SHARE
TWEET

kradzież.lua

a guest Jun 16th, 2019 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. local vehID = 1
 2.  
 3. local kradziez = {
 4.     pojazdy = {
 5.         zwykle = {
 6.             {589, 526, 587, 603, 475, 489},
 7.         },
 8.         premium = {
 9.             {411, 506, 451, 560, 477, 559}
 10.         },
 11.         pozycje = {
 12.             {1404.42, -2262.15, 13.01, 178.5},
 13.             {2055.68, -1903.58, 13.03, 3.1},
 14.             {2185.34, -1807.02, 12.82, 177.9},
 15.             {2464.05, -1546.45, 23.48, 87.4},
 16.             {2217.62, -1166.49, 25.21, 92.0},
 17.             {2810.01, -1826.26, 9.41, 268.2},
 18.             {1672.57, 1286.74, 10.28, 358.7},
 19.             {2602.52, 1836.45, 10.31, 90.1},
 20.             {2186.26, 1996.56, 10.31, 267.4},
 21.             {1692.34, 2053.96, 10.73, 90.4},
 22.             {1338.19, 326.24, 19.49, 245.4},
 23.             {2397.03, -47.95, 26.70, 182.1},
 24.             {311.22, -1808.01, 3.91, 179.0},
 25.             {396.21, -2017.55, 7.27, 88.6},
 26.             ---{1928.81,-1092.22,24.26,84.0},
 27.             {1575.87, -1010.93, 23.39, 358.5},
 28.             {2229.97, -1344.83, 23.47, 270.2},
 29.             {2390.56, -1488.08, 23.31, 89.8},
 30.         },
 31.     },
 32.     dziuple = {
 33.             {2741.31, -2001.45, 13.04, 265.9},
 34.             {1894.65, -1990.73, 13.03, 271.0},
 35.     },
 36.     wiadomosci = {
 37.         {"KtoĹ› kradnie pojazd!"},
 38.         {"KtoĹ› ukradĹ‚ mĂłj pojazd!"},
 39.         {"DoszĹ‚o do kradzieĹĽy, ktoĹ› odjeĹĽdĹĽa moim autem!"},
 40.     }
 41. }
 42.  
 43. local function getPlayersByData(dataName, dataValue)
 44.     local playersTable = {}
 45.     for i,v in ipairs(getElementsByType("player")) do
 46.         if getElementData(v, dataName) and getElementData(v, dataName) == "Policja" then
 47.             table.insert(playersTable, v)
 48.         end
 49.     end
 50.     return playersTable
 51. end
 52.  
 53. local marker = createMarker(0, 0, -100, "cylinder", 4, 255,0,0,100 )
 54. local col = createColSphere(0, 0, -100, 1.7)
 55. local nagroda
 56.  
 57. function stworzPojazd()
 58. local pojazd = math.random(1, 6)
 59. if pojazd >= 4 then
 60.     vehicleModel = kradziez.pojazdy.premium
 61.     nagroda = 25000
 62. else
 63.     vehicleModel = kradziez.pojazdy.zwykle
 64.     nagroda = 15000
 65. end
 66. local pozycja = math.random(1, #kradziez.pojazdy.pozycje)
 67. local dziupla = math.random(1, #kradziez.dziuple)
 68. local wiadomosc = math.random(1, #kradziez.wiadomosci)
 69.  
 70. local model,x,y,z,rx,ry,rz = vehicleModel[1][pojazd], kradziez.pojazdy.pozycje[pozycja][1], kradziez.pojazdy.pozycje[pozycja][2], kradziez.pojazdy.pozycje[pozycja][3]+0.3, 0, 0,kradziez.pojazdy.pozycje[pozycja][4]
 71.  
 72. --setElementPosition(marker, kradziez.dziuple[dziupla][1], kradziez.dziuple[dziupla][2], kradziez.dziuple[dziupla][3])
 73.  
 74. exports.DB:zapytanie(string.format("UPDATE lss_vehicles SET model=%d, przechowalnia=0, hp=1000, loc='"..x..","..y..","..z.."', rot='"..rx..","..ry..","..rz.."', przebieg=0, bak=25, locked=1, frozen=1, opis='(( "..getVehicleNameFromModel( model ).." ))' WHERE id=%d", model, vehID))
 75. exports["lss-vehicles"]:veh_reload(vehID)
 76.  
