Advertisement
Guest User

Packet.c client

a guest
Oct 10th, 2015
239
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #pragma once
 2.  
 3. #ifdef USE_AHNLAB_HACKSHIELD
 4. #include "Hackshield.h"
 5. #include METIN2HS_INCLUDE_ANTICPXSVR
 6. #else
 7. #pragma pack(push) //±âÁ¸ alignment ÀúÀå
 8. #pragma pack(8)
 9.  
 10. #define ANTICPX_TRANS_BUFFER_MAX            400
 11.  
 12. typedef struct _AHNHS_TRANS_BUFFER
 13. {
 14.     unsigned char byBuffer[ANTICPX_TRANS_BUFFER_MAX/* ¼Û¼ö½Å ÆÐŶÀÇ ÃÖ´ë Å©±â */];
 15.     unsigned short nLength;
 16. } AHNHS_TRANS_BUFFER, *PAHNHS_TRANS_BUFFER;
 17.  
 18. #pragma pack(pop) // ±âÁ¸ alignment º¹±¸.
 19. #endif /* !USE_AHNLAB_HACKSHIELD */
 20.  
 21. #include "../gamelib/RaceData.h"
 22.  
 23. typedef BYTE TPacketHeader;
 24.  
 25. enum
 26. {
 27.     /////////////////////////////////////////////////
 28.     // To Server
 29.     // HEADER_BLANK is the not use(for future use)
 30.     HEADER_CG_LOGIN                             = 1,
 31.     HEADER_CG_ATTACK                            = 2,
 32.     HEADER_CG_CHAT                              = 3,
 33.     HEADER_CG_PLAYER_CREATE                     = 4,        // »õ·Î¿î Ç÷¡À̾ »ý¼º
 34.     HEADER_CG_PLAYER_DESTROY                    = 5,        // Ç÷¡À̾ »èÁ¦.
 35.     HEADER_CG_PLAYER_SELECT                     = 6,
 36.     HEADER_CG_CHARACTER_MOVE                    = 7,
 37.     HEADER_CG_SYNC_POSITION                     = 8,
 38.     HEADER_CG_DIRECT_ENTER                      = 9,
 39.     HEADER_CG_ENTERGAME                         = 10,
 40.     HEADER_CG_ITEM_USE                          = 11,
 41.     HEADER_CG_ITEM_DROP                         = 12,
 42.     HEADER_CG_ITEM_MOVE                         = 13,
 43.     HEADER_CG_ITEM_PICKUP                       = 15,
 44.     HEADER_CG_QUICKSLOT_ADD                     = 16,
 45.     HEADER_CG_QUICKSLOT_DEL                     = 17,
 46.     HEADER_CG_QUICKSLOT_SWAP                    = 18,
 47.     HEADER_CG_WHISPER                           = 19,
 48.     HEADER_CG_ITEM_DROP2                        = 20,  
 49.     //HEADER_BLANK21                                = 21,
 50.     //HEADER_BLANK22                                = 22,
 51.     //HEADER_BLANK22                                = 23,
 52.     //HEADER_BLANK24                                = 24,
 53.     //HEADER_BLANK25                                = 25,
 54.     HEADER_CG_ON_CLICK                          = 26,
 55.     HEADER_CG_EXCHANGE                          = 27,
 56.     HEADER_CG_CHARACTER_POSITION                = 28,
 57.     HEADER_CG_SCRIPT_ANSWER                     = 29,
 58.     HEADER_CG_QUEST_INPUT_STRING                = 30,
 59.     HEADER_CG_QUEST_CONFIRM                     = 31,
 60.     //HEADER_BLANK32                                = 32,
 61.     //HEADER_BLANK33                                = 33,
 62.     //HEADER_BLANK34                                = 34,
 63.     //HEADER_BLANK35                                = 35,
 64.     //HEADER_BLANK36                                = 36,
 65.     //HEADER_BLANK37                                = 37,
 66.     //HEADER_BLANK38                                = 38,
 67.     //HEADER_BLANK39                                = 39,
 68.     //HEADER_BLANK40                                = 40,
 69.     HEADER_CG_PVP                               = 41,
 70.     //HEADER_BLANK42                                = 42,
 71.     //HEADER_BLANK43                                = 43,
 72.     //HEADER_BLANK44                                = 44,
 73.     //HEADER_BLANK45                                = 45,
 74.     //HEADER_BLANK46                                = 46,
 75.     //HEADER_BLANK47                                = 47,
 76.     //HEADER_BLANK48                                = 48,
 77.     //HEADER_BLANK49                                = 49,
 78.     HEADER_CG_SHOP                              = 50,
 79.     HEADER_CG_FLY_TARGETING                     = 51,
 80.     HEADER_CG_USE_SKILL                         = 52,
 81.     HEADER_CG_ADD_FLY_TARGETING                 = 53,
 82.     HEADER_CG_SHOOT                             = 54,
 83.     HEADER_CG_MYSHOP                            = 55,    
 84.     //HEADER_BLANK56                                = 56,
 85.     //HEADER_BLANK57                                = 57,
 86.     //HEADER_BLANK58                                = 58,
 87.     //HEADER_BLANK59                                = 59,
 88.     HEADER_CG_ITEM_USE_TO_ITEM                  = 60,
 89.     HEADER_CG_TARGET                            = 61,
 90.     //HEADER_BLANK62                                = 62,
 91.     //HEADER_BLANK63                                = 63,
 92.     //HEADER_BLANK64                                = 64,
 93.     HEADER_CG_WARP                              = 65,
 94.     HEADER_CG_SCRIPT_BUTTON                     = 66,
 95.     HEADER_CG_MESSENGER                         = 67,
 96.     //HEADER_BLANK68                                = 68,
 97.     HEADER_CG_MALL_CHECKOUT                     = 69,
 98.     HEADER_CG_SAFEBOX_CHECKIN                   = 70,   // ¾ÆÀÌÅÛÀ» â°í¿¡ ³Ö´Â´Ù.
 99.     HEADER_CG_SAFEBOX_CHECKOUT                  = 71,   // ¾ÆÀÌÅÛÀ» â°í·Î ºÎÅÍ »©¿Â´Ù.
 100.     HEADER_CG_PARTY_INVITE                      = 72,
 101.     HEADER_CG_PARTY_INVITE_ANSWER               = 73,
 102.     HEADER_CG_PARTY_REMOVE                      = 74,
 103.     HEADER_CG_PARTY_SET_STATE                   = 75,
 104.     HEADER_CG_PARTY_USE_SKILL                   = 76,
 105.     HEADER_CG_SAFEBOX_ITEM_MOVE                 = 77,
 106.     HEADER_CG_PARTY_PARAMETER                   = 78,
 107.     //HEADER_BLANK68                                = 79,
 108.     HEADER_CG_GUILD                             = 80,
 109.     HEADER_CG_ANSWER_MAKE_GUILD                 = 81,
 110.     HEADER_CG_FISHING                           = 82,
 111.     HEADER_CG_GIVE_ITEM                         = 83,
 112.     //HEADER_BLANK84                                = 84,
 113.     //HEADER_BLANK85                                = 85,
 114.     //HEADER_BLANK86                                = 86,
 115.     //HEADER_BLANK87                                = 87,
 116.     //HEADER_BLANK88                                = 88,
 117.     //HEADER_BLANK89                                = 89,
 118.     HEADER_CG_EMPIRE                            = 90,
 119.     //HEADER_BLANK91                                = 91,
 120.     //HEADER_BLANK92                                = 92,
 121.     //HEADER_BLANK93                                = 93,
 122.     //HEADER_BLANK94                                = 94,
 123.     //HEADER_BLANK95                                = 95,
 124.     HEADER_CG_REFINE                            = 96,
 125.     //HEADER_BLANK97                                = 97,
 126.     //HEADER_BLANK98                                = 98,
 127.     //HEADER_BLANK99                                = 99,
 128.  
 129.     HEADER_CG_MARK_LOGIN                        = 100,
 130.     HEADER_CG_MARK_CRCLIST                      = 101,
 131.     HEADER_CG_MARK_UPLOAD                       = 102,
 132.     HEADER_CG_MARK_IDXLIST                      = 104,
 133.  
 134.     HEADER_CG_CRC_REPORT                        = 103,
 135.    
 136.     HEADER_CG_HACK                              = 105,
 137.     HEADER_CG_CHANGE_NAME                       = 106,
 138.     HEADER_CG_SMS                               = 107,
 139.     HEADER_CG_CHINA_MATRIX_CARD                 = 108,
 140.     HEADER_CG_LOGIN2                            = 109,
 141.     HEADER_CG_DUNGEON                           = 110,
 142.     HEADER_CG_LOGIN3                            = 111,
 143.     HEADER_CG_GUILD_SYMBOL_UPLOAD               = 112,
 144.     HEADER_CG_GUILD_SYMBOL_CRC                  = 113,
 145.     HEADER_CG_SCRIPT_SELECT_ITEM                = 114,
 146.     HEADER_CG_LOGIN4                            = 115,
 147.     HEADER_CG_LOGIN5_OPENID                     = 116//OpenID : ½ÇÇà½Ã ¹ÞÀº ÀÎÁõÅ°¸¦ ¼­¹ö¿¡ º¸³¿.
 148.  
 149.     HEADER_CG_RUNUP_MATRIX_ANSWER               = 201,
 150.     HEADER_CG_NEWCIBN_PASSPOD_ANSWER            = 202,
 151.  
 152.     HEADER_CG_HS_ACK                            = 203,
 153.     HEADER_CG_XTRAP_ACK                         = 204,
 154.  
 155.     HEADER_CG_DRAGON_SOUL_REFINE            = 205,
 156.     HEADER_CG_STATE_CHECKER                 = 206,
 157.  
 158. #ifdef __AUCTION__
 159.     HEADER_CG_AUCTION_CMD                           = 205,
 160. #endif
 161.  
 162.     HEADER_CG_KEY_AGREEMENT                     = 0xfb, // _IMPROVED_PACKET_ENCRYPTION_
 163.     HEADER_CG_TIME_SYNC                         = 0xfc,
 164.     HEADER_CG_CLIENT_VERSION                    = 0xfd,
 165.     HEADER_CG_CLIENT_VERSION2                   = 0xf1,
 166.     HEADER_CG_PONG                              = 0xfe,
 167.     HEADER_CG_HANDSHAKE                         = 0xff,
 168.     /////////////////////////////////////////////////
 169.     // From Server
 170.  
 171.     HEADER_GC_CHARACTER_ADD                     = 1,
 172.     HEADER_GC_CHARACTER_DEL                     = 2,
 173.     HEADER_GC_CHARACTER_MOVE                    = 3,
 174.     HEADER_GC_CHAT                              = 4,
 175.     HEADER_GC_SYNC_POSITION                     = 5,
 176.     HEADER_GC_LOGIN_SUCCESS3                    = 6,
 177.     HEADER_GC_LOGIN_FAILURE                     = 7,
 178.     HEADER_GC_PLAYER_CREATE_SUCCESS             = 8,
 179.     HEADER_GC_PLAYER_CREATE_FAILURE             = 9,
 180.     HEADER_GC_PLAYER_DELETE_SUCCESS             = 10,
 181.     HEADER_GC_PLAYER_DELETE_WRONG_SOCIAL_ID     = 11,
 182.     // 12
 183.     HEADER_GC_STUN                              = 13,
 184.     HEADER_GC_DEAD                              = 14,
 185.  
 186.     HEADER_GC_MAIN_CHARACTER                    = 15,
 187.     HEADER_GC_PLAYER_POINTS                     = 16,
 188.     HEADER_GC_PLAYER_POINT_CHANGE               = 17,
 189.     HEADER_GC_CHANGE_SPEED                      = 18,
 190.     HEADER_GC_CHARACTER_UPDATE                  = 19,
 191. #if defined(GAIDEN)
 192.     HEADER_GC_ITEM_DEL                          = 20, // ¾ÆÀÌÅÛ Ã¢¿¡ Ãß°¡
 193.     HEADER_GC_ITEM_SET                          = 21, // ¾ÆÀÌÅÛ Ã¢¿¡ Ãß°¡
 194. #else
 195.     HEADER_GC_ITEM_SET                          = 20, // ¾ÆÀÌÅÛ Ã¢¿¡ Ãß°¡
 196.     HEADER_GC_ITEM_SET2                         = 21, // ¾ÆÀÌÅÛ Ã¢¿¡ Ãß°¡
 197. #endif
 198.     HEADER_GC_ITEM_USE                          = 22, // ¾ÆÀÌÅÛ »ç¿ë (ÁÖÀ§ »ç¶÷µé¿¡°Ô º¸¿©ÁÖ±â À§ÇØ)
 199.     HEADER_GC_ITEM_DROP                         = 23, // ¾ÆÀÌÅÛ ¹ö¸®±â
 200.     HEADER_GC_ITEM_UPDATE                       = 25, // ¾ÆÀÌÅÛ ¼öÄ¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ®
 201.     HEADER_GC_ITEM_GROUND_ADD                   = 26, // ¹Ù´Ú¿¡ ¾ÆÀÌÅÛ Ãß°¡
 202.     HEADER_GC_ITEM_GROUND_DEL                   = 27, // ¹Ù´Ú¿¡¼­ ¾ÆÀÌÅÛ »èÁ¦
 203.     HEADER_GC_QUICKSLOT_ADD                     = 28,
 204.     HEADER_GC_QUICKSLOT_DEL                     = 29,
 205.     HEADER_GC_QUICKSLOT_SWAP                    = 30,
 206.     HEADER_GC_ITEM_OWNERSHIP                    = 31,
 207.     HEADER_GC_LOGIN_SUCCESS4                    = 32,
 208.     HEADER_GC_ITEM_UNBIND_TIME                  = 33,
 209.     HEADER_GC_WHISPER                           = 34,
 210.     HEADER_GC_ALERT                             = 35,
 211.  
 212.     HEADER_GC_MOTION                            = 36,
 213.  
 214.     HEADER_GC_SHOP                              = 38,
 215.     HEADER_GC_SHOP_SIGN                         = 39,
 216.  
 217.     // 39 ~ 41 Balnk
 218.     HEADER_GC_DUEL_START                        = 40,
 219.     HEADER_GC_PVP                               = 41,
 220.     HEADER_GC_EXCHANGE                          = 42,
 221.     HEADER_GC_CHARACTER_POSITION                = 43,
 222.  
 223.     HEADER_GC_PING                              = 44,
 224.  
 225.     HEADER_GC_SCRIPT                            = 45,
 226.     HEADER_GC_QUEST_CONFIRM                     = 46,
 227.  
 228.     HEADER_GC_MOUNT                             = 61,
 229.     HEADER_GC_OWNERSHIP                         = 62,
 230.     HEADER_GC_TARGET                            = 63,
 231.     HEADER_GC_WARP                              = 65,
 232.     HEADER_GC_ADD_FLY_TARGETING                 = 69,
 233.  
 234.     HEADER_GC_CREATE_FLY                        = 70,
 235.     HEADER_GC_FLY_TARGETING                     = 71,
 236.     HEADER_GC_SKILL_LEVEL                       = 72,
 237.     HEADER_GC_SKILL_COOLTIME_END                = 73,
 238.     HEADER_GC_MESSENGER                         = 74,
 239.     HEADER_GC_GUILD                             = 75,
 240.     HEADER_GC_SKILL_LEVEL_NEW                   = 76,
 241.  
