Stamenco

АПС - Shaker (cocktail) сортирање

Dec 4th, 2020
595
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Shaker (cocktail) сортирање
 2.  
 3. Дадена е низа со N природни броеви. Треба да се сортира низата со помош на таканареченото shaker (cocktail) сортирање. Ова сортирање е варијација на сортирањето со меурчиња (bubble sort) со тоа што во секоја итерација низата се изминува два пати. Во првото поминување најмалиот елемент се поместува на почетокот на низата, а при второто најголемиот елемент се поместува на крајот. Во првиот ред од влезот даден е бројот на елементи во низата N, а во вториот ред се дадени броевите. На излез треба да се испечати низата по секое изминување во посебен ред.
 4.  
 5. Име на класата: ShakerSort */
 6.  
 7. import java.io.BufferedReader;
 8. import java.io.IOException;
 9. import java.io.InputStreamReader;
 10.  
 11. public class ShakerSort {
 12.  
 13.     static void shakerSort(int[] a, int n) {
 14.         int minCounter = 0;
 15.         int maxCounter = 0;
 16.         boolean done = false;
 17.         for (int j = 0; j < (a.length + 1) / 2; ++j) {
 18.  
 19.             done = true;
 20.  
 21.             for (int i = a.length - 1; i > minCounter; --i) {
 22.                 if (a[i] < a[i - 1]) {
 23.                     int temp = a[i];
 24.                     a[i] = a[i - 1];
 25.                     a[i - 1] = temp;
 26.                     done = false;
 27.                 }
 28.             }
 29.             ++minCounter;
 30.             write(a);
 31.            
 32.             for (int i = maxCounter; i < a.length - 1; ++i) {
 33.                 if (a[i] > a[i + 1]) {
 34.                     int temp = a[i];
 35.                     a[i] = a[i + 1];
 36.                     a[i + 1] = temp;
 37.                     done = false;
 38.                 }
 39.             }
 40.             ++maxCounter;
 41.             write(a);
 42.             if (done)
 43.                 break;
 44.         }
 45.     }
 46.  
 47.     static void write(int[] a) {
 48.         int i;
 49.         for (i = 0; i < a.length; ++i)
 50.             System.out.print(a[i] + " ");
 51.         System.out.println();
 52.     }
 53.  
 54.  
 55.     public static void main(String[] args) throws IOException {
 56.         int i;
 57.         BufferedReader stdin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
 58.         String s = stdin.readLine();
 59.         int n = Integer.parseInt(s);
 60.  
 61.         s = stdin.readLine();
 62.         String[] pom = s.split(" ");
 63.         int[] a = new int[n];
 64.         for (i = 0; i < n; i++)
 65.             a[i] = Integer.parseInt(pom[i]);
 66.         shakerSort(a, n);
 67.     }
 68. }
 69.  
RAW Paste Data