 77.     for i,v in ipairs(getElementsByType("vehicle")) do
 78.         local dbid=getElementData(v,"dbid")
 79.         if getElementData( v, "dbid" ) == "1" then
 80.             setElementData(v, "veh:gangkradziez:nagroda", nagroda)
 81.             setElementData(v, "veh:gangkradziez:locked", true)
 82.             attachElements( col, v )   
 83.             fixVehicle( v )
 84.         end
 85.     end
 86.     for k, gangus in ipairs(getElementsByType("player")) do
 87.         local character = getElementData(gangus, "character")
 88.         if (character.co_id) then
 89.                 for i,v in ipairs(getElementsByType("vehicle")) do
 90.                     local dbid=getElementData(v,"dbid")
 91.                     if getElementData( v, "dbid" ) == "1" then
 92.                         local blip = createBlipAttachedTo(v, 41, 2, 255, 255, 255, 255, 0, 99999.0, gangus )
 93.                         cTimer = setTimer( function ()
 94.                             destroyElement( v )
 95.                             outputChatBox("Czas na dotarcie do pojazdu minÄ…Ĺ‚, event zakoĹ„czony.", gangus, 255,0,0) -- DODAC USUWANIE BLIPA
 96.                         end, 15*60000, 1 )
 97.                     end
 98.                 end
 99.  
 100.             outputChatBox("W "..getZoneName( kradziez.pojazdy.pozycje[pozycja][1], kradziez.pojazdy.pozycje[pozycja][2], kradziez.pojazdy.pozycje[pozycja][3], true ).." w okolicach "..getZoneName( kradziez.pojazdy.pozycje[pozycja][1], kradziez.pojazdy.pozycje[pozycja][2], kradziez.pojazdy.pozycje[pozycja][3] ).." pojawiĹ‚ siÄ™ pojazd "..getVehicleNameFromModel(vehicleModel[1][pojazd]).. ", za ktĂłry moĹĽemy zgarnąć Ĺ‚atwy hajs. Ukradnij go i przewieĹş do dziupli, uwaĹĽaj na policjÄ™.", gangus, 255,0,0)
 101.             outputChatBox("(( Pojazd oraz dziupla zostaĹ‚y oznaczone na mapie, po ukradniÄ™ciu pojazdu policja otrzyma zawiadomienie o kradzieĹĽy ))", gangus)
 102.         end
 103.     end
 104. end
 105.  
 106. addEventHandler("onVehicleStartEnter", root, function( kto, seat)
 107.     local poj = source
 108.     if getElementData(source, "dbid") == "1" then
 109.         local character = getElementData(kto, "character")
 110.         if (character.co_id) then
 111.             if seat == 0 then
 112.                 if isVehicleLocked( source ) then
 113.                     cancelEvent()
 114.                     if isElementWithinColShape( kto, col ) then
 115.                         if isTimer(cTimer) then killTimer( cTimer ) end
 116.                         setPedAnimation ( kto, "CASINO", "dealone", 5000, true, false, false, false )
 117.                         setTimer(function () setVehicleLocked(poj, false) outputChatBox("(( UdaĹ‚o Ci siÄ™ otworzyć zamek. ))", kto) setElementData(poj, "veh:gangkradziez:locked", false) end, 5000, 1)
 118.                     else
 119.                         outputChatBox("(( PodejdĹş do drzwi kierowcy. ))", kto)
 120.                     end
 121.                 end
 122.             end
 123.         end
 124.     end
 125. end)
 126.  
 127. addEventHandler("onVehicleEnter", root, function( kto, seat)
 128.     local poj = source
 129.     if getElementData(source, "dbid") == "1" then
 130.         if seat ~= 0 then return end
 131.         local character = getElementData(kto, "character")
 132.        