 242.     HEADER_GC_PARTY_INVITE                      = 77,
 243.     HEADER_GC_PARTY_ADD                         = 78,
 244.     HEADER_GC_PARTY_UPDATE                      = 79,
 245.     HEADER_GC_PARTY_REMOVE                      = 80,
 246.  
 247.     HEADER_GC_QUEST_INFO                        = 81,
 248.     HEADER_GC_REQUEST_MAKE_GUILD                = 82,
 249.     HEADER_GC_PARTY_PARAMETER                   = 83,
 250.  
 251.     HEADER_GC_SAFEBOX_MONEY_CHANGE              = 84,
 252.     HEADER_GC_SAFEBOX_SET                       = 85,
 253.     HEADER_GC_SAFEBOX_DEL                       = 86,
 254.     HEADER_GC_SAFEBOX_WRONG_PASSWORD            = 87,
 255.     HEADER_GC_SAFEBOX_SIZE                      = 88,
 256.  
 257.     HEADER_GC_FISHING                           = 89,
 258.  
 259.     HEADER_GC_EMPIRE                            = 90,
 260.  
 261.     HEADER_GC_PARTY_LINK                        = 91,
 262.     HEADER_GC_PARTY_UNLINK                      = 92,
 263.  
 264.     HEADER_GC_REFINE_INFORMATION                = 95,
 265.  
 266.     HEADER_GC_OBSERVER_ADD                      = 96,
 267.     HEADER_GC_OBSERVER_REMOVE                   = 97,
 268.     HEADER_GC_OBSERVER_MOVE                     = 98,
 269.     HEADER_GC_VIEW_EQUIP                        = 99,
 270.  
 271.     HEADER_GC_MARK_BLOCK                        = 100,
 272.     HEADER_GC_MARK_DIFF_DATA                    = 101,
 273.     HEADER_GC_MARK_IDXLIST                      = 102,
 274.  
 275.     //HEADER_GC_SLOW_TIMER                      = 105,
 276.     HEADER_GC_TIME                              = 106,
 277.     HEADER_GC_CHANGE_NAME                       = 107,
 278.  
 279.     HEADER_GC_DUNGEON                           = 110,
 280.     HEADER_GC_WALK_MODE                         = 111,
 281.     HEADER_GC_CHANGE_SKILL_GROUP                = 112,
 282.  
 283. #if defined(GAIDEN)
 284.     HEADER_GC_MAIN_CHARACTER                    = 113,
 285.     HEADER_GC_MAIN_CHARACTER3_BGM               = 137,
 286.     HEADER_GC_MAIN_CHARACTER4_BGM_VOL           = 138,
 287. #else
 288.     // SUPPORT_BGM
 289.     HEADER_GC_MAIN_CHARACTER2_EMPIRE            = 113,
 290.     // END_OF_SUPPORT_BGM
 291. #endif
 292.  
 293.     HEADER_GC_SEPCIAL_EFFECT                    = 114,
 294.     HEADER_GC_NPC_POSITION                      = 115,
 295.  
 296.     HEADER_GC_CHINA_MATRIX_CARD                 = 116,
 297.     HEADER_GC_CHARACTER_UPDATE2                 = 117,
 298.     HEADER_GC_LOGIN_KEY                         = 118,
 299.     HEADER_GC_REFINE_INFORMATION_NEW            = 119,
 300.     HEADER_GC_CHARACTER_ADD2                    = 120,
 301.     HEADER_GC_CHANNEL                           = 121,
 302.  
 303.     HEADER_GC_MALL_OPEN                         = 122,
 304.     HEADER_GC_TARGET_UPDATE                     = 123,
 305.     HEADER_GC_TARGET_DELETE                     = 124,
 306.     HEADER_GC_TARGET_CREATE_NEW                 = 125,
 307.  
 308.     HEADER_GC_AFFECT_ADD                        = 126,
 309.     HEADER_GC_AFFECT_REMOVE                     = 127,
 310.  
 311.     HEADER_GC_MALL_SET                          = 128,
 312.     HEADER_GC_MALL_DEL                          = 129,
 313.     HEADER_GC_LAND_LIST                         = 130,
 314.     HEADER_GC_LOVER_INFO                        = 131,
 315.     HEADER_GC_LOVE_POINT_UPDATE                 = 132,
 316.     HEADER_GC_GUILD_SYMBOL_DATA                 = 133,
 317.     HEADER_GC_DIG_MOTION                        = 134,
 318.  
 319.     HEADER_GC_DAMAGE_INFO                       = 135,
 320.     HEADER_GC_CHAR_ADDITIONAL_INFO              = 136,
 321.  
 322.     // SUPPORT_BGM
 323.     HEADER_GC_MAIN_CHARACTER3_BGM               = 137,
 324.     HEADER_GC_MAIN_CHARACTER4_BGM_VOL           = 138,
 325.     // END_OF_SUPPORT_BGM
 326.  
 327.     HEADER_GC_AUTH_SUCCESS                      = 150,
 328.     HEADER_GC_PANAMA_PACK                       = 151,
 329.  
 330.     //HYBRID CRYPT
 331.     HEADER_GC_HYBRIDCRYPT_KEYS                  = 152,
 332.     HEADER_GC_HYBRIDCRYPT_SDB                   = 153, // SDB means Supplmentary Data Blocks
 333.     //HYBRID CRYPT
 334.  
 335.     HEADER_GC_AUTH_SUCCESS_OPENID               = 154,
 336.  
 337.     HEADER_GC_RUNUP_MATRIX_QUIZ                 = 201,
 338.     HEADER_GC_NEWCIBN_PASSPOD_REQUEST           = 202,
 339.     HEADER_GC_NEWCIBN_PASSPOD_FAILURE           = 203,
 340. #if defined(GAIDEN)
 341.     HEADER_GC_ONTIME                            = 204,
 342.     HEADER_GC_RESET_ONTIME                      = 205,
 343.  
 344.     // AUTOBAN
 345.     HEADER_GC_AUTOBAN_QUIZ                      = 206,
 346.     // END_OF_AUTOBAN
 347.  
 348.     HEADER_GC_HS_REQUEST                        = 207// Origially it's 204 on devel branch
 349. #else
 350.     HEADER_GC_HS_REQUEST                        = 204,
 351.     HEADER_GC_XTRAP_CS1_REQUEST                 = 205,
 352. #endif
 353.  
 354. #ifdef __AUCTION__
 355.     HEADER_GC_AUCTOIN_ITEM_LIST                 = 206,
 356. #endif
 357.  
 358.     HEADER_GC_SPECIFIC_EFFECT                   = 208,
 359.     HEADER_GC_DRAGON_SOUL_REFINE                        = 209,
 360.     HEADER_GC_RESPOND_CHANNELSTATUS             = 210,
 361.  
 362.     HEADER_GC_KEY_AGREEMENT_COMPLETED           = 0xfa, // _IMPROVED_PACKET_ENCRYPTION_
 363.     HEADER_GC_KEY_AGREEMENT                     = 0xfb, // _IMPROVED_PACKET_ENCRYPTION_
 364.     HEADER_GC_HANDSHAKE_OK                      = 0xfc, // 252
 365.     HEADER_GC_PHASE                             = 0xfd, // 253
 366.     HEADER_GC_BINDUDP                           = 0xfe, // 254
 367.     HEADER_GC_HANDSHAKE                         = 0xff, // 255
 368.  
 369.     /////////////////////////////////////////////////
 370.     // Client To Client for UDP
 371.     /*
 372.     HEADER_CC_STATE_WAITING                     = 1,
 373.     HEADER_CC_STATE_WALKING                     = 2,
 374.     HEADER_CC_STATE_GOING                       = 3,
 375.     HEADER_CC_EVENT_NORMAL_ATTACKING            = 4,
 376.     HEADER_CC_EVENT_COMBO_ATTACKING             = 5,
 377.     HEADER_CC_EVENT_HIT                         = 6,
 378.     */
 379. };
 380.  
 381. enum
 382. {
 383.     ID_MAX_NUM = 30,
 384.     PASS_MAX_NUM = 16,
 385.     CHAT_MAX_NUM = 128,
 386.     PATH_NODE_MAX_NUM = 64,
 387.     SHOP_SIGN_MAX_LEN = 32,
 388.  
 389.     PLAYER_PER_ACCOUNT3 = 3,
 390.     PLAYER_PER_ACCOUNT4 = 4,
 391.  
 392.     PLAYER_ITEM_SLOT_MAX_NUM = 20,      // Ç÷¡À̾îÀÇ ½½·Ô´ç µé¾î°¡´Â °¹¼ö.
 393.  
 394.     QUICKSLOT_MAX_LINE = 4,
 395.     QUICKSLOT_MAX_COUNT_PER_LINE = 8, // Ŭ¶óÀ̾ðÆ® ÀÓÀÇ °áÁ¤°ª
 396.     QUICKSLOT_MAX_COUNT = QUICKSLOT_MAX_LINE * QUICKSLOT_MAX_COUNT_PER_LINE,
 397.  
 398.     QUICKSLOT_MAX_NUM = 36, // ¼­¹ö¿Í ¸ÂÃçÁ® ÀÖ´Â °ª
 399.  
 400.     SHOP_HOST_ITEM_MAX_NUM = 40,
 401.  
 402.     METIN_SOCKET_COUNT = 6,
 403.  
 404.     PARTY_AFFECT_SLOT_MAX_NUM = 7,
 405.  
 406.     GUILD_GRADE_NAME_MAX_LEN = 8,
 407.     GUILD_NAME_MAX_LEN = 12,
 408.     GUILD_GRADE_COUNT = 15,
 409.     GULID_COMMENT_MAX_LEN = 50,
 410.  
 411.     MARK_CRC_NUM = 8*8,
 412.     MARK_DATA_SIZE = 16*12,
 413.     SYMBOL_DATA_SIZE = 128*256,
 414.     QUEST_INPUT_STRING_MAX_NUM = 64,
 415.  
 416.     PRIVATE_CODE_LENGTH = 8,
 417.  
 418.     REFINE_MATERIAL_MAX_NUM = 5,
 419.  
 420.     CHINA_MATRIX_ANSWER_MAX_LEN = 8,
 421.  
 422.     RUNUP_MATRIX_QUIZ_MAX_LEN   = 8,
 423.     RUNUP_MATRIX_ANSWER_MAX_LEN = 4,
 424.     NEWCIBN_PASSPOD_ANSWER_MAX_LEN = 8,
 425.     NEWCIBN_PASSPOD_FAILURE_MAX_LEN = 128,
 426.  
 427.     WEAR_MAX_NUM = 11,
 428.  
 429.     OPENID_AUTHKEY_LEN = 32,
 430.  
 431.     SHOP_TAB_NAME_MAX = 32,
 432.     SHOP_TAB_COUNT_MAX = 3,
 433. };
 434.  
 435. #pragma pack(push)
 436. #pragma pack(1)
 437.  
 438. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 439. // Mark
 440. typedef struct command_mark_login
 441. {
 442.     BYTE    header;
 443.     DWORD   handle;
 444.     DWORD   random_key;
 445. } TPacketCGMarkLogin;
 446.  
 447. typedef struct command_mark_upload
 448. {
 449.     BYTE    header;
 450.     DWORD   gid;
 451.     BYTE    image[16*12*4];
 452. } TPacketCGMarkUpload;
 453.  
 454. typedef struct command_mark_idxlist
 455. {
 456.     BYTE    header;
 457. } TPacketCGMarkIDXList;
 458.  
 459. typedef struct command_mark_crclist
 460. {
 461.     BYTE    header;
 462.     BYTE    imgIdx;
 463.     DWORD   crclist[80];
 464. } TPacketCGMarkCRCList;
 465.  
 466. typedef struct packet_mark_idxlist
 467. {
 468.     BYTE    header;
 469.     DWORD   bufSize;
 470.     WORD    count;
 471.     //µÚ¿¡ size * (WORD + WORD)¸¸Å­ µ¥ÀÌÅÍ ºÙÀ½
 472. } TPacketGCMarkIDXList;
 473.  
 474. typedef struct packet_mark_block
 475. {
 476.     BYTE    header;
 477.     DWORD   bufSize;
 478.     BYTE    imgIdx;
 479.     DWORD   count;
 480.     // µÚ¿¡ 64 x 48 x Çȼ¿Å©±â(4¹ÙÀÌÆ®) = 12288¸¸Å­ µ¥ÀÌÅÍ ºÙÀ½
 481. } TPacketGCMarkBlock;
 482.  
 483. typedef struct command_symbol_upload
 484. {
 485.     BYTE    header;
 486.     WORD    size;
 487.     DWORD   handle;
 488. } TPacketCGSymbolUpload;
 489.  
 490. typedef struct command_symbol_crc
 491. {
 492.     BYTE    header;
 493.     DWORD   dwGuildID;
 494.     DWORD   dwCRC;
 495.     DWORD   dwSize;
 496. } TPacketCGSymbolCRC;
 497.  
 498. typedef struct packet_symbol_data
 499. {
 500.     BYTE header;
 501.     WORD size;
 502.     DWORD guild_id;
 503. } TPacketGCGuildSymbolData;
 504.  
 505. //
 506. //
 507. //
 508. typedef struct packet_observer_add
 509. {
 510.     BYTE    header;
 511.     DWORD   vid;
 512.     WORD    x;
 513.     WORD    y;
 514. } TPacketGCObserverAdd;
 515.  
 516. typedef struct packet_observer_move
 517. {
 518.     BYTE    header;
 519.     DWORD   vid;
 520.     WORD    x;
 521.     WORD    y;
 522. } TPacketGCObserverMove;
 523.  
 524.  
 525. typedef struct packet_observer_remove
 526. {
 527.     BYTE    header;
 528.     DWORD   vid;   
 529. } TPacketGCObserverRemove;
 530.  
 531.  
 532. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 533. // To Server
 534.  
 535. typedef struct command_checkin
 536. {
 537.     BYTE header;
 538.     char name[ID_MAX_NUM+1];
 539.     char pwd[PASS_MAX_NUM+1];
 540. } TPacketCGCheckin;
 541.  
 542. typedef struct command_login
 543. {
 544.     BYTE header;
 545.     char name[ID_MAX_NUM + 1];
 546.     char pwd[PASS_MAX_NUM + 1];
 547. } TPacketCGLogin;
 548.  
 549. // start - ±ÇÇÑ ¼­¹ö Á¢¼ÓÀ» À§ÇÑ ÆÐŶµé
 550. typedef struct command_login2
 551. {
 552.     BYTE    header;
 553.     char    name[ID_MAX_NUM + 1];
 554.     DWORD   login_key;
 555.     DWORD   adwClientKey[4];
 556. } TPacketCGLogin2;
 557.  
 558. typedef struct command_login3
 559. {
 560.     BYTE    header;
 561.     char    name[ID_MAX_NUM + 1];
 562.     char    pwd[PASS_MAX_NUM + 1];
 563.     DWORD   adwClientKey[4];
 564. } TPacketCGLogin3;
 565.  
 566. typedef struct command_login5
 567. {
 568.     BYTE    header;
 569.     char    authKey[OPENID_AUTHKEY_LEN + 1];
 570.     DWORD   adwClientKey[4];
 571. } TPacketCGLogin5;
 572. // end - ±ÇÇÑ ¼­¹ö Á¢¼ÓÀ» À§ÇÑ ÆÐŶµé
 573.  
