SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 14th, 2019 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <template>
 2.   <!-- Menu -->
 3.   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-azul">
 4.     <a class="navbar-brand mr-auto mr-lg-0" href="javascript:void(0)">
 5.       <div class="media">
 6.         <img
 7.           class="px-2 logo d-inline-block align-top"
 8.           src="@/assets/img/brand.png"
 9.           alt="Compliance"
 10.         />
 11.       </div>
 12.     </a>
 13.     <button class="navbar-toggler js-sidebar-toggler" aria-label="Toggle Sidebar">
 14.       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 15.     </button>
 16.     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarsExampleDefault" data-set="bs">
 17.       <ul class="navbar-nav mr-auto" style="line-height: 2.9em">
 18.         <li class="nav-item">
 19.           <router-link tag="li" v-bind:="{ name: 'dashboard' }" exact>
 20.             <a class="nav-link text-uppercase" href="javascript:void(0)">
 21.               Dashboard
 22.               <span class="sr-only">(current)</span>
 23.             </a>
 24.           </router-link>
 25.         </li>
 26.         <li class="nav-item dropdown active">
 27.           <a
 28.             class="nav-link text-uppercase trn"
 29.             data-toggle="dropdown"
 30.             href="javascript:void(0)"
 31.             role="button"
 32.             aria-haspopup="true"
 33.             aria-expanded="false"
 34.           >Mensageria</a>
 35.           <div class="dropdown-menu">
 36.             <router-link class="dropdown-item trn" v-bind:="{ name: 'cteList'}" exact>
 37.               <a class="nav-link">
 38.                 CT-e
 39.                 <span class="sr-only">(current)</span>
 40.               </a>
 41.             </router-link>
 42.  
 43.             <router-link class="dropdown-item trn" v-bind:="{ name: 'nfeList'}" exact>
 44.               <a class="nav-link">
 45.                 NF-e
 46.                 <span class="sr-only">(current)</span>
 47.               </a>
 48.             </router-link>
 49.  
 50.             <router-link class="dropdown-item trn" v-bind:="{ name: 'nfseList'}" exact>
 51.               <a class="nav-link">
 52.                 NFS-e
 53.                 <span class="sr-only">(current)</span>
 54.               </a>
 55.             </router-link>
 56.           </div>
 57.         </li>
 58.         <li class="nav-item dropdown">
 59.           <a
 60.             class="nav-link text-uppercase trn"
 61.             data-toggle="dropdown"
 62.             href="javascript:void(0)"
 63.             role="button"
 64.             aria-haspopup="true"
 65.             aria-expanded="false"
 66.           >Obrigações</a>
 67.           <div class="dropdown-menu">
 68.             <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Documentos Fiscais</div>
 69.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Entrada</a>
 70.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Saída</a>
 71.             <div class="dropdown-divider"></div>
 72.             <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Municipais</div>
 73.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">ISS</a>
 74.             <div class="dropdown-divider"></div>
 75.             <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Estaduais</div>
 76.             <div class="dropdown-submenu">
 77.               <a
 78.                 class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 79.                 href="javascript:void(0)"
 80.                 role="button"
 81.               >ICMS/IPI</a>
 82.               <div class="dropdown-menu" role="menu">
 83.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)" role="menuitem">?</a>
 84.               </div>
 85.             </div>
 86.             <div class="dropdown-submenu">
 87.               <a
 88.                 class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 89.                 href="javascript:void(0)"
 90.                 role="button"
 91.               >SINTEGRA</a>
 92.               <div class="dropdown-menu" role="menu">
 93.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)" role="menuitem">?</a>
 94.               </div>
 95.             </div>
 96.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">GIA ST</a>
 97.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Livros Fiscais</a>
 98.             <div class="dropdown-submenu">
 99.               <a
 100.                 class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 101.                 href="javascript:void(0)"
 102.                 role="button"
 103.               >DECLAN</a>
 104.               <div class="dropdown-menu" role="menu">
 105.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)" role="menuitem">?</a>
 106.               </div>
 107.             </div>
 108.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">FCI</a>
 109.             <div class="dropdown-divider"></div>
 110.             <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Federais</div>
 111.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">PIS/COFINS</a>
 112.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">DIRF</a>
 113.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">ECF</a>
 114.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Impostos Retidos</a>
