SHARE
TWEET

Fra

a guest Dec 8th, 2019 102 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #EXTM3U
 2. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,###### -- |FR| CANALSAT FRANCE  |FR| -- ######
 3. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9020.ts
 4. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TF1 FHD
 5. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1406.ts
 6. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TF1 HD
 7. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/429.ts
 8. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Tf1 SD
 9. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1925.ts
 10. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| FRANCE 2 FHD
 11. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9018.ts
 12. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| France 2 HD
 13. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/427.ts
 14. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| France 2 SD
 15. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1923.ts
 16. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| FRANCE 3 FHD
 17. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9017.ts
 18. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| France 3 HD
 19. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/426.ts
 20. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| france 3 SD
 21. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1927.ts
 22. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| FRANCE 4 FHD
 23. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9015.ts
 24. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| France 4  HD
 25. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/425.ts
 26. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| France 4 SD
 27. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9016.ts
 28. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| FRANCE 5 FHD
 29. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9013.ts
 30. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| France 5 HD
 31. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/424.ts
 32. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| France 5 SD
 33. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9014.ts
 34. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| FRANCE O FHD
 35. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9010.ts
 36. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| France O  HD
 37. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9011.ts
 38. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| France O SD
 39. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9012.ts
 40. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| M6 FHD
 41. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9019.ts
 42. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| M6 HD
 43. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1924.ts
 44. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| ARTE FHD
 45. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9002.ts
 46. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| ARTE HD
 47. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9003.ts
 48. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Arte SD
 49. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9004.ts
 50. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| 6TER FHD
 51. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9005.ts
 52. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| 6TER HD
 53. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/423.ts
 54. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| 6ter SD
 55. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1918.ts
 56. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| C8 FHD
 57. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8972.ts
 58. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| C8 HD
 59. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/416.ts
 60. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| C8 SD
 61. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8973.ts
 62. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CHERIE 25 FHD
 63. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8981.ts
 64. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CHERIE 25 HD
 65. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8982.ts
 66. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Cherie 25 SD
 67. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8983.ts
 68. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| NRJ12 FHD
 69. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8987.ts
 70. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR|  NRJ12 HD
 71. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/418.ts
 72. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| NRJ12 SD
 73. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8988.ts
 74. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| W9 FHD
 75. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8960.ts
 76. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| W9 HD
 77. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/409.ts
 78. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| W9 SD
 79. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8961.ts
 80. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TMC FHD
 81. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8919.ts
 82. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TMC HD
 83. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1421.ts
 84. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TMC SD
 85. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8920.ts
 86. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RTL9 FHD
 87. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8967.ts
 88. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RTL9 HD
 89. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8968.ts
 90. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RTL9 SD
 91. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8969.ts
 92. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMC STORY FHD
 93. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8964.ts
 94. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| NUMERO 23 HD
 95. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8965.ts
 96. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMC STORY SD
 97. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8966.ts
 98. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TFX FHD
 99. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8962.ts
 100. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| NT1 HD
 101. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/410.ts
 102. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TFX SD
 103. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8963.ts
 104. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TF1 S�ries Films FHD
 105. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8980.ts
 106. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| HD1 HD
 107. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/417.ts
 108. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| PARIS PREMIERE SD
 109. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9009.ts
 110. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| PARIS PREMIERE HD
 111. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9008.ts
 112. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| 13EME RUE FHD
 113. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8998.ts
 114. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| 13 EME RUE HD
 115. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/422.ts
 116. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| 13EME RUE SD
 117. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8999.ts
 118. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| AB1 FHD
 119. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8977.ts
 120. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| AB1 HD
 121. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8978.ts
 122. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| AB3 FULL HD
 123. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8974.ts
 124. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| AB3 HD
 125. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8975.ts
 126. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| AB3 SD
 127. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8976.ts
 128. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Teva HD+
 129. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1422.ts
 130. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| SYFY FHD
 131. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/421.ts
 132. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Syfy HD FHD
 133. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8995.ts
 134. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Syfy HD
 135. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8996.ts
 136. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Syfy SD
 137. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8997.ts
 138. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TV BREIZH FULL HD