 574. typedef struct command_direct_enter
 575. {
 576.     BYTE        bHeader;
 577.     char        login[ID_MAX_NUM + 1];
 578.     char        passwd[PASS_MAX_NUM + 1];
 579.     BYTE        index;
 580. } TPacketCGDirectEnter;
 581.  
 582. typedef struct command_player_select
 583. {
 584.     BYTE    header;
 585.     BYTE    player_index;
 586. } TPacketCGSelectCharacter;
 587.  
 588. typedef struct command_attack
 589. {
 590.     BYTE    header;
 591.     BYTE    bType;          // °ø°Ý À¯Çü
 592.     DWORD   dwVictimVID;    // Àû VID
 593.     BYTE    bCRCMagicCubeProcPiece;
 594.     BYTE    bCRCMagicCubeFilePiece;
 595. } TPacketCGAttack;
 596.  
 597. typedef struct command_chat
 598. {
 599.     BYTE    header;
 600.     WORD    length;
 601.     BYTE    type;
 602. } TPacketCGChat;
 603.  
 604. typedef struct command_whisper
 605. {
 606.     BYTE        bHeader;
 607.     WORD        wSize;
 608.     char        szNameTo[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 609. } TPacketCGWhisper;
 610.  
 611. typedef struct command_sms
 612. {
 613.     BYTE        bHeader;
 614.     WORD        wSize;
 615.     char        szNameTo[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 616. } TPacketCGSMS;
 617.  
 618. enum EBattleMode
 619. {
 620.     BATTLEMODE_ATTACK = 0,
 621.     BATTLEMODE_DEFENSE = 1,
 622. };
 623.  
 624. typedef struct command_EnterFrontGame
 625. {
 626.     BYTE header;
 627. } TPacketCGEnterFrontGame;
 628.  
 629. typedef struct command_item_use
 630. {
 631.     BYTE header;
 632.     TItemPos pos;
 633. } TPacketCGItemUse;
 634.  
 635. typedef struct command_item_use_to_item
 636. {
 637.     BYTE header;
 638.     TItemPos source_pos;
 639.     TItemPos target_pos;
 640. } TPacketCGItemUseToItem;
 641.  
 642. typedef struct command_item_drop
 643. {
 644.     BYTE  header;
 645.     TItemPos pos;
 646.     DWORD elk;
 647. } TPacketCGItemDrop;
 648.  
 649. typedef struct command_item_drop2
 650. {
 651.     BYTE        header;
 652.     TItemPos pos;
 653.     DWORD       gold;
 654.     BYTE        count;
 655. } TPacketCGItemDrop2;
 656.  
 657. typedef struct command_item_move
 658. {
 659.     BYTE header;
 660.     TItemPos pos;
 661.     TItemPos change_pos;
 662.     BYTE num;
 663. } TPacketCGItemMove;
 664.  
 665. typedef struct command_item_pickup
 666. {
 667.     BYTE header;
 668.     DWORD vid;
 669. } TPacketCGItemPickUp;
 670.  
 671. typedef struct command_quickslot_add
 672. {
 673.     BYTE        header;
 674.     BYTE        pos;
 675.     TQuickSlot  slot;
 676. }TPacketCGQuickSlotAdd;
 677.  
 678. typedef struct command_quickslot_del
 679. {
 680.     BYTE        header;
 681.     BYTE        pos;
 682. }TPacketCGQuickSlotDel;
 683.  
 684. typedef struct command_quickslot_swap
 685. {
 686.     BYTE        header;
 687.     BYTE        pos;
 688.     BYTE        change_pos;
 689. }TPacketCGQuickSlotSwap;
 690.  
 691. typedef struct command_on_click
 692. {
 693.     BYTE        header;
 694.     DWORD       vid;
 695. } TPacketCGOnClick;
 696.  
 697.  
 698. enum
 699. {
 700.     SHOP_SUBHEADER_CG_END,
 701.     SHOP_SUBHEADER_CG_BUY,
 702.     SHOP_SUBHEADER_CG_SELL,
 703.     SHOP_SUBHEADER_CG_SELL2,
 704. };
 705.  
 706. typedef struct command_shop
 707. {
 708.     BYTE        header;
 709.     BYTE        subheader;
 710. } TPacketCGShop;
 711.  
 712. enum
 713. {
 714.     EXCHANGE_SUBHEADER_CG_START,            // arg1 == vid of target character
 715.     EXCHANGE_SUBHEADER_CG_ITEM_ADD,     // arg1 == position of item
 716.     EXCHANGE_SUBHEADER_CG_ITEM_DEL,     // arg1 == position of item
 717.     EXCHANGE_SUBHEADER_CG_ELK_ADD,          // arg1 == amount of elk
 718.     EXCHANGE_SUBHEADER_CG_ACCEPT,           // arg1 == not used
 719.     EXCHANGE_SUBHEADER_CG_CANCEL,           // arg1 == not used
 720. };
 721.  
 722. typedef struct command_exchange
 723. {
 724.     BYTE        header;
 725.     BYTE        subheader;
 726.     DWORD       arg1;
 727.     BYTE        arg2;
 728.     TItemPos    Pos;
 729. } TPacketCGExchange;
 730.  
 731. typedef struct command_position
 732. {  
 733.     BYTE        header;
 734.     BYTE        position;
 735. } TPacketCGPosition;
 736.  
 737. typedef struct command_script_answer
 738. {
 739.     BYTE        header;
 740.     BYTE        answer;
 741. } TPacketCGScriptAnswer;
 742.  
 743. typedef struct command_script_button
 744. {
 745.     BYTE        header;
 746.     unsigned int            idx;
 747. } TPacketCGScriptButton;
 748.  
 749. typedef struct command_target
 750. {
 751.     BYTE        header;
 752.     DWORD       dwVID;
 753. } TPacketCGTarget;
 754.  
 755. typedef struct command_move
 756. {
 757.     BYTE        bHeader;
 758.     BYTE        bFunc;
 759.     BYTE        bArg;
 760.     BYTE        bRot;
 761.     LONG        lX;
 762.     LONG        lY;
 763.     DWORD       dwTime;
 764. } TPacketCGMove;
 765.  
 766. typedef struct command_sync_position_element
 767. {
 768.     DWORD       dwVID;
 769.     long        lX;
 770.     long        lY;
 771. } TPacketCGSyncPositionElement;
 772.  
 773. typedef struct command_sync_position
 774. {
 775.     BYTE        bHeader;
 776.     WORD        wSize;
 777. } TPacketCGSyncPosition;
 778.  
 779. typedef struct command_fly_targeting
 780. {
 781.     BYTE        bHeader;
 782.     DWORD       dwTargetVID;
 783.     long        lX;
 784.     long        lY;
 785. } TPacketCGFlyTargeting;
 786.  
 787. typedef struct packet_fly_targeting
 788. {
 789.     BYTE        bHeader;
 790.     DWORD       dwShooterVID;
 791.     DWORD       dwTargetVID;
 792.     long        lX;
 793.     long        lY;
 794. } TPacketGCFlyTargeting;
 795.  
 796. typedef struct packet_shoot
 797. {  
 798.     BYTE        bHeader;                
 799.     BYTE        bType;
 800. } TPacketCGShoot;
 801.  
 802. typedef struct command_warp
 803. {
 804.     BYTE            bHeader;
 805. } TPacketCGWarp;
 806.  
 807. enum
 808. {
 809.     MESSENGER_SUBHEADER_GC_LIST,
 810.     MESSENGER_SUBHEADER_GC_LOGIN,
 811.     MESSENGER_SUBHEADER_GC_LOGOUT,
 812.     MESSENGER_SUBHEADER_GC_INVITE,
 813.     MESSENGER_SUBHEADER_GC_MOBILE,
 814. };
 815.  
 816. typedef struct packet_messenger
 817. {
 818.     BYTE header;
 819.     WORD size;
 820.     BYTE subheader;
 821. } TPacketGCMessenger;
 822.  
 823. typedef struct packet_messenger_list_offline
 824. {
 825.     BYTE connected; // always 0
 826.     BYTE length;
 827. } TPacketGCMessengerListOffline;
 828.  
 829. enum
 830. {
 831.     MESSENGER_CONNECTED_STATE_OFFLINE,
 832.     MESSENGER_CONNECTED_STATE_ONLINE,
 833.     MESSENGER_CONNECTED_STATE_MOBILE,
 834. };
 835.  
 836. typedef struct packet_messenger_list_online
 837. {
 838.     BYTE connected;
 839.     BYTE length;
 840.     //BYTE length_char_name;
 841. } TPacketGCMessengerListOnline;
 842.  
 843. typedef struct packet_messenger_login
 844. {
 845.     //BYTE length_login;
 846.     //BYTE length_char_name;
 847.     BYTE length;
 848. } TPacketGCMessengerLogin;
 849.  
 850. typedef struct packet_messenger_logout
 851. {
 852.     BYTE length;
 853. } TPacketGCMessengerLogout;
 854.  
 855. enum
 856. {
 857.     MESSENGER_SUBHEADER_CG_ADD_BY_VID,
 858.     MESSENGER_SUBHEADER_CG_ADD_BY_NAME,
 859.     MESSENGER_SUBHEADER_CG_REMOVE,
 860. };
 861.  
 862. typedef struct command_messenger
 863. {
 864.     BYTE header;
 865.     BYTE subheader;
 866. } TPacketCGMessenger;
 867.  
 868. typedef struct command_messenger_remove
 869. {
 870.     BYTE length;
 871. } TPacketCGMessengerRemove;
 872.  
 873. enum
 874. {
 875.     SAFEBOX_MONEY_STATE_SAVE,
 876.     SAFEBOX_MONEY_STATE_WITHDRAW,
 877. };
 878.  
 879. typedef struct command_safebox_money
 880. {
 881.     BYTE        bHeader;
 882.     BYTE        bState;
 883.     DWORD       dwMoney;
 884. } TPacketCGSafeboxMoney;
 885.  
 886. typedef struct command_safebox_checkout
 887. {
 888.     BYTE        bHeader;
 889.     BYTE        bSafePos;
 890.     TItemPos    ItemPos;
 891. } TPacketCGSafeboxCheckout;
 892.  
 893. typedef struct command_safebox_checkin
 894. {
 895.     BYTE        bHeader;
 896.     BYTE        bSafePos;
 897.     TItemPos    ItemPos;
 898. } TPacketCGSafeboxCheckin;
 899.  
 900. typedef struct command_mall_checkout
 901. {
 902.     BYTE        bHeader;
 903.     BYTE        bMallPos;
 904.     TItemPos    ItemPos;
 905. } TPacketCGMallCheckout;
 906.  
 907. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 908. // Party
 909.  
 910. typedef struct command_use_skill
 911. {
 912.     BYTE                bHeader;
 913.     DWORD               dwVnum;
 914.     DWORD               dwTargetVID;
 915. } TPacketCGUseSkill;
 916.  
 917. typedef struct command_party_invite
 918. {
 919.     BYTE header;
 920.     DWORD vid;
 921. } TPacketCGPartyInvite;
 922.  
 923. typedef struct command_party_invite_answer
 924. {
 925.     BYTE header;
 926.     DWORD leader_pid;
 927.     BYTE accept;
 928. } TPacketCGPartyInviteAnswer;
 929.  
 930. typedef struct command_party_remove
 931. {
 932.     BYTE header;
 933.     DWORD pid;
 934. } TPacketCGPartyRemove;
 935.  
 936. typedef struct command_party_set_state
 937. {
 938.     BYTE byHeader;
 939.     DWORD dwVID;
 940.     BYTE byState;
 941.     BYTE byFlag;
 942. } TPacketCGPartySetState;
 943.  
 944. typedef struct packet_party_link
 945. {
 946.     BYTE header;
 947.     DWORD pid;
 948.     DWORD vid;
 949. } TPacketGCPartyLink;
 950.  
 951. typedef struct packet_party_unlink
 952. {
 953.     BYTE header;
 954.     DWORD pid;
 955.     DWORD vid;
 956. } TPacketGCPartyUnlink;
 957.  
 958. typedef struct command_party_use_skill
 959. {
 960.     BYTE byHeader;
 961.     BYTE bySkillIndex;
 962.     DWORD dwTargetVID;
 963. } TPacketCGPartyUseSkill;
 964.  
 965. enum
 966. {
 967.     GUILD_SUBHEADER_CG_ADD_MEMBER,
 968.     GUILD_SUBHEADER_CG_REMOVE_MEMBER,
 969.     GUILD_SUBHEADER_CG_CHANGE_GRADE_NAME,
 970.     GUILD_SUBHEADER_CG_CHANGE_GRADE_AUTHORITY,
 971.     GUILD_SUBHEADER_CG_OFFER,
 972.     GUILD_SUBHEADER_CG_POST_COMMENT,
 973.     GUILD_SUBHEADER_CG_DELETE_COMMENT,
 974.     GUILD_SUBHEADER_CG_REFRESH_COMMENT,
 975.     GUILD_SUBHEADER_CG_CHANGE_MEMBER_GRADE,
 976.     GUILD_SUBHEADER_CG_USE_SKILL,
 977.     GUILD_SUBHEADER_CG_CHANGE_MEMBER_GENERAL,
 978.     GUILD_SUBHEADER_CG_GUILD_INVITE_ANSWER,
 979.     GUILD_SUBHEADER_CG_CHARGE_GSP,
 980.     GUILD_SUBHEADER_CG_DEPOSIT_MONEY,
 981.     GUILD_SUBHEADER_CG_WITHDRAW_MONEY,
 982. };
 983.  
 984. typedef struct command_guild
 985. {
 986.     BYTE byHeader;
 987.     BYTE bySubHeader;
 988. } TPacketCGGuild;
 989.  
 990. typedef struct command_guild_answer_make_guild
 991. {
 992.     BYTE header;
 993.     char guild_name[GUILD_NAME_MAX_LEN+1];
 994. } TPacketCGAnswerMakeGuild;
 995.  
 996. typedef struct command_give_item
 997. {
 998.     BYTE byHeader;
 999.     DWORD dwTargetVID;
 1000.     TItemPos ItemPos;
 1001.     BYTE byItemCount;
 1002. } TPacketCGGiveItem;
 1003.  
 1004. typedef struct SPacketCGHack
 1005. {
 1006.     BYTE        bHeader;
 1007.     char        szBuf[255 + 1];
 1008. } TPacketCGHack;
 1009.  
 1010. typedef struct command_dungeon
 1011. {
 1012.     BYTE        bHeader;
 1013.     WORD        size;
 1014. } TPacketCGDungeon;
 1015.  
 1016. // Private Shop
 1017. typedef struct SShopItemTable
 1018. {
 1019.     DWORD       vnum;
 1020.     BYTE        count;
 1021.  
 1022.     TItemPos    pos;            // PC »óÁ¡¿¡¸¸ ÀÌ¿ë
 1023.     DWORD       price;          // PC »óÁ¡¿¡¸¸ ÀÌ¿ë
 1024.     BYTE        display_pos;    //  PC »óÁ¡¿¡¸¸ ÀÌ¿ë, º¸ÀÏ À§Ä¡.
 1025. } TShopItemTable;
 1026.  
 1027. typedef struct SPacketCGMyShop
 1028. {
 1029.     BYTE        bHeader;
 1030.     char        szSign[SHOP_SIGN_MAX_LEN + 1];
 1031.     BYTE        bCount; // count of TShopItemTable, max 39
 1032. } TPacketCGMyShop;
 1033.  
