SHARE
TWEET

VBA 1

maciejms Apr 9th, 2019 (edited) 111 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Option Explicit
 2. Sub Imie()
 3.     Dim a As String
 4.     a = InputBox("Podaj imię")
 5.     MsgBox "Cześć " & a
 6. End Sub
 7. Sub PoleKoła()
 8. ' deklaracja zmiennych
 9.    Dim r As Single, pole As Single, obwod As Single
 10. ' deklaracja stałych
 11.    Const Pi = 3.14
 12. ' wczytanie promienia
 13.    r = InputBox("Podaj promień:")
 14.     pole = Pi * r ^ 2
 15.     obwod = 2 * Pi * r
 16. ' wypisanie wyniku
 17.    MsgBox "Promień okręgu: " & r & Chr(13) & "Pole wynosi: " & pole & Chr(13) & "Obwod wynosi: " & obwod
 18. End Sub
 19. Sub zadanie1()
 20. ' zamienia wartości komórek a1 i a2 miejscami
 21.    Dim x As Variant, y As Variant
 22.     x = [a1] ' pobranie wartości z komórki A1
 23.    y = [a2] ' pobranie wartości z komórki A2
 24.    [a1] = y
 25.     [a2] = x
 26. End Sub
 27. Sub zadanie2()
 28.  ' oblicza wynagrodzenie pracownika
 29.    Dim pracownik As String, pensja As Single, podstawa As Single, premia As Single
 30.     pracownik = InputBox("Podaj pracownika: ")
 31.     podstawa = InputBox("Podaj podstawę wynagrodzenia: ")
 32.     premia = InputBox("Podaj premię: ")
 33.     pensja = podstawa * (1 + premia / 100)
 34.     MsgBox "Pracownik: " & pracownik & Chr(13) & "Pensja: " & pensja
 35.    
 36. End Sub
 37. Sub zadanie3()
 38.  ' sprawdza czy użytkownik jest pełnoletni
 39.    Dim wiek As Integer
 40.     wiek = InputBox("Podaj swoj wiek")
 41.     If (wiek < 18) Then
 42.     MsgBox "Niepełnoletni"
 43.     Else: MsgBox "Pełnoletni"
 44.     End If
 45. End Sub
 46. Sub zadanie4()
 47.  ' spradza ktora liczba spośród a b c jest największa
 48.    Dim a As Single, b As Single, c As Single
 49.     a = InputBox("Podaj a")
 50.     b = InputBox("Podaj b")
 51.     c = InputBox("Podaj c")
 52.    
 53.     If (a > b) Then
 54.         If (a > c) Then
 55.             MsgBox a & " jest najwieksze"
 56.         Else
 57.             MsgBox c & " jest najwieksze"
 58.         End If
 59.     Else
 60.         If (b > c) Then
 61.             MsgBox b & " jest najwieksze"
 62.         Else
 63.             MsgBox c & " jest najwieksze"
 64.         End If
 65.     End If
 66. End Sub
 67. Sub zadanie5()
 68.  ' spradza ktora liczba spośród a b c jest największa
 69.    Dim a As Single, b As Single, c As Single
 70.     Dim max As Single
 71.     a = InputBox("Podaj a")
 72.     b = InputBox("Podaj b")
 73.     c = InputBox("Podaj c")
 74.     max = a
 75.     If (b > max) Then
 76.     max = b
 77.     End If
 78.     If (c > max) Then
 79.     max = c
 80.     End If
 81.     MsgBox "Największą liczbą jest " & max
 82. End Sub
 83. Sub zadanie6()
 84.  ' rozwiazuje rownianie kwadratowe
 85.    Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, p As Single, x1 As Single, x2 As Single, Re As Single, Im As Single
 86.     a = InputBox("Podaj a")
 87.     b = InputBox("Podaj b")
 88.     c = InputBox("Podaj c")
 89.     MsgBox a & " x^2 + " & b & " x + " & c & " = 0 ", , "Równanie"
 90.     d = b * b - 4 * a * c
 91.     MsgBox "Delta równa: " & d, vbInformation, "Delta"
 92.     If d > 0 Then
 93.         p = Sqr(d)
 94.         x1 = (-b - p) / (2 * a)
 95.         x2 = (-b + p) / (2 * a)
 96.         MsgBox "x1 = " & x1 & Chr(13) & "x2 = " & x2, , "Rozwiązanie równania"
 97.     End If
 98.     If d = 0 Then
 99.         x1 = -b / (2 * a)
 100.         MsgBox "x0 = " & x1, , "Rozwiązanie równiania"
 101.     End If
 102.     If d < 0 Then
 103.         MsgBox "Pierwiastki zespolone", vbExclamation, "Rozwiązanie równania"