 139. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9006.ts
 140. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TV BREIZH
 141. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9007.ts
 142. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| E! ENTERTAINMENT FULL HD
 143. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8990.ts
 144. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| E! Entertainment HD
 145. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8991.ts
 146. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| E! HD
 147. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8992.ts
 148. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| ELLE GIRL FULL HD
 149. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8984.ts
 150. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| ELLE GIRL HD
 151. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8985.ts
 152. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,###### -- |FR| CINEMA FRANCE  |FR| -- ######
 153. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8959.ts
 154. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CANAL+ HD
 155. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/926.ts
 156. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CANAL+  FULL HD
 157. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/925.ts
 158. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,FR: CANAL+  HD (1080P)
 159. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1538.ts
 160. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,FR : CANAL+ SD
 161. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/13556.ts
 162. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CANAL  CINEMA FHD
 163. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/922.ts
 164. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Canal Cinema HD
 165. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/923.ts
 166. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Canal cinema SD
 167. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8958.ts
 168. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CANAL  FAMILY FHD
 169. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8954.ts
 170. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Canal Family FHD
 171. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/917.ts
 172. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Canal Family HD
 173. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/918.ts
 174. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Canal family SD
 175. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8955.ts
 176. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CANAL  SERIES FHD
 177. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/913.ts
 178. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Canal Series HD
 179. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/914.ts
 180. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CANAL SERIE SD
 181. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8953.ts
 182. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CANAL  DECALE FHD
 183. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8956.ts
 184. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Canal  Decale HD
 185. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/920.ts
 186. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CANAL DECALE SD
 187. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8957.ts
 188. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| COMEDIE SD
 189. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8994.ts
 190. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| COMEDIE  FHD
 191. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8993.ts
 192. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE   PREMIER FHD
 193. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8924.ts
 194. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE PREMIER HD
 195. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/337.ts
 196. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| cine premier SD
 197. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8925.ts
 198. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE  FAMIZ FHD
 199. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8931.ts
 200. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Cine Famiz FHD
 201. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/349.ts
 202. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Cine Famiz HD
 203. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8932.ts
 204. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE  FRISSON FHD
 205. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8928.ts
 206. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Cine Frisson FHD
 207. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8929.ts
 208. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE FRISSON HD
 209. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/345.ts
 210. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE FRISSON SD
 211. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8930.ts
 212. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE  EMOTION FHD
 213. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8933.ts
 214. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE EMOTION SD
 215. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8934.ts
 216. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE EMOTION HD
 217. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/351.ts
 218. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE  CLASSIC FHD
 219. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8936.ts
 220. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE CLASSIC
 221. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8937.ts
 222. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE CLASSIC HD
 223. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/355.ts
 224. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE CLUB HD
 225. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8935.ts
 226. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE FX
 227. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/342.ts
 228. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE FX FHD
 229. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8927.ts
 230. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE POLAR FHD
 231. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/340.ts
 232. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CINE POLAR HD
 233. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8926.ts
 234. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| ACTION FHD
 235. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8921.ts
 236. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| ACTION HD
 237. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/333.ts
 238. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| ACTION
 239. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8922.ts
 240. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| OCS CHOC FHD
 241. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8951.ts
 242. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| OCS CHOC HD
 243. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/315.ts
 244. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| OCS CHOC SD
 245. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8952.ts
 246. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| OCS CITY FHD
 247. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8949.ts
 248. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| OCS CITY HD
 249. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/312.ts
 250. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| OCS CITY SD
 251. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8950.ts
 252. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| OCS GEANTS FHD
 253. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8947.ts
 254. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| OCS GEANTS SD
 255. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8948.ts
 256. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| OCS MAX FHD
 257. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8945.ts
 258. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| OCS MAX HD
 259. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/306.ts
 260. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| OCS MAX SD
 261. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8946.ts
 262. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Paramount Channel
 263. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8918.ts
 264. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| PARAMOUNT CHANNEL FHD
 265. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8916.ts
 266. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| PARAMOUNT CHANNEL HD
 267. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8917.ts
 268. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| SERIE CLUB
 269. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/9000.ts
 270. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,###### -- |FR| SPORT FRANCE  |FR| -- ######
 271. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/912.ts