 1034. typedef struct SPacketCGRefine
 1035. {
 1036.     BYTE        header;
 1037.     BYTE        pos;
 1038.     BYTE        type;
 1039. } TPacketCGRefine;
 1040.  
 1041. typedef struct SPacketCGChangeName
 1042. {
 1043.     BYTE header;
 1044.     BYTE index;
 1045.     char name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN+1];
 1046. } TPacketCGChangeName;
 1047.  
 1048. typedef struct command_client_version
 1049. {
 1050.     BYTE header;
 1051.     char filename[32+1];
 1052.     char timestamp[32+1];
 1053. } TPacketCGClientVersion;
 1054.  
 1055. typedef struct command_client_version2
 1056. {
 1057.     BYTE header;
 1058.     char filename[32+1];
 1059.     char timestamp[32+1];
 1060. } TPacketCGClientVersion2;
 1061.  
 1062. typedef struct command_crc_report
 1063. {
 1064.     BYTE header;
 1065.     BYTE byPackMode;
 1066.     DWORD dwBinaryCRC32;
 1067.     DWORD dwProcessCRC32;
 1068.     DWORD dwRootPackCRC32;
 1069. } TPacketCGCRCReport;
 1070.  
 1071. typedef struct command_china_matrix_card
 1072. {
 1073.     BYTE    bHeader;
 1074.     char    szAnswer[CHINA_MATRIX_ANSWER_MAX_LEN + 1];
 1075. } TPacketCGChinaMatrixCard;
 1076.  
 1077. typedef struct command_runup_matrix_answer
 1078. {
 1079.     BYTE    bHeader;
 1080.     char    szAnswer[RUNUP_MATRIX_ANSWER_MAX_LEN + 1];
 1081. } TPacketCGRunupMatrixAnswer;
 1082.  
 1083. typedef struct command_newcibn_passpod_answer
 1084. {
 1085.     BYTE    bHeader;
 1086.     char    szAnswer[NEWCIBN_PASSPOD_ANSWER_MAX_LEN + 1];
 1087. } TPacketCGNEWCIBNPasspodAnswer;
 1088.  
 1089. enum EPartyExpDistributionType
 1090. {
 1091.     PARTY_EXP_DISTRIBUTION_NON_PARITY,
 1092.     PARTY_EXP_DISTRIBUTION_PARITY,
 1093. };
 1094.  
 1095. typedef struct command_party_parameter
 1096. {
 1097.     BYTE        bHeader;
 1098.     BYTE        bDistributeMode;
 1099. } TPacketCGPartyParameter;
 1100.  
 1101. typedef struct command_quest_input_string
 1102. {
 1103.     BYTE        bHeader;
 1104.     char        szString[QUEST_INPUT_STRING_MAX_NUM+1];
 1105. } TPacketCGQuestInputString;
 1106.  
 1107. typedef struct command_quest_confirm
 1108. {
 1109.     BYTE header;
 1110.     BYTE answer;
 1111.     DWORD requestPID;
 1112. } TPacketCGQuestConfirm;
 1113.  
 1114. typedef struct command_script_select_item
 1115. {
 1116.     BYTE header;
 1117.     DWORD selection;
 1118. } TPacketCGScriptSelectItem;
 1119.  
 1120. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 1121. // From Server
 1122. enum EPhase
 1123. {
 1124.     PHASE_CLOSE,                // ²÷±â´Â »óÅ (¶Ç´Â ²÷±â Àü »óÅÂ)
 1125.     PHASE_HANDSHAKE,            // ¾Ç¼ö..;;
 1126.     PHASE_LOGIN,                // ·Î±×ÀÎ Áß
 1127.     PHASE_SELECT,               // ij¸¯ÅÍ ¼±Åà ȭ¸é
 1128.     PHASE_LOADING,              // ¼±Åà ÈÄ ·Îµù È­¸é
 1129.     PHASE_GAME,                 // °ÔÀÓ È­¸é
 1130.     PHASE_DEAD,                 // Á×¾úÀ» ¶§.. (°ÔÀÓ ¾È¿¡ ÀÖ´Â °ÍÀÏ ¼öµµ..)
 1131.  
 1132.     PHASE_DBCLIENT_CONNECTING,  // ¼­¹ö¿ë
 1133.     PHASE_DBCLIENT,             // ¼­¹ö¿ë
 1134.     PHASE_P2P,                  // ¼­¹ö¿ë
 1135.     PHASE_AUTH,                 // ·Î±×ÀÎ ÀÎÁõ ¿ë
 1136. };
 1137.  
 1138. typedef struct packet_phase
 1139. {
 1140.     BYTE        header;
 1141.     BYTE        phase;
 1142. } TPacketGCPhase;
 1143.  
 1144. typedef struct packet_blank     // °ø¹éÆÐŶ.
 1145. {
 1146.     BYTE        header;
 1147. } TPacketGCBlank;
 1148.  
 1149. typedef struct packet_blank_dynamic
 1150. {
 1151.     BYTE        header;
 1152.     WORD        size;
 1153. } TPacketGCBlankDynamic;
 1154.  
 1155. typedef struct packet_header_handshake
 1156. {
 1157.     BYTE        header;
 1158.     DWORD       dwHandshake;
 1159.     DWORD       dwTime;
 1160.     LONG        lDelta;
 1161. } TPacketGCHandshake;
 1162.  
 1163. typedef struct packet_header_bindudp
 1164. {
 1165.     BYTE        header;
 1166.     DWORD       addr;
 1167.     WORD        port;
 1168. } TPacketGCBindUDP;
 1169.  
 1170. typedef struct packet_header_dynamic_size
 1171. {
 1172.     BYTE        header;
 1173.     WORD        size;
 1174. } TDynamicSizePacketHeader;
 1175.  
 1176. typedef struct SSimplePlayerInformation
 1177. {
 1178.     DWORD               dwID;
 1179.     char                szName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1180.     BYTE                byJob;
 1181.     BYTE                byLevel;
 1182.     DWORD               dwPlayMinutes;
 1183.     BYTE                byST, byHT, byDX, byIQ;
 1184. //  WORD                wParts[CRaceData::PART_MAX_NUM];
 1185.     WORD                wMainPart;
 1186.     BYTE                bChangeName;
 1187.     WORD                wHairPart;
 1188.     BYTE                bDummy[4];
 1189.     long                x, y;
 1190.     LONG                lAddr;
 1191.     WORD                wPort;
 1192.     BYTE                bySkillGroup;
 1193. } TSimplePlayerInformation;
 1194.  
 1195. typedef struct packet_login_success3
 1196. {
 1197.     BYTE                        header;
 1198.     TSimplePlayerInformation    akSimplePlayerInformation[PLAYER_PER_ACCOUNT3];
 1199.     DWORD                       guild_id[PLAYER_PER_ACCOUNT3];
 1200.     char                        guild_name[PLAYER_PER_ACCOUNT3][GUILD_NAME_MAX_LEN+1];
 1201.     DWORD handle;
 1202.     DWORD random_key;
 1203. } TPacketGCLoginSuccess3;
 1204.  
 1205. typedef struct packet_login_success4
 1206. {
 1207.     BYTE                        header;
 1208.     TSimplePlayerInformation    akSimplePlayerInformation[PLAYER_PER_ACCOUNT4];
 1209.     DWORD                       guild_id[PLAYER_PER_ACCOUNT4];
 1210.     char                        guild_name[PLAYER_PER_ACCOUNT4][GUILD_NAME_MAX_LEN+1];
 1211.     DWORD handle;
 1212.     DWORD random_key;
 1213. } TPacketGCLoginSuccess4;
 1214.  
 1215.  
 1216. enum { LOGIN_STATUS_MAX_LEN = 8 };
 1217. typedef struct packet_login_failure
 1218. {
 1219.     BYTE    header;
 1220.     char    szStatus[LOGIN_STATUS_MAX_LEN + 1];
 1221. } TPacketGCLoginFailure;
 1222.  
 1223. typedef struct command_player_create
 1224. {
 1225.     BYTE        header;
 1226.     BYTE        index;
 1227.     char        name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1228.     WORD        job;
 1229.     BYTE        shape;
 1230.     BYTE        CON;
 1231.     BYTE        INT;
 1232.     BYTE        STR;
 1233.     BYTE        DEX;
 1234. } TPacketCGCreateCharacter;
 1235.  
 1236. typedef struct command_player_create_success
 1237. {
 1238.     BYTE                        header;
 1239.     BYTE                        bAccountCharacterSlot;
 1240.     TSimplePlayerInformation    kSimplePlayerInfomation;
 1241. } TPacketGCPlayerCreateSuccess;
 1242.  
 1243. typedef struct command_create_failure
 1244. {
 1245.     BYTE    header;
 1246.     BYTE    bType;
 1247. } TPacketGCCreateFailure;
 1248.  
 1249. typedef struct command_player_delete
 1250. {
 1251.     BYTE        header;
 1252.     BYTE        index;
 1253.     char        szPrivateCode[PRIVATE_CODE_LENGTH];
 1254. } TPacketCGDestroyCharacter;
 1255.  
 1256. typedef struct packet_player_delete_success
 1257. {
 1258.     BYTE        header;
 1259.     BYTE        account_index;
 1260. } TPacketGCDestroyCharacterSuccess;
 1261.  
 1262. enum
 1263. {
 1264.     ADD_CHARACTER_STATE_DEAD   = (1 << 0),
 1265.     ADD_CHARACTER_STATE_SPAWN  = (1 << 1),
 1266.     ADD_CHARACTER_STATE_GUNGON = (1 << 2),
 1267.     ADD_CHARACTER_STATE_KILLER = (1 << 3),
 1268.     ADD_CHARACTER_STATE_PARTY  = (1 << 4),
 1269. };
 1270.  
 1271. enum EPKModes
 1272. {
 1273.     PK_MODE_PEACE,
 1274.     PK_MODE_REVENGE,
 1275.     PK_MODE_FREE,
 1276.     PK_MODE_PROTECT,
 1277.     PK_MODE_GUILD,
 1278.     PK_MODE_MAX_NUM,
 1279. };
 1280.  
 1281. // 2004.11.20.myevan.CRaceData::PART_MAX_NUM »ç¿ë¾ÈÇÏ°Ô ¼öÁ¤ - ¼­¹ö¿¡¼­ »ç¿ëÇϴ°Ͱú ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾ÊÀ½
 1282. enum ECharacterEquipmentPart
 1283. {
 1284.     CHR_EQUIPPART_ARMOR,
 1285.     CHR_EQUIPPART_WEAPON,
 1286.     CHR_EQUIPPART_HEAD,
 1287.     CHR_EQUIPPART_HAIR,
 1288.  
 1289.     CHR_EQUIPPART_NUM,     
 1290. };
 1291.  
 1292. typedef struct packet_char_additional_info
 1293. {
 1294.     BYTE    header;
 1295.     DWORD   dwVID;
 1296.     char    name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1297.     WORD    awPart[CHR_EQUIPPART_NUM];
 1298.     BYTE    bEmpire;
 1299.     DWORD   dwGuildID;
 1300.     DWORD   dwLevel;
 1301.     short   sAlignment; //¼±¾ÇÄ¡
 1302.     BYTE    bPKMode;
 1303.     DWORD   dwMountVnum;
 1304. } TPacketGCCharacterAdditionalInfo;
 1305.  
 1306. typedef struct packet_add_char
 1307. {
 1308.     BYTE        header;
 1309.  
 1310.     DWORD       dwVID;
 1311.  
 1312.     //char        name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1313.  
 1314.     float       angle;
 1315.     long        x;
 1316.     long        y;
 1317.     long        z;
 1318.  
 1319.     BYTE        bType;
 1320.     WORD        wRaceNum;
 1321.     //WORD        awPart[CHR_EQUIPPART_NUM];
 1322.     BYTE        bMovingSpeed;
 1323.     BYTE        bAttackSpeed;
 1324.  
 1325.     BYTE        bStateFlag;
 1326.     DWORD       dwAffectFlag[2];        // ??
 1327.     //BYTE      bEmpire;
 1328.     //DWORD     dwGuild;
 1329.     //short     sAlignment;
 1330.     //BYTE      bPKMode;
 1331.     //DWORD     dwMountVnum;
 1332. } TPacketGCCharacterAdd;
 1333.  
 1334. typedef struct packet_add_char2
 1335. {
 1336.     BYTE        header;
 1337.  
 1338.     DWORD       dwVID;
 1339.  
 1340.     char        name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1341.  
 1342.     float       angle;
 1343.     long        x;
 1344.     long        y;
 1345.     long        z;
 1346.  
 1347.     BYTE        bType;
 1348.     WORD        wRaceNum;
 1349.     WORD        awPart[CHR_EQUIPPART_NUM];
 1350.     BYTE        bMovingSpeed;
 1351.     BYTE        bAttackSpeed;
 1352.  
 1353.     BYTE        bStateFlag;
 1354.     DWORD       dwAffectFlag[2];        // ??
 1355.     BYTE        bEmpire;
 1356.  
 1357.     DWORD       dwGuild;
 1358.     short       sAlignment;
 1359.     BYTE        bPKMode;
 1360.     DWORD       dwMountVnum;
 1361. } TPacketGCCharacterAdd2;
 1362.  
 1363. typedef struct packet_update_char
 1364. {
 1365.     BYTE        header;
 1366.     DWORD       dwVID;
 1367.  
 1368.     WORD        awPart[CHR_EQUIPPART_NUM];
 1369.     BYTE        bMovingSpeed;
 1370.     BYTE        bAttackSpeed;
 1371.  
 1372.     BYTE        bStateFlag;
 1373.     DWORD       dwAffectFlag[2];
 1374.  
 1375.     DWORD       dwGuildID;
 1376.     short       sAlignment;
 1377.     BYTE        bPKMode;
 1378.     DWORD       dwMountVnum;
 1379. } TPacketGCCharacterUpdate;
 1380.  
 1381. typedef struct packet_update_char2
 1382. {
 1383.     BYTE        header;
 1384.     DWORD       dwVID;
 1385.  
 1386.     WORD        awPart[CHR_EQUIPPART_NUM];
 1387.     BYTE        bMovingSpeed;
 1388.     BYTE        bAttackSpeed;
 1389.  
 1390.     BYTE        bStateFlag;
 1391.     DWORD       dwAffectFlag[2];
 1392.  
 1393.     DWORD       dwGuildID;
 1394.     short       sAlignment;
 1395.     BYTE        bPKMode;
 1396.     DWORD       dwMountVnum;
 1397. } TPacketGCCharacterUpdate2;
 1398.  
 1399. typedef struct packet_del_char
 1400. {
 1401.     BYTE    header;
 1402.     DWORD   dwVID;
 1403. } TPacketGCCharacterDelete;
 1404.  
 1405. typedef struct packet_GlobalTime
 1406. {
 1407.     BYTE    header;
 1408.     float   GlobalTime;
 1409. } TPacketGCGlobalTime;
 1410.  
 1411. enum EChatType
 1412. {
 1413.     CHAT_TYPE_TALKING,  /* ±×³É äÆà */
 1414.     CHAT_TYPE_INFO,     /* Á¤º¸ (¾ÆÀÌÅÛÀ» Áý¾ú´Ù, °æÇèÄ¡¸¦ ¾ò¾ú´Ù. µî) */
 1415.     CHAT_TYPE_NOTICE,   /* °øÁö»çÇ× */
 1416.     CHAT_TYPE_PARTY,    /* ÆÄƼ¸» */
 1417.     CHAT_TYPE_GUILD,    /* ±æµå¸» */
 1418.     CHAT_TYPE_COMMAND,  /* ¸í·É */
 1419.     CHAT_TYPE_SHOUT,    /* ¿ÜÄ¡±â */
 1420.     CHAT_TYPE_WHISPER,  // ¼­¹ö¿Í´Â ¿¬µ¿µÇÁö ¾Ê´Â Only Client Enum
 1421.     CHAT_TYPE_BIG_NOTICE,
 1422.     CHAT_TYPE_MAX_NUM,
 1423. };
 1424.  