 104.         p = Sqr(-d)
 105.         Re = -b / (2 * a)
 106.         Im = p / (2 * a) ' znak częsci urojonej jest ustalany przy wypisywaniu wyniku
 107.        MsgBox "x1 = " & Re & " - " & Im & " i " & Chr(13) & "x2 = " & Re & " + " & Im & " i ", , "Rozwiązanie równania dla liczb zespolonych"
 108.     End If
 109. End Sub
 110. Sub zadanie7()
 111. ' sprawdza czy istnieje trójkąt prostokątny o bokach a, b, c
 112. ' nie wiemy który bok jest najdłuższy
 113.    Dim a As Single, b As Single, c As Single
 114.     a = InputBox("Podaj a")
 115.     b = InputBox("Podaj b")
 116.     c = InputBox("Podaj c")
 117.     ' z nierówności trójkąta czy jest możliwe
 118.    If (a < (b + c)) And (b < (a + c)) And (c < a + b) Then
 119.         MsgBox "Istnieje trojkąt o bokach podanej długości", vbInformation, "Trójkąt ABC istnieje"
 120.     ' z tw. cosinusów czy jest prostokątny (cos90=0)
 121.        If (a * a = b * b + c * c) Or (b * b = a * a + c * c) Or (c * c = a * a + b * b) Then
 122.             MsgBox "Podany trójkąt jest prostokątny", vbInformation, "Trójkąt"
 123.         Else
 124.             MsgBox "Podany trójkąt nie jest prostokątny", vbExclamation, "Trójkąt"
 125.         End If
 126.     Else
 127.         MsgBox "Podane długości boków nie spełniają nierówności trójkąta", vbExclamation, "Trójkąt ABC nie istnieje"
 128.     End If
 129. End Sub
 130. Sub dzien() 'zajęcia
 131. Dim day As Integer
 132.     day = InputBox("Podaj numer dnia")
 133.     Select Case day
 134.         Case 1 To 5
 135.             MsgBox "Dzień roboczy", vbInformation
 136.         Case 6 To 7
 137.             MsgBox "Dzień wolny", vbInformation
 138.         Case Else
 139.             MsgBox "Podana zła wartość", vbExclamation
 140.     End Select
 141. End Sub
 142. Sub zadanie8()
 143.     Dim point As Integer
 144.     point = InputBox("Podaj liczbę punktów: ")
 145.     Select Case point
 146.         Case 91 To 100
 147.             MsgBox "Ocena: 5.0 słownie: bdb"
 148.         Case 81 To 90
 149.             MsgBox "Ocena: 4.5 słownie: +db"
 150.         Case 71 To 80
 151.             MsgBox "Ocena: 4.0 słownie: db"
 152.         Case 61 To 70
 153.             MsgBox "Ocena: 3.5 słownie: +dst"
 154.         Case 51 To 60
 155.             MsgBox "Ocena: 3.0 słownie: dst"
 156.         Case 0 To 50
 157.             MsgBox "Ocena: 2.0 słownie: ndst"
 158.         Case Else
 159.             MsgBox "Podana wartość punktów nieprawidłowa", vbExclamation
 160.     End Select
 161. End Sub
 162. Sub zadanie9()
 163.     Dim a As Single, b  As Single, c  As Single, d  As Single, p  As Single, x1  As Single, x2 As Single, Re As Single, Im As Single
 164.     a = InputBox("Podaj a")
 165.     b = InputBox("Podaj b")
 166.     c = InputBox("Podaj c")
 167.     d = b * b - 4 * a * c
 168.     MsgBox "Delta równa: " & d
 169.     Select Case d
 170.         Case Is > 0
 171.             p = Sqr(d)
 172.             x1 = (-b - p) / (2 * a)
 173.             x2 = (-b + p) / (2 * a)
 174.             MsgBox "x1 = " & x1 & Chr(13) & "x2 = " & x2
 175.         Case 0
 176.             x1 = (-b) / (2 * a)
 177.             MsgBox "x1 = " & x1
 178.         Case Is < 0
 179.             p = Sqr(-d)
 180.         Re = -b / (2 * a)
 181.         Im = p / (2 * a) ' znak częsci urojonej jest ustalany przy wypisywaniu wyniku
 182.        MsgBox "x1 = " & Re & " - " & Im & " i " & Chr(13) & "x2 = " & Re & " + " & Im & " i ", , "Rozwiązanie równania dla liczb zespolonych"
 183.     End Select
 184. End Sub
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top