 272. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BEINSPORT 1 FR FULL HD
 273. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1419.ts
 274. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BEIN SPORT 1 HD
 275. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/303.ts
 276. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BEINSPORT 2 FR FULL HD
 277. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1417.ts
 278. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BEIN SPORT 2 HD
 279. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/299.ts
 280. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BEIN SPORT 2 HD (BACKUP)
 281. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1418.ts
 282. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BeIN Sports 2 SD
 283. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/300.ts
 284. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BEINSPORT 3 FR FULL HD
 285. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1415.ts
 286. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR|  BEINSPORT 3  HD
 287. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/295.ts
 288. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BEINSPORT 3 HD
 289. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1416.ts
 290. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BeIN Sports 3 SD
 291. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/296.ts
 292. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BeIN Sports MAX 4
 293. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/292.ts
 294. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BeIN Sports MAX 5
 295. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/291.ts
 296. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BeIN Sports MAX 6
 297. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/290.ts
 298. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BeIN Sports MAX 7
 299. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/289.ts
 300. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BeIN Sports MAX 8
 301. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/288.ts
 302. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BeIN Sports MAX 9
 303. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/287.ts
 304. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BeIN Sports MAX 10
 305. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/286.ts
 306. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Canal Sport FHD
 307. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8912.ts
 308. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Canal  Sport HD
 309. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8913.ts
 310. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CANAL SPORT SD
 311. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1413.ts
 312. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| OLTV HD
 313. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1873.ts
 314. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| OMTV HD
 315. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1872.ts
 316. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| MOTORSPORT TV
 317. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8905.ts
 318. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| MOTORSPORT.TV FULL HD
 319. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8904.ts
 320. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| AB Moteur HD
 321. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8901.ts
 322. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| L'EQUIPE 21 FHD
 323. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8902.ts
 324. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| L EQUIPE 21
 325. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8903.ts
 326. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| INFOSPORT FULL HD
 327. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8906.ts
 328. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| INFOSPORT HD
 329. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/194.ts
 330. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| INFOSPORT SD
 331. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1412.ts
 332. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| GOLF  FULL HD
 333. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8893.ts
 334. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| GOLF  HD
 335. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1410.ts
 336. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| GOLF+ HD
 337. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8894.ts
 338. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| GOLF CHANNEL FULL HD
 339. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8891.ts
 340. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| GOLF  CHANNEL HD
 341. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1409.ts
 342. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| GOLF CHANNEL
 343. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8892.ts
 344. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| EUROSPORT 1 FULL HD
 345. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8910.ts
 346. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| EUROSPORT1
 347. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8911.ts
 348. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Eurosport
 349. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/197.ts
 350. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| EUROSPORT 2 FULL HD
 351. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8908.ts
 352. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| EUROSPORT 2
 353. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/196.ts
 354. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| EXTREME SPORTS
 355. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8907.ts
 356. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| EQUIDIA LIVE FULL HD
 357. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8895.ts
 358. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| EQUIDIA LIVE HD
 359. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8896.ts
 360. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| EQUIDIA LIFE FULL HD
 361. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8898.ts
 362. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| EQUIDIA LIFE HD
 363. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8899.ts
 364. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| EQUIDIA LIFE
 365. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8900.ts
 366. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Equidia Live
 367. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8897.ts
 368. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,###### -- |FR|  ENFANTS FRANCE  |FR| -- ######
 369. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8890.ts
 370. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Disney Junior FHD
 371. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/405.ts
 372. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| DISNEY JUNIOR HD
 373. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8886.ts
 374. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR|  DISNEY JUNIOR HD+
 375. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/404.ts
 376. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Disney Junior SD
 377. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8887.ts
 378. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| DISNEY XD FHD
 379. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8882.ts
 380. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| DISNEY XD HD
 381. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/397.ts
 382. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| DISNEY XD SD
 383. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8883.ts
 384. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| DISNEY CINEMA FHD
 385. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8884.ts
 386. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| DISNEY CINEMA HD
 387. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/400.ts
 388. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| DISNEY CINEMA SD
 389. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8885.ts
 390. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| DISNEY CHANNEL FHD
 391. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8888.ts
 392. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| DISNEY CHANNEL HD
 393. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/407.ts
 394. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| DISNEY CHANNEL SD
 395. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8889.ts
 396. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CARTOON NETWORK FHD
 397. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8862.ts
 398. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR|  CARTOON NETWORK  HD
 399. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8863.ts
 400. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CARTOON NETWORK SD
 401. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8864.ts
 402. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CANAL J FHD
 403. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8871.ts
