Spa_m

PIU_Temperatura

Nov 29th, 2016
837
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <Windows.h>
 2. #include <stdio.h>
 3.  
 4. enum { CELSJUSZ, KELWIN, FAHRENHEIT };
 5.  
 6. LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 7. {
 8.     static HWND edit_C, edit_K, edit_F, static_C, static_K, static_F;   // uchwyty do kontrolek
 9.     switch (msg)
 10.     {
 11.     case WM_CREATE:
 12.     {
 13.         // taki myk na wydobycie identyfikatora instancji naszego programu z parametru lParam ;)
 14.         HINSTANCE &hInstance = ((LPCREATESTRUCT)lParam)->hInstance;
 15.         // pola tekstowe, w kt�rych b�d� wpisywane i aktualizowane aktualne przelizone temperatury w r�nych skalach
 16.         // po�o�enie i wymiary podane s� byle jakie, bo i tak s� ustawiane na poprawne w obs�udze komunikatu WM_SIZE (zmiana rozmiaru okna)
 17.         edit_C = CreateWindowEx(0, TEXT("EDIT"), NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | ES_NUMBER, 1, 2, 3, 4, hwnd, (HMENU)0, hInstance, NULL);
 18.         edit_K = CreateWindowEx(0, TEXT("EDIT"), NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | ES_NUMBER, 5, 6, 7, 8, hwnd, (HMENU)1, hInstance, NULL);
 19.         edit_F = CreateWindowEx(0, TEXT("EDIT"), NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | ES_NUMBER, 9, 10, 11, 12, hwnd, (HMENU)2, hInstance, NULL);
 20.  
 21.         // pola statyczne (nieedytowalne), kt�re b�d� wy�wietla� opis pola tekstowego, jakiej skali dotyczy temperatura
 22.         // po�o�enie i wymiary podane s� byle jakie, bo i tak s� ustawiane na poprawne w obs�udze komunikatu WM_SIZE (zmiana rozmiaru okna)
 23.         static_C = CreateWindowEx(0, TEXT("STATIC"), TEXT("Celsjusz"), WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 13, 14, 15, 16, hwnd, (HMENU)4, hInstance, NULL);
 24.         static_K = CreateWindowEx(0, TEXT("STATIC"), TEXT("Kelwin"), WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 17, 18, 19, 20, hwnd, (HMENU)5, hInstance, NULL);
 25.         static_F = CreateWindowEx(0, TEXT("STATIC"), TEXT("Farenheit"), WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 21, 22, 23, 24, hwnd, (HMENU)6, hInstance, NULL);
 26.     }break;
 27.  
 28.     case WM_COMMAND:
 29.     {
 30.         static char buff[11];
 31.         static double temp_C = 0;   //
 32.         static double temp_K = 0;   // zmienne przechowuj�ce temperatury w ka�dej skali
 33.         static double temp_F = 0;   //
 34.  
 35.         switch (LOWORD(wParam))
 36.         {
 37.         case CELSJUSZ:
 38.         {
 39.             // sprawdzamy czy klikni�ta kontrolka dalej ma focusa
 40.             if (GetFocus() != (HWND)lParam)
 41.                 break;
 42.             // pobieramy temperatur� wpisan� do pola edycyjnego temperatury w Celsjuszach
 43.             GetWindowTextA(edit_C, buff, 10);
 44.  
 45.             temp_C = atof(buff);        // konwertujemy pobrany tekst na liczb� (Celsjusze)
 46.             temp_K = temp_C + 273.15;   // przeliczamy temperatur� z Celsjuszy na Kelwiny
 47.             temp_F = 1.8 * temp_C + 32; // przeliczamy temperatur� z Celsjuszy na Farenheity
 48.  
 49.             sprintf_s(buff, "%.2lf", temp_K);   // konwertujemy przeliczon� temperatur� w Kelwinach na tekst
 50.             SetWindowTextA(edit_K, buff);       // wpisujemy przeliczon� temperatur� w Kelwinach do odpowiedniego pola edycyjnego
 51.             sprintf_s(buff, "%.2lf", temp_F);   // konwertujemy przeliczon� temperatur� w Farenheitach na tekst
 52.             SetWindowTextA(edit_F, buff);       // wpisujemy przeliczon� temperatur� w Farenheitach do odpowiedniego pola edycyjnego
 53.  
 54.         }break;
 55.  
 56.         case KELWIN:
 57.         {
 58.             // sprawdzamy czy klikni�ta kontrolka dalej ma focusa
 59.             if (GetFocus() != (HWND)lParam)
 60.                 break;
 61.             // pobieramy temperatur� wpisan� do pola edycyjnego temperatury w Kelwinach
 62.             GetWindowTextA(edit_K, buff, 10);
 63.  
 64.             temp_K = atof(buff);        // konwertujemy pobrany tekst na liczb� (Kelwiny)
 65.             temp_C = temp_K - 273.15;   // przeliczamy temperatur� z Kelwin�w na Celsjusze
 66.             temp_F = 1.8 * temp_C + 32; // przeliczamy temperatur� z Celsjuszy na Farenheity
 67.  
 68.             sprintf_s(buff, "%.2lf", temp_C);   // konwertujemy przeliczon� temperatur� w Celsjuszach na tekst
 69.             SetWindowTextA(edit_C, buff);       // wpisujemy przeliczon� temperatur� w Celsjuszach do odpowiedniego pola edycyjnego
 70.             sprintf_s(buff, "%.2lf", temp_F);   // konwertujemy przeliczon� temperatur� w Farenheitach na tekst
 71.             SetWindowTextA(edit_F, buff);       // wpisujemy przeliczon� temperatur� w Farenheitach do odpowiedniego pola edycyjnego
 72.  