 115.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">DCTF</a>
 116.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">DIMOB</a>
 117.             <div class="dropdown-submenu">
 118.               <a
 119.                 class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 120.                 href="javascript:void(0)"
 121.                 role="button"
 122.               >REINF</a>
 123.               <div class="dropdown-menu" role="menu">
 124.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)" role="menuitem">?</a>
 125.               </div>
 126.             </div>
 127.           </div>
 128.         </li>
 129.         <li class="nav-item dropdown">
 130.           <a
 131.             class="nav-link text-uppercase trn"
 132.             data-toggle="dropdown"
 133.             href="javascript:void(0)"
 134.             role="button"
 135.             aria-haspopup="true"
 136.             aria-expanded="false"
 137.           >Relatórios</a>
 138.           <div class="dropdown-menu">
 139.             <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Impostos</div>
 140.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Resumo de Impostos</a>
 141.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Por Tipo de Operação</a>
 142.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Comparativo de Impostos</a>
 143.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Impostos Retidos de Terceiros</a>
 144.             <div class="dropdown-divider"></div>
 145.             <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Auxiliares</div>
 146.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Resumo de Documentos Fiscais</a>
 147.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Diferencial de Alíquotas - DIFAL</a>
 148.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Mapa Resumo de ECF</a>
 149.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Resumo de Reduções Z</a>
 150.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Informações de Documentos Fiscais</a>
 151.           </div>
 152.         </li>
 153.         <li class="nav-item dropdown">
 154.           <a
 155.             class="nav-link text-uppercase trn"
 156.             data-toggle="dropdown"
 157.             href="javascript:void(0)"
 158.             role="button"
 159.             aria-haspopup="true"
 160.             aria-expanded="false"
 161.           >Ferramentas</a>
 162.           <div class="dropdown-menu">
 163.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Calculadora</a>
 164.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Calendário Fiscal</a>
 165.             <a
 166.               class="dropdown-item trn"
 167.               href="javascript:void(0)"
 168.             >Controle de Saida de NF-e na Portaria</a>
 169.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Conversão de documentos</a>
 170.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Guias</a>
 171.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Impressão Carton</a>
 172.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Patrimônio</a>
 173.           </div>
 174.         </li>
 175.         <li class="nav-item dropdown">
 176.           <a
 177.             class="nav-link text-uppercase trn"
 178.             data-toggle="dropdown"
 179.             href="javascript:void(0)"
 180.             role="button"
 181.             aria-haspopup="true"
 182.             aria-expanded="false"
 183.           >Integrações</a>
 184.           <div class="dropdown-menu">
 185.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Monitoramento Webservice</a>
 186.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Agendamento de Integração</a>
 187.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Desprocessar Integração</a>
 188.             <div class="dropdown-submenu">
 189.               <a
 190.                 class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 191.                 href="javascript:void(0)"
 192.                 role="button"
 193.               >Controle de Integração</a>
 194.               <div class="dropdown-menu" role="menu">
 195.                 <a
 196.                   class="dropdown-item trn"
 197.                   href="javascript:void(0)"
 198.                   role="menuitem"
 199.                 >Histórico de integração</a>
 200.                 <a
 201.                   class="dropdown-item trn"
 202.                   href="javascript:void(0)"
 203.                   role="menuitem"
 204.                 >Pendência de integração</a>
 205.               </div>
 206.             </div>
 207.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Parâmetros de Integração</a>
 208.             <div class="dropdown-divider"></div>
 209.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Importação arquivo texto CSF</a>
 210.             <a
 211.               class="dropdown-item trn"
 212.               href="javascript:void(0)"
 213.             >Controle de integração em diretórios</a>
 214.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Rotinas Programáveis</a>
 215.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Fechamento Fiscal</a>
 216.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Integração EDI</a>
 217.             <a class="dropdown-item" href="javascript:void(0)">Upload XML</a>
 218.           </div>
 219.         </li>
 220.       </ul>
 221.  
