Kame3

Проверка на спелување - [хеширање]

Jan 16th, 2021 (edited)
871
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Проверка на спелување Problem 5 (0 / 0)
 2.  
 3. Потребно е да се направи проверка на текст даден на англиски, дали е во ред напишан (односно дали правилно се напишани зборовите). За таа цел прво се даваат речник на зборови (односно листа на зборови кои ги содржи англискиот јазик), а потоа се дава текст. Како резултат треба да се испечатат сите зборови кои се направилно напишани или ги нема во речникот.
 4.  
 5. Влез: Прво се дава број N на поими кои ќе ги содржи речникот, а во наредните N реда се дадени зборовите кои ги содржи англискиот јазик. Потоа се дава еден текст, кој треба да се провери дали е правилно напишан.
 6.  
 7. Излез: Се печати листа на зборови кои се неправилно напишани (секој во посебен ред). Доколку сите зборови се добро напишани се печати: Bravo.
 8.  
 9. Забелешка: Треба да се игнорираат интерпункциск знаци како точка (.), запирка (,), извичник (!) и прашалник (?). Исто така да се внимава на голема и мала буква, односно иако зборовите во речникот се со мали букви, во реченица може да појават со голема почетна буква и притоа се сметаат за точни. Работете со хеш табела со отворени кофички. Сами треба да го одредите бројот на кофички и хеш функцијата.
 10.  
 11. Име на класа (Java): Speluvanje.
 12.  
 13.  
 14. import java.io.BufferedReader;
 15. import java.io.IOException;
 16. import java.io.InputStreamReader;
 17.  
 18. class MapEntry<K extends Comparable<K>,E> implements Comparable<K> {
 19.     K key;
 20.     E value;
 21.  
 22.     public MapEntry (K key, E val) {
 23.         this.key = key;
 24.         this.value = val;
 25.     }
 26.     public int compareTo (K that) {
 27.         @SuppressWarnings("unchecked")
 28.         MapEntry<K,E> other = (MapEntry<K,E>) that;
 29.         return this.key.compareTo(other.key);
 30.     }
 31.     public String toString () {
 32.         return "(" + key + "," + value + ")";
 33.     }
 34. }
 35.  
 36.  
 37. class OBHT<K extends Comparable<K>,E> {
 38.  
 39.     private MapEntry<K,E>[] buckets;
 40.     static final int NONE = -1; // ... distinct from any bucket index.
 41.     @SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" })
 42.     private static final MapEntry former = new MapEntry(null, null);
 43.     private int occupancy = 0;
 44.    
 45.     @SuppressWarnings("unchecked")
 46.     public OBHT (int m) {
 47.         buckets = (MapEntry<K,E>[]) new MapEntry[m];
 48.     }
 49.  
 50.     private int hash (K key) {
 51.         return Math.abs(key.hashCode()) % buckets.length;
 52.     }
 53.    
 54.     public MapEntry<K,E> getBucket(int i){
 55.         return buckets[i];
 56.     }
 57.    
 58.     public int search (K targetKey) {
 59.         int b = hash(targetKey); int n_search=0;
 60.         for (;;) {
 61.             MapEntry<K,E> oldEntry = buckets[b];
 62.             if (oldEntry == null)
 63.                 return NONE;
 64.             else if (targetKey.equals(oldEntry.key))
 65.                 return b;
 66.             else{
 67.                 b = (b + 1) % buckets.length;
 68.                 n_search++;
 69.                 if(n_search==buckets.length)
 70.                     return NONE;
 71.             }
 72.         }
 73.     }
 74.  
 75.     public void insert (K key, E val) {
 76.         MapEntry<K,E> newEntry = new MapEntry<K,E>(key, val);
 77.         int b = hash(key); int n_search=0;
 78.        