 133.         if (character.co_id) then
 134.             if character.co_id == 6 then
 135.                 setElementPosition(marker,1883.16,-1983.38,12.5)
 136.             elseif character.co_id == 5 then
 137.                 setElementPosition(marker,2750.65,-2002.26,12.5)
 138.             else
 139.                 local dziupla = math.random(1, #kradziez.dziuple)
 140.                 setElementPosition(marker,kradziez.dziuple[dziupla][1], kradziez.dziuple[dziupla][2], kradziez.dziuple[dziupla][3])
 141.             end
 142.             local markerBlip = createBlipAttachedTo( marker, 24, 2, 255, 255, 255, 255, 0, 99999, kto)
 143.             outputChatBox("Dostarcz pojazd do dziupli. BÄ…dĹş ostroĹĽny, policja otrzymaĹ‚a zawiadomienie o kradzieĹĽy.", kto, 255,0,0)
 144.             outputChatBox("(( Dziupla jest oznaczona blipem 'D'. ))", kto)
 145.             oTimer = setTimer( function (  )
 146.                 chuj, ile = getTimerDetails(oTimer)
 147.                     for k, gangus in ipairs(getElementsByType("player")) do
 148.                         local character = getElementData(gangus, "character")
 149.                         if (character.co_id) == 5 or (character.co_id) == 6 then
 150.                             outputChatBox("(( Czas na dostarczenie pojazdu do dziupli: "..ile.." minut. ))", gangus)
 151.                         end
 152.                     end
 153.                 end, 10*6000, 10 )
 154.             vehTimer = setTimer( function ()
 155.                 for k, gangus in ipairs(getElementsByType("player")) do
 156.                 local character = getElementData(gangus, "character")
 157.                         if (character.co_id) == 5 or (character.co_id) == 6 then
 158.                             outputChatBox("(( Czas na dostarczenie pojazdu do dziupli minÄ…Ĺ‚. )).", gangus)
 159.                             outputChatBox("Nie zdÄ…ĹĽyliĹ›cie na czas, pojazd przepadĹ‚.", gangus, 255,0,0)
 160.                             if getElementData(poj, "veh:blippd") ~= false then destroyElement( getElementData(poj, "veh:blippd") )  end
 161.                             for k,v in ipairs(getAttachedElements(marker)) do
 162.                                 destroyElement(v)
 163.                             end
 164.                              for k,v in ipairs(getAttachedElements(poj)) do
 165.                                 destroyElement(v)
 166.                             end
 167.                             destroyElement( marker )
 168.                             --destroyElement( col )
 169.                             destroyElement( poj )
 170.                         end
 171.                 end
 172.             end, 10*60050, 1 )
 173.         end
 174.     end
 175. end)
 176.  
 177. addEventHandler("onMarkerHit", marker, function( kto )
 178.     if getElementType( kto ) == "vehicle" then
 179.         if getElementData(kto, "dbid") == "1" then
 180.             local kierowca = getVehicleOccupant( kto, 0 )
 181.             if kierowca then
 182.             local character = getElementData(kierowca, "character")
 183.                 if (character.co_id) then
 184.                     if (character.co_id) == 5 then
 185.                         local nagrodaa = 120 -- tonumber(getElementData(kto, "veh:gangkradziez:nagroda"))+math.random(1337,2137)
 186.                         exports["lss-pojemniki"]:insertItemToContainer(14733, -1, 11, 0, "GotĂłwka")
 187.                     else
 188.                         exports["lss-pojemniki"]:insertItemToContainer(14094, -1, 11, 0, "GotĂłwka")
 189.                     end
 190.                         outputChatBox("Brawo! Dobra robota, udaĹ‚o Ci siÄ™ dostarczyć pojazd do dziupli. Za tÄ™ robotÄ™ zgarneliĹ›my: chuj$!", kierowca, 255,0,0)
 191.                         outputChatBox("(( GotĂłwka dodana do sejfu organizacji. ))", kierowca)
 192.                         if isTimer( oTimer ) then killTimer( oTimer ) end
 193.                         if isTimer( vehTimer ) then killTimer( vehTimer ) end
 194.                         if getElementData(kto, "veh:blippd") ~= false then destroyElement( getElementData(kto, "veh:blippd") )  end
 195.                         for k,v in ipairs(getAttachedElements(marker)) do
 196.                             destroyElement(v)
 197.                         end
 198.                          for k,v in ipairs(getAttachedElements(kto)) do
 199.                             destroyElement(v)
 200.                         end
 201.                         destroyElement( kto )
 202.                         destroyElement( marker )
 203.                 end
 204.             end
 205.         end
 206.     end
 207. end)
 208.  
 209. addEventHandler("onVehicleExplode", root, function( kto )
 210. local vehs = source
 211.     if getElementData(source, "dbid") == "1" then
 212.         if isTimer( oTimer ) then killTimer( oTimer ) end
 213.         if isTimer( vehTimer ) then killTimer( vehTimer ) end
 214.         if getElementData(source, "veh:blippd") ~= false then destroyElement( getElementData(source, "veh:blippd") )  end
 215.         for k,v in ipairs(getAttachedElements(marker)) do
 216.             destroyElement(v)
 217.         end
 218.          for k,v in ipairs(getAttachedElements(source)) do
 219.             destroyElement(v)
 220.         end
 221.         destroyElement( col )
 222.         destroyElement( marker )
 223.         setTimer( function () destroyElement( vehs ) end, 60000, 1 )
 224.         for k, gangus in ipairs(getElementsByType("player")) do
 225.         local character = getElementData(gangus, "character")
 226.             if (character.co_id) then
 227.                 if (character.co_id) == 5 or (character.co_id) == 6 then
 228.                     outputChatBox("(( Event zakoĹ„czony, pojazd wybuchĹ‚. )))", gangus) -- CENA DODAC
 229.                 end
 230.             end
 231.         end
 232.     end    
 233. end)
 234.  
 235. stworzPojazd()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top