Advertisement
Na_cho

Calculadora Control

Apr 7th, 2016
1,278
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Proceso Pregunta_1_Calculadora
 2.     Escribir "¿Qué operación desea realizar?";
 3.     Escribir "1)Sumar";
 4.     Escribir "2)Restar";
 5.     Escribir "3)Multiplicar";
 6.     Escribir "4)Dividir";
 7.     Leer op;
 8.     resp<-0;
 9.     Si op = 1 o op = 2 o op = 3 o op = 4 Entonces
 10.         Escribir "Ingrese el primer número";
 11.         Leer num1;
 12.         Escribir "Ingrese el segundo número";
 13.         Leer num2;
 14.         Si op = 1 Entonces
 15.             resp <- num1 + num2;
 16.         Sino
 17.             Si op = 2 Entonces
 18.                 resp <- num1 - num2;
 19.             Sino
 20.                 Si op = 3 Entonces
 21.                     resp <- num1 * num2;
 22.                 Sino
 23.                     Si num2 > 0 o num2 < 0 Entonces
 24.                         resp <- num1 / num2;
 25.                     Sino
 26.                         Escribir "Error: División por cero";
 27.                     Fin Si
 28.                 Fin Si
 29.             Fin Si
 30.         Fin Si
 31.     Sino
 32.         Escribir "Error: Opción incorrecta"
 33.     Fin Si
 34.     Escribir "El resultado es: ", resp;
 35. FinProceso
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement