Terbaddo

libav program - main.cpp

Dec 31st, 2013
30
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <string.h>
 3. #include <math.h>
 4.  
 5. extern "C" {
 6. #include <libavutil/mathematics.h>
 7. #include <libavutil/opt.h>
 8. #include <libavformat/avformat.h>
 9. #include <libswscale/swscale.h>
 10. #include <libavcodec/avcodec.h>
 11. }
 12. int av_opt_set_sample_fmt(void *obj, const char *name, enum AVSampleFormat fmt, int search_flags);
 13. int avformat_alloc_output_context2(AVFormatContext **avctx, AVOutputFormat *oformat, const char *format, const char *filename);
 14. int select_sample_rate(AVCodec *codec);
 15. int select_channel_layout(AVCodec *codec);
 16. int check_sample_fmt(AVCodec *codec, enum AVSampleFormat sample_fmt);
 17. void die(const char *msg) { std::cerr << msg << std::endl; exit(1); }
 18.  
 19. using namespace std;
 20.  
 21. AVFormatContext *inputFormatContext;
 22. AVStream *inputAudioStream;
 23. AVFormatContext *outputFormatContext;
 24. AVStream *outputAudioStream;
 25. int stream_id;
 26. AVCodec *inputAudioCodec;
 27. AVCodecContext *inputAudioCodecContext;
 28. AVCodecContext *outputAudioCodecContext;
 29.  
 30. void openInputFile(const char *filename)
 31. {
 32.     inputFormatContext = NULL;
 33.     if(avformat_open_input(&inputFormatContext, filename, NULL, NULL) != 0) die("could not open input file");
 34.     if(avformat_find_stream_info(inputFormatContext,NULL) < 0) die("could not find stream info");
 35.  
 36.     for(unsigned i=0; i<inputFormatContext->nb_streams; i++)
 37.     {
 38.         if(inputFormatContext->streams[i]->codec->codec_type == AVMEDIA_TYPE_AUDIO)
 39.         {
 40.             stream_id = i;
 41.             inputAudioStream = inputFormatContext->streams[i];
 42.             break;
 43.         }
 44.     }
 45.     if(inputAudioStream == NULL) die("didn't find any audio stream");
 46.  
 47.     inputAudioCodecContext = inputAudioStream->codec;
 48.     inputAudioCodec = avcodec_find_decoder(inputAudioCodecContext->codec_id);
 49.     if(inputAudioCodec == NULL) die("Unsupported codec");
 50.     if(avcodec_open2(inputAudioCodecContext, inputAudioCodec, NULL)<0) die("Could not open codec");
 51.  
 52.     av_dump_format(inputFormatContext, 0, inputFormatContext->filename, 0);
 53. }
 54.  
 55. void openOutputFile(const char *filename)
 56. {
 57.     outputFormatContext = NULL;
 58.     avformat_alloc_output_context2(&outputFormatContext, NULL, NULL, filename);
 59.  
 60.     outputAudioStream = avformat_new_stream(outputFormatContext, 0);
 61.         //outputAudioStream->codec = inputAudioStream->codec;
 62.     AVCodec *codec = avcodec_find_encoder(CODEC_ID_VORBIS);
 63.     if(!codec) die("Codec not found");
 64.     outputAudioCodecContext = avcodec_alloc_context3(codec);
 65.     if(!outputAudioCodecContext) die("Could not allocate video codec context");
 66.     outputAudioCodecContext->bit_rate = inputAudioStream->codec->bit_rate;
 67.     outputAudioCodecContext->sample_rate = inputAudioStream->codec->sample_rate;
 68.     outputAudioCodecContext->channel_layout = select_channel_layout(codec);
 69.     outputAudioCodecContext->channels = av_get_channel_layout_nb_channels(outputAudioCodecContext->channel_layout);
 70.     outputAudioCodecContext->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_S16;
 71.     if(!check_sample_fmt(codec, outputAudioCodecContext->sample_fmt)) die("Encoder does not support sample format");
 72.     outputAudioStream->codec = outputAudioCodecContext;
 73.     if(avcodec_open2(outputAudioCodecContext, codec, NULL) < 0) die("Could not open codec");
 74.  
 75.     avio_open(&outputFormatContext->pb, filename, AVIO_FLAG_WRITE);
 76.     av_dump_format(outputFormatContext, 0, outputFormatContext->filename, 1);
 77. }
 78.  
 79. int main(int argc, char **argv)
 80. {
 81.     avcodec_register_all();
 82.     av_register_all();
 83.     openInputFile("test.mp3");
 84.     openOutputFile("out.mp4");
 85.  
 86.     avformat_write_header(outputFormatContext, NULL);
 87.  
 88.     AVPacket inputPacket, outputPacket;
 89.     AVFrame *pFrame;
 90.  
 91.     pFrame = avcodec_alloc_frame();
 92.  
 93.     int rr,xx;
 94.     while(av_read_frame(inputFormatContext, &inputPacket)>=0)
 95.     {
 96.         rr = avcodec_decode_audio4(inputAudioCodecContext, pFrame, &xx, &inputPacket);
 97.         if(rr < 0) {
 98.             char errbuf[128];
 99.             av_strerror(rr, errbuf, 128);
 100.             cout << "audio decode error" << rr << " " << errbuf << endl;
 101.             exit(1);
 102.         }
 103.  
 104.         av_init_packet(&outputPacket);
 105.         rr = avcodec_encode_audio2(outputAudioCodecContext, &outputPacket, pFrame, &xx);
 106.         if(rr < 0) {
 107.             char errbuf[128];
 108.             av_strerror(rr, errbuf, 128);
 109.             cout << "audio encode error" << rr << " " << errbuf << endl;
 110.             exit(1);
 111.         }
 112.         outputPacket.stream_index = outputAudioStream->index;
 113.         outputPacket.flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
 114.  
 115.         rr = av_interleaved_write_frame(outputFormatContext, &outputPacket);
 116.         if (rr && (rr != AVERROR(EINVAL)))
 117.             cout << "audio write error" << hex << rr << endl;
 118.  
 119.         av_free_packet(&outputPacket);
 120.     }
 121.  
 122.     av_write_trailer(outputFormatContext);
 123.  
 124.     avformat_close_input(&inputFormatContext);
 125.     avcodec_close(outputFormatContext->streams[0]->codec);
 126.     av_freep(&outputFormatContext->streams[0]->codec);
 127.     av_freep(&outputFormatContext->streams[0]);
 128.  
 129.     avio_close(outputFormatContext->pb);
 130.     av_free(outputFormatContext);
 131.     cout << "success" << endl;
 132.     return 0;
 133. }
RAW Paste Data