 1425. typedef struct packet_chatting
 1426. {
 1427.     BYTE    header;
 1428.     WORD    size;
 1429.     BYTE    type;
 1430.     DWORD   dwVID;
 1431.     BYTE    bEmpire;
 1432. } TPacketGCChat;
 1433.  
 1434. typedef struct packet_whisper   // °¡º¯ ÆÐŶ    
 1435. {  
 1436.     BYTE        bHeader;                        
 1437.     WORD        wSize;
 1438.     BYTE        bType;
 1439.     char        szNameFrom[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1440. } TPacketGCWhisper;
 1441.  
 1442. typedef struct packet_stun
 1443. {
 1444.     BYTE        header;
 1445.     DWORD       vid;
 1446. } TPacketGCStun;
 1447.  
 1448. typedef struct packet_dead
 1449. {
 1450.     BYTE        header;
 1451.     DWORD       vid;
 1452. } TPacketGCDead;
 1453.  
 1454. typedef struct packet_main_character
 1455. {
 1456.     BYTE        header;
 1457.     DWORD       dwVID;
 1458.     WORD        wRaceNum;
 1459.     char        szName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1460.     long        lX, lY, lZ;
 1461.     BYTE        bySkillGroup;
 1462. } TPacketGCMainCharacter;
 1463.  
 1464. // SUPPORT_BGM
 1465. typedef struct packet_main_character2_empire
 1466. {
 1467.     BYTE        header;
 1468.     DWORD       dwVID;
 1469.     WORD        wRaceNum;
 1470.     char        szName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1471.     long        lX, lY, lZ;
 1472.     BYTE        byEmpire;
 1473.     BYTE        bySkillGroup;
 1474. } TPacketGCMainCharacter2_EMPIRE;
 1475.  
 1476. typedef struct packet_main_character3_bgm
 1477. {
 1478.     enum
 1479.     {
 1480.         MUSIC_NAME_MAX_LEN = 24,
 1481.     };
 1482.     BYTE        header;
 1483.     DWORD       dwVID;
 1484.     WORD        wRaceNum;
 1485.     char        szUserName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1486.     char        szBGMName[MUSIC_NAME_MAX_LEN + 1];
 1487.     long        lX, lY, lZ;
 1488.     BYTE        byEmpire;
 1489.     BYTE        bySkillGroup;
 1490. } TPacketGCMainCharacter3_BGM;
 1491.  
 1492. typedef struct packet_main_character4_bgm_vol
 1493. {
 1494.     enum
 1495.     {
 1496.         MUSIC_NAME_MAX_LEN = 24,
 1497.     };
 1498.     BYTE        header;
 1499.     DWORD       dwVID;
 1500.     WORD        wRaceNum;
 1501.     char        szUserName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1502.     char        szBGMName[MUSIC_NAME_MAX_LEN + 1];
 1503.     float       fBGMVol;
 1504.     long        lX, lY, lZ;
 1505.     BYTE        byEmpire;
 1506.     BYTE        bySkillGroup;
 1507. } TPacketGCMainCharacter4_BGM_VOL;
 1508. // END_OF_SUPPORT_BGM
 1509.  
 1510. enum EPointTypes
 1511. {
 1512.     POINT_NONE,                 // 0
 1513.     POINT_LEVEL,                // 1
 1514.     POINT_VOICE,                // 2
 1515.     POINT_EXP,                  // 3
 1516.     POINT_NEXT_EXP,             // 4
 1517.     POINT_HP,                   // 5
 1518.     POINT_MAX_HP,               // 6
 1519.     POINT_SP,                   // 7
 1520.     POINT_MAX_SP,               // 8  
 1521.     POINT_STAMINA,              // 9  ½ºÅ׹̳Ê
 1522.     POINT_MAX_STAMINA,          // 10 ÃÖ´ë ½ºÅ׹̳Ê
 1523.    
 1524.     POINT_GOLD,                 // 11
 1525.     POINT_ST,                   // 12 ±Ù·Â
 1526.     POINT_HT,                   // 13 ü·Â
 1527.     POINT_DX,                   // 14 ¹Îø¼º
 1528.     POINT_IQ,                   // 15 Á¤½Å·Â
 1529.     POINT_ATT_POWER,            // 16 °ø°Ý·Â
 1530.     POINT_ATT_SPEED,            // 17 °ø°Ý¼Óµµ
 1531.     POINT_EVADE_RATE,           // 18 ȸÇÇÀ²
 1532.     POINT_MOV_SPEED,            // 19 À̵¿¼Óµµ
 1533.     POINT_DEF_GRADE,            // 20 ¹æ¾îµî±Þ
 1534.     POINT_CASTING_SPEED,        // 21 ÁÖ¹®¼Óµµ (Äð´Ù¿îŸÀÓ*100) / (100 + ÀÌ°ª) = ÃÖÁ¾ Äð´Ù¿î ŸÀÓ
 1535.     POINT_MAGIC_ATT_GRADE,      // 22 ¸¶¹ý°ø°Ý·Â
 1536.     POINT_MAGIC_DEF_GRADE,      // 23 ¸¶¹ý¹æ¾î·Â
 1537.     POINT_EMPIRE_POINT,         // 24 Á¦±¹Á¡¼ö
 1538.     POINT_LEVEL_STEP,           // 25 ÇÑ ·¹º§¿¡¼­ÀÇ ´Ü°è.. (1 2 3 µÉ ¶§ º¸»ó, 4 µÇ¸é ·¹º§ ¾÷)
 1539.     POINT_STAT,                 // 26 ´É·ÂÄ¡ ¿Ã¸± ¼ö ÀÖ´Â °³¼ö
 1540.     POINT_SUB_SKILL,            // 27 º¸Á¶ ½ºÅ³ Æ÷ÀÎÆ®
 1541.     POINT_SKILL,                // 28 ¾×Ƽºê ½ºÅ³ Æ÷ÀÎÆ®
 1542. //    POINT_SKILL_PASV,           // 27 ÆÐ½Ãºê ±â¼ú ¿Ã¸± ¼ö ÀÖ´Â °³¼ö
 1543. //    POINT_SKILL_ACTIVE,         // 28 ¾×Ƽºê ½ºÅ³ Æ÷ÀÎÆ®
 1544.     POINT_MIN_ATK,              // 29 ÃÖ¼Ò Æı«·Â
 1545.     POINT_MAX_ATK,              // 30 ÃÖ´ë Æı«·Â
 1546.     POINT_PLAYTIME,             // 31 Ç÷¹À̽ð£
 1547.     POINT_HP_REGEN,             // 32 HP ȸº¹·ü
 1548.     POINT_SP_REGEN,             // 33 SP ȸº¹·ü
 1549.    
 1550.     POINT_BOW_DISTANCE,         // 34 È° »çÁ¤°Å¸® Áõ°¡Ä¡ (meter)
 1551.    
 1552.     POINT_HP_RECOVERY,          // 35 ü·Â ȸº¹ Áõ°¡·®
 1553.     POINT_SP_RECOVERY,          // 36 Á¤½Å·Â ȸº¹ Áõ°¡·®
 1554.    
 1555.     POINT_POISON_PCT,           // 37 µ¶ È®·ü
 1556.     POINT_STUN_PCT,             // 38 ±âÀý È®·ü
 1557.     POINT_SLOW_PCT,             // 39 ½½·Î¿ì È®·ü
 1558.     POINT_CRITICAL_PCT,         // 40 Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü
 1559.     POINT_PENETRATE_PCT,        // 41 °üÅëŸ°Ý È®·ü
 1560.     POINT_CURSE_PCT,            // 42 ÀúÁÖ È®·ü
 1561.    
 1562.     POINT_ATTBONUS_HUMAN,       // 43 Àΰ£¿¡°Ô °­ÇÔ
 1563.     POINT_ATTBONUS_ANIMAL,      // 44 µ¿¹°¿¡°Ô µ¥¹ÌÁö % Áõ°¡
 1564.     POINT_ATTBONUS_ORC,         // 45 ¿õ±Í¿¡°Ô µ¥¹ÌÁö % Áõ°¡
 1565.     POINT_ATTBONUS_MILGYO,      // 46 ¹Ð±³¿¡°Ô µ¥¹ÌÁö % Áõ°¡
 1566.     POINT_ATTBONUS_UNDEAD,      // 47 ½Ãü¿¡°Ô µ¥¹ÌÁö % Áõ°¡
 1567.     POINT_ATTBONUS_DEVIL,       // 48 ¸¶±Í(¾Ç¸¶)¿¡°Ô µ¥¹ÌÁö % Áõ°¡
 1568.     POINT_ATTBONUS_INSECT,      // 49 ¹ú·¹Á·
 1569.     POINT_ATTBONUS_FIRE,        // 50 È­¿°Á·
 1570.     POINT_ATTBONUS_ICE,         // 51 ºù¼³Á·
 1571.     POINT_ATTBONUS_DESERT,      // 52 »ç¸·Á·
 1572.     POINT_ATTBONUS_UNUSED0,     // 53 UNUSED0
 1573.     POINT_ATTBONUS_UNUSED1,     // 54 UNUSED1
 1574.     POINT_ATTBONUS_UNUSED2,     // 55 UNUSED2
 1575.     POINT_ATTBONUS_UNUSED3,     // 56 UNUSED3
 1576.     POINT_ATTBONUS_UNUSED4,     // 57 UNUSED4
 1577.     POINT_ATTBONUS_UNUSED5,     // 58 UNUSED5
 1578.     POINT_ATTBONUS_UNUSED6,     // 59 UNUSED6
 1579.     POINT_ATTBONUS_UNUSED7,     // 60 UNUSED7
 1580.     POINT_ATTBONUS_UNUSED8,     // 61 UNUSED8
 1581.     POINT_ATTBONUS_UNUSED9,     // 62 UNUSED9
 1582.  
 1583.     POINT_STEAL_HP,             // 63 »ý¸í·Â Èí¼ö
 1584.     POINT_STEAL_SP,             // 64 Á¤½Å·Â Èí¼ö
 1585.  
 1586.     POINT_MANA_BURN_PCT,        // 65 ¸¶³ª ¹ø
 1587.  
 1588.     /// ÇÇÇؽà º¸³Ê½º ///
 1589.  
 1590.     POINT_DAMAGE_SP_RECOVER,    // 66 °ø°Ý´çÇÒ ½Ã Á¤½Å·Â ȸº¹ È®·ü
 1591.  
 1592.     POINT_BLOCK,                // 67 ºí·°À²
 1593.     POINT_DODGE,                // 68 ȸÇÇÀ²
 1594.  
 1595.     POINT_RESIST_SWORD,         // 69
 1596.     POINT_RESIST_TWOHAND,       // 70
 1597.     POINT_RESIST_DAGGER,        // 71
 1598.     POINT_RESIST_BELL,          // 72
 1599.     POINT_RESIST_FAN,           // 73
 1600.     POINT_RESIST_BOW,           // 74  È­»ì   ÀúÇ×   : ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò
 1601.     POINT_RESIST_FIRE,          // 75  È­¿°   ÀúÇ×   : È­¿°°ø°Ý¿¡ ´ëÇÑ ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò
 1602.     POINT_RESIST_ELEC,          // 76  Àü±â   ÀúÇ×   : Àü±â°ø°Ý¿¡ ´ëÇÑ ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò
 1603.     POINT_RESIST_MAGIC,         // 77  ¼ú¹ý   ÀúÇ×   : ¸ðµç¼ú¹ý¿¡ ´ëÇÑ ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò
 1604.     POINT_RESIST_WIND,          // 78  ¹Ù¶÷   ÀúÇ×   : ¹Ù¶÷°ø°Ý¿¡ ´ëÇÑ ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò
 1605.  
 1606.     POINT_REFLECT_MELEE,        // 79 °ø°Ý ¹Ý»ç
 1607.  
 1608.     /// Ư¼ö ÇÇÇؽà ///
 1609.     POINT_REFLECT_CURSE,        // 80 ÀúÁÖ ¹Ý»ç
 1610.     POINT_POISON_REDUCE,        // 81 µ¶µ¥¹ÌÁö °¨¼Ò
 1611.  
 1612.     /// Àû ¼Ò¸ê½Ã ///
 1613.     POINT_KILL_SP_RECOVER,      // 82 Àû ¼Ò¸ê½Ã MP ȸº¹
 1614.     POINT_EXP_DOUBLE_BONUS,     // 83
 1615.     POINT_GOLD_DOUBLE_BONUS,    // 84
 1616.     POINT_ITEM_DROP_BONUS,      // 85
 1617.  
 1618.     /// ȸº¹ °ü·Ã ///
 1619.     POINT_POTION_BONUS,         // 86
 1620.     POINT_KILL_HP_RECOVER,      // 87
 1621.  
 1622.     POINT_IMMUNE_STUN,          // 88
 1623.     POINT_IMMUNE_SLOW,          // 89
 1624.     POINT_IMMUNE_FALL,          // 90
 1625.     //////////////////
 1626.  
 1627.     POINT_PARTY_ATT_GRADE,      // 91
 1628.     POINT_PARTY_DEF_GRADE,      // 92
 1629.  
 1630.     POINT_ATT_BONUS,            // 93
 1631.     POINT_DEF_BONUS,            // 94
 1632.  
 1633.     POINT_ATT_GRADE_BONUS,          // 95
 1634.     POINT_DEF_GRADE_BONUS,          // 96
 1635.     POINT_MAGIC_ATT_GRADE_BONUS,    // 97
 1636.     POINT_MAGIC_DEF_GRADE_BONUS,    // 98
 1637.  
 1638.     POINT_RESIST_NORMAL_DAMAGE,     // 99
 1639.  
 1640.     POINT_STAT_RESET_COUNT = 112,
 1641.     POINT_HORSE_SKILL = 113,
 1642.  
 1643.     POINT_MALL_ATTBONUS,        // 114 °ø°Ý·Â +x%
 1644.     POINT_MALL_DEFBONUS,        // 115 ¹æ¾î·Â +x%
 1645.     POINT_MALL_EXPBONUS,        // 116 °æÇèÄ¡ +x%
 1646.     POINT_MALL_ITEMBONUS,       // 117 ¾ÆÀÌÅÛ µå·ÓÀ² x/10¹è
 1647.     POINT_MALL_GOLDBONUS,       // 118 µ· µå·ÓÀ² x/10¹è
 1648.     POINT_MAX_HP_PCT,           // 119 ÃÖ´ë»ý¸í·Â +x%
 1649.     POINT_MAX_SP_PCT,           // 120 ÃÖ´ëÁ¤½Å·Â +x%
 1650.  
 1651.     POINT_SKILL_DAMAGE_BONUS,       // 121 ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö *(100+x)%
 1652.     POINT_NORMAL_HIT_DAMAGE_BONUS,  // 122 ÆòŸ µ¥¹ÌÁö *(100+x)%
 1653.    
 1654.     POINT_SKILL_DEFEND_BONUS,       // 123 ½ºÅ³ ¹æ¾î µ¥¹ÌÁö
 1655.     POINT_NORMAL_HIT_DEFEND_BONUS,  // 124 ÆòŸ ¹æ¾î µ¥¹ÌÁö
 1656.     POINT_PC_BANG_EXP_BONUS,        // 125
 1657.     POINT_PC_BANG_DROP_BONUS,       // 126 PC¹æ Àü¿ë µå·Ó·ü º¸³Ê½º
 1658.  
 1659.     POINT_ENERGY = 128,             // 128 ±â·Â
 1660.  
 1661.     // ±â·Â ui ¿ë.
 1662.     // ÀÌ·¸°Ô ÇÏ°í ½ÍÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸,
 1663.     // uiTaskBar¿¡¼­´Â affect¿¡ Á¢±ÙÇÒ ¼ö ¾ø°í,
 1664.     // ´õ±¸³ª Ŭ¶ó¸®¾ðÆ®¿¡¼­´Â blend_affect´Â °ü¸®ÇÏÁö ¾Ê¾Æ,
 1665.     // Àӽ÷ΠÀÌ·¸°Ô µÐ´Ù.
 1666.     POINT_ENERGY_END_TIME = 129,    // 129 ±â·Â Á¾·á ½Ã°£
 1667.  
 1668.     // Ŭ¶óÀ̾ðÆ® Æ÷ÀÎÆ®
 1669.     POINT_MIN_WEP = 200,
 1670.     POINT_MAX_WEP,
 1671.     POINT_MIN_MAGIC_WEP,
 1672.     POINT_MAX_MAGIC_WEP,
 1673.     POINT_HIT_RATE,
 1674.  
 1675.  
 1676.     //POINT_MAX_NUM = 255,=>stdafx.h ·Î/
 1677. };
 1678.  
 1679. typedef struct packet_points
 1680. {
 1681.     BYTE        header;
 1682.     int        points[POINT_MAX_NUM];
 1683. } TPacketGCPoints;
 1684.  
 1685. typedef struct packet_point_change
 1686. {
 1687.     int         header;
 1688.  
 1689.     DWORD       dwVID;
 1690.     BYTE        Type;
 1691.  
 1692.     long        amount; // ¹Ù²ï °ª
 1693.     long        value;  // ÇöÀç °ª
 1694. } TPacketGCPointChange;
 1695.  
 1696. typedef struct packet_motion
 1697. {
 1698.     BYTE        header;
 1699.     DWORD       vid;
 1700.     DWORD       victim_vid;
 1701.     WORD        motion;
 1702. } TPacketGCMotion;
 1703.  
 1704. #if defined(GAIDEN)
 1705. struct TPacketGCItemDelDeprecate
 1706. {
 1707.     TPacketGCItemDelDeprecate() :
 1708.         header(HEADER_GC_ITEM_DEL),
 1709.         pos(0),
 1710.         vnum(0),
 1711.         count(0)
 1712.     {
 1713.         memset(&alSockets, 0, sizeof(alSockets));
 1714.         memset(&aAttr, 0, sizeof(aAttr));
 1715.     }
 1716.  
 1717.     BYTE    header;
 1718.     BYTE    pos;
 1719.     DWORD   vnum;
 1720.     BYTE    count;
 1721.     long    alSockets[ITEM_SOCKET_SLOT_MAX_NUM];
 1722.     TPlayerItemAttribute aAttr[ITEM_ATTRIBUTE_SLOT_MAX_NUM];
 1723. };
 1724.  
 1725. typedef struct packet_set_item
 1726. {
 1727.     BYTE        header;
 1728.     BYTE        pos;
 1729.     DWORD       vnum;
 1730.     BYTE        count;
 1731.     DWORD       flags;  // Ç÷¡±× Ãß°¡
 1732.     long        alSockets[ITEM_SOCKET_SLOT_MAX_NUM];
 1733.     TPlayerItemAttribute aAttr[ITEM_ATTRIBUTE_SLOT_MAX_NUM];
 1734. } TPacketGCItemSet;
 1735.  
 1736. typedef struct packet_item_del
 1737. {
 1738.     BYTE        header;
 1739.     BYTE        pos;
 1740. } TPacketGCItemDel;
 1741. #else
 1742. typedef struct packet_set_item
 1743. {
 1744.     BYTE        header;
 1745.     TItemPos    Cell;
 1746.     DWORD       vnum;
 1747.     BYTE        count;
 1748.     long        alSockets[ITEM_SOCKET_SLOT_MAX_NUM];
 1749.     TPlayerItemAttribute aAttr[ITEM_ATTRIBUTE_SLOT_MAX_NUM];
 1750. } TPacketGCItemSet;
 1751.  
 1752. typedef struct packet_set_item2
 1753. {
 1754.     BYTE        header;
 1755.     TItemPos    Cell;
 1756.     DWORD       vnum;
 1757.     BYTE        count;
 1758.     DWORD       flags;  // Ç÷¡±× Ãß°¡
 1759.     DWORD       anti_flags; // Ç÷¡±× Ãß°¡
 1760.     bool        highlight;
 1761.     long        alSockets[ITEM_SOCKET_SLOT_MAX_NUM];
 1762.     TPlayerItemAttribute aAttr[ITEM_ATTRIBUTE_SLOT_MAX_NUM];
 1763. } TPacketGCItemSet2;
 1764. #endif
 1765.  
 1766. typedef struct packet_item_del
 1767. {
 1768.     BYTE        header;
 1769.     BYTE        pos;
 1770. } TPacketGCItemDel;
 1771.  
 1772. typedef struct packet_use_item
 1773. {
 1774.     BYTE        header;
 1775.     TItemPos    Cell;
 1776.     DWORD       ch_vid;
 1777.     DWORD       victim_vid;
 1778.  
 1779.     DWORD       vnum;
 1780. } TPacketGCItemUse;
 1781.  
 1782. typedef struct packet_update_item
 1783. {
 1784.     BYTE        header;
 1785.     TItemPos    Cell;
 1786.     BYTE        count;
 1787.     long        alSockets[ITEM_SOCKET_SLOT_MAX_NUM];
 1788.     TPlayerItemAttribute aAttr[ITEM_ATTRIBUTE_SLOT_MAX_NUM];
 1789. } TPacketGCItemUpdate;
 1790.  
 1791. typedef struct packet_ground_add_item
 1792. {
 1793.     BYTE        bHeader;
 1794.     long        lX;
 1795.     long        lY;
 1796.     long        lZ;
 1797.  
 1798.     DWORD       dwVID;
 1799.     DWORD       dwVnum;
 1800. } TPacketGCItemGroundAdd;
 1801.  
 1802. typedef struct packet_ground_del_item
 1803. {
 1804.     BYTE        header;
 1805.     DWORD       vid;
 1806. } TPacketGCItemGroundDel;
 1807.  
 1808. typedef struct packet_item_ownership
 1809. {
 1810.     BYTE        bHeader;
 1811.     DWORD       dwVID;
 1812.     char        szName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1813. } TPacketGCItemOwnership;
 1814.  
 1815. typedef struct packet_quickslot_add
 1816. {
 1817.     BYTE        header;
 1818.     BYTE        pos;
 1819.     TQuickSlot  slot;
 1820. } TPacketGCQuickSlotAdd;
 1821.  
 1822. typedef struct packet_quickslot_del
 1823. {
 1824.     BYTE        header;
 1825.     BYTE        pos;
 1826. } TPacketGCQuickSlotDel;
 1827.  
 1828. typedef struct packet_quickslot_swap
 1829. {
 1830.     BYTE        header;
 1831.     BYTE        pos;
 1832.     BYTE        change_pos;
 1833. } TPacketGCQuickSlotSwap;
 1834.  
 1835. typedef struct packet_shop_start
 1836. {
 1837.     struct packet_shop_item     items[SHOP_HOST_ITEM_MAX_NUM];
 1838. } TPacketGCShopStart;
 1839.  
 1840. typedef struct packet_shop_start_ex // ´ÙÀ½¿¡ TSubPacketShopTab* shop_tabs ÀÌ µû¶ó¿È.
 1841. {
 1842.     typedef struct sub_packet_shop_tab
 1843.     {
 1844.         char name[SHOP_TAB_NAME_MAX];
 1845.         BYTE coin_type;
 1846.         packet_shop_item items[SHOP_HOST_ITEM_MAX_NUM];
 1847.     } TSubPacketShopTab;
 1848.     DWORD owner_vid;
 1849.     BYTE shop_tab_count;
 1850. } TPacketGCShopStartEx;
 1851.  
 1852.  
 1853. typedef struct packet_shop_update_item
 1854. {
 1855.     BYTE                        pos;
 1856.     struct packet_shop_item     item;
 1857. } TPacketGCShopUpdateItem;
 1858.  
 1859. typedef struct packet_shop_update_price
 1860. {
 1861.     int iElkAmount;
 1862. } TPacketGCShopUpdatePrice;
 1863.  
 1864. enum EPacketShopSubHeaders
 1865. {
 1866.     SHOP_SUBHEADER_GC_START,
 1867.     SHOP_SUBHEADER_GC_END,
 1868.     SHOP_SUBHEADER_GC_UPDATE_ITEM,
 1869.     SHOP_SUBHEADER_GC_UPDATE_PRICE,
 1870.     SHOP_SUBHEADER_GC_OK,
 1871.     SHOP_SUBHEADER_GC_NOT_ENOUGH_MONEY,
 1872.     SHOP_SUBHEADER_GC_SOLDOUT,
 1873.     SHOP_SUBHEADER_GC_INVENTORY_FULL,
 1874.     SHOP_SUBHEADER_GC_INVALID_POS,
 1875.     SHOP_SUBHEADER_GC_SOLD_OUT,
 1876.     SHOP_SUBHEADER_GC_START_EX,
 1877.     SHOP_SUBHEADER_GC_NOT_ENOUGH_MONEY_EX,
 1878. };
 1879.  
 1880. typedef struct packet_shop
 1881. {
 1882.     BYTE        header;
 1883.     WORD        size;
 1884.     BYTE        subheader;
 1885. } TPacketGCShop;
 1886.  
 1887. typedef struct packet_exchange
 1888. {
 1889.     BYTE        header;
 1890.     BYTE        subheader;
 1891.     BYTE        is_me;
 1892.     DWORD       arg1;
 1893.     TItemPos       arg2;
 1894.     DWORD       arg3;
 1895.     long        alValues[ITEM_SOCKET_SLOT_MAX_NUM];
 1896.     TPlayerItemAttribute aAttr[ITEM_ATTRIBUTE_SLOT_MAX_NUM];
 1897. } TPacketGCExchange;
 1898.  
 1899. enum
 1900. {
 1901.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_START,            // arg1 == vid
 1902.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ITEM_ADD,     // arg1 == vnum  arg2 == pos  arg3 == count
 1903.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ITEM_DEL,     // arg1 == pos
 1904.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ELK_ADD,          // arg1 == elk
 1905.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ACCEPT,           // arg1 == accept
 1906.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_END,              // arg1 == not used
 1907.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ALREADY,          // arg1 == not used
 1908.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_LESS_ELK,     // arg1 == not used
 1909. };
 1910.  
 1911. typedef struct packet_position
 1912. {
 1913.     BYTE        header;
 1914.     DWORD       vid;
 1915.     BYTE        position;
 1916. } TPacketGCPosition;
 1917.  
 1918. typedef struct packet_ping
 1919. {
 1920.     BYTE        header;
 1921. } TPacketGCPing;
 1922.  
 1923. typedef struct packet_pong
 1924. {
 1925.     BYTE        bHeader;
 1926. } TPacketCGPong;
 1927.  
 1928. typedef struct packet_script
 1929. {
 1930.     BYTE        header;
 1931.     WORD        size;
 1932.     BYTE        skin;
 1933.     WORD        src_size;
 1934. } TPacketGCScript;
 1935.  
 1936. typedef struct packet_target
 1937. {
 1938.     BYTE        header;
 1939.     DWORD       dwVID;
 1940.     BYTE        bHPPercent;
 1941. } TPacketGCTarget;
 1942.  
 1943. typedef struct packet_damage_info
 1944. {
 1945.     BYTE header;
 1946.     DWORD dwVID;
 1947.     BYTE flag;
 1948.     int  damage;
 1949. } TPacketGCDamageInfo;
 1950.  
 1951. typedef struct packet_mount
 1952. {
 1953.     BYTE        header;
 1954.     DWORD       vid;
 1955.     DWORD       mount_vid;
 1956.     BYTE        pos;
 1957.     DWORD       _x, _y;
 1958. } TPacketGCMount;
 1959.  
 1960. typedef struct packet_change_speed
 1961. {
 1962.     BYTE        header;
 1963.     DWORD       vid;
 1964.     WORD        moving_speed;
 1965. } TPacketGCChangeSpeed;
 1966.  
 1967. typedef struct packet_move
 1968. {  
 1969.     BYTE        bHeader;
 1970.     BYTE        bFunc;
 1971.     BYTE        bArg;
 1972.     BYTE        bRot;
 1973.     DWORD       dwVID;
 1974.     long        lX;
 1975.     long        lY;
 1976.     DWORD       dwTime;
 1977.     DWORD       dwDuration;
 1978. } TPacketGCMove;
 1979.  
 1980. enum
 1981. {
 1982.     QUEST_SEND_IS_BEGIN         = 1 << 0,
 1983.     QUEST_SEND_TITLE            = 1 << 1,  // 28ÀÚ ±îÁö
 1984.     QUEST_SEND_CLOCK_NAME       = 1 << 2,  // 16ÀÚ ±îÁö
 1985.     QUEST_SEND_CLOCK_VALUE      = 1 << 3,
 1986.     QUEST_SEND_COUNTER_NAME     = 1 << 4,  // 16ÀÚ ±îÁö
 1987.     QUEST_SEND_COUNTER_VALUE    = 1 << 5,
 1988.     QUEST_SEND_ICON_FILE        = 1 << 6,  // 24ÀÚ ±îÁö
 1989. };
 1990.  
 1991. typedef struct packet_quest_info
 1992. {
 1993.     BYTE header;
 1994.     WORD size;
 1995.     WORD index;
 1996.     BYTE flag;
 1997. } TPacketGCQuestInfo;
 1998.  
 1999. typedef struct packet_quest_confirm
 2000. {
 2001.     BYTE header;
 2002.     char msg[64+1];
 2003.     long timeout;
 2004.     DWORD requestPID;
 2005. } TPacketGCQuestConfirm;
 2006.  
 2007. typedef struct packet_attack
 2008. {
 2009.     BYTE        header;
 2010.     DWORD       dwVID;
 2011.     DWORD       dwVictimVID;    // Àû VID
 2012.     BYTE        bType;          // °ø°Ý À¯Çü
 2013. } TPacketGCAttack;
 2014.  
 2015. typedef struct packet_c2c
 2016. {
 2017.     BYTE        header;
 2018.     WORD        wSize;
 2019. } TPacketGCC2C;
 2020.  
 2021. typedef struct packetd_sync_position_element
 2022. {
 2023.     DWORD       dwVID;
 2024.     long        lX;
 2025.     long        lY;
 2026. } TPacketGCSyncPositionElement;
 2027.  
 2028. typedef struct packetd_sync_position
 2029. {
 2030.     BYTE        bHeader;
 2031.     WORD        wSize;
 2032. } TPacketGCSyncPosition;
 2033.  
