 273. id="nome_empresa"
 274. style="line-height: 15px"
 275. >VM Internacional do Brasil LTDA - SP</span>
 276. </div>
 277. </div>
 278. <ul
 279. id="dropdownMenuEmpresa"
 280. class="dropdown-menu dropdown-menu-right mt-2"
 281. role="menu"
 282. aria-labelledby="dropdownEmpresa"
 283. >
 284. <li
 285. role="presentation"
 286. data-selected="true"
 287. data-cnpj="12.836.528/0001-52"
 288. data-razaosocial="Master Internacional do Brasil LTDA"
 289. >
 290. <a
 291. class="dropdown-item mr-0 py-1 px-2"
 292. href="javascript:void(0)"
 293. >CNPJ: 12.836.528/0001-52 - Master Internacional do Brasil LTDA</a>
 294. </li>
 295. <li
 296. role="presentation"
 297. data-cnpj="00.900.441/0001-40"
 298. data-razaosocial="VM Internacional do Brasil LTDA - SP"
 299. >
 300. <a
 301. class="dropdown-item mr-0 py-1 px-2"
 302. href="javascript:void(0)"
 303. >CNPJ: 00.900.441/0001-40 - VM Internacional do Brasil LTDA - SP</a>
 304. </li>
 305. </ul>
 306. </li>
 307. </ul>
 308. <ul class="navbar-nav" style="height: 4.1em; border-left: 1px solid rgba(255,255,255,0.20)">
 309. <li class="nav-item dropdown">
 310. <button
 311. class="btn btn-lg white btn-pure"
 312. type="button"
 313. data-toggle="dropdown"
 314. aria-haspopup="true"
 315. aria-expanded="false"
 316. style="line-height: 35px"
 317. >
 318. <i class="fas fa-signal"></i>
 319. </button>
 320. <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
 321. <div class="dropdown-header" role="presentation">Status</div>
 322. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">
 323. <i class="status ativo"></i>SEFAZ NF-e
 324. </a>
 325. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">
 326. <i class="status ativo"></i>SEFAZ CT-e
 327. </a>
 328. </div>
 329. </li>
 330. <li class="nav-item dropdown">
 331. <button
 332. class="btn btn-lg white btn-pure"
 333. type="button"
 334. data-toggle="dropdown"
 335. aria-haspopup="true"
 336. aria-expanded="false"
 337. style="line-height: 35px"
 338. >
 339. <i class="fas fa-cog"></i>
 340. </button>
 341. <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
 342. <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Conta</div>
 343. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Empresas</a>
 344. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Usuários</a>
 345. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Impressoras</a>
 346. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Notificações</a>
 347. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Sistema de Origem</a>
 348. <div class="dropdown-divider"></div>
 349. <div>
 350. <router-link tag="li" v-bind:="{ name: 'cadastro'}" exact>
 351. <a class="nav-link text-left">
 352. Cadastros
 353. <span class="sr-only">(current)</span>
 354. </a>
 355. </router-link>
 356. </div>
 357. <div class="dropdown-submenu dropdown-menu-left">
 358. <a
 359. class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 360. href="javascript:void(0)"
 361. role="button"
 362. >Geral</a>
 363. <div class="dropdown-menu" role="menu">
 364. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Empresas</a>
 365. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Usuários</a>
 366. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Impressoras</a>
 367. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Notificações</a>
 368. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Sistema de Origem</a>
 369. </div>
 370. </div>
 371. <div class="dropdown-submenu dropdown-menu-left">
 372. <a
 373. class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 374. href="javascript:void(0)"
 375. role="button"
 376. >Contábeis</a>
 377. <div class="dropdown-menu" role="menu">
 378. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Parametros</a>
 379. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Baixa de E-mails</a>
 380. </div>
 381. </div>
 382. <div class="dropdown-submenu dropdown-menu-left">
 383. <a
 384. class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 385. href="javascript:void(0)"
 386. role="button"
 387. >Produtos</a>
 388. <div class="dropdown-menu" role="menu">
 389. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Parametros</a>
 390. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Baixa de E-mails</a>
 391. </div>
 392. </div>
 393. <div class="dropdown-submenu dropdown-menu-left">
 394. <a
 395. class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 396. href="javascript:void(0)"
 397. role="button"
 398. >Serviços</a>
 399. <div class="dropdown-menu" role="menu">
 400. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Parametros</a>
 401. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Baixa de E-mails</a>
 402. </div>
 403. </div>
 404. <div class="dropdown-divider"></div>
 405. <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Configurações</div>
 406. <a class="dropdown-item" href="javascript:void(0)">Proxy</a>
 407. <a class="dropdown-item" href="javascript:void(0)">Timer Config</a>
 408. <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Parametros Globais</a>
 409. </div>
 410. </li>
 411. <li class="nav-item dropdown">
 412. <button
 413. class="btn btn-lg white btn-pure"
 414. type="button"
 415. data-toggle="dropdown"
 416. aria-haspopup="true"
 417. aria-expanded="false"
 418. style="line-height: 35px"
 419. >
 420. <i class="fas fa-user-circle"></i>
 421. </button>
 422. <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
 423. <ul class="list-group list-group-full">
 424. <li class="list-group-item">
 425. <div class="media">
 426. <div class="mr-2">
 427. <a class="avatar avatar-online" href="javascript:void(0)">
 428. <img class="img-fluid" src="@/assets/img/avatar-2.png" alt="Carlos Frattini" />
 429. <i></i>
 430. </a>
 431. </div>
 432. <div class="media-body">
 433. <div class="titulo">Carlos Frattini</div>
 434. <span class="d-block">carlos.frattini@compliancefiscal.com.br</span>
 435. <div class="d-flex">
 436. <span class="link text-primary mr-1 trn">Editar Perfil</span>
 437. <span class="mr-1">|</span>
 438. <a
 439. class="f-12 text-decoration-none font-weight-light trn"
 440. style="display: inline-block;line-height: 1.6em;"
 441. href="../login.html"
 442. >Sair</a>
 443. </div>
 444. </div>
 445. </div>
 446. </li>
 447. </ul>
 448. </div>
 449. </li>
 450. </ul>
 451. </div>
 452. </nav>
 453. <!-- Fim Menu-->
 454. </template>
 455.  
 456. <script>
 457. export default {
 458. name: "AppMenu"
 459. };
 460. </script>
 461.  
 462. <style scope>
 463. </style>
RAW Paste Data