 222.       <ul class="navbar-nav">
 223.         <li class="nav-item dropdown">
 224.           <button
 225.             class="btn btn-lg white btn-pure"
 226.             type="button"
 227.             data-toggle="dropdown"
 228.             aria-haspopup="true"
 229.             aria-expanded="false"
 230.             style="line-height: 35px"
 231.           >
 232.             <i class="fas fa-globe"></i>
 233.           </button>
 234.           <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" id="dropdown-idiomas">
 235.             <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Idioma</div>
 236.             <a class="dropdown-item translate font-weight-normal" id="br" href="javascript:void(0)">
 237.               <i class="flag-icon flag-icon-br mr-2"></i>Português
 238.             </a>
 239.             <a class="dropdown-item translate" id="en" href="javascript:void(0)">
 240.               <div class="flag-icon flag-icon-us mr-2"></div>Inglês
 241.             </a>
 242.             <a class="dropdown-item translate" id="es" href="javascript:void(0)">
 243.               <div class="flag-icon flag-icon-es mr-2"></div>Espanhol
 244.             </a>
 245.           </div>
 246.         </li>
 247.       </ul>
 248.       <ul
 249.         class="list-group list-group-full d-flex"
 250.         id="box_empresa"
 251.         style="height: 4.1em; border-left: 1px solid rgba(255,255,255,0.20);"
 252.       >
 253.         <li class="list-group-item py-0 bg-transparent c-pointer text-white mt-1">
 254.           <div
 255.             class="media d-flex align-items-center dropdown"
 256.             data-toggle="dropdown"
 257.             id="dropdownEmpresa"
 258.           >
 259.             <div class="mr-2">
 260.               <i
 261.                 class="fas fa-building fa-2x position-relative"
 262.                 style="top: 2px; line-height: unset"
 263.               ></i>
 264.             </div>
 265.             <div class="media-body">
 266.               <div
 267.                 class="titulo"
 268.                 id="titulo_empresa"
 269.                 style="line-height: 15px"
 270.               >CNPJ: 00.900.441/0001-10</div>
 271.               <span
 272.                 class="d-block"
 273.                 id="nome_empresa"
 274.                 style="line-height: 15px"
 275.               >VM Internacional do Brasil LTDA - SP</span>
 276.             </div>
 277.           </div>
 278.           <ul
 279.             id="dropdownMenuEmpresa"
 280.             class="dropdown-menu dropdown-menu-right mt-2"
 281.             role="menu"
 282.             aria-labelledby="dropdownEmpresa"
 283.           >
 284.             <li
 285.               role="presentation"
 286.               data-selected="true"
 287.               data-cnpj="12.836.528/0001-52"
 288.               data-razaosocial="Master Internacional do Brasil LTDA"
 289.             >
 290.               <a
 291.                 class="dropdown-item mr-0 py-1 px-2"
 292.                 href="javascript:void(0)"
 293.               >CNPJ: 12.836.528/0001-52 - Master Internacional do Brasil LTDA</a>
 294.             </li>
 295.             <li
 296.               role="presentation"
 297.               data-cnpj="00.900.441/0001-40"
 298.               data-razaosocial="VM Internacional do Brasil LTDA - SP"
 299.             >
 300.               <a
 301.                 class="dropdown-item mr-0 py-1 px-2"
 302.                 href="javascript:void(0)"
 303.               >CNPJ: 00.900.441/0001-40 - VM Internacional do Brasil LTDA - SP</a>
 304.             </li>
 305.           </ul>
 306.         </li>
 307.       </ul>
 308.       <ul class="navbar-nav" style="height: 4.1em; border-left: 1px solid rgba(255,255,255,0.20)">
 309.         <li class="nav-item dropdown">
 310.           <button
 311.             class="btn btn-lg white btn-pure"
 312.             type="button"
 313.             data-toggle="dropdown"
 314.             aria-haspopup="true"
 315.             aria-expanded="false"
 316.             style="line-height: 35px"
 317.           >
 318.             <i class="fas fa-signal"></i>
 319.           </button>
 320.           <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
 321.             <div class="dropdown-header" role="presentation">Status</div>
 322.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">
 323.               <i class="status ativo"></i>SEFAZ NF-e
 324.             </a>
 325.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">
 326.               <i class="status ativo"></i>SEFAZ CT-e
 327.             </a>
 328.           </div>
 329.         </li>
 330.         <li class="nav-item dropdown">
 331.           <button
 332.             class="btn btn-lg white btn-pure"
 333.             type="button"
 334.             data-toggle="dropdown"
 335.             aria-haspopup="true"
 336.             aria-expanded="false"
 337.             style="line-height: 35px"
 338.           >
 339.             <i class="fas fa-cog"></i>
 340.           </button>
 341.           <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
 342.             <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Conta</div>
 343.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Empresas</a>
 344.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Usuários</a>
 345.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Impressoras</a>
