drakon-firestone

ServerScript

Jun 18th, 2021
848
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. local RemoteEvent = Instance.new("RemoteEvent", game.ReplicatedStorage)
 2. RemoteEvent.Name = "ChangeOwner"
 3.  
 4. local function ChangeTycoonOwner(player)
 5.     game.Workspace.Tycoon.TycoonInfo.Owner.Value = player
 6. end
 7.  
 8. RemoteEvent.OnServerEvent:Connect(ChangeTycoonOwner)
 9.  
 10. -- odwołanie do serwisu DataStoreService
 11. local DSS = game:GetService("DataStoreService")
 12. -- odwołanie do danych pod nazwą Money
 13. local MoneyData = DSS:GetDataStore("Money")
 14.  
 15. -- kiedy gracz zostanie dodany połącz się z funkcją
 16. game.Players.PlayerAdded:Connect(function(player)
 17.  
 18.     -- stwórz nowy folder i przypisz go do gracza
 19.     local board = Instance.new("Folder", player)
 20.     -- nazwanie folderu "leaderstats"
 21.     board.Name = "leaderstats"
 22.  
 23.     -- stwórz nowy obiekt NumberValue i przypisz go do board
 24.     local displayMoney = Instance.new("NumberValue", board)
 25.     -- nazwanie obiektu NumberValue "Money"
 26.     displayMoney.Name = "Money"
 27.  
 28.     -- stwórz nowy obiekt NumberValue i przypisz go do PlayersMoney
 29.     local serverMoney = Instance.new("NumberValue", game.ServerStorage.PlayersMoney)
 30.     -- nazwanie obiektu NumberValue nazwą gracza
 31.     serverMoney.Name = player.Name
 32.     -- pobranie danych z serwera, jeżeli ich brak ustaw wartość na 0
 33.     serverMoney.Value = MoneyData:GetAsync(player.UserId) or 0
 34.     -- ustawienie ilości pieniędzy z serwera do lokalnego wyświetlenia ilości gotówki
 35.     displayMoney.Value = serverMoney.Value
 36.  
 37.     -- jeżeli wartość pieniędzy serwerowych danego gracza
 38.     -- zostanie zmieniona
 39.     serverMoney.Changed:connect(function(value)
 40.         -- ustaw wartość serwerowych pieniędzy na wyświetlaną ilość pieniędzy
 41.         displayMoney.Value = value
 42.     end)
 43.  
 44.     -- kiedy gracz opuszcza grę połącz z funkcją
 45.     game.Players.PlayerRemoving:Connect(function(player)
 46.         -- napisz w konsoli "nazwa gracza" removing!        
 47.         print(player.Name .. " removing!")
 48.         -- zapisz ilość pieniędzy danego gracza na serwerze
 49.         MoneyData:SetAsync(player.UserId, game.ServerStorage.PlayersMoney[player.Name].Value)
 50.         -- wyświetl komunikat
 51.         print(player.Name .. ": " .. game.ServerStorage.PlayersMoney[player.Name].Value .. " money saved!")
 52.     end)
 53.  
 54.     -- jeżeli gracz jest przypisany do gry pętla będzie działać
 55.     while player.Parent do
 56.         -- zapisz ilość pieniędzy danego gracza na serwerze
 57.         MoneyData:SetAsync(player.UserId, game.ServerStorage.PlayersMoney[player.Name].Value)
 58.         -- wyświetl komunikat
 59.         print(player.Name .. ": " .. game.ServerStorage.PlayersMoney[player.Name].Value .. " money saved!")
 60.         -- czekaj 10 sekund
 61.         wait(10)
 62.     end
 63.  
 64. end)
RAW Paste Data