daily pastebin goal
38%
SHARE
TWEET

how-to-change-4-image-layout

a guest Jun 14th, 2018 125 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                 <div class="container">
 2.  
 3.                     <h2>Meet the <strong>Team</strong></h2>
 4.  
 5.                     <ul class="nav nav-pills sort-source" data-sort-id="team" data-option-key="filter">
 6.                         <li class="nav-item" data-option-value="*"><a class="nav-link active" href="#">Show All</a></li>
 7.                         <li class="nav-item" data-option-value=".leadership"><a class="nav-link" href="#">Leadership</a></li>
 8.                         <li class="nav-item" data-option-value=".marketing"><a class="nav-link" href="#">Marketing</a></li>
 9.                         <li class="nav-item" data-option-value=".development"><a class="nav-link" href="#">Development</a></li>
 10.                         <li class="nav-item" data-option-value=".design"><a class="nav-link" href="#">Design</a></li>
 11.                     </ul>
 12.  
 13.                     <div class="sort-destination-loader sort-destination-loader-showing mt-4 pt-2">
 14.                         <div class="row team-list sort-destination" data-sort-id="team">
 15.                             <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4 isotope-item leadership">
 16.                                 <span class="thumb-info thumb-info-hide-wrapper-bg mb-4">
 17.                                     <span class="thumb-info-wrapper">
 18.                                         <a href="about-me.html">
 19.                                             <img src="img/team/team-1.jpg" class="img-fluid" alt="">
 20.                                             <span class="thumb-info-title">
 21.                                                 <span class="thumb-info-inner">John Doe</span>
 22.                                                 <span class="thumb-info-type">CEO</span>
 23.                                             </span>
 24.                                         </a>
 25.                                     </span>
 26.                                     <span class="thumb-info-caption">
 27.                                         <span class="thumb-info-caption-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac ligula mi, non suscipitaccumsan.</span>
 28.                                         <span class="thumb-info-social-icons">
 29.                                             <a target="_blank" href="http://www.facebook.com"><i class="fab fa-facebook-f"></i><span>Facebook</span></a>
 30.                                             <a href="http://www.twitter.com"><i class="fab fa-twitter"></i><span>Twitter</span></a>
 31.                                             <a href="http://www.linkedin.com"><i class="fab fa-linkedin-in"></i><span>Linkedin</span></a>
 32.                                         </span>
 33.                                     </span>
 34.                                 </span>
 35.                             </div>
 36.                             <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4 isotope-item marketing">
 37.                                 <span class="thumb-info thumb-info-hide-wrapper-bg mb-4">
 38.                                     <span class="thumb-info-wrapper">
 39.                                         <a href="about-me.html">
 40.                                             <img src="img/team/team-2.jpg" class="img-fluid" alt="">
 41.                                             <span class="thumb-info-title">
 42.                                                 <span class="thumb-info-inner">Jessica Doe</span>
 43.                                                 <span class="thumb-info-type">Marketing</span>
 44.                                             </span>
 45.                                         </a>
 46.                                     </span>
 47.                                     <span class="thumb-info-caption">
 48.                                         <span class="thumb-info-caption-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac ligula mi, non suscipitaccumsan.</span>
 49.                                         <span class="thumb-info-social-icons">
 50.                                             <a target="_blank" href="http://www.facebook.com"><i class="fab fa-facebook-f"></i><span>Facebook</span></a>
 51.                                             <a href="http://www.twitter.com"><i class="fab fa-twitter"></i><span>Twitter</span></a>
 52.                                             <a href="http://www.linkedin.com"><i class="fab fa-linkedin-in"></i><span>Linkedin</span></a>
 53.                                         </span>
 54.                                     </span>
 55.                                 </span>
 56.                             </div>
 57.                             <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4 isotope-item development">
 58.                                 <span class="thumb-info thumb-info-hide-wrapper-bg mb-4">
 59.                                     <span class="thumb-info-wrapper">
 60.                                         <a href="about-me.html">
 61.                                             <img src="img/team/team-3.jpg" class="img-fluid" alt="">
 62.                                             <span class="thumb-info-title">
 63.                                                 <span class="thumb-info-inner">Rick Edward Doe</span>
 64.                                                 <span class="thumb-info-type">Developer</span>
 65.                                             </span>
 66.                                         </a>
 67.                                     </span>
 68.                                     <span class="thumb-info-caption">
 69.                                         <span class="thumb-info-caption-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac ligula mi, non suscipitaccumsan.</span>
 70.                                         <span class="thumb-info-social-icons">
 71.                                             <a target="_blank" href="http://www.facebook.com"><i class="fab fa-facebook-f"></i><span>Facebook</span></a>
 72.                                             <a href="http://www.twitter.com"><i class="fab fa-twitter"></i><span>Twitter</span></a>
 73.                                             <a href="http://www.linkedin.com"><i class="fab fa-linkedin-in"></i><span>Linkedin</span></a>
 74.                                         </span>
 75.                                     </span>
 76.                                 </span>
 77.                             </div>
 78.                             <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4 isotope-item design">
 79.                                 <span class="thumb-info thumb-info-hide-wrapper-bg mb-4">
 80.                                     <span class="thumb-info-wrapper">
 81.                                         <a href="about-me.html">
 82.                                             <img src="img/team/team-4.jpg" class="img-fluid" alt="">
 83.                                             <span class="thumb-info-title">
 84.                                                 <span class="thumb-info-inner">Melinda Doe</span>
 85.                                                 <span class="thumb-info-type">Design</span>
 86.                                             </span>
 87.                                         </a>
 88.                                     </span>
 89.                                     <span class="thumb-info-caption">
 90.                                         <span class="thumb-info-caption-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac ligula mi, non suscipitaccumsan.</span>
 91.                                         <span class="thumb-info-social-icons">
 92.                                             <a target="_blank" href="http://www.facebook.com"><i class="fab fa-facebook-f"></i><span>Facebook</span></a>
