SHARE
TWEET

AD_DA_prevodnik_zakladni_program

a guest Jan 24th, 2020 115 in 149 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <SPI.h>
 2.  
 3. //nastavení RESET/SS pinu
 4.  
 5. #define PIN_RESET 22
 6. #define PIN_SS    53
 7.  
 8. //prirazeni pameti pro promenne
 9.  
 10. byte result1;
 11. byte result2;
 12.  
 13.  
 14.   //////////KONFIGURACE DA/AD PŘEVODNÍKU//////////
 15.  
 16.  
 17. void setup() {
 18.  
 19.   delay(100);
 20.  
 21.   //nastavení RESET/SS - typ - vstup/výstup
 22.  
 23.   pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
 24.   pinMode(PIN_SS, OUTPUT);
 25.  
 26.   //RESET nastaven na 1 - nyní zapisuj do paměti (při RESETu 0 se převodníku vymaže konfigurace
 27.  
 28.   digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
 29.  
 30.   //Je-li SS pin HIGH, převodník nepřijímá data, jakmile je SS pin LOW, přijímá převodník 16-bitů, poté je nutno pro další zprávu přepnou SS na HIGH a znovu na LOW
 31.  
 32.   digitalWrite(PIN_SS, HIGH);
 33.  
 34.   //Zapnutí sériové komunikace  
 35.  
 36.   Serial.begin(9600);
 37.  
 38.   //Začátek SPI komunikace - určení parametrů a rychlosti
 39.  
 40.   SPI.begin();
 41.   SPI.beginTransaction(SPISettings(10000, MSBFIRST, SPI_MODE0));
 42.  
 43.  
 44.  
 45.   ////////// NASTAVENÍ POWER DOWN MÓDU  - VNITŘNÍCH REFERENCÍ AD/DA PŘEVODNÍKU//////////
 46.  
 47.  
 48.   //začátek komunikace s převodníkem
 49.  
 50.   digitalWrite(PIN_SS, LOW);
 51.  
 52.   //0 - MSB, 1011 - power down mode register, 0 - the reference and DACs power down states is determined by D9 and D7 to D0, 0 - disable internal reference, 0 - reserved D8
 53.   //**0 - nejdůležitější bit, 1011 - power down registr, 0 - reference a power down mód DA převodníků je určen D9 a D7-D0, 0 -rezervovaný bit
 54.   SPI.transfer(0b01011000);
 55.  
 56.   //0 - power down DAC - channel is in normal operation mode (IO7-0, IO6-0, IO5-0, IO-40, IO3-0, IO2-0, IO1-0, IO0-1) -> all DACs are in normal operation mode
 57.   //**0 - power down DA převodníku - kanál operuje v normálním módu (IO7-0, IO6-0, IO5-0, IO-40, IO3-0, IO2-0, IO1-0, IO0-1) -> všechny DA převodníky operují v normálním módu
 58.   SPI.transfer(0b00000000);
 59.  
 60.     //konec komunikace s převodníkem
 61.  
 62.   digitalWrite(PIN_SS, HIGH);
 63.  
 64.  
 65.  
 66.   ////////// NASTAVENÍ PINŮ JAKO DA PŘEVODNÍK //////////
 67.  
 68.  
 69.   //začátek komunikace s převodníkem
 70.  
 71.   digitalWrite(PIN_SS, LOW);
 72.  
 73.   //0 - MSB, 0101 - DAC pin configuration, 000 - D10-D8 reserved, set these bits to 0
 74.   //**0 - nejdůležitější bit, 0101 - nastavení pinu jako DA převodník, 000 - rezervované bity**//
 75.   SPI.transfer(0b00101000);
 76.  
 77.   // 0 - no function selected / 1 - set the selected I/Ox pin to the register function (IO7-0, IO6-0, IO5-0, IO-40, IO3-0, IO2-0, IO1-0, IO0-1) -> IO0 is a DAC
 78.   //**0 - není zvolená funkce pinu / 1 - nastav zvolený I/Ox pin jako funkci registru (IO7-0, IO6-0, IO5-0, IO-40, IO3-0, IO2-0, IO1-0, IO0-1) -> IO0 je DA převodník
 79.   SPI.transfer(0b00000001);
 80.  