 73.         }break;
 74.  
 75.         case FAHRENHEIT:
 76.         {
 77.             // sprawdzamy czy klikni�ta kontrolka dalej ma focusa
 78.             if (GetFocus() != (HWND)lParam)
 79.                 break;
 80.             // pobieramy temperatur� wpisan� do pola edycyjnego temperatury w Farenheitach
 81.             GetWindowTextA(edit_F, buff, 10);
 82.  
 83.             temp_F = atof(buff);                // konwertujemy pobrany tekst na liczb� (Kelwiny)
 84.             temp_C = (5.0 / 9.0) * (temp_F - 32);   // przeliczamy temperatur� z Farenheit�w na Celsjusze
 85.             temp_K = temp_C + 273.15;           // przeliczamy temperatur� z Celsjuszy na Kelwiny
 86.  
 87.             sprintf_s(buff, "%.2lf", temp_C);   // konwertujemy przeliczon� temperatur� w Celsjuszach na tekst
 88.             SetWindowTextA(edit_C, buff);       // wpisujemy przeliczon� temperatur� w Celsjuszach do odpowiedniego pola edycyjnego
 89.             sprintf_s(buff, "%.2lf", temp_K);   // konwertujemy przeliczon� temperatur� w Kelwinach na tekst
 90.             SetWindowTextA(edit_K, buff);       // wpisujemy przeliczon� temperatur� w Kelwinach do odpowiedniego pola edycyjnego
 91.         }break;
 92.         };
 93.     }
 94.     break;
 95.     case WM_SIZE:
 96.     {
 97.         // Przy zmianie rozmiaru ustalamy nowe wymiary i po�o�enia element�w
 98.         RECT windowRect;
 99.         GetClientRect(hwnd, &windowRect);           // pobieramy aktualne wymiary obszaru klienckiego
 100.         int xEdit = (windowRect.right - 50) / 2;    // wsp X pocz�tku p�l edycyjnych
 101.         int y = 10;                                 // wsp Y pocz�tku wszystkich p�l
 102.         int xStatic = (windowRect.right - 190) / 2; // wsp X pocz�tku p�l telstowych statycznych
 103.         int witdhEdit = 100;                        // szeroko�� p�l edycyjnych
 104.         int height = 20;                            // wysoko�� wszystkich p�l
 105.         int widthStatic = 70;                       // szeroko�� p�l statycznych
 106.                                                     // ustawianie pola statycznego i edycyjnego dotycz�cych temperatury Celsjusza
 107.         MoveWindow(static_C, xStatic, y, widthStatic, height, TRUE);
 108.         MoveWindow(edit_C, xEdit, y, witdhEdit, height, TRUE);
 109.  
 110.         // ustawianie pola statycznego i edycyjnego dotycz�cych temperatury Kelwina
 111.         MoveWindow(static_K, xStatic, y += height + 10, widthStatic, height, TRUE);
 112.         MoveWindow(edit_K, xEdit, y, witdhEdit, height, TRUE);
 113.  
 114.         // ustawianie pola statycznego i edycyjnego dotycz�cych temperatury Farenheita
 115.         MoveWindow(static_F, xStatic, y += height + 10, widthStatic, height, TRUE);
 116.         MoveWindow(edit_F, xEdit, y, witdhEdit, height, TRUE);
 117.  
 118.     }break;
 119.  
 120.     case WM_CLOSE:
 121.         DestroyWindow(hwnd);
 122.         break;
 123.  
 124.     case WM_DESTROY:
 125.         PostQuitMessage(0);
 126.         break;
 127.  
 128.         //Ustawianie minimalnego rozmiaru okna:
 129.     case WM_GETMINMAXINFO:
 130.         ((MINMAXINFO *)lParam)->ptMinTrackSize.x = 260; // minimalna szeroko��
 131.         ((MINMAXINFO *)lParam)->ptMinTrackSize.y = 200; // minimalna wysoko��
 132.         break;
 133.  
 134.     default:
 135.         return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
 136.     }
 137.     return 0;
 138. }
 139.  
 140. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
 141. {
 142.     WNDCLASSEX window;
 143.     HWND hwnd;
 144.     MSG msg;
 145.     TCHAR ClassName[] = TEXT("KlasaOkna");
 146.     TCHAR WindowTitle[] = TEXT("Przeliczanie temperatur");
 147.  
 148.     window.cbClsExtra = NULL;
 149.     window.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
 150.     window.cbWndExtra = NULL;
 151.     window.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW);
 152.     window.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
 153.     window.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
 154.     window.hIconSm = NULL;
 155.     window.hInstance = hInstance;
 156.     window.lpfnWndProc = WndProc;
 157.     window.lpszClassName = ClassName;
 158.     window.lpszMenuName = 0;
 159.     window.style = CS_VREDRAW | CS_HREDRAW;
 160.  
 161.     if (!RegisterClassEx(&window))
 162.         return 0;
 163.  
 164.     hwnd = CreateWindowEx(WS_EX_WINDOWEDGE, ClassName, WindowTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 200, 300, NULL, NULL, hInstance, NULL);
 165.  
 166.     if (hwnd == NULL)
 167.     {
 168.         UnregisterClass(ClassName, hInstance);
 169.         return 0;
 170.     }
 171.  
 172.     ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
 173.     UpdateWindow(hwnd);
 174.  
 175.     while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0) > 0)
 176.     {
 177.         TranslateMessage(&msg);
 178.         DispatchMessage(&msg);
 179.     }
 180.     UnregisterClass(ClassName, hInstance);
 181.     return msg.wParam;
 182. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×