 79.         for (;;) {
 80.             MapEntry<K,E> oldEntry = buckets[b];
 81.             if (oldEntry == null) {
 82.                 if (++occupancy == buckets.length) {
 83.                     System.out.println("Hash tabelata e polna!!!");
 84.                 }
 85.                 buckets[b] = newEntry;
 86.                 return;
 87.             } else if (oldEntry == former
 88.                     || key.equals(oldEntry.key)) {
 89.                 buckets[b] = newEntry;
 90.                 return;
 91.             } else{
 92.                 b = (b + 1) % buckets.length;
 93.                 n_search++;
 94.                 if(n_search==buckets.length)
 95.                     return;
 96.  
 97.             }
 98.         }
 99.     }
 100.    
 101.     @SuppressWarnings("unchecked")
 102.     public void delete (K key) {
 103.         int b = hash(key); int n_search=0;
 104.         for (;;) {
 105.             MapEntry<K,E> oldEntry = buckets[b];
 106.            
 107.             if (oldEntry == null)
 108.                 return;
 109.             else if (key.equals(oldEntry.key)) {
 110.                 buckets[b] = former;
 111.                 return;
 112.             } else{
 113.                 b = (b + 1) % buckets.length;
 114.                 n_search++;
 115.                 if(n_search==buckets.length)
 116.                     return;
 117.  
 118.             }
 119.         }
 120.     }
 121.  
 122.     public String toString () {
 123.         String temp = "";
 124.         for (int i = 0; i < buckets.length; i++) {
 125.             temp += i + ":";
 126.             if (buckets[i] == null)
 127.                 temp += "\n";
 128.             else if (buckets[i] == former)
 129.                 temp += "former\n";
 130.             else
 131.                 temp += buckets[i] + "\n";
 132.         }
 133.         return temp;
 134.     }
 135. }
 136.  
 137.  
 138. class Zbor implements Comparable<Zbor>{
 139.     String zbor;
 140.  
 141.     public Zbor(String zbor) {
 142.         this.zbor = zbor.toLowerCase();
 143.     }
 144.     @Override
 145.     public boolean equals(Object obj) {
 146.         Zbor pom = (Zbor) obj;
 147.         return this.zbor.equals(pom.zbor);
 148.     }
 149.     @Override
 150.     public int hashCode() {
 151.         return zbor.hashCode();
 152.     }
 153.     @Override
 154.     public String toString() {
 155.         return zbor;
 156.     }
 157.     @Override
 158.     public int compareTo(Zbor arg0) {
 159.         return zbor.compareTo(arg0.zbor);
 160.     }
 161. }
 162.  
 163. public class Main {
 164.     public static void main(String[] args) throws IOException {
 165.         OBHT<Zbor, String> tabela;
 166.         BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
 167.         int N = Integer.parseInt(br.readLine());
 168.         //---Vie odluchete za goleminata na hesh tabelata----
 169.         tabela = new OBHT<Zbor,String>(2*N-1);
 170.        
 171.         for (int i=0; i< N; ++i) {
 172.             String word = br.readLine();
 173.             Zbor zbor = new Zbor(word);
 174.             tabela.insert(zbor, word);
 175.         }
 176.        
 177.         String line = br.readLine();
 178.         String parts[] = line.split(" ");
 179.         boolean flag = true;
 180.         for (int i=0; i < parts.length; ++i) {
 181.             String word = parts[i];
 182.             if (!Character.isLetter(word.charAt(word.length()-1)))
 183.                 word = word.substring(0,word.length()-1);
 184.             if (word.length() == 0)
 185.                 continue;
 186.             Zbor zbor = new Zbor(word);
 187.             if (tabela.search(zbor) == -1){
 188.                 System.out.println(word);
 189.                 flag = false;
 190.             }
 191.         }
 192.         if (flag)
 193.             System.out.println("Bravo");
 194.     }
 195. }
 196.  
 197.  
 198.  
 199. Sample input
 200.  
 201. 4
 202. where
 203. is
 204. my
 205. cat
 206. Where is my cat?
 207.  
 208. Sample output
 209.  
 210. Bravo
 211.  
 212.  
RAW Paste Data