 2034. typedef struct packet_ownership
 2035. {
 2036.     BYTE                bHeader;
 2037.     DWORD               dwOwnerVID;
 2038.     DWORD               dwVictimVID;
 2039. } TPacketGCOwnership;
 2040.  
 2041. #define SKILL_MAX_NUM 255
 2042.  
 2043. typedef struct packet_skill_level
 2044. {
 2045.     BYTE        bHeader;
 2046.     BYTE        abSkillLevels[SKILL_MAX_NUM];
 2047. } TPacketGCSkillLevel;
 2048.  
 2049. typedef struct SPlayerSkill
 2050. {
 2051.     BYTE bMasterType;
 2052.     BYTE bLevel;
 2053.     time_t tNextRead;
 2054. } TPlayerSkill;
 2055.  
 2056. typedef struct packet_skill_level_new
 2057. {
 2058.     BYTE bHeader;
 2059.     TPlayerSkill skills[SKILL_MAX_NUM];
 2060. } TPacketGCSkillLevelNew;
 2061.  
 2062. // fly
 2063. typedef struct packet_fly
 2064. {
 2065.     BYTE        bHeader;
 2066.     BYTE        bType;
 2067.     DWORD       dwStartVID;
 2068.     DWORD       dwEndVID;
 2069. } TPacketGCCreateFly;
 2070.  
 2071. enum EPVPModes
 2072. {
 2073.     PVP_MODE_NONE,
 2074.     PVP_MODE_AGREE,
 2075.     PVP_MODE_FIGHT,
 2076.     PVP_MODE_REVENGE,
 2077. };
 2078.  
 2079. typedef struct packet_duel_start
 2080. {
 2081.     BYTE    header ;
 2082.     WORD    wSize ; // DWORD°¡ ¸î°³? °³¼ö = (wSize - sizeof(TPacketGCPVPList)) / 4
 2083. } TPacketGCDuelStart ;
 2084.  
 2085. typedef struct packet_pvp
 2086. {
 2087.     BYTE        header;
 2088.     DWORD       dwVIDSrc;
 2089.     DWORD       dwVIDDst;
 2090.     BYTE        bMode;
 2091. } TPacketGCPVP;
 2092.  
 2093. typedef struct packet_skill_cooltime_end
 2094. {
 2095.     BYTE        header;
 2096.     BYTE        bSkill;
 2097. } TPacketGCSkillCoolTimeEnd;
 2098.  
 2099. typedef struct packet_warp
 2100. {
 2101.     BYTE            bHeader;
 2102.     long            lX;
 2103.     long            lY;
 2104.     long            lAddr;
 2105.     WORD            wPort;
 2106. } TPacketGCWarp;
 2107.  
 2108. typedef struct packet_party_invite
 2109. {
 2110.     BYTE header;
 2111.     DWORD leader_pid;
 2112. } TPacketGCPartyInvite;
 2113.  
 2114. typedef struct packet_party_add
 2115. {
 2116.     BYTE header;
 2117.     DWORD pid;
 2118.     char name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN+1];
 2119. } TPacketGCPartyAdd;
 2120.  
 2121. typedef struct packet_party_update
 2122. {
 2123.     BYTE header;
 2124.     DWORD pid;
 2125.     BYTE state;
 2126.     BYTE percent_hp;
 2127.     short affects[PARTY_AFFECT_SLOT_MAX_NUM];
 2128. } TPacketGCPartyUpdate;
 2129.  
 2130. typedef struct packet_party_remove
 2131. {
 2132.     BYTE header;
 2133.     DWORD pid;
 2134. } TPacketGCPartyRemove;
 2135.  
 2136. typedef TPacketCGSafeboxCheckout TPacketGCSafeboxCheckout;
 2137. typedef TPacketCGSafeboxCheckin TPacketGCSafeboxCheckin;
 2138.  
 2139. typedef struct packet_safebox_wrong_password
 2140. {
 2141.     BYTE        bHeader;
 2142. } TPacketGCSafeboxWrongPassword;
 2143.  
 2144. typedef struct packet_safebox_size
 2145. {
 2146.     BYTE bHeader;
 2147.     BYTE bSize;
 2148. } TPacketGCSafeboxSize;
 2149.  
 2150. typedef struct packet_safebox_money_change
 2151. {
 2152.     BYTE bHeader;
 2153.     DWORD dwMoney;
 2154. } TPacketGCSafeboxMoneyChange;
 2155.  
 2156. typedef struct command_empire
 2157. {
 2158.     BYTE        bHeader;
 2159.     BYTE        bEmpire;
 2160. } TPacketCGEmpire;
 2161.  
 2162. typedef struct packet_empire
 2163. {
 2164.     BYTE        bHeader;
 2165.     BYTE        bEmpire;
 2166. } TPacketGCEmpire;
 2167.  
 2168. enum
 2169. {
 2170.     FISHING_SUBHEADER_GC_START,
 2171.     FISHING_SUBHEADER_GC_STOP,
 2172.     FISHING_SUBHEADER_GC_REACT,
 2173.     FISHING_SUBHEADER_GC_SUCCESS,
 2174.     FISHING_SUBHEADER_GC_FAIL,
 2175.     FISHING_SUBHEADER_GC_FISH,
 2176. };
 2177.  
 2178. typedef struct packet_fishing
 2179. {
 2180.     BYTE header;
 2181.     BYTE subheader;
 2182.     DWORD info;
 2183.     BYTE dir;
 2184. } TPacketGCFishing;
 2185.  
 2186. typedef struct paryt_parameter
 2187. {
 2188.     BYTE        bHeader;
 2189.     BYTE        bDistributeMode;
 2190. } TPacketGCPartyParameter;
 2191.  
 2192. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2193. // Guild
 2194.  
 2195. enum
 2196. {
 2197.     GUILD_SUBHEADER_GC_LOGIN,
 2198.     GUILD_SUBHEADER_GC_LOGOUT,
 2199.     GUILD_SUBHEADER_GC_LIST,
 2200.     GUILD_SUBHEADER_GC_GRADE,
 2201.     GUILD_SUBHEADER_GC_ADD,
 2202.     GUILD_SUBHEADER_GC_REMOVE,
 2203.     GUILD_SUBHEADER_GC_GRADE_NAME,
 2204.     GUILD_SUBHEADER_GC_GRADE_AUTH,
 2205.     GUILD_SUBHEADER_GC_INFO,
 2206.     GUILD_SUBHEADER_GC_COMMENTS,
 2207.     GUILD_SUBHEADER_GC_CHANGE_EXP,
 2208.     GUILD_SUBHEADER_GC_CHANGE_MEMBER_GRADE,
 2209.     GUILD_SUBHEADER_GC_SKILL_INFO,
 2210.     GUILD_SUBHEADER_GC_CHANGE_MEMBER_GENERAL,
 2211.     GUILD_SUBHEADER_GC_GUILD_INVITE,
 2212.     GUILD_SUBHEADER_GC_WAR,
 2213.     GUILD_SUBHEADER_GC_GUILD_NAME,
 2214.     GUILD_SUBHEADER_GC_GUILD_WAR_LIST,
 2215.     GUILD_SUBHEADER_GC_GUILD_WAR_END_LIST,
 2216.     GUILD_SUBHEADER_GC_WAR_POINT,
 2217.     GUILD_SUBHEADER_GC_MONEY_CHANGE,
 2218. };
 2219.  
 2220. typedef struct packet_guild
 2221. {
 2222.     BYTE header;
 2223.     WORD size;
 2224.     BYTE subheader;
 2225. } TPacketGCGuild;
 2226.  
 2227. // SubHeader - Grade
 2228. enum
 2229. {
 2230.     GUILD_AUTH_ADD_MEMBER       = (1 << 0),
 2231.     GUILD_AUTH_REMOVE_MEMBER    = (1 << 1),
 2232.     GUILD_AUTH_NOTICE           = (1 << 2),
 2233.     GUILD_AUTH_SKILL            = (1 << 3),
 2234. };
 2235.  
 2236. typedef struct packet_guild_sub_grade
 2237. {
 2238.     char grade_name[GUILD_GRADE_NAME_MAX_LEN+1]; // 8+1 ±æµåÀå, ±æµå¿ø µîÀÇ À̸§
 2239.     BYTE auth_flag;
 2240. } TPacketGCGuildSubGrade;
 2241.  
 2242. typedef struct packet_guild_sub_member
 2243. {
 2244.     DWORD pid;
 2245.     BYTE byGrade;
 2246.     BYTE byIsGeneral;
 2247.     BYTE byJob;
 2248.     BYTE byLevel;
 2249.     DWORD dwOffer;
 2250.     BYTE byNameFlag;
 2251. // if NameFlag is TRUE, name is sent from server.
 2252. //  char szName[CHARACTER_ME_MAX_LEN+1];
 2253. } TPacketGCGuildSubMember;
 2254.  
 2255. typedef struct packet_guild_sub_info
 2256. {
 2257.     WORD member_count;
 2258.     WORD max_member_count;
 2259.     DWORD guild_id;
 2260.     DWORD master_pid;
 2261.     DWORD exp;
 2262.     BYTE level;
 2263.     char name[GUILD_NAME_MAX_LEN+1];
 2264.     DWORD gold;
 2265.     BYTE hasLand;
 2266. } TPacketGCGuildInfo;
 2267.  
 2268. enum EGuildWarState
 2269. {
 2270.     GUILD_WAR_NONE,
 2271.     GUILD_WAR_SEND_DECLARE,
 2272.     GUILD_WAR_REFUSE,
 2273.     GUILD_WAR_RECV_DECLARE,
 2274.     GUILD_WAR_WAIT_START,
 2275.     GUILD_WAR_CANCEL,
 2276.     GUILD_WAR_ON_WAR,
 2277.     GUILD_WAR_END,
 2278.  
 2279.     GUILD_WAR_DURATION = 2*60*60, // 2½Ã°£
 2280. };
 2281.  
 2282. typedef struct packet_guild_war
 2283. {
 2284.     DWORD       dwGuildSelf;
 2285.     DWORD       dwGuildOpp;
 2286.     BYTE        bType;
 2287.     BYTE        bWarState;
 2288. } TPacketGCGuildWar;
 2289.  
 2290. typedef struct SPacketGuildWarPoint
 2291. {
 2292.     DWORD dwGainGuildID;
 2293.     DWORD dwOpponentGuildID;
 2294.     long lPoint;
 2295. } TPacketGuildWarPoint;
 2296.  
 2297. // SubHeader - Dungeon
 2298. enum
 2299. {
 2300.     DUNGEON_SUBHEADER_GC_TIME_ATTACK_START = 0,
 2301.     DUNGEON_SUBHEADER_GC_DESTINATION_POSITION = 1,
 2302. };
 2303.  
 2304. typedef struct packet_dungeon
 2305. {
 2306.     BYTE        bHeader;
 2307.     WORD        size;
 2308.     BYTE        subheader;
 2309. } TPacketGCDungeon;
 2310.  
 2311. // Private Shop
 2312. typedef struct SPacketGCShopSign
 2313. {
 2314.     BYTE        bHeader;
 2315.     DWORD       dwVID;
 2316.     char        szSign[SHOP_SIGN_MAX_LEN + 1];
 2317. } TPacketGCShopSign;
 2318.  
 2319. typedef struct SPacketGCTime
 2320. {
 2321.     BYTE        bHeader;
 2322.     time_t      time;
 2323. } TPacketGCTime;
 2324.  
 2325. enum
 2326. {
 2327.     WALKMODE_RUN,
 2328.     WALKMODE_WALK,
 2329. };
 2330.  
 2331. typedef struct SPacketGCWalkMode
 2332. {
 2333.     BYTE        header;
 2334.     DWORD       vid;
 2335.     BYTE        mode;
 2336. } TPacketGCWalkMode;
 2337.  
 2338. typedef struct SPacketGCChangeSkillGroup
 2339. {
 2340.     BYTE        header;
 2341.     BYTE        skill_group;
 2342. } TPacketGCChangeSkillGroup;
 2343.  
 2344. struct TMaterial
 2345. {
 2346.     DWORD vnum;
 2347.     DWORD count;
 2348. };
 2349.  
 2350. typedef struct SRefineTable
 2351. {
 2352.     DWORD src_vnum;
 2353.     DWORD result_vnum;
 2354.     BYTE material_count;
 2355.     int cost; // ¼Ò¿ä ºñ¿ë
 2356.     int prob; // È®·ü
 2357.     TMaterial materials[REFINE_MATERIAL_MAX_NUM];
 2358. } TRefineTable;
 2359.  
 2360. typedef struct SPacketGCRefineInformation
 2361. {
 2362.     BYTE            header;
 2363.     BYTE            pos;
 2364.     TRefineTable    refine_table;
 2365. } TPacketGCRefineInformation;
 2366.  
 2367. typedef struct SPacketGCRefineInformationNew
 2368. {
 2369.     BYTE            header;
 2370.     BYTE            type;
 2371.     BYTE            pos;
 2372.     TRefineTable    refine_table;
 2373. } TPacketGCRefineInformationNew;
 2374.  
 2375. enum SPECIAL_EFFECT
 2376. {
 2377.     SE_NONE,
 2378.     SE_HPUP_RED,
 2379.     SE_SPUP_BLUE,
 2380.     SE_SPEEDUP_GREEN,
 2381.     SE_DXUP_PURPLE,
 2382.     SE_CRITICAL,
 2383.     SE_PENETRATE,
 2384.     SE_BLOCK,
 2385.     SE_DODGE,
 2386.     SE_CHINA_FIREWORK,
 2387.     SE_SPIN_TOP,
 2388.     SE_SUCCESS,
 2389.     SE_FAIL,
 2390.     SE_FR_SUCCESS,    
 2391.     SE_LEVELUP_ON_14_FOR_GERMANY,   //·¹º§¾÷ 14À϶§ ( µ¶ÀÏÀü¿ë )
 2392.     SE_LEVELUP_UNDER_15_FOR_GERMANY,//·¹º§¾÷ 15À϶§ ( µ¶ÀÏÀü¿ë )
 2393.     SE_PERCENT_DAMAGE1,
 2394.     SE_PERCENT_DAMAGE2,
 2395.     SE_PERCENT_DAMAGE3,    
 2396.     SE_AUTO_HPUP,
 2397.     SE_AUTO_SPUP,
 2398.     SE_EQUIP_RAMADAN_RING,          // Ãʽ´ÞÀÇ ¹ÝÁö¸¦ Âø¿ëÇÏ´Â ¼ø°£¿¡ ¹ßµ¿ÇÏ´Â ÀÌÆåÆ®
 2399.     SE_EQUIP_HALLOWEEN_CANDY,       // ÇÒ·ÎÀ© »çÅÁÀ» Âø¿ë(-_-;)ÇÑ ¼ø°£¿¡ ¹ßµ¿ÇÏ´Â ÀÌÆåÆ®
 2400.     SE_EQUIP_HAPPINESS_RING,        // Å©¸®½º¸¶½º ÇູÀÇ ¹ÝÁö¸¦ Âø¿ëÇÏ´Â ¼ø°£¿¡ ¹ßµ¿ÇÏ´Â ÀÌÆåÆ®
 2401.     SE_EQUIP_LOVE_PENDANT,      // ¹ß·»Å¸ÀÎ »ç¶ûÀÇ ÆÒ´øÆ®(71145) Âø¿ëÇÒ ¶§ ÀÌÆåÆ® (¹ßµ¿ÀÌÆåÆ®ÀÓ, Áö¼ÓÀÌÆåÆ® ¾Æ´Ô)
 2402. };
 2403.  