 81.   //konec komunikace s převodníkem
 82.  
 83.   digitalWrite(PIN_SS, HIGH);
 84.  
 85.  
 86.   ////////// NASTAVENÍ PINŮ JAKO AD PŘEVODNÍK //////////
 87.  
 88.  
 89.   //začátek komunikace s převodníkem
 90.  
 91.   digitalWrite(PIN_SS, LOW);
 92.  
 93.   //0 - MSB, 0100 - ADC pin configuration, 000 - D10-D8 reserved, set these bits to 0
 94.   //**0 - nejdůležitější bit, 0100 - nastavení pinu jako AD převodník, 000 - rezervované bity
 95.   SPI.transfer(0b00100000);
 96.  
 97.   // 0 - no function selected / 1 - set the selected I/Ox pin to the register function (IO7-0, IO6-0, IO5-0, IO-40, IO3-0, IO2-0, IO1-1, IO0-0) -> IO1 is a ADC
 98.   //**0 - není zvolená funkce pinu / 1 - nastav zvolený I/Ox pin jako funkci registru (IO7-0, IO6-0, IO5-0, IO-40, IO3-0, IO2-0, IO1-1, IO0-0) -> IO1 je AD převodník
 99.   SPI.transfer(0b00000010);
 100.  
 101.   //konec komunikace s převodníkem
 102.  
 103.   digitalWrite(PIN_SS, HIGH);
 104.  
 105.  
 106.  
 107.   ////////// NASTAVENÍ VLASTNOSTÍ AD/DA PŘEVODNÍKŮ //////////
 108.  
 109.  
 110.   //začátek komunikace s převodníkem
 111.  
 112.   digitalWrite(PIN_SS, LOW);
 113.  
 114.   //0 - MSB, 0011 - general purpose control register, 0 - reserved D10, 1 - ADC buffer is precharged, 1 - ADC buffer is enabled
 115.   //**0 - nejdůležitější bit, 0011 - hlavní ovládací registr, 0 - rezervované bity
 116.   SPI.transfer(0b00011001);
 117.  
 118.   //0 - lock - the contents of the I/Ox pin configuration register can be changed, 0 - DAC addres bits determine which DAC is written, 0 - ADC input range 0V to Vref, 0 - DAC output range 0V to Vref, 000 - D3-D0 reserved
 119.   //**0 - uzavření - I/Ox konfigurace pinů v kontrolním registru může být změněna, 0 - DA převodník zapisuje data na určený převodník (nezapisuje na všechny najednou), 0 - AD převodník - hodnota vstupů 0V až Vref, 0 - DAC převodník - hodnota výstupů 0 až V ref, 000 - rezervované bity
 120.   SPI.transfer(0b00000000);
 121.  
 122.   //konec komunikace s převodníkem
 123.  
 124.   digitalWrite(PIN_SS, HIGH);
 125.  
 126.  
 127.   }
 128.  
 129.  
 130.   //////////KONEC KONFIGURACE DA/AD PŘEVODNÍKU//////////
 131.  
 132.  
 133.  //////////FUNKCE PRO NASTAVENÍ NAPĚTÍ NA DA PŘEVODNÍKU//////////
 134.  
 135.  
 136. void nastavnapeti(){
 137.  
 138.   //začátek komunikace s převodníkem
 139.  
 140.   digitalWrite(PIN_SS, LOW);
 141.  