 93.                                             <a href="http://www.twitter.com"><i class="fab fa-twitter"></i><span>Twitter</span></a>
 94.                                             <a href="http://www.linkedin.com"><i class="fab fa-linkedin-in"></i><span>Linkedin</span></a>
 95.                                         </span>
 96.                                     </span>
 97.                                 </span>
 98.                             </div>
 99.                             <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4 isotope-item development">
 100.                                 <span class="thumb-info thumb-info-hide-wrapper-bg mb-4">
 101.                                     <span class="thumb-info-wrapper">
 102.                                         <a href="about-me.html">
 103.                                             <img src="img/team/team-5.jpg" class="img-fluid" alt="">
 104.                                             <span class="thumb-info-title">
 105.                                                 <span class="thumb-info-inner">Robert Doe</span>
 106.                                                 <span class="thumb-info-type">Design</span>
 107.                                             </span>
 108.                                         </a>
 109.                                     </span>
 110.                                     <span class="thumb-info-caption">
 111.                                         <span class="thumb-info-caption-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac ligula mi, non suscipitaccumsan.</span>
 112.                                         <span class="thumb-info-social-icons">
 113.                                             <a target="_blank" href="http://www.facebook.com"><i class="fab fa-facebook-f"></i><span>Facebook</span></a>
 114.                                             <a href="http://www.twitter.com"><i class="fab fa-twitter"></i><span>Twitter</span></a>
 115.                                             <a href="http://www.linkedin.com"><i class="fab fa-linkedin-in"></i><span>Linkedin</span></a>
 116.                                         </span>
 117.                                     </span>
 118.                                 </span>
 119.                             </div>
 120.                             <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4 isotope-item marketing">
 121.                                 <span class="thumb-info thumb-info-hide-wrapper-bg mb-4">
 122.                                     <span class="thumb-info-wrapper">
 123.                                         <a href="about-me.html">
 124.                                             <img src="img/team/team-6.jpg" class="img-fluid" alt="">
 125.                                             <span class="thumb-info-title">
 126.                                                 <span class="thumb-info-inner">Melissa Doe</span>
 127.                                                 <span class="thumb-info-type">Marketing</span>
 128.                                             </span>
 129.                                         </a>
 130.                                     </span>
 131.                                     <span class="thumb-info-caption">
 132.                                         <span class="thumb-info-caption-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac ligula mi, non suscipitaccumsan.</span>
 133.                                         <span class="thumb-info-social-icons">
 134.                                             <a target="_blank" href="http://www.facebook.com"><i class="fab fa-facebook-f"></i><span>Facebook</span></a>
 135.                                             <a href="http://www.twitter.com"><i class="fab fa-twitter"></i><span>Twitter</span></a>
 136.                                             <a href="http://www.linkedin.com"><i class="fab fa-linkedin-in"></i><span>Linkedin</span></a>
 137.                                         </span>
 138.                                     </span>
 139.                                 </span>
 140.                             </div>
 141.                             <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4 isotope-item development">
 142.                                 <span class="thumb-info thumb-info-hide-wrapper-bg mb-4">
 143.                                     <span class="thumb-info-wrapper">
 144.                                         <a href="about-me.html">
 145.                                             <img src="img/team/team-7.jpg" class="img-fluid" alt="">
 146.                                             <span class="thumb-info-title">
 147.                                                 <span class="thumb-info-inner">Will Doe</span>
 148.                                                 <span class="thumb-info-type">Developer</span>
 149.                                             </span>
 150.                                         </a>
 151.                                     </span>
 152.                                     <span class="thumb-info-caption">
 153.                                         <span class="thumb-info-caption-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac ligula mi, non suscipitaccumsan.</span>
 154.                                         <span class="thumb-info-social-icons">
 155.                                             <a target="_blank" href="http://www.facebook.com"><i class="fab fa-facebook-f"></i><span>Facebook</span></a>
 156.                                             <a href="http://www.twitter.com"><i class="fab fa-twitter"></i><span>Twitter</span></a>
 157.                                             <a href="http://www.linkedin.com"><i class="fab fa-linkedin-in"></i><span>Linkedin</span></a>
 158.                                         </span>
 159.                                     </span>
 160.                                 </span>
 161.                             </div>
 162.                             <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4 isotope-item development">
 163.                                 <span class="thumb-info thumb-info-hide-wrapper-bg mb-4">
 164.                                     <span class="thumb-info-wrapper">
 165.                                         <a href="about-me.html">
 166.                                             <img src="img/team/team-8.jpg" class="img-fluid" alt="">
 167.                                             <span class="thumb-info-title">
 168.                                                 <span class="thumb-info-inner">Jerry Doe</span>
 169.                                                 <span class="thumb-info-type">Developer</span>
 170.                                             </span>
 171.                                         </a>
 172.                                     </span>
 173.                                     <span class="thumb-info-caption">
 174.                                         <span class="thumb-info-caption-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac ligula mi, non suscipitaccumsan.</span>
 175.                                         <span class="thumb-info-social-icons">
 176.                                             <a target="_blank" href="http://www.facebook.com"><i class="fab fa-facebook-f"></i><span>Facebook</span></a>
 177.                                             <a href="http://www.twitter.com"><i class="fab fa-twitter"></i><span>Twitter</span></a>
 178.                                             <a href="http://www.linkedin.com"><i class="fab fa-linkedin-in"></i><span>Linkedin</span></a>
 179.                                         </span>
 180.                                     </span>
 181.                                 </span>
 182.                             </div>
 183.                         </div>
 184.  
 185.                     </div>
 186.  
 187.                 </div>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top