SHARE
TWEET

VBA 2

maciejms Apr 19th, 2019 (edited) 149 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Option Explicit
 2. Sub petla1()
 3. ' wpisuje do komórek A1:A9 kolejne liczby począwszy od 10
 4.    Dim i As Integer, a As Integer
 5.     a = 10
 6.     For i = 1 To 9
 7.     Cells(i, 1) = a
 8.     a = a + 1 ' a++
 9.    Next i
 10. End Sub
 11. Sub petla2()
 12. 'sprawdza ile razy liczba x wystąpiła w zakresie A1:A5
 13.    Dim s As Integer, i As Integer, x As Integer, a As Integer
 14.     x = InputBox("Podaj dowolną liczbę całkowitą")
 15.     s = 0
 16.     For i = 1 To 5
 17.         a = Cells(i, 1)
 18.             If (x = a) Then
 19.                 s = s + 1
 20.             End If
 21.     Next i
 22.     MsgBox "Ilość wystąpień liczby " & x & Chr(13) & s
 23.     End Sub
 24. Sub petla3()
 25. 'wyszukiwanie najmniejszej/największej liczby w zakresie A1:A9
 26.    Dim i As Integer, max As Integer, min As Integer, a As Integer
 27.     max = Cells(1, 1)
 28.     min = Cells(1, 1)
 29.     For i = 1 To 9
 30.         a = Cells(i, 1)
 31.         If (a < min) Then
 32.             min = a
 33.         End If
 34.         If (a > max) Then
 35.             max = a
 36.         End If
 37.     Next i
 38.     MsgBox "Wartośc najmniejsza: " & min & Chr(13) & "Wartość najwięsza: " & max
 39. End Sub
 40. Sub petla4()
 41. ' skoki
 42.    Dim i As Integer, dist As Single, distNote, styleNote As Single, min As Integer, max As Integer
 43.     dist = Cells(1, 2)
 44.     min = Cells(1, 1)
 45.     max = Cells(1, 1)
 46.     styleNote = 0
 47.     For i = 1 To 5
 48.         styleNote = styleNote + Cells(i, 1)
 49.         If Cells(i, 1) < min Then
 50.             min = Cells(i, 1)
 51.         End If
 52.         If Cells(i, 1) > max Then
 53.             max = Cells(i, 1)
 54.         End If
 55.     Next i
 56.     styleNote = styleNote - (min + max)
 57.     distNote = 60 + (dist - 120) * 1.8
 58.     MsgBox "Punty za styl: " & styleNote & Chr(13) & "Punkty za odległość: " & distNote & Chr(13) & "Suma: " & styleNote + distNote
 59. End Sub
 60. Sub petla5()
 61. ' zmienia miejscami liczby w arkuszu a1->a2->...->a10
 62.    Dim i As Integer, pom As Single
 63.     pom = Cells(10, 1)
 64.     For i = 9 To 1 Step -1
 65.         Cells(i + 1, 1) = Cells(i, 1)
 66.     Next i
 67.     Cells(1, 1) = pom
 68. End Sub
 69. Sub petla6()
 70. 'silna n
 71.     Dim n As Integer, i As Integer, s As Integer
 72.     n = InputBox("Podaj n")
 73.     s = 1
 74.     For i = 1 To n
 75.         s = s * i
 76.     Next i
 77.     MsgBox s
 78. End Sub
 79. Sub petla7()
 80.     Dim n As Integer, s As Single, i As Integer, l As Integer, m As Integer, a As Single
 81.     l = 1
 82.     m = 1
 83.     n = InputBox("Podaj n")
 84.     For i = 1 To n
 85.         a = l / m
 86.         m = m * 2
 87.         s = s + a
 88.     Next i
 89.     MsgBox s
 90. End Sub
 91. Sub petla8()
 92.     Dim n As Integer, s As Single, l As Single, m As Single, i As Integer, a As Single
 93.     l = 1
 94.     m = 1
 95.     s = 0
 96.     n = CInt(InputBox("Podaj n")) ' Cint konwertuje na typ Integer
 97.    For i = 1 To n
 98.         Cells(i, 4) = l
 99.         Cells(i, 5) = m
 100.         a = l / m
 101.         l = -l
 102.         m = 2 * i + 1
 103.         s = s + a
 104.         Cells(i, 6) = s * 4
 105.     Next i
 106.     MsgBox s * 4
 107. End Sub
 108. Sub petla9()
 109.     Dim n As Integer, i As Integer, b As Boolean
 110.     n = CInt(InputBox("Podaj liczbę"))
 111.     b = True
 112.     For i = 2 To Sqr(n)
 113.         If n Mod i = 0 Then
 114.             b = False
 115.         End If
 116.     Next i
 117.     If b = True Then
 118.         MsgBox "liczba " & n & " pierwsza"
 119.     Else
 120.         MsgBox "liczba " & n & " nie jest pierwsza"
 121.     End If
 122. End Sub
 123. Sub petla10()
 124. ' zamiana liczby 8-bitowej binarnej na dziesiętną, kolejne cyfry liczby binarnej znajdują się w komórkach A1:A8
 125.    Dim i As Integer, dec As Integer
 126.     dec = 0
 127.     For i = 1 To 8
 128.         dec = dec + Cells(i, 1) * 2 ^ (8 - i)
 129.     Next i
 130.     MsgBox dec
 131. End Sub
 132. Sub petla11a()
 133. ' sprawdzanie poprawności numeru PESEL, kolejne cyfry numeru PESEL w komórkach A1:A11
 134.    Dim i As Integer, k As Integer, sum As Integer
 135.     Dim wagi() As Variant
 136.     wagi = Array(9, 7, 3, 1, 9, 7, 3, 1, 9, 7)
 137.     sum = 0
 138.     For i = 1 To 10
 139.         sum = sum + Cells(i, 1) * wagi(i - 1)
 140.     Next i
 141.     'k = sum Mod 10 ' k - cyfra kontrolna
 142.    If sum Mod 10 = Cells(11, 1) Then
 143.         MsgBox "PESEL poprawny"
 144.     Else
 145.         MsgBox "PESEL niepoprawny"
 146.     End If
 147. End Sub
 148. Sub petla11b()
 149.     Dim i As Integer, sum As Integer, wagi() As Variant
 150.     wagi = Array(1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3, 1)
 151.     sum = 0
 152.     For i = 1 To 11
 153.         sum = sum + wagi(i - 1) * Cells(i, 1)
 154.     Next i
 155.     If sum Mod 10 = 0 Then
 156.         MsgBox "PESEL poprawny"
 157.     Else
 158.         MsgBox "PESEL nie jest poprawny"
 159.     End If
 160. End Sub
 161.  
 162. ' zadanie 12a
 163. ' a = 2
 164. ' b = 16
 165. ' c = 7
 166.  
 167. ' zadanie 12b
 168. ' a = 5
 169. ' b = 8
 170. ' c = 8
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top