SHARE
TWEET

ООП Лабс 3 текстови

MikiStrail Mar 25th, 2019 123 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. Уредување на дом
 2. Во оваа задача е потребно да уредите даден дом со маси. Креирајте класа Masa со следниве атрибути:
 3.  
 4. должина (целобројна вредност)
 5. ширина (целобројна вредност)
 6. конструктор со и без параметри и метода pecati().
 7.  
 8. Креирајте класа Soba која содржи:
 9.  
 10. маса (објект од класата Маса)
 11. должина на собата (целобројна вредност)
 12. ширина на собата (целобројна вредност)
 13. конструктор со и без параметри и метода pecati() во која се повикува и pecati() за објектот Masa.
 14.  
 15.  
 16. 2. Договор
 17. Да се дефинира класа Potpisuvac во која се чуваат информации за:
 18.  
 19. име (низа од максимум 20 знаци)
 20. презиме (низа од максимум 20 знаци)
 21. ЕМБГ (низа од максимум 14 знаци)
 22. За класата да се дефинира copy конструктор, default конструктор и конструктор со аргументи.
 23.  
 24. Да се дефинира класа Dogovor, во која се чуваат информации за:
 25.  
 26. број на договор (int),
 27. категорија на договор (низа од 50 знаци),
 28. поле од 3 потпишувачи на договорот (објекти од класата Potpisuvac)
 29. Во класата да се додаде метод кој ќе проверува дали постојат два исти потпишувачи (имаат ист ЕМБГ).
 30.  
 31.  
 32. 3. Фабрика
 33. Креирајте класа Rabotnik која во себе содржи:
 34.  
 35. ime (низа од максимум 30 знаци)
 36. prezime (низа од максимум 30 знаци)
 37. plata (целобројна вредност)
 38. За оваа класа да се креираат default конструктор и конструктор со аргументи. Да се имплементираат и следните методи:
 39.  
 40. getPlata() која ја враќа платата на работникот
 41. pecati() која ги печати името, презимето и платата.
 42. Креирајте класа Fabrika во која има:
 43.  
 44. rabotnik [100] (низа од вработени)
 45. brojVraboteni (целобројна вредност)
 46. Во класта имплементирајте ги следните методи:
 47.  
 48. pecatiVraboteni() ги пречати сите вработени
 49. pecatiSoPlata(int plata) ги печати сите вработени со плата поголема или еднаква на дадената во аргументот (int plata).
 50. Во главната функција се внесуваат податоци за n вработени. Притоа прво се несува n, па податоците за сите n вработени. Во последниот ред се чита минималната плата.
 51.  
 52. На излез да се прикажат прво сите вработени, а потоа само оние со поголема плата од минималната. Треба да се корисатат методите pecatiVraboteni и pecatiSoPlata!
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top