 404. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CANAL J HD
 405. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/381.ts
 406. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Canal J
 407. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8872.ts
 408. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| NICKELODEON FHD
 409. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8880.ts
 410. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| NICKELODEON HD
 411. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/394.ts
 412. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| NICKELODEON SD
 413. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8881.ts
 414. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| NICKELODEON JUNIOR HD
 415. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8878.ts
 416. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| NICKELODEON JUNIOR
 417. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/390.ts
 418. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Nick Jr
 419. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8879.ts
 420. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| PIWI  FHD
 421. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8875.ts
 422. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| PIWI HD
 423. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/386.ts
 424. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| PIWI SD
 425. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8876.ts
 426. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BOOMERANG FHD
 427. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8867.ts
 428. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BOOMERANG HD
 429. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/375.ts
 430. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Boomerang
 431. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8868.ts
 432. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BOING FHD
 433. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8865.ts
 434. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BOING HD
 435. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/372.ts
 436. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Boing SD
 437. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8866.ts
 438. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TELETOON  FHD
 439. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/388.ts
 440. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TELETOON HD
 441. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8877.ts
 442. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| MANGA FHD
 443. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8856.ts
 444. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| MANGAS SD
 445. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8857.ts
 446. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| MANGAS HD
 447. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/359.ts
 448. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| GAME ONE FHD
 449. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8860.ts
 450. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| GAME ONE HD
 451. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/365.ts
 452. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| GameOne SD
 453. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8861.ts
 454. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| J ONE HD
 455. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8855.ts
 456. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| GULLI FHD
 457. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8858.ts
 458. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| GULLI HD
 459. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/362.ts
 460. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Gulli SD
 461. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8859.ts
 462. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TIJI FHD
 463. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8869.ts
 464. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| TIJI HD
 465. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/378.ts
 466. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Tiji SD
 467. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8870.ts
 468. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Zouzous
 469. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8874.ts
 470. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Zouzou TV
 471. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8873.ts
 472. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMC DECOUVERTE HD
 473. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1371.ts
 474. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| VOYAGE HD
 475. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1370.ts
 476. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| USHUAIA  HD
 477. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1372.ts
 478. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| SCIENCE ET VIE HD
 479. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1374.ts
 480. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| NATIONAL GEO WILD HD
 481. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1375.ts
 482. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CRIME DISTRICT HD
 483. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1368.ts
 484. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| ANIMAUX HD
 485. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1373.ts
 486. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| Chasse et Peche
 487. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1369.ts
 488. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| HISTOIRE
 489. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1367.ts
 490. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,###### -- |FR| NEWS FRANCE  |FR| -- ######
 491. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1393.ts
 492. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| BFM TV HD
 493. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1390.ts
 494. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| EURONEWS
 495. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1392.ts
 496. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| FRANCE 24
 497. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1391.ts
 498. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| France24
 499. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8854.ts
 500. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| I24 NEWS FULL HD
 501. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8853.ts
 502. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,###### -- |FR| MUSIC FRANCE  |FR| -- ######
 503. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1366.ts
 504. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| NRJ Hits
 505. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1361.ts
 506. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| MCM HD
 507. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1362.ts
 508. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| M6 MUSIC HD
 509. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/1365.ts
 510. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CSTAR FULL HD
 511. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8970.ts
 512. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| CSTAR
 513. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/8971.ts
 514. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMCSPORT 1FHD
 515. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/23422.ts
 516. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMCSport 1 HD
 517. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/23421.ts
 518. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,FR: RMC Sport 1 SD
 519. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/23420.ts
 520. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMCSPORT 2 FHD
 521. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/23419.ts
 522. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMCSport 2 HD
 523. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/23418.ts
 524. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMCSport 2  SD
 525. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/23417.ts
 526. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMCSPORT 3 FHD
 527. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/23416.ts
 528. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMCSport 3 SD
 529. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/23414.ts
 530. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMCSport 3 HD
 531. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/23415.ts
 532. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMCSport 4  FHD
 533. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/23413.ts
 534. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMCSport 4 HD
 535. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/23412.ts
 536. #EXTINF:-1,https://flylinks.net,|FR| RMCSPORT 4 SD
 537. http://portal.wissdz.com:8081/live/8iSREJkYiD/jUvbXVB8ba/23411.ts
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top