 142.   //1 - MSB, 000 - DAC adress, 1111 - start of 12-bit DAC setting status (4-bits) (000 - DAC0, 001 - DAC1, 010 - DAC2, 011 - DAC3, 100 - DAC4, 101 - DAC5, 110 - DAC6, 111 - DAC7)
 143.   //**1 - nejdůležitější bit - 000 - adresa DA převodníku, 111 - začátek zprávy pro požadované napětí (4-bity) (zpráva je celkem 12 - bitů dlouhá) (000 - DAC0, 001 - DAC1, 010 - DAC2, 011 - DAC3, 100 - DAC4, 101 - DAC5, 110 - DAC6, 111 - DAC7)
 144.   SPI.transfer(0b10001111);
 145.  
 146.   //11111111 continuing 12-bit DAC setting status (8-bits)
 147.   //**11111111 pokračování zprávy pro požadované napětí
 148.   SPI.transfer(0b11111111);
 149.  
 150.   //konec komunikace s převodníkem
 151.  
 152.   digitalWrite(PIN_SS, HIGH);
 153.  
 154. }
 155.  
 156.  
 157.   //////////FUNKCE PRO ZMĚŘENÍ NAPĚTÍ NA AD PŘEVODNÍKU//////////
 158.  
 159.  
 160. void zmernapeti(){
 161.  
 162.   //začátek komunikace s převodníkem
 163.  
 164.   digitalWrite(PIN_SS, LOW);
 165.  
 166.   //0 - MSB, 0010 - ADC sequence register, 0 - D10 reserved, 0 - sequence repetition disabled, 0 - disable temperature indicator readback
 167.   //**0 - nejdůležitější bit, 0010 - AD převodník sekvenční registr, 0 - rezervovaný bit, 0 - sekvenční opakování zakázáno, 0 - zakázáno zpětné čtení teplotního indikátoru
 168.   SPI.transfer(0b00010000);
 169.  
 170.   //0 - selected ADC channel is not included in the conversion sequence / 1 - selected ADC channel is included in the conversion sequence (IO7-0, IO6-0, IO5-0, IO-40, IO3-0, IO2-0, IO1-1, IO0-0) -> IO1 is included in the conversion sequence
 171.   //**0 - zvolený kanál AD převodníku není zařazen do měřící sekvence / 1 - zvolený kanál AD převodníku je zařazen do měřící sekvence (IO7-0, IO6-0, IO5-0, IO-40, IO3-0, IO2-0, IO1-1, IO0-0) -> IO1 je zařazen do měřící sekvence
 172.   SPI.transfer(0b00000010);
 173.  
 174.   //konec komunikace s převodníkem
 175.  
 176.   digitalWrite(PIN_SS, HIGH);
 177.  
 178.   //začátek komunikace s převodníkem
 179.  
 180.   digitalWrite(PIN_SS, LOW);
 181.  
 182.   //výsledek měření část 1.
 183.  
 184.   result1 = SPI.transfer(0x00);
 185.  
 186.   //výsledek měření část 2.
 187.  
 188.   result2 = SPI.transfer(0x00);
 189.  
 190.   //konec komunikace s převodníkem
 191.  
 192.   digitalWrite(PIN_SS, HIGH);
 193.  
 194.   //vypiš na sériovou linku výsledek měření část 1.
 195.  
 196.   Serial.print(result1);
 197.  
 198.   //vypiš na sériovou linku výsledek měření část 2.
 199.  
 200.   Serial.println(result2);
 201. }
 202.  
 203.  
 204.  
 205.   //////////HLAVNÍ SMYČKA PROGRAMU//////////
 206.  
 207.  
 208. void loop() {
 209.  
 210.    //////////FUNKCE PRO NASTAVENÍ NAPĚTÍ NA DA PŘEVODNÍKU//////////
 211.  
 212.   nastavnapeti();
 213.  
 214.  
 215.   //////////ZAPNI FUNKCI PRO ZMĚŘENÍ NAPĚTÍ NA AD PŘEVODNÍKU//////////
 216.  
 217.  
 218.   zmernapeti();
 219.  
 220.  
 221.   //////////POČKEJ PŘED DALŠÍM MĚŘENÍ/ZÁPISEM//////////
 222.  
 223.   delay(600);
 224.  
 225. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top