 346.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Notificações</a>
 347.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Sistema de Origem</a>
 348.             <div class="dropdown-divider"></div>
 349.             <div>
 350.               <router-link tag="li" v-bind:="{ name: 'cadastro'}" exact>
 351.                 <a class="nav-link text-left">
 352.                   Cadastros
 353.                   <span class="sr-only">(current)</span>
 354.                 </a>
 355.               </router-link>
 356.             </div>
 357.             <div class="dropdown-submenu dropdown-menu-left">
 358.               <a
 359.                 class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 360.                 href="javascript:void(0)"
 361.                 role="button"
 362.               >Geral</a>
 363.               <div class="dropdown-menu" role="menu">
 364.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Empresas</a>
 365.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Usuários</a>
 366.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Impressoras</a>
 367.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Notificações</a>
 368.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Sistema de Origem</a>
 369.               </div>
 370.             </div>
 371.             <div class="dropdown-submenu dropdown-menu-left">
 372.               <a
 373.                 class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 374.                 href="javascript:void(0)"
 375.                 role="button"
 376.               >Contábeis</a>
 377.               <div class="dropdown-menu" role="menu">
 378.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Parametros</a>
 379.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Baixa de E-mails</a>
 380.               </div>
 381.             </div>
 382.             <div class="dropdown-submenu dropdown-menu-left">
 383.               <a
 384.                 class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 385.                 href="javascript:void(0)"
 386.                 role="button"
 387.               >Produtos</a>
 388.               <div class="dropdown-menu" role="menu">
 389.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Parametros</a>
 390.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Baixa de E-mails</a>
 391.               </div>
 392.             </div>
 393.             <div class="dropdown-submenu dropdown-menu-left">
 394.               <a
 395.                 class="dropdown-item trn dropdown-toggle"
 396.                 href="javascript:void(0)"
 397.                 role="button"
 398.               >Serviços</a>
 399.               <div class="dropdown-menu" role="menu">
 400.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Parametros</a>
 401.                 <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Baixa de E-mails</a>
 402.               </div>
 403.             </div>
 404.             <div class="dropdown-divider"></div>
 405.             <div class="dropdown-header trn" role="presentation">Configurações</div>
 406.             <a class="dropdown-item" href="javascript:void(0)">Proxy</a>
 407.             <a class="dropdown-item" href="javascript:void(0)">Timer Config</a>
 408.             <a class="dropdown-item trn" href="javascript:void(0)">Parametros Globais</a>
 409.           </div>
 410.         </li>
 411.         <li class="nav-item dropdown">
 412.           <button
 413.             class="btn btn-lg white btn-pure"
 414.             type="button"
 415.             data-toggle="dropdown"
 416.             aria-haspopup="true"
 417.             aria-expanded="false"
 418.             style="line-height: 35px"
 419.           >
 420.             <i class="fas fa-user-circle"></i>
 421.           </button>
 422.           <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
 423.             <ul class="list-group list-group-full">
 424.               <li class="list-group-item">
 425.                 <div class="media">
 426.                   <div class="mr-2">
 427.                     <a class="avatar avatar-online" href="javascript:void(0)">
 428.                       <img class="img-fluid" src="@/assets/img/avatar-2.png" alt="Carlos Frattini" />
 429.                       <i></i>
 430.                     </a>
 431.                   </div>
 432.                   <div class="media-body">
 433.                     <div class="titulo">Carlos Frattini</div>
 434.                     <span class="d-block">carlos.frattini@compliancefiscal.com.br</span>
 435.                     <div class="d-flex">
 436.                       <span class="link text-primary mr-1 trn">Editar Perfil</span>
 437.                       <span class="mr-1">|</span>
 438.                       <a
 439.                         class="f-12 text-decoration-none font-weight-light trn"
 440.                         style="display: inline-block;line-height: 1.6em;"
 441.                         href="../login.html"
 442.                       >Sair</a>
 443.                     </div>
 444.                   </div>
 445.                 </div>
 446.               </li>
 447.             </ul>
 448.           </div>
 449.         </li>
 450.       </ul>
 451.     </div>
 452.   </nav>
 453.   <!-- Fim Menu-->
 454. </template>
 455.  
 456. <script>
 457. export default {
 458.   name: "AppMenu"
 459. };
 460. </script>
 461.  
 462. <style scope>
 463. </style>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top