 2404. typedef struct SPacketGCSpecialEffect
 2405. {
 2406.     BYTE header;
 2407.     BYTE type;
 2408.     DWORD vid;
 2409. } TPacketGCSpecialEffect;
 2410.  
 2411. typedef struct SPacketGCNPCPosition
 2412. {
 2413.     BYTE header;
 2414.     WORD size;
 2415.     WORD count;
 2416. } TPacketGCNPCPosition;
 2417.  
 2418. struct TNPCPosition
 2419. {
 2420.     BYTE bType;
 2421.     char name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN+1];
 2422.     long x;
 2423.     long y;
 2424. };
 2425.  
 2426. typedef struct SPacketGCChangeName
 2427. {
 2428.     BYTE header;
 2429.     DWORD pid;
 2430.     char name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN+1];
 2431. } TPacketGCChangeName;
 2432.  
 2433. enum EBlockAction
 2434. {
 2435.     BLOCK_EXCHANGE              = (1 << 0),
 2436.     BLOCK_PARTY_INVITE          = (1 << 1),
 2437.     BLOCK_GUILD_INVITE          = (1 << 2),
 2438.     BLOCK_WHISPER               = (1 << 3),
 2439.     BLOCK_MESSENGER_INVITE      = (1 << 4),
 2440.     BLOCK_PARTY_REQUEST         = (1 << 5),
 2441. };
 2442.  
 2443. typedef struct packet_china_matrixd_card
 2444. {
 2445.     BYTE    bHeader;
 2446.     DWORD   dwRows;
 2447.     DWORD   dwCols;
 2448. } TPacketGCChinaMatrixCard;
 2449.  
 2450. typedef struct packet_runup_matrixd_quiz
 2451. {
 2452.     BYTE    bHeader;
 2453.     char    szQuiz[RUNUP_MATRIX_QUIZ_MAX_LEN + 1]; 
 2454. } TPacketGCRunupMatrixQuiz;
 2455.  
 2456. typedef struct packet_newcibn_passpod_request
 2457. {
 2458.     BYTE    bHeader;
 2459. } TPacketGCNEWCIBNPasspodRequest;
 2460.  
 2461. typedef struct packet_newcibn_passpod_failure
 2462. {
 2463.     BYTE    bHeader;
 2464.     char    szMessage[NEWCIBN_PASSPOD_FAILURE_MAX_LEN + 1];
 2465. } TPacketGCNEWCIBNPasspodFailure;
 2466.  
 2467. typedef struct packet_login_key
 2468. {
 2469.     BYTE    bHeader;
 2470.     DWORD   dwLoginKey;
 2471. } TPacketGCLoginKey;
 2472.  
 2473. typedef struct packet_auth_success
 2474. {
 2475.     BYTE        bHeader;
 2476.     DWORD       dwLoginKey;
 2477.     BYTE        bResult;
 2478. } TPacketGCAuthSuccess;
 2479.  
 2480. typedef struct packet_auth_success_openid
 2481. {
 2482.     BYTE        bHeader;
 2483.     DWORD       dwLoginKey;
 2484.     BYTE        bResult;
 2485.     char        login[ID_MAX_NUM + 1];
 2486. } TPacketGCAuthSuccessOpenID;
 2487.  
 2488. typedef struct packet_channel
 2489. {
 2490.     BYTE header;
 2491.     BYTE channel;
 2492. } TPacketGCChannel;
 2493.  
 2494. typedef struct SEquipmentItemSet
 2495. {
 2496.     DWORD   vnum;
 2497.     BYTE    count;
 2498.     long    alSockets[ITEM_SOCKET_SLOT_MAX_NUM];
 2499.     TPlayerItemAttribute aAttr[ITEM_ATTRIBUTE_SLOT_MAX_NUM];
 2500. } TEquipmentItemSet;
 2501.  
 2502. typedef struct pakcet_view_equip
 2503. {
 2504.     BYTE header;
 2505.     DWORD dwVID;
 2506.     TEquipmentItemSet equips[WEAR_MAX_NUM];
 2507. } TPacketGCViewEquip;
 2508.  
 2509. typedef struct
 2510. {
 2511.     DWORD       dwID;
 2512.     long        x, y;
 2513.     long        width, height;
 2514.     DWORD       dwGuildID;
 2515. } TLandPacketElement;
 2516.  
 2517. typedef struct packet_land_list
 2518. {
 2519.     BYTE        header;
 2520.     WORD        size;
 2521. } TPacketGCLandList;
 2522.  
 2523. typedef struct
 2524. {
 2525.     BYTE        bHeader;
 2526.     long        lID;
 2527.     char        szTargetName[32+1];
 2528. } TPacketGCTargetCreate;
 2529.  
 2530. enum
 2531. {
 2532.     CREATE_TARGET_TYPE_NONE,
 2533.     CREATE_TARGET_TYPE_LOCATION,
 2534.     CREATE_TARGET_TYPE_CHARACTER,
 2535. };
 2536.  
 2537. typedef struct
 2538. {
 2539.     BYTE        bHeader;
 2540.     long        lID;
 2541.     char        szTargetName[32+1];
 2542.     DWORD       dwVID;
 2543.     BYTE        byType;
 2544. } TPacketGCTargetCreateNew;
 2545.  
 2546. typedef struct
 2547. {
 2548.     BYTE        bHeader;
 2549.     long        lID;
 2550.     long        lX, lY;
 2551. } TPacketGCTargetUpdate;
 2552.  
 2553. typedef struct
 2554. {
 2555.     BYTE        bHeader;
 2556.     long        lID;
 2557. } TPacketGCTargetDelete;
 2558.  
 2559. typedef struct
 2560. {
 2561.     DWORD       dwType;
 2562.     BYTE        bPointIdxApplyOn;
 2563.     long        lApplyValue;
 2564.     DWORD       dwFlag;
 2565.     long        lDuration;
 2566.     long        lSPCost;
 2567. } TPacketAffectElement;
 2568.  
 2569. typedef struct
 2570. {
 2571.     BYTE bHeader;
 2572.     TPacketAffectElement elem;
 2573. } TPacketGCAffectAdd;
 2574.  
 2575. typedef struct
 2576. {
 2577.     BYTE bHeader;
 2578.     DWORD dwType;
 2579.     BYTE bApplyOn;
 2580. } TPacketGCAffectRemove;
 2581.  
 2582. typedef struct packet_mall_open
 2583. {
 2584.     BYTE bHeader;
 2585.     BYTE bSize;
 2586. } TPacketGCMallOpen;
 2587.  
 2588. typedef struct packet_lover_info
 2589. {
 2590.     BYTE bHeader;
 2591.     char szName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 2592.     BYTE byLovePoint;
 2593. } TPacketGCLoverInfo;
 2594.  
 2595. typedef struct packet_love_point_update
 2596. {
 2597.     BYTE bHeader;
 2598.     BYTE byLovePoint;
 2599. } TPacketGCLovePointUpdate;
 2600.  
 2601. typedef struct packet_dig_motion
 2602. {
 2603.     BYTE header;
 2604.     DWORD vid;
 2605.     DWORD target_vid;
 2606.     BYTE count;
 2607. } TPacketGCDigMotion;
 2608.  
 2609. typedef struct SPacketGCOnTime
 2610. {
 2611.     BYTE header;
 2612.     int ontime;     // sec
 2613. } TPacketGCOnTime;
 2614.  
 2615. typedef struct SPacketGCResetOnTime
 2616. {
 2617.     BYTE header;
 2618. } TPacketGCResetOnTime;
 2619.  
 2620. typedef struct SPacketGCPanamaPack
 2621. {
 2622.     BYTE    bHeader;
 2623.     char    szPackName[256];
 2624.     BYTE    abIV[32];
 2625. } TPacketGCPanamaPack;
 2626.  
 2627. typedef struct SPacketGCHybridCryptKeys
 2628. {
 2629. private:
 2630.     SPacketGCHybridCryptKeys() : m_pStream(NULL) {}
 2631.  
 2632. public:
 2633.     SPacketGCHybridCryptKeys(int iStreamSize) : iKeyStreamLen(iStreamSize)
 2634.     {
 2635.         m_pStream = new BYTE[iStreamSize];
 2636.     }
 2637.     ~SPacketGCHybridCryptKeys()
 2638.     {
 2639.         if( m_pStream )
 2640.         {
 2641.             delete[] m_pStream;
 2642.             m_pStream = NULL;
 2643.         }
 2644.     }
 2645.     static int GetFixedHeaderSize()
 2646.     {
 2647.         return sizeof(BYTE)+sizeof(WORD)+sizeof(int);
 2648.     }
 2649.  
 2650.     BYTE    bHeader;
 2651.     WORD    wDynamicPacketSize;
 2652.     int     iKeyStreamLen;
 2653.     BYTE*   m_pStream;
 2654.  
 2655. } TPacketGCHybridCryptKeys;
 2656.  
 2657.  
 2658. typedef struct SPacketGCHybridSDB
 2659. {
 2660. private:
 2661.     SPacketGCHybridSDB() : m_pStream(NULL) {}
 2662.  
 2663. public:
 2664.     SPacketGCHybridSDB(int iStreamSize) : iSDBStreamLen(iStreamSize)
 2665.     {
 2666.         m_pStream = new BYTE[iStreamSize];
 2667.     }
 2668.     ~SPacketGCHybridSDB()
 2669.     {
 2670.         delete[] m_pStream;
 2671.         m_pStream = NULL;
 2672.     }
 2673.     static int GetFixedHeaderSize()
 2674.     {
 2675.         return sizeof(BYTE)+sizeof(WORD)+sizeof(int);
 2676.     }
 2677.  
 2678.     BYTE    bHeader;
 2679.     WORD    wDynamicPacketSize;
 2680.     int     iSDBStreamLen;
 2681.     BYTE*   m_pStream;
 2682.  
 2683. } TPacketGCHybridSDB;
 2684. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2685. // Client To Client
 2686.  
 2687. typedef struct packet_state
 2688. {
 2689.     BYTE            bHeader;
 2690.     BYTE            bFunc;
 2691.     BYTE            bArg;
 2692.     BYTE            bRot;
 2693.     DWORD           dwVID;
 2694.     DWORD           dwTime;
 2695.     TPixelPosition  kPPos;
 2696. } TPacketCCState;
 2697.  
 2698. typedef struct packet_hs_check_req
 2699. {
 2700.     BYTE    bHeader;
 2701.     AHNHS_TRANS_BUFFER  Req;
 2702. } TPacketHSCheck;
 2703.  
 2704. //NOTE : recv/send¿¡ °øÅëÀ¸·Î »ý±è, bPacketDataÀÇ ³»¿ë¸¸ ¹Ù²ï´Ù.
 2705. typedef struct packet_xtrap_verify
 2706. {
 2707.     BYTE    bHeader;
 2708.     BYTE    bPacketData[128];
 2709.  
 2710. } TPacketXTrapCSVerify;
 2711. // AUTOBAN
 2712. typedef struct packet_autoban_quiz
 2713. {
 2714.     BYTE bHeader;
 2715.     BYTE bDuration;
 2716.     BYTE bCaptcha[64*32];
 2717.     char szQuiz[256];
 2718. } TPacketGCAutoBanQuiz;
 2719. // END_OF_AUTOBAN
 2720.  
 2721. #ifdef _IMPROVED_PACKET_ENCRYPTION_
 2722. struct TPacketKeyAgreement
 2723. {
 2724.     static const int MAX_DATA_LEN = 256;
 2725.     BYTE bHeader;
 2726.     WORD wAgreedLength;
 2727.     WORD wDataLength;
 2728.     BYTE data[MAX_DATA_LEN];
 2729. };
 2730.  
 2731. struct TPacketKeyAgreementCompleted
 2732. {
 2733.     BYTE bHeader;
 2734.     BYTE data[3]; // dummy (not used)
 2735. };
 2736. #endif // _IMPROVED_PACKET_ENCRYPTION_
 2737.  
 2738. #ifdef __AUCTION__
 2739. // ArgumentÀÇ ¿ëµµ´Â cmd¿¡ µû¶ó ´Ù¸£´Ù.
 2740. typedef struct SPacketCGAuctionCmd
 2741. {
 2742.     BYTE bHeader;
 2743.     BYTE cmd;
 2744.     int arg1;
 2745.     int arg2;
 2746.     int arg3;
 2747.     int arg4;
 2748. } TPacketCGAuctionCmd;
 2749.  
 2750. typedef struct SPacketGCAuctionItemListPack
 2751. {
 2752.     BYTE bHeader;
 2753.     BYTE bNumbers;
 2754. } TPacketGCAuctionItemListPack;
 2755.  
 2756. #endif
 2757.  
 2758. typedef struct SPacketGCSpecificEffect
 2759. {
 2760.     BYTE header;
 2761.     DWORD vid;
 2762.     char effect_file[128];
 2763. } TPacketGCSpecificEffect;
 2764.  
 2765. // ¿ëÈ¥¼®
 2766. enum EDragonSoulRefineWindowRefineType
 2767. {
 2768.     DragonSoulRefineWindow_UPGRADE,
 2769.     DragonSoulRefineWindow_IMPROVEMENT,
 2770.     DragonSoulRefineWindow_REFINE,
 2771. };
 2772.  
 2773. enum EPacketCGDragonSoulSubHeaderType
 2774. {
 2775.     DS_SUB_HEADER_OPEN,
 2776.     DS_SUB_HEADER_CLOSE,
 2777.     DS_SUB_HEADER_DO_UPGRADE,
 2778.     DS_SUB_HEADER_DO_IMPROVEMENT,
 2779.     DS_SUB_HEADER_DO_REFINE,
 2780.     DS_SUB_HEADER_REFINE_FAIL,
 2781.     DS_SUB_HEADER_REFINE_FAIL_MAX_REFINE,
 2782.     DS_SUB_HEADER_REFINE_FAIL_INVALID_MATERIAL,
 2783.     DS_SUB_HEADER_REFINE_FAIL_NOT_ENOUGH_MONEY,
 2784.     DS_SUB_HEADER_REFINE_FAIL_NOT_ENOUGH_MATERIAL,
 2785.     DS_SUB_HEADER_REFINE_FAIL_TOO_MUCH_MATERIAL,
 2786.     DS_SUB_HEADER_REFINE_SUCCEED,
 2787. };
 2788.  
 2789. typedef struct SPacketCGDragonSoulRefine
 2790. {
 2791.     SPacketCGDragonSoulRefine() : header (HEADER_CG_DRAGON_SOUL_REFINE)
 2792.     {}
 2793.     BYTE header;
 2794.     BYTE bSubType;
 2795.     TItemPos ItemGrid[DS_REFINE_WINDOW_MAX_NUM];
 2796. } TPacketCGDragonSoulRefine;
 2797.  
 2798. typedef struct SPacketGCDragonSoulRefine
 2799. {
 2800.     SPacketGCDragonSoulRefine() : header(HEADER_GC_DRAGON_SOUL_REFINE)
 2801.     {}
 2802.     BYTE header;
 2803.     BYTE bSubType;
 2804.     TItemPos Pos;
 2805. } TPacketGCDragonSoulRefine;
 2806.  
 2807. typedef struct SChannelStatus
 2808. {
 2809.     UINT nPort;
 2810.     BYTE bStatus;
 2811. } TChannelStatus;
 2812.  
 2813. #pragma pack(pop)
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement