daily pastebin goal
38%
SHARE
TWEET

RTK1 6th edition vs. 5th edition numbering

a guest Jul 5th, 2011 273 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. RTK1v6 #        Kanji   Keyword RTK1v5/RTK3 #
 2. 1       U+4E00  one     1
 3. 2       U+4E8C  two     2
 4. 3       U+4E09  three   3
 5. 4       U+56DB  four    4
 6. 5       U+4E94  five    5
 7. 6       U+516D  six     6
 8. 7       U+4E03  seven   7
 9. 8       U+516B  eight   8
 10. 9       U+4E5D  nine    9
 11. 10      U+5341  ten     10
 12. 11      U+53E3  mouth   11
 13. 12      U+65E5  day     12
 14. 13      U+6708  month   13
 15. 14      U+7530  rice field      14
 16. 15      U+76EE  eye     15
 17. 16      U+53E4  old     16
 18. 17      U+543E  I       17
 19. 18      U+5192  risk    18
 20. 19      U+670B  companion       19
 21. 20      U+660E  bright  20
 22. 21      U+5531  chant   21
 23. 22      U+6676  sparkle 22
 24. 23      U+54C1  goods   23
 25. 24      U+5442  spine   24
 26. 25      U+660C  prosperous      25
 27. 26      U+65E9  early   26
 28. 27      U+65ED  rising sun      27
 29. 28      U+4E16  generation      28
 30. 29      U+80C3  stomach 29
 31. 30      U+65E6  nightbreak      30
 32. 31      U+80C6  gall bladder    31
 33. 32      U+4E98  span    32
 34. 33      U+51F9  concave 33
 35. 34      U+51F8  convex  34
 36. 35      U+65E7  olden times     35
 37. 36      U+81EA  oneself 36
 38. 37      U+767D  white   37
 39. 38      U+767E  hundred 38
 40. 39      U+4E2D  in      39
 41. 40      U+5343  thousand        40
 42. 41      U+820C  tongue  41
 43. 42      U+5347  measuring box   42
 44. 43      U+6607  rise up 43
 45. 44      U+4E38  round   44
 46. 45      U+5BF8  measurement     45
 47. 46      U+8098  elbow   2464
 48. 47      U+5C02  specialty       46
 49. 48      U+535A  Dr.     47
 50. 49      U+5360  fortune-telling 48
 51. 50      U+4E0A  above   49
 52. 51      U+4E0B  below   50
 53. 52      U+5353  eminent 51
 54. 53      U+671D  morning 52
 55. 54      U+5632  derision        2155
 56. 55      U+53EA  only    53
 57. 56      U+8C9D  shellfish       54
 58. 57      U+5504  pop song        2178
 59. 58      U+8C9E  upright 55
 60. 59      U+54E1  employee        56
 61. 60      U+8CBC  affix   2736
 62. 61      U+898B  see     57
 63. 62      U+5150  newborn babe    58
 64. 63      U+5143  beginning       59
 65. 64      U+9801  page    60
 66. 65      U+9811  stubborn        61
 67. 66      U+51E1  mediocre        62
 68. 67      U+8CA0  defeat  63
 69. 68      U+4E07  ten thousand    64
 70. 69      U+53E5  phrase  65
 71. 70      U+808C  texture 66
 72. 71      U+65EC  decameron       67
 73. 72      U+52FA  ladle   68
 74. 73      U+7684  bull's eye      69
 75. 74      U+9996  neck    70
 76. 75      U+4E59  fish guts       71
 77. 76      U+4E71  riot    72
 78. 77      U+76F4  straightaway    73
 79. 78      U+5177  tool    74
 80. 79      U+771F  true    75
 81. 80      U+5DE5  craft   76
 82. 81      U+5DE6  left    77
 83. 82      U+53F3  right   78
 84. 83      U+6709  possess 79
 85. 84      U+8CC4  bribe   80
 86. 85      U+8CA2  tribute 81
 87. 86      U+9805  paragraph       82
 88. 87      U+5200  sword   83
 89. 88      U+5203  blade   84
 90. 89      U+5207  cut     85
 91. 90      U+53EC  seduce  86
 92. 91      U+662D  shining 87
 93. 92      U+5247  rule    88
 94. 93      U+526F  vice-   89
 95. 94      U+5225  separate        90
 96. 95      U+4E01  street  91
 97. 96      U+753A  village 92
 98. 97      U+53EF  can     93
 99. 98      U+9802  place on the head       94
 100. 99      U+5B50  child   95
 101. 100     U+5B54  cavity  96
 102. 101     U+4E86  complete        97
 103. 102     U+5973  woman   98
 104. 103     U+597D  fond    99
 105. 104     U+5982  likeness        100
 106. 105     U+6BCD  mama    101
 107. 106     U+8CAB  pierce  102
 108. 107     U+5144  elder brother   103
 109. 108     U+546A  curse   2169
 110. 109     U+514B  overcome        104
 111. 110     U+5C0F  little  105
 112. 111     U+5C11  few     106
 113. 112     U+5927  large   107
 114. 113     U+591A  many    108
 115. 114     U+5915  evening 109
 116. 115     U+6C50  eventide        110
 117. 116     U+5916  outside 111
 118. 117     U+540D  name    112
 119. 118     U+77F3  stone   113
 120. 119     U+8096  resemblance     114
 121. 120     U+785D  nitrate 115
 122. 121     U+7815  smash   116
 123. 122     U+7802  sand    117
 124. 123     U+59AC  jealous 2195
 125. 124     U+524A  plane   118
 126. 125     U+5149  ray     119
 127. 126     U+592A  plump   120
 128. 127     U+5668  utensil 121
 129. 128     U+81ED  stinking        122
 130. 129     U+55C5  sniff  
 131. 130     U+5999  exquisite       123
 132. 131     U+7701  focus   124
 133. 132     U+539A  thick   125
 134. 133     U+5947  strange 126
 135. 134     U+5DDD  stream  127
 136. 135     U+5DDE  state   128
 137. 136     U+9806  obey    129
 138. 137     U+6C34  water   130
 139. 138     U+6C37  icicle  131
 140. 139     U+6C38  eternity        132
 141. 140     U+6CC9  spring  133
 142. 141     U+817A  gland   2466
 143. 142     U+539F  meadow  134
 144. 143     U+9858  petition        135
 145. 144     U+6CF3  swim    136
 146. 145     U+6CBC  marsh   137
 147. 146     U+6C96  open sea        138
 148. 147     U+6C4E  pan     2327
 149. 148     U+6C5F  creek   139
 150. 149     U+6C70  cleanse 2316
 151. 150     U+6C41  soup    140
 152. 151     U+6C99  grains of sand  2296
 153. 152     U+6F6E  tide    141
 154. 153     U+6E90  source  142
 155. 154     U+6D3B  lively  143
 156. 155     U+6D88  extinguish      144
 157. 156     U+6CC1  but of course   145
 158. 157     U+6CB3  river   146
 159. 158     U+6CCA  overnight       147
 160. 159     U+6E56  lake    148
 161. 160     U+6E2C  fathom  149
 162. 161     U+571F  soil    150
 163. 162     U+5410  spit    151
 164. 163     U+5727  pressure        152
 165. 164     U+57FC  cape    153
 166. 165     U+57A3  hedge   154
 167. 166     U+586B  stuff up        2190
 168. 167     U+572D  squared jewel   155
 169. 168     U+5C01  seal    156
 170. 169     U+6DAF  horizon 157
 171. 170     U+5BFA  Buddhist temple 158
 172. 171     U+6642  time    159
 173. 172     U+5747  level   160
 174. 173     U+706B  fire    161
 175. 174     U+708E  inflammation    162
 176. 175     U+7169  anxiety 163
 177. 176     U+6DE1  thin    164
 178. 177     U+706F  lamp    165
 179. 178     U+7551  farm    166
 180. 179     U+707D  disaster        167
 181. 180     U+7070  ashes   168
 182. 181     U+70B9  spot    169
 183. 182     U+7167  illuminate      170
 184. 183     U+9B5A  fish    171
 185. 184     U+6F01  fishing 172
 186. 185     U+91CC  ri      173
 187. 186     U+9ED2  black   174
 188. 187     U+58A8  black ink       175
 189. 188     U+9BC9  carp    176
 190. 189     U+91CF  quantity        177
 191. 190     U+5398  rin     178
 192. 191     U+57CB  bury    179
 193. 192     U+540C  same    180
 194. 193     U+6D1E  den     181
 195. 194     U+80F4  trunk   182
 196. 195     U+5411  yonder  183
 197. 196     U+5C1A  esteem  184
 198. 197     U+5B57  character       185
 199. 198     U+5B88  guard   186
 200. 199     U+5B8C  perfect 187
 201. 200     U+5BA3  proclaim        188
 202. 201     U+5BB5  wee hours       189
 203. 202     U+5B89  relax   190
 204. 203     U+5BB4  banquet 191
 205. 204     U+5BC4  draw near       192
 206. 205     U+5BCC  wealth  193
 207. 206     U+8CAF  savings 194
 208. 207     U+6728  tree    195
 209. 208     U+6797  grove   196
 210. 209     U+68EE  forest  197
 211. 210     U+6842  Japanese Judas-tree     198
 212. 211     U+67CF  oak     199
 213. 212     U+67A0  frame   200
 214. 213     U+68A2  treetops        201
 215. 214     U+68DA  shelf   202
 216. 215     U+674F  apricot 203
 217. 216     U+6850  paulownia       204
 218. 217     U+690D  plant   205
 219. 218     U+6905  chair   2480
 220. 219     U+67AF  wither  206
 221. 220     U+6734  crude   207
 222. 221     U+6751  town    208
 223. 222     U+76F8  inter-  209
 224. 223     U+673A  desk    210
 225. 224     U+672C  book    211
 226. 225     U+672D  tag     212
 227. 226     U+66A6  calendar        213
 228. 227     U+6848  plan    214
 229. 228     U+71E5  parch   215
 230. 229     U+672A  not yet 216
 231. 230     U+6627  obscure 2445
 232. 231     U+672B  extremity       217
 233. 232     U+6CAB  splash  218
 234. 233     U+5473  flavor  219
 235. 234     U+59B9  younger sister  220
 236. 235     U+6731  vermilion       221
 237. 236     U+682A  stocks  222
 238. 237     U+82E5  young   223
 239. 238     U+8349  grass   224
 240. 239     U+82E6  suffering       225
 241. 240     U+82DB  bullying        2373
 242. 241     U+5BDB  tolerant        226
 243. 242     U+8584  dilute  227
 244. 243     U+8449  leaf    228
 245. 244     U+6A21  imitation       229
 246. 245     U+6F20  vague   230
 247. 246     U+5893  grave   231
 248. 247     U+66AE  livelihood      232
 249. 248     U+819C  membrane        233
 250. 249     U+82D7  seedling        234
 251. 250     U+5146  portent 235
 252. 251     U+6843  peach tree      236
 253. 252     U+773A  stare   237
 254. 253     U+72AC  dog     238
 255. 254     U+72B6  status quo      239
 256. 255     U+9ED9  silence 240
 257. 256     U+7136  sort of thing   241
 258. 257     U+837B  reed    242
 259. 258     U+72E9  hunt    243
 260. 259     U+732B  cat     244
 261. 260     U+725B  cow     245
 262. 261     U+7279  special 246
 263. 262     U+544A  revelation      247
 264. 263     U+5148  before  248
 265. 264     U+6D17  wash    249
 266. 265     U+4ECB  jammed in       250
 267. 266     U+754C  world   251
 268. 267     U+8336  tea     252
 269. 268     U+810A  spinal column   2071
 270. 269     U+5408  fit     253
 271. 270     U+5854  pagoda  254
 272. 271     U+738B  king    255
 273. 272     U+7389  jewel   256
 274. 273     U+5B9D  treasure        257
 275. 274     U+73E0  pearl   258
 276. 275     U+73FE  present 259
 277. 276     U+73A9  toy     2567
 278. 277     U+72C2  lunatic 260
 279. 278     U+65FA  effulgent       2450
 280. 279     U+7687  emperor 261
 281. 280     U+5448  display 262
 282. 281     U+5168  whole   263
 283. 282     U+6813  plug    264
 284. 283     U+7406  logic   265
 285. 284     U+4E3B  lord    266
 286. 285     U+6CE8  pour    267
 287. 286     U+67F1  pillar  268
 288. 287     U+91D1  gold    269
 289. 288     U+9291  pig iron        270
 290. 289     U+9262  bowl    271
 291. 290     U+9285  copper  272
 292. 291     U+91E3  angling 273
 293. 292     U+91DD  needle  274
 294. 293     U+9298  inscription     275
 295. 294     U+93AE  tranquillize    276
 296. 295     U+9053  road-way        277
 297. 296     U+5C0E  guidance        278
 298. 297     U+8FBB  crossing        279
 299. 298     U+8FC5  swift   280
 300. 299     U+9020  create  281
 301. 300     U+8FEB  urge    282
 302. 301     U+9003  escape  283
 303. 302     U+8FBA  environs        284
 304. 303     U+5DE1  patrol  285
 305. 304     U+8ECA  car     286
 306. 305     U+9023  take along      287
 307. 306     U+8ECC  rut     288
 308. 307     U+8F38  transport       289
 309. 308     U+55A9  metaphor       
 310. 309     U+524D  in front        290
 311. 310     U+714E  roast   2548
 312. 311     U+5404  each    291
 313. 312     U+683C  status  292
 314. 313     U+8CC2  graft   2738
 315. 314     U+7565  abbreviation    293
 316. 315     U+5BA2  guest   294
 317. 316     U+984D  forehead        295
 318. 317     U+590F  summer  296
 319. 318     U+51E6  dispose 297
 320. 319     U+6761  twig    298
 321. 320     U+843D  fall    299
 322. 321     U+5197  superfluous     300
 323. 322     U+51A5  Hades   2841
 324. 323     U+8ECD  army    301
 325. 324     U+8F1D  radiance        302
 326. 325     U+904B  carry   303
 327. 326     U+51A0  crown   304
 328. 327     U+5922  dream   305
 329. 328     U+5751  pit     306
 330. 329     U+9AD8  tall    307
 331. 330     U+4EAB  receive 308
 332. 331     U+587E  cram school     309
 333. 332     U+719F  mellow  310
 334. 333     U+4EAD  pavilion        311
 335. 334     U+4EAC  capital 312
 336. 335     U+6DBC  refreshing      313
 337. 336     U+666F  scenery 314
 338. 337     U+9BE8  whale   315
 339. 338     U+820E  cottage 316
 340. 339     U+5468  circumference   317
 341. 340     U+9031  week    318
 342. 341     U+58EB  gentleman       319
 343. 342     U+5409  good luck       320
 344. 343     U+58EE  robust  321
 345. 344     U+8358  villa   322
 346. 345     U+58F2  sell    323
 347. 346     U+5B66  study   324
 348. 347     U+899A  memorize        325
 349. 348     U+6804  flourish        326
 350. 349     U+66F8  write   327
 351. 350     U+6D25  haven   328
 352. 351     U+7267  breed   329
 353. 352     U+653B  aggression      330
 354. 353     U+6557  failure 331
 355. 354     U+679A  sheet of        332
 356. 355     U+6545  happenstance    333
 357. 356     U+656C  awe     334
 358. 357     U+8A00  say     335
 359. 358     U+8B66  admonish        336
 360. 359     U+8A08  plot    337
 361. 360     U+8A6E  elucidate       2717
 362. 361     U+7344  prison  338
 363. 362     U+8A02  revise  339
 364. 363     U+8A03  obituary       
 365. 364     U+8A0E  chastise        340
 366. 365     U+8A13  instruction     341
 367. 366     U+8A54  imperial edict  342
 368. 367     U+8A70  packed  343
 369. 368     U+8A71  tale    344
 370. 369     U+8A60  recitation      345
 371. 370     U+8A69  poem    346
 372. 371     U+8A9E  word    347
 373. 372     U+8AAD  read    348
 374. 373     U+8ABF  tune    349
 375. 374     U+8AC7  discuss 350
 376. 375     U+8AFE  consent 351
 377. 376     U+8AED  rebuke  352
 378. 377     U+5F0F  style   353
 379. 378     U+8A66  test    354
 380. 379     U+5F10  II (two)        355
 381. 380     U+57DF  range   356
 382. 381     U+8CCA  burglar 357
 383. 382     U+683D  plantation      358
 384. 383     U+8F09  load    359
 385. 384     U+8302  overgrown       360
 386. 385     U+621A  relatives       2882
 387. 386     U+6210  turn into       361
 388. 387     U+57CE  castle  362
 389. 388     U+8AA0  sincerity       363
 390. 389     U+5A01  intimidate      364
 391. 390     U+6EC5  destroy 365
 392. 391     U+6E1B  dwindle 366
 393. 392     U+8511  revile  2390
 394. 393     U+685F  scaffold        367
 395. 394     U+92AD  coin    368
 396. 395     U+6D45  shallow 369
 397. 396     U+6B62  stop    370
 398. 397     U+6B69  walk    371
 399. 398     U+6E09  ford    372
 400. 399     U+983B  repeatedly      373
 401. 400     U+80AF  agreement       374
 402. 401     U+4F01  undertake       375
 403. 402     U+6B74  curriculum      376
 404. 403     U+6B66  warrior 377
 405. 404     U+8CE6  levy    378
 406. 405     U+6B63  correct 379
 407. 406     U+8A3C  evidence        380
 408. 407     U+653F  politics        381
 409. 408     U+5B9A  determine       382
 410. 409     U+9320  lock    383
 411. 410     U+8D70  run     384
 412. 411     U+8D85  transcend       385
 413. 412     U+8D74  proceed 386
 414. 413     U+8D8A  surpass 387
 415. 414     U+662F  just so 388
 416. 415     U+984C  topic   389
 417. 416     U+5824  dike    390
 418. 417     U+5EFA  build   391
 419. 418     U+9375  key     2761
 420. 419     U+5EF6  prolong 392
 421. 420     U+8A95  nativity        393
 422. 421     U+790E  cornerstone     394
 423. 422     U+5A7F  bridegroom      395
 424. 423     U+8863  garment 396
 425. 424     U+88C1  tailor  397
 426. 425     U+88C5  attire  398
 427. 426     U+88CF  back    399
 428. 427     U+58CA  demolition      400
 429. 428     U+54C0  pathetic        401
 430. 429     U+9060  distant 402
 431. 430     U+733F  monkey  403
 432. 431     U+521D  first time      404
 433. 432     U+5DFE  towel   2101
 434. 433     U+5E03  linen   405
 435. 434     U+5E06  sail    406
 436. 435     U+5E45  hanging scroll  407
 437. 436     U+5E3D  cap     408
 438. 437     U+5E55  curtain 409
 439. 438     U+5E4C  canopy  410
 440. 439     U+9326  brocade 411
 441. 440     U+5E02  market  412
 442. 441     U+67FF  persimmon       2481
 443. 442     U+59C9  elder sister    413
 444. 443     U+80BA  lungs   414
 445. 444     U+5E2F  sash    415
 446. 445     U+6EDE  stagnate        416
 447. 446     U+523A  thorn   417
 448. 447     U+5236  system  418
 449. 448     U+88FD  made in...      419
 450. 449     U+8EE2  revolve 420
 451. 450     U+82B8  technique       421
 452. 451     U+96E8  rain    422
 453. 452     U+96F2  cloud   423
 454. 453     U+66C7  cloudy weather  424
 455. 454     U+96F7  thunder 425
 456. 455     U+971C  frost   426
 457. 456     U+51AC  winter  427
 458. 457     U+5929  heavens 428
 459. 458     U+5996  bewitched       2078
 460. 459     U+6C83  irrigate        2079
 461. 460     U+6A4B  bridge  429
 462. 461     U+5B0C  attractive      430
 463. 462     U+7ACB  stand up        431
 464. 463     U+6CE3  cry     432
 465. 464     U+7AE0  badge   433
 466. 465     U+7AF6  vie     434
 467. 466     U+5E1D  sovereign       435
 468. 467     U+8AE6  give up 2716
 469. 468     U+7AE5  juvenile        436
 470. 469     U+77B3  pupil   437
 471. 470     U+9418  bell    438
 472. 471     U+5546  make a deal     439
 473. 472     U+5AE1  legitimate wife 440
 474. 473     U+9069  suitable        441
 475. 474     U+6EF4  drip    442
 476. 475     U+6575  enemy   443
 477. 476     U+5315  spoon   444
 478. 477     U+53F1  scold   2179
 479. 478     U+5302  aroma   2147
 480. 479     U+9803  about that time 2791
 481. 480     U+5317  north   445
 482. 481     U+80CC  stature 446
 483. 482     U+6BD4  compare 447
 484. 483     U+6606  descendants     448
 485. 484     U+7686  all     449
 486. 485     U+6977  block letters  
 487. 486     U+8AE7  orderliness    
 488. 487     U+6DF7  mix     450
 489. 488     U+6E07  thirst  451
 490. 489     U+8B01  audience        452
 491. 490     U+8910  brown   453
 492. 491     U+559D  hoarse  454
 493. 492     U+845B  kudzu   2398
 494. 493     U+65E8  delicious       455
 495. 494     U+8102  fat     456
 496. 495     U+8A63  visit a shrine  2715
 497. 496     U+58F1  I (one) 457
 498. 497     U+6BCE  every   458
 499. 498     U+654F  cleverness      459
 500. 499     U+6885  plum    460
 501. 500     U+6D77  sea     461
 502. 501     U+4E5E  beg     462
 503. 502     U+4E7E  drought 463
 504. 503     U+8179  abdomen 464
 505. 504     U+8907  duplicate       465
 506. 505     U+6B20  lack    466
 507. 506     U+5439  blow    467
 508. 507     U+708A  cook    468
 509. 508     U+6B4C  song    469
 510. 509     U+8EDF  soft    470
 511. 510     U+6B21  next    471
 512. 511     U+8328  briar   472
 513. 512     U+8CC7  assets  473
 514. 513     U+59FF  figure  474
 515. 514     U+8AEE  consult with    475
 516. 515     U+8CE0  compensation    476
 517. 516     U+57F9  cultivate       477
 518. 517     U+5256  divide  478
 519. 518     U+97F3  sound   479
 520. 519     U+6697  darkness        480
 521. 520     U+97FB  rhyme   481
 522. 521     U+8B58  discriminating  482
 523. 522     U+93E1  mirror  483
 524. 523     U+5883  boundary        484
 525. 524     U+4EA1  deceased        485
 526. 525     U+76F2  blind   486
 527. 526     U+5984  delusion        487
 528. 527     U+8352  laid waste      488
 529. 528     U+671B  ambition        489
 530. 529     U+65B9  direction       490
 531. 530     U+59A8  disturb 491
 532. 531     U+574A  boy     492
 533. 532     U+82B3  perfumed        493
 534. 533     U+80AA  obese   494
 535. 534     U+8A2A  call on 495
 536. 535     U+653E  set free        496
 537. 536     U+6FC0  violent 497
 538. 537     U+8131  undress 498
 539. 538     U+8AAC  rumor / explanation     499
 540. 539     U+92ED  pointed 500
 541. 540     U+66FD  formerly        501
 542. 541     U+5897  increase        502
 543. 542     U+8D08  presents        503
 544. 543     U+6771  east    504
 545. 544     U+68DF  ridgepole       505
 546. 545     U+51CD  frozen  506
 547. 546     U+598A  pregnancy       507
 548. 547     U+5EF7  courts  508
 549. 548     U+67D3  dye     509
 550. 549     U+71C3  burn    510
 551. 550     U+8CD3  V.I.P.  511
 552. 551     U+6B73  year-end        512
 553. 552     U+770C  prefecture      513
 554. 553     U+6803  horse chestnut  514
 555. 554     U+5730  ground  515
 556. 555     U+6C60  pond    516
 557. 556     U+866B  insect  517
 558. 557     U+86CD  lightning bug   518
 559. 558     U+86C7  snake   519
 560. 559     U+8679  rainbow 520
 561. 560     U+8776  butterfly       521
 562. 561     U+72EC  single  522
 563. 562     U+8695  silkworm        523
 564. 563     U+98A8  wind    524
 565. 564     U+5DF1  self    525
 566. 565     U+8D77  rouse   526
 567. 566     U+5983  queen   527
 568. 567     U+6539  reformation     528
 569. 568     U+8A18  scribe  529
 570. 569     U+5305  wrap    530
 571. 570     U+80DE  placenta        531
 572. 571     U+7832  cannon  532
 573. 572     U+6CE1  bubbles 533
 574. 573     U+4E80  tortoise        534
 575. 574     U+96FB  electricity     535
 576. 575     U+7ADC  dragon  536
 577. 576     U+6EDD  waterfall       537
 578. 577     U+8C5A  pork    538
 579. 578     U+9010  pursue  539
 580. 579     U+9042  consummate      540
 581. 580     U+5BB6  house   541
 582. 581     U+5AC1  marry into      542
 583. 582     U+8C6A  overpowering    543
 584. 583     U+8178  intestines      544
 585. 584     U+5834  location        545
 586. 585     U+6E6F  hot water       546
 587. 586     U+7F8A  sheep   547
 588. 587     U+7F8E  beauty  548
 589. 588     U+6D0B  ocean   549
 590. 589     U+8A73  detailed        550
 591. 590     U+9BAE  fresh   551
 592. 591     U+9054  accomplished    552
 593. 592     U+7FA8  envious 553
 594. 593     U+5DEE  distinction     554
 595. 594     U+7740  don     555
 596. 595     U+552F  solely  556
 597. 596     U+5806  piled high      2185
 598. 597     U+690E  sweet oak       2505
 599. 598     U+8AB0  who?    2712
 600. 599     U+7126  char    557
 601. 600     U+7901  reef    558
 602. 601     U+96C6  gather  559
 603. 602     U+51C6  quasi-  560
 604. 603     U+9032  advance 561
 605. 604     U+96D1  miscellaneous   562
 606. 605     U+96CC  feminine        563
 607. 606     U+6E96  semi-   564
 608. 607     U+596E  stirred up      565
 609. 608     U+596A  rob     566
 610. 609     U+78BA  assurance       567
 611. 610     U+5348  noon    568
 612. 611     U+8A31  permit  569
 613. 612     U+6B53  delight 570
 614. 613     U+6A29  authority       571
 615. 614     U+89B3  outlook 572
 616. 615     U+7FBD  feathers        573
 617. 616     U+7FD2  learn   574
 618. 617     U+7FCC  the following   575
 619. 618     U+66DC  weekday 576
 620. 619     U+6FEF  laundry 577
 621. 620     U+66F0  sayeth  578
 622. 621     U+56F0  quandary        579
 623. 622     U+56FA  harden  580
 624. 623     U+932E  weld   
 625. 624     U+56FD  country 581
 626. 625     U+56E3  group   582
 627. 626     U+56E0  cause   583
 628. 627     U+54BD  windpipe        2159
 629. 628     U+59FB  matrimony       584
 630. 629     U+5712  park    585
 631. 630     U+56DE  #NAME?  586
 632. 631     U+58C7  podium  587
 633. 632     U+5E97  store   588
 634. 633     U+5EAB  warehouse       589
 635. 634     U+5EAD  courtyard       590
 636. 635     U+5E81  government office       591
 637. 636     U+5E8A  bed     592
 638. 637     U+9EBB  hemp    593
 639. 638     U+78E8  grind   594
 640. 639     U+5FC3  heart   595
 641. 640     U+5FD8  forget  596
 642. 641     U+6063  selfish
 643. 642     U+5FCD  endure  597
 644. 643     U+8A8D  acknowledge     598
 645. 644     U+5FCC  mourning        599
 646. 645     U+5FD7  intention       600
 647. 646     U+82AF  wick    2368
 648. 647     U+8A8C  document        601
 649. 648     U+5FE0  loyalty 602
 650. 649     U+4E32  shish kebab     603
 651. 650     U+60A3  afflicted       604
 652. 651     U+601D  think   605
 653. 652     U+6069  grace   606
 654. 653     U+5FDC  apply   607
 655. 654     U+610F  idea    608
 656. 655     U+81C6  cowardice       2460
 657. 656     U+60F3  concept 609
 658. 657     U+606F  breath  610
 659. 658     U+61A9  recess  611
 660. 659     U+6075  favor   612
 661. 660     U+6050  fear    613
 662. 661     U+60D1  beguile 614
 663. 662     U+611F  emotion 615
 664. 663     U+6182  melancholy      616
 665. 664     U+5BE1  widow   617
 666. 665     U+5FD9  busy    618
 667. 666     U+60A6  ecstasy 619
 668. 667     U+6052  constancy       620
 669. 668     U+60BC  lament  621
 670. 669     U+609F  enlightenment   622
 671. 670     U+6016  dreadful        623
 672. 671     U+614C  disconcerted    624
 673. 672     U+6094  repent  625
 674. 673     U+618E  hate    626
 675. 674     U+6163  accustomed      627
 676. 675     U+6109  pleasure        628
 677. 676     U+60F0  lazy    629
 678. 677     U+614E  humility        630
 679. 678     U+61BE  remorse 631
 680. 679     U+61B6  recollection    632
 681. 680     U+60E7  disquieting    
 682. 681     U+61A7  yearn   2280
 683. 682     U+61AC  hanker 
 684. 683     U+6155  pining  633
 685. 684     U+6DFB  annexed 634
 686. 685     U+5FC5  invariably      635
 687. 686     U+6CCC  ooze    636
 688. 687     U+624B  hand    637
 689. 688     U+770B  watch over      638
 690. 689     U+6469  chafe   639
 691. 690     U+6211  ego     640
 692. 691     U+7FA9  righteousness   641
 693. 692     U+8B70  deliberation    642
 694. 693     U+72A0  sacrifice       643
 695. 694     U+62B9  rub     644
 696. 695     U+62ED  wipe    2254
 697. 696     U+62C9  yank   
 698. 697     U+62B1  embrace 645
 699. 698     U+642D  board   646
 700. 699     U+6284  extract 647
 701. 700     U+6297  confront        648
 702. 701     U+6279  criticism       649
 703. 702     U+62DB  beckon  650
 704. 703     U+62D3  clear the land  651
 705. 704     U+62CD  clap    652
 706. 705     U+6253  strike  653
 707. 706     U+62D8  arrest  654
 708. 707     U+6368  discard 655
 709. 708     U+62D0  kidnap  656
 710. 709     U+6458  pinch   657
 711. 710     U+6311  challenge       658
 712. 711     U+6307  finger  659
 713. 712     U+6301  hold    660
 714. 713     U+62F6  imminent        2261
 715. 714     U+62EC  fasten  661
 716. 715     U+63EE  brandish        662
 717. 716     U+63A8  conjecture      663
 718. 717     U+63DA  hoist   664
 719. 718     U+63D0  propose 665
 720. 719     U+640D  damage  666
 721. 720     U+62FE  pick up 667
 722. 721     U+62C5  shouldering     668
 723. 722     U+62E0  foothold        669
 724. 723     U+63CF  sketch  670
 725. 724     U+64CD  maneuver        671
 726. 725     U+63A5  touch   672
 727. 726     U+63B2  put up a notice 673
 728. 727     U+639B  hang    674
 729. 728     U+6357  make headway    2269
 730. 729     U+7814  polish  675
 731. 730     U+6212  commandment     676
 732. 731     U+5F04  tinker with     2558
 733. 732     U+68B0  contraption     677
 734. 733     U+9F3B  nose    678
 735. 734     U+5211  punish  679
 736. 735     U+578B  mold    680
 737. 736     U+624D  genius  681
 738. 737     U+8CA1  property        682
 739. 738     U+6750  lumber  683
 740. 739     U+5B58  suppose 684
 741. 740     U+5728  exist   685
 742. 741     U+4E43  from    686
 743. 742     U+643A  portable        687
 744. 743     U+53CA  reach out       688
 745. 744     U+5438  suck    689
 746. 745     U+6271  handle  690
 747. 746     U+4E08  length  691
 748. 747     U+53F2  history 692
 749. 748     U+540F  officer 693
 750. 749     U+66F4  grow late       694
 751. 750     U+786C  stiff   695
 752. 751     U+6897  spiny   2498
 753. 752     U+53C8  or again        696
 754. 753     U+53CC  pair    697
 755. 754     U+6851  mulberry        698
 756. 755     U+96BB  vessels 699
 757. 756     U+8B77  safeguard       700
 758. 757     U+7372  seize   701
 759. 758     U+5974  guy     702
 760. 759     U+6012  angry   703
 761. 760     U+53CB  friend  704
 762. 761     U+629C  slip out        705
 763. 762     U+6295  throw   706
 764. 763     U+6CA1  drown   707
 765. 764     U+80A1  thigh   2454
 766. 765     U+8A2D  establishment   708
 767. 766     U+6483  beat    709
 768. 767     U+6BBB  husk    710
 769. 768     U+652F  branch  711
 770. 769     U+6280  skill   712
 771. 770     U+679D  bough   713
 772. 771     U+80A2  limb    714
 773. 772     U+830E  stalk   715
 774. 773     U+602A  suspicious      716
 775. 774     U+8EFD  lightly 717
 776. 775     U+53D4  uncle   718
 777. 776     U+7763  coach   719
 778. 777     U+5BC2  loneliness      720
 779. 778     U+6DD1  graceful        721
 780. 779     U+53CD  anti-   722
 781. 780     U+5742  slope   723
 782. 781     U+677F  plank   724
 783. 782     U+8FD4  return  725
 784. 783     U+8CA9  marketing       726
 785. 784     U+722A  claw    727
 786. 785     U+59A5  gentle  728
 787. 786     U+4E73  milk    729
 788. 787     U+6D6E  floating        730
 789. 788     U+6DEB  lewd    2298
 790. 789     U+5C06  leader  731
 791. 790     U+5968  exhort  732
 792. 791     U+91C7  grab    2090
 793. 792     U+63A1  pick    733
 794. 793     U+83DC  vegetable       734
 795. 794     U+53D7  accept  735
 796. 795     U+6388  impart  736
 797. 796     U+611B  love    737
 798. 797     U+66D6  equivocal       2437
 799. 798     U+6255  pay     738
 800. 799     U+5E83  wide    739
 801. 800     U+52FE  flexed  2148
 802. 801     U+62E1  broaden 740
 803. 802     U+9271  mineral 741
 804. 803     U+5F01  valve   742
 805. 804     U+96C4  masculine       743
 806. 805     U+53F0  pedestal        744
 807. 806     U+6020  neglect 745
 808. 807     U+6CBB  reign   746
 809. 808     U+51B6  metallurgy      2137
 810. 809     U+59CB  commence        747
 811. 810     U+80CE  womb    748
 812. 811     U+7A93  window  749
 813. 812     U+53BB  gone    750
 814. 813     U+6CD5  method  751
 815. 814     U+4F1A  meeting 752
 816. 815     U+81F3  climax  753
 817. 816     U+5BA4  room    754
 818. 817     U+5230  arrival 755
 819. 818     U+81F4  doth    756
 820. 819     U+4E92  mutually        757
 821. 820     U+68C4  abandon 758
 822. 821     U+80B2  bring up        759
 823. 822     U+64A4  remove  760
 824. 823     U+5145  allot   761
 825. 824     U+9283  gun     762
 826. 825     U+786B  sulfur  763
 827. 826     U+6D41  current 764
 828. 827     U+5141  license 765
 829. 828     U+5506  tempt   766
 830. 829     U+51FA  exit    767
 831. 830     U+5C71  mountain        768
 832. 831     U+62D9  bungling        769
 833. 832     U+5CA9  boulder 770
 834. 833     U+70AD  charcoal        771
 835. 834     U+5C90  branch off      772
 836. 835     U+5CE0  mountain peak   773
 837. 836     U+5D29  crumble 774
 838. 837     U+5BC6  secrecy 775
 839. 838     U+871C  honey   776
 840. 839     U+5D50  storm   777
 841. 840     U+5D0E  promontory      778
 842. 841     U+5D16  bluffs  2227
 843. 842     U+5165  enter   779
 844. 843     U+8FBC  crowded 780
 845. 844     U+5206  part    781
 846. 845     U+8CA7  poverty 782
 847. 846     U+9812  partition       783
 848. 847     U+516C  public  784
 849. 848     U+677E  pine tree       785
 850. 849     U+7FC1  venerable old man       786
 851. 850     U+8A1F  sue     787
 852. 851     U+8C37  valley  788
 853. 852     U+6D74  bathe   789
 854. 853     U+5BB9  contain 790
 855. 854     U+6EB6  melt    791
 856. 855     U+6B32  longing 792
 857. 856     U+88D5  abundant        793
 858. 857     U+925B  lead (metal)    794
 859. 858     U+6CBF  run alongside   795
 860. 859     U+8CDE  prize   796
 861. 860     U+515A  party   797
 862. 861     U+5802  public chamber  798
 863. 862     U+5E38  usual   799
 864. 863     U+88F3  skirt   800
 865. 864     U+638C  manipulate      801
 866. 865     U+76AE  pelt    802
 867. 866     U+6CE2  waves   803
 868. 867     U+5A46  old woman       804
 869. 868     U+62AB  expose  805
 870. 869     U+7834  rend    806
 871. 870     U+88AB  incur   807
 872. 871     U+6B8B  remainder       808
 873. 872     U+6B89  martyrdom       809
 874. 873     U+6B8A  particularly    810
 875. 874     U+6B96  augment 811
 876. 875     U+5217  file    812
 877. 876     U+88C2  split   813
 878. 877     U+70C8  ardent  814
 879. 878     U+6B7B  death   815
 880. 879     U+846C  interment       816
 881. 880     U+77AC  wink    817
 882. 881     U+8033  ear     818
 883. 882     U+53D6  take    819
 884. 883     U+8DA3  gist    820
 885. 884     U+6700  utmost  821
 886. 885     U+64AE  snapshot        822
 887. 886     U+6065  shame   823
 888. 887     U+8077  post    824
 889. 888     U+8056  holy    825
 890. 889     U+6562  daring  826
 891. 890     U+8074  listen  827
 892. 891     U+61D0  pocket  828
 893. 892     U+6162  ridicule        829
 894. 893     U+6F2B  loose   830
 895. 894     U+8CB7  buy     831
 896. 895     U+7F6E  placement       832
 897. 896     U+7F70  penalty 833
 898. 897     U+5BE7  rather  834
 899. 898     U+6FC1  voiced  835
 900. 899     U+74B0  ring    836
 901. 900     U+9084  send back       837
 902. 901     U+592B  husband 838
 903. 902     U+6276  aid     839
 904. 903     U+6E13  mountain stream 840
 905. 904     U+898F  standard        841
 906. 905     U+66FF  exchange        842
 907. 906     U+8CDB  approve 843
 908. 907     U+6F5C  submerge        844
 909. 908     U+5931  lose    845
 910. 909     U+9244  iron    846
 911. 910     U+8FED  alternate       847
 912. 911     U+81E3  retainer        848
 913. 912     U+59EB  princess        849
 914. 913     U+8535  storehouse      850
 915. 914     U+81D3  entrails        851
 916. 915     U+8CE2  intelligent     852
 917. 916     U+814E  kidney  2453
 918. 917     U+5805  strict  853
 919. 918     U+81E8  look to 854
 920. 919     U+89A7  perusal 855
 921. 920     U+5DE8  gigantic        856
 922. 921     U+62D2  repel   857
 923. 922     U+529B  power   858
 924. 923     U+7537  male    859
 925. 924     U+52B4  labor   860
 926. 925     U+52DF  recruit 861
 927. 926     U+52A3  inferiority     862
 928. 927     U+529F  achievement     863
 929. 928     U+52E7  persuade        864
 930. 929     U+52AA  toil    865
 931. 930     U+52C3  erection        2858
 932. 931     U+52B1  encourage       866
 933. 932     U+52A0  add     867
 934. 933     U+8CC0  congratulations 868
 935. 934     U+67B6  erect   869
 936. 935     U+8107  armpit  870
 937. 936     U+8105  threaten        871
 938. 937     U+5354  co-     872
 939. 938     U+884C  going   873
 940. 939     U+5F8B  rhythm  874
 941. 940     U+5FA9  restore 875
 942. 941     U+5F97  gain    876
 943. 942     U+5F93  accompany       877
 944. 943     U+5F92  junior  878
 945. 944     U+5F85  wait    879
 946. 945     U+5F80  journey 880
 947. 946     U+5F81  subjugate       881
 948. 947     U+5F84  diameter        882
 949. 948     U+5F7C  he      883
 950. 949     U+5F79  duty    884
 951. 950     U+5FB3  benevolence     885
 952. 951     U+5FB9  penetrate       886
 953. 952     U+5FB4  indications     887
 954. 953     U+61F2  penal   888
 955. 954     U+5FAE  delicate        889
 956. 955     U+8857  boulevard       890
 957. 956     U+6841  girder  2483
 958. 957     U+8861  equilibrium     891
 959. 958     U+7A3F  draft   892
 960. 959     U+7A3C  earnings        893
 961. 960     U+7A0B  extent  894
 962. 961     U+7A0E  tax     895
 963. 962     U+7A1A  immature        896
 964. 963     U+548C  harmony 897
 965. 964     U+79FB  shift   898
 966. 965     U+79D2  second  899
 967. 966     U+79CB  autumn  900
 968. 967     U+6101  distress        901
 969. 968     U+79C1  private 902
 970. 969     U+79E9  regularity      903
 971. 970     U+79D8  secret  904
 972. 971     U+79F0  appellation     905
 973. 972     U+5229  profit  906
 974. 973     U+68A8  pear tree       907
 975. 974     U+7A6B  harvest 908
 976. 975     U+7A42  ear of a plant  909
 977. 976     U+7A32  rice plant      910
 978. 977     U+9999  incense 911
 979. 978     U+5B63  seasons 912
 980. 979     U+59D4  committee       913
 981. 980     U+79C0  excel   914
 982. 981     U+900F  transparent     915
 983. 982     U+8A98  entice  916
 984. 983     U+7A3D  training        2088
 985. 984     U+7A40  cereals 917
 986. 985     U+83CC  germ    918
 987. 986     U+840E  numb    2355
 988. 987     U+7C73  rice    919
 989. 988     U+7C89  flour   920
 990. 989     U+7C98  sticky  921
 991. 990     U+7C92  grains  922
 992. 991     U+7CA7  cosmetics       923
 993. 992     U+8FF7  astray  924
 994. 993     U+7C8B  chic    925
 995. 994     U+8B0E  riddle  2709
 996. 995     U+7CE7  provisions      926
 997. 996     U+83CA  chrysanthemum   927
 998. 997     U+5965  core    928
 999. 998     U+6570  number  929
 1000. 999     U+697C  watchtower      930
 1001. 1000    U+985E  sort    931
 1002. 1001    U+6F06  lacquer 932
 1003. 1002    U+819D  knee    2461
 1004. 1003    U+69D8  Esq.    933
 1005. 1004    U+6C42  request 934
 1006. 1005    U+7403  ball    935
 1007. 1006    U+6551  salvation       936
 1008. 1007    U+7AF9  bamboo  937
 1009. 1008    U+7B11  laugh   938
 1010. 1009    U+7B20  bamboo hat      939
 1011. 1010    U+7B39  bamboo grass    940
 1012. 1011    U+7B8B  stationary      2991
 1013. 1012    U+7B4B  muscle  941
 1014. 1013    U+7BB1  box     942
 1015. 1014    U+7B46  writing brush   943
 1016. 1015    U+7B52  cylinder        944
 1017. 1016    U+7B49  etc.    945
 1018. 1017    U+7B97  calculate       946
 1019. 1018    U+7B54  solution        947
 1020. 1019    U+7B56  scheme  948
 1021. 1020    U+7C3F  register        949
 1022. 1021    U+7BC9  fabricate       950
 1023. 1022    U+7BED  cage    2638
 1024. 1023    U+4EBA  person  951
 1025. 1024    U+4F50  assistant       952
 1026. 1025    U+4FB6  partner 2121
 1027. 1026    U+4F46  however 953
 1028. 1027    U+4F4F  dwell   954
 1029. 1028    U+4F4D  rank    955
 1030. 1029    U+4EF2  go-between      956
 1031. 1030    U+4F53  body    957
 1032. 1031    U+60A0  remote  958
 1033. 1032    U+4EF6  affair  959
 1034. 1033    U+4ED5  attend  960
 1035. 1034    U+4ED6  other   961
 1036. 1035    U+4F0F  prostrated      962
 1037. 1036    U+4F1D  transmit        963
 1038. 1037    U+4ECF  Buddha  964
 1039. 1038    U+4F11  rest    965
 1040. 1039    U+4EEE  provisional     966
 1041. 1040    U+4F0E  performing artist       2122
 1042. 1041    U+4F2F  chief   967
 1043. 1042    U+4FD7  vulgar  968
 1044. 1043    U+4FE1  faith   969
 1045. 1044    U+4F73  excellent       970
 1046. 1045    U+4F9D  reliant 971
 1047. 1046    U+4F8B  example 972
 1048. 1047    U+500B  individual      973
 1049. 1048    U+5065  healthy 974
 1050. 1049    U+5074  side    975
 1051. 1050    U+4F8D  waiter  976
 1052. 1051    U+505C  halt    977
 1053. 1052    U+5024  price   978
 1054. 1053    U+5023  emulate 979
 1055. 1054    U+50B2  arrogance      
 1056. 1055    U+5012  overthrow       980
 1057. 1056    U+5075  spy     981
 1058. 1057    U+50E7  Buddhist priest 982
 1059. 1058    U+5104  hundred million 983
 1060. 1059    U+5100  ceremony        984
 1061. 1060    U+511F  reparation      985
 1062. 1061    U+4ED9  hermit  986
 1063. 1062    U+50AC  sponsor 987
 1064. 1063    U+4EC1  humanity        988
 1065. 1064    U+4FAE  scorn   989
 1066. 1065    U+4F7F  use     990
 1067. 1066    U+4FBF  convenience     991
 1068. 1067    U+500D  double  992
 1069. 1068    U+512A  tenderness      993
 1070. 1069    U+4F10  fell    994
 1071. 1070    U+5BBF  inn     995
 1072. 1071    U+50B7  wound   996
 1073. 1072    U+4FDD  protect 997
 1074. 1073    U+8912  praise  998
 1075. 1074    U+5091  greatness       999
 1076. 1075    U+4ED8  adhere  1000
 1077. 1076    U+7B26  token   1001
 1078. 1077    U+5E9C  municipality    1002
 1079. 1078    U+4EFB  responsibility  1003
 1080. 1079    U+8CC3  fare    1004
 1081. 1080    U+4EE3  substitute      1005
 1082. 1081    U+888B  sack    1006
 1083. 1082    U+8CB8  lend    1007
 1084. 1083    U+5316  change  1008
 1085. 1084    U+82B1  flower  1009
 1086. 1085    U+8CA8  freight 1010
 1087. 1086    U+50BE  lean    1011
 1088. 1087    U+4F55  what    1012
 1089. 1088    U+8377  baggage 1013
 1090. 1089    U+4FCA  sagacious       1014
 1091. 1090    U+508D  bystander       1015
 1092. 1091    U+4FFA  myself  2058
 1093. 1092    U+4E45  long time       1016
 1094. 1093    U+755D  furrow  1017
 1095. 1094    U+56DA  captured        1018
 1096. 1095    U+5185  inside  1019
 1097. 1096    U+4E19  third class     1020
 1098. 1097    U+67C4  design  1021
 1099. 1098    U+8089  meat    1022
 1100. 1099    U+8150  rot     1023
 1101. 1100    U+5EA7  sit     1024
 1102. 1101    U+632B  sprain  2845
 1103. 1102    U+5352  graduate        1025
 1104. 1103    U+5098  umbrella        1026
 1105. 1104    U+5301  monme   1027
 1106. 1105    U+4EE5  by means of     1028
 1107. 1106    U+4F3C  similar 1029
 1108. 1107    U+4F75  join    1030
 1109. 1108    U+74E6  tile    1031
 1110. 1109    U+74F6  flower pot      1032
 1111. 1110    U+5BAE  Shinto shrine   1033
 1112. 1111    U+55B6  occupation      1034
 1113. 1112    U+5584  virtuous        1035
 1114. 1113    U+81B3  dining tray     2468
 1115. 1114    U+5E74  year    1036
 1116. 1115    U+591C  night   1037
 1117. 1116    U+6DB2  fluid   1038
 1118. 1117    U+585A  hillock 1039
 1119. 1118    U+5E63  cash    1040
 1120. 1119    U+853D  cover over      2358
 1121. 1120    U+5F0A  abuse   1041
 1122. 1121    U+559A  yell    1042
 1123. 1122    U+63DB  interchange     1043
 1124. 1123    U+878D  dissolve        1044
 1125. 1124    U+65BD  alms    1045
 1126. 1125    U+65CB  rotation        1046
 1127. 1126    U+904A  play    1047
 1128. 1127    U+65C5  trip    1048
 1129. 1128    U+52FF  not     1049
 1130. 1129    U+7269  thing   1050
 1131. 1130    U+6613  easy    1051
 1132. 1131    U+8CDC  grant   1052
 1133. 1132    U+5C3F  urine   1053
 1134. 1133    U+5C3C  nun     1054
 1135. 1134    U+5C3B  buttocks        2220
 1136. 1135    U+6CE5  mud     1055
 1137. 1136    U+5840  fence   1056
 1138. 1137    U+5C65  footgear        1057
 1139. 1138    U+5C4B  roof    1058
 1140. 1139    U+63E1  grip    1059
 1141. 1140    U+5C48  yield   1060
 1142. 1141    U+6398  dig     1061
 1143. 1142    U+5800  ditch   1062
 1144. 1143    U+5C45  reside  1063
 1145. 1144    U+636E  set     1064
 1146. 1145    U+88FE  hem     2624
 1147. 1146    U+5C64  stratum 1065
 1148. 1147    U+5C40  bureau  1066
 1149. 1148    U+9045  slow    1067
 1150. 1149    U+6F0F  leak    1068
 1151. 1150    U+5237  printing        1069
 1152. 1151    U+5C3A  shaku   1070
 1153. 1152    U+5C3D  exhaust 1071
 1154. 1153    U+6CA2  swamp   1072
 1155. 1154    U+8A33  translate       1073
 1156. 1155    U+629E  choose  1074
 1157. 1156    U+663C  daytime 1075
 1158. 1157    U+6238  door    1076
 1159. 1158    U+80A9  shoulder        1077
 1160. 1159    U+623F  tassel  1078
 1161. 1160    U+6247  fan     1079
 1162. 1161    U+7089  hearth  1080
 1163. 1162    U+623B  re-     1081
 1164. 1163    U+6D99  tears   1082
 1165. 1164    U+96C7  employ  1083
 1166. 1165    U+9867  look back       1084
 1167. 1166    U+5553  disclose        1085
 1168. 1167    U+793A  show    1086
 1169. 1168    U+793C  salutation      1087
 1170. 1169    U+7965  auspicious      1088
 1171. 1170    U+795D  celebrate       1089
 1172. 1171    U+798F  blessing        1090
 1173. 1172    U+7949  welfare 1091
 1174. 1173    U+793E  company 1092
 1175. 1174    U+8996  inspection      1093
 1176. 1175    U+5948  Nara    1094
 1177. 1176    U+5C09  military officer        1095
 1178. 1177    U+6170  consolation     1096
 1179. 1178    U+6B3E  goodwill        1097
 1180. 1179    U+7981  prohibition     1098
 1181. 1180    U+895F  collar  1099
 1182. 1181    U+5B97  religion        1100
 1183. 1182    U+5D07  adore   1101
 1184. 1183    U+796D  ritual  1102
 1185. 1184    U+5BDF  guess   1103
 1186. 1185    U+64E6  grate   1104
 1187. 1186    U+7531  wherefore       1105
 1188. 1187    U+62BD  pluck   1106
 1189. 1188    U+6CB9  oil     1107
 1190. 1189    U+8896  sleeve  1108
 1191. 1190    U+5B99  mid-air 1109
 1192. 1191    U+5C4A  deliver 1110
 1193. 1192    U+7B1B  flute   1111
 1194. 1193    U+8EF8  axis    1112
 1195. 1194    U+7532  armor   1113
 1196. 1195    U+62BC  push    1114
 1197. 1196    U+5CAC  headland        1115
 1198. 1197    U+633F  insert  1116
 1199. 1198    U+7533  speaketh        1117
 1200. 1199    U+4F38  expand  1118
 1201. 1200    U+795E  gods    1119
 1202. 1201    U+635C  search  1120
 1203. 1202    U+679C  fruit   1121
 1204. 1203    U+83D3  candy   1122
 1205. 1204    U+8AB2  chapter 1123
 1206. 1205    U+88F8  naked   1124
 1207. 1206    U+65A4  ax      1125
 1208. 1207    U+6790  chop    1126
 1209. 1208    U+6240  place   1127
 1210. 1209    U+7948  pray    1128
 1211. 1210    U+8FD1  near    1129
 1212. 1211    U+6298  fold    1130
 1213. 1212    U+54F2  philosophy      1131
 1214. 1213    U+901D  departed        1132
 1215. 1214    U+8A93  vow     1133
 1216. 1215    U+65AC  chop off        2092
 1217. 1216    U+66AB  temporarily     1134
 1218. 1217    U+6F38  steadily        1135
 1219. 1218    U+65AD  severance       1136
 1220. 1219    U+8CEA  substance       1137
 1221. 1220    U+65A5  reject  1138
 1222. 1221    U+8A34  accusation      1139
 1223. 1222    U+6628  yesterday       1140
 1224. 1223    U+8A50  lie     1141
 1225. 1224    U+4F5C  make    1142
 1226. 1225    U+96EA  snow    1143
 1227. 1226    U+9332  record  1144
 1228. 1227    U+5265  peel off        2145
 1229. 1228    U+5C0B  inquire 1145
 1230. 1229    U+6025  hurry   1146
 1231. 1230    U+7A4F  calm    1147
 1232. 1231    U+4FB5  encroach        1148
 1233. 1232    U+6D78  immersed        1149
 1234. 1233    U+5BDD  lie down        1150
 1235. 1234    U+5A66  lady    1151
 1236. 1235    U+6383  sweep   1152
 1237. 1236    U+5F53  hit     1153
 1238. 1237    U+5F59  glossary        2997
 1239. 1238    U+4E89  contend 1154
 1240. 1239    U+6D44  clean   1155
 1241. 1240    U+4E8B  matter  1156
 1242. 1241    U+5510  T'ang   1157
 1243. 1242    U+7CD6  sugar   1158
 1244. 1243    U+5EB7  sane    1159
 1245. 1244    U+902E  apprehend       1160
 1246. 1245    U+4F0A  Italy   1161
 1247. 1246    U+541B  old boy 1162
 1248. 1247    U+7FA4  flock   1163
 1249. 1248    U+8010  #NAME?  1164
 1250. 1249    U+9700  demand  1165
 1251. 1250    U+5112  Confucian       1166
 1252. 1251    U+7AEF  edge    1167
 1253. 1252    U+4E21  both    1168
 1254. 1253    U+6E80  full    1169
 1255. 1254    U+753B  brush-stroke    1170
 1256. 1255    U+6B6F  tooth   1171
 1257. 1256    U+66F2  bend    1172
 1258. 1257    U+66F9  cadet   1173
 1259. 1258    U+906D  encounter       1174
 1260. 1259    U+6F15  rowing  1175
 1261. 1260    U+69FD  vat     1176
 1262. 1261    U+6597  Big Dipper      1177
 1263. 1262    U+6599  fee     1178
 1264. 1263    U+79D1  department      1179
 1265. 1264    U+56F3  map     1180
 1266. 1265    U+7528  utilize 1181
 1267. 1266    U+5EB8  comfortable     1182
 1268. 1267    U+5099  equip   1183
 1269. 1268    U+6614  once upon a time        1184
 1270. 1269    U+932F  confused        1185
 1271. 1270    U+501F  borrow  1186
 1272. 1271    U+60DC  pity    1187
 1273. 1272    U+63AA  set aside       1188
 1274. 1273    U+6563  scatter 1189
 1275. 1274    U+5EFF  twenty  1190
 1276. 1275    U+5EB6  commoner        1191
 1277. 1276    U+906E  intercept       1192
 1278. 1277    U+5E2D  seat    1193
 1279. 1278    U+5EA6  degrees 1194
 1280. 1279    U+6E21  transit 1195
 1281. 1280    U+5954  bustle  1196
 1282. 1281    U+5674  erupt   1197
 1283. 1282    U+58B3  tomb    1198
 1284. 1283    U+61A4  aroused 1199
 1285. 1284    U+713C  bake    1200
 1286. 1285    U+6681  daybreak        1201
 1287. 1286    U+534A  half    1202
 1288. 1287    U+4F34  consort 1203
 1289. 1288    U+7554  paddy ridge     1204
 1290. 1289    U+5224  judgment        1205
 1291. 1290    U+62F3  fist    2917
 1292. 1291    U+5238  ticket  1206
 1293. 1292    U+5DFB  scroll  1207
 1294. 1293    U+570F  sphere  1208
 1295. 1294    U+52DD  victory 1209
 1296. 1295    U+85E4  wisteria        1210
 1297. 1296    U+8B04  facsimilie      1211
 1298. 1297    U+7247  one-sided       1212
 1299. 1298    U+7248  printing block  1213
 1300. 1299    U+4E4B  of      1214
 1301. 1300    U+4E4F  destitution     1215
 1302. 1301    U+829D  turf    1216
 1303. 1302    U+4E0D  negative        1217
 1304. 1303    U+5426  negate  1218
 1305. 1304    U+676F  cupfuls 1219
 1306. 1305    U+77E2  dart    1220
 1307. 1306    U+77EF  rectify 1221
 1308. 1307    U+65CF  tribe   1222
 1309. 1308    U+77E5  know    1223
 1310. 1309    U+667A  wisdom  1224
 1311. 1310    U+6328  shove   2248
 1312. 1311    U+77DB  halberd 1225
 1313. 1312    U+67D4  tender  1226
 1314. 1313    U+52D9  task    1227
 1315. 1314    U+9727  fog     1228
 1316. 1315    U+73ED  squad   1229
 1317. 1316    U+5E30  homecoming      1230
 1318. 1317    U+5F13  bow     1231
 1319. 1318    U+5F15  pull    1232
 1320. 1319    U+5F14  condolences     1233
 1321. 1320    U+5F18  vast    1234
 1322. 1321    U+5F25  more and more   2241
 1323. 1322    U+5F37  strong  1235
 1324. 1323    U+5F31  weak    1236
 1325. 1324    U+6EBA  drowning        2308
 1326. 1325    U+6CB8  seethe  1237
 1327. 1326    U+8CBB  expense 1238
 1328. 1327    U+7B2C  No.     1239
 1329. 1328    U+5F1F  younger brother 1240
 1330. 1329    U+5DE7  adroit  1241
 1331. 1330    U+53F7  nickname        1242
 1332. 1331    U+673D  decay   1243
 1333. 1332    U+8A87  boast   1244
 1334. 1333    U+984E  chin    2795
 1335. 1334    U+6C5A  dirty   1245
 1336. 1335    U+4E0E  bestow  1246
 1337. 1336    U+5199  copy    1247
 1338. 1337    U+8EAB  somebody        1248
 1339. 1338    U+5C04  shoot   1249
 1340. 1339    U+8B1D  apologize       1250
 1341. 1340    U+8001  old man 1251
 1342. 1341    U+8003  consider        1252
 1343. 1342    U+5B5D  filial piety    1253
 1344. 1343    U+6559  teach   1254
 1345. 1344    U+62F7  torture 1255
 1346. 1345    U+8005  someone 1256
 1347. 1346    U+716E  boil    1257
 1348. 1347    U+8457  renowned        1258
 1349. 1348    U+7BB8  chopsticks      2640
 1350. 1349    U+7F72  signature       1259
 1351. 1350    U+6691  sultry  1260
 1352. 1351    U+8AF8  various 1261
 1353. 1352    U+732A  boar    1262
 1354. 1353    U+6E1A  strand  1263
 1355. 1354    U+8CED  gamble  1264
 1356. 1355    U+5CE1  gorge   1265
 1357. 1356    U+72ED  cramped 1266
 1358. 1357    U+631F  sandwiched      1267
 1359. 1358    U+982C  cheek   2792
 1360. 1359    U+8FFD  chase   1268
 1361. 1360    U+961C  large hill      2928
 1362. 1361    U+5E2B  expert  1269
 1363. 1362    U+5E25  commander       1270
 1364. 1363    U+5B98  bureaucrat      1271
 1365. 1364    U+68FA  coffin  1272
 1366. 1365    U+7BA1  pipe    1273
 1367. 1366    U+7236  father  1274
 1368. 1367    U+91DC  cauldron        2332
 1369. 1368    U+4EA4  mingle  1275
 1370. 1369    U+52B9  merit   1276
 1371. 1370    U+8F03  contrast        1277
 1372. 1371    U+6821  exam    1278
 1373. 1372    U+8DB3  leg     1279
 1374. 1373    U+4FC3  stimulate       1280
 1375. 1374    U+6349  nab     2260
 1376. 1375    U+8DDD  long-distance   1281
 1377. 1376    U+8DEF  path    1282
 1378. 1377    U+9732  dew     1283
 1379. 1378    U+8DF3  hop     1284
 1380. 1379    U+8E8D  leap    1285
 1381. 1380    U+8DF5  tread   1286
 1382. 1381    U+8E0F  step    1287
 1383. 1382    U+8E2A  trail  
 1384. 1383    U+9AA8  skeleton        1288
 1385. 1384    U+6ED1  slippery        1289
 1386. 1385    U+9AC4  marrow  1290
 1387. 1386    U+798D  calamity        1291
 1388. 1387    U+6E26  whirlpool       1292
 1389. 1388    U+934B  pot     2757
 1390. 1389    U+904E  overdo  1293
 1391. 1390    U+962A  Heights 1294
 1392. 1391    U+963F  Africa  1295
 1393. 1392    U+969B  occasion        1296
 1394. 1393    U+969C  hinder  1297
 1395. 1394    U+9699  chink   2426
 1396. 1395    U+968F  follow  1298
 1397. 1396    U+966A  auxiliary       1299
 1398. 1397    U+967D  sunshine        1300
 1399. 1398    U+9673  line up 1301
 1400. 1399    U+9632  ward off        1302
 1401. 1400    U+9644  affixed 1303
 1402. 1401    U+9662  Inst.   1304
 1403. 1402    U+9663  camp    1305
 1404. 1403    U+968A  regiment        1306
 1405. 1404    U+589C  crash   1307
 1406. 1405    U+964D  descend 1308
 1407. 1406    U+968E  story   1309
 1408. 1407    U+965B  highness        1310
 1409. 1408    U+96A3  neighboring     1311
 1410. 1409    U+9694  isolate 1312
 1411. 1410    U+96A0  conceal 1313
 1412. 1411    U+5815  degenerate      1314
 1413. 1412    U+9665  collapse        1315
 1414. 1413    U+7A74  hole    1316
 1415. 1414    U+7A7A  empty   1317
 1416. 1415    U+63A7  withdraw        1318
 1417. 1416    U+7A81  stab    1319
 1418. 1417    U+7A76  research        1320
 1419. 1418    U+7A92  plug up 1321
 1420. 1419    U+7A83  stealth 1322
 1421. 1420    U+7A9F  cavern  2615
 1422. 1421    U+7AAA  depression      1323
 1423. 1422    U+643E  squeeze 1324
 1424. 1423    U+7AAF  kiln    1325
 1425. 1424    U+7AAE  hard up 1326
 1426. 1425    U+63A2  grope   1327
 1427. 1426    U+6DF1  deep    1328
 1428. 1427    U+4E18  hill    1329
 1429. 1428    U+5CB3  Point   1330
 1430. 1429    U+5175  soldier 1331
 1431. 1430    U+6D5C  seacoast        1332
 1432. 1431    U+7CF8  thread  1333
 1433. 1432    U+7E54  weave   1334
 1434. 1433    U+7E55  darning 1335
 1435. 1434    U+7E2E  shrink  1336
 1436. 1435    U+7E41  luxuriant       1337
 1437. 1436    U+7E26  vertical        1338
 1438. 1437    U+7DFB  fine   
 1439. 1438    U+7DDA  line    1339
 1440. 1439    U+7DBB  come apart at the seams 2670
 1441. 1440    U+7DE0  tighten 1340
 1442. 1441    U+7DAD  fiber   1341
 1443. 1442    U+7F85  gauze   1342
 1444. 1443    U+7DF4  practice        1343
 1445. 1444    U+7DD2  thong   1344
 1446. 1445    U+7D9A  continue        1345
 1447. 1446    U+7D75  picture 1346
 1448. 1447    U+7D71  overall 1347
 1449. 1448    U+7D5E  strangle        1348
 1450. 1449    U+7D66  salary  1349
 1451. 1450    U+7D61  entwine 1350
 1452. 1451    U+7D50  tie     1351
 1453. 1452    U+7D42  end     1352
 1454. 1453    U+7D1A  class   1353
 1455. 1454    U+7D00  chronicle       1354
 1456. 1455    U+7D05  crimson 1355
 1457. 1456    U+7D0D  settlement      1356
 1458. 1457    U+7D21  spinning        1357
 1459. 1458    U+7D1B  distract        1358
 1460. 1459    U+7D39  introduce       1359
 1461. 1460    U+7D4C  sutra   1360
 1462. 1461    U+7D33  sire    1361
 1463. 1462    U+7D04  promise 1362
 1464. 1463    U+7D30  dainty  1363
 1465. 1464    U+7D2F  accumulate      1364
 1466. 1465    U+7D22  cord    1365
 1467. 1466    U+7DCF  general 1366
 1468. 1467    U+7DBF  cotton  1367
 1469. 1468    U+7D79  silk    1368
 1470. 1469    U+7E70  winding 1369
 1471. 1470    U+7D99  inherit 1370
 1472. 1471    U+7DD1  green   1371
 1473. 1472    U+7E01  affinity        1372
 1474. 1473    U+7DB2  netting 1373
 1475. 1474    U+7DCA  tense   1374
 1476. 1475    U+7D2B  purple  1375
 1477. 1476    U+7E1B  truss   1376
 1478. 1477    U+7E04  straw rope      1377
 1479. 1478    U+5E7C  infancy 1378
 1480. 1479    U+5F8C  behind  1379
 1481. 1480    U+5E7D  faint   1380
 1482. 1481    U+5E7E  how many        1381
 1483. 1482    U+6A5F  mechanism       1382
 1484. 1483    U+757F  capital suburbs 2887
 1485. 1484    U+7384  mysterious      1383
 1486. 1485    U+755C  livestock       1384
 1487. 1486    U+84C4  amass   1385
 1488. 1487    U+5F26  bowstring       1386
 1489. 1488    U+64C1  hug     1387
 1490. 1489    U+6ECB  nourishing      1388
 1491. 1490    U+6148  mercy   1389
 1492. 1491    U+78C1  magnet  1390
 1493. 1492    U+7CFB  lineage 1391
 1494. 1493    U+4FC2  person in charge        1392
 1495. 1494    U+5B6B  grandchild      1393
 1496. 1495    U+905C  modest  2422
 1497. 1496    U+61F8  suspend 1394
 1498. 1497    U+5374  instead 1395
 1499. 1498    U+811A  shins   1396
 1500. 1499    U+5378  wholesale       1397
 1501. 1500    U+5FA1  honorable       1398
 1502. 1501    U+670D  clothing        1399
 1503. 1502    U+547D  fate    1400
 1504. 1503    U+4EE4  orders  1401
 1505. 1504    U+96F6  zero    1402
 1506. 1505    U+9F62  age     1403
 1507. 1506    U+51B7  cool    1404
 1508. 1507    U+9818  jurisdiction    1405
 1509. 1508    U+9234  small bell      1406
 1510. 1509    U+52C7  courage 1407
 1511. 1510    U+6E67  bubble up       2284
 1512. 1511    U+901A  traffic 1408
 1513. 1512    U+8E0A  jump    1409
 1514. 1513    U+7591  doubt   1410
 1515. 1514    U+64EC  mimic   1411
 1516. 1515    U+51DD  congeal 1412
 1517. 1516    U+7BC4  pattern 1413
 1518. 1517    U+72AF  crime   1414
 1519. 1518    U+6C3E  widespread      2301
 1520. 1519    U+5384  unlucky 1415
 1521. 1520    U+5371  dangerous       1416
 1522. 1521    U+5B9B  address 1417
 1523. 1522    U+8155  arm     1418
 1524. 1523    U+82D1  garden  1419
 1525. 1524    U+6028  grudge  1420
 1526. 1525    U+67F3  willow  1421
 1527. 1526    U+5375  egg     1422
 1528. 1527    U+7559  detain  1423
 1529. 1528    U+7460  marine blue     2555
 1530. 1529    U+8CBF  trade   1424
 1531. 1530    U+5370  stamp   1425
 1532. 1531    U+81FC  mortar  2063
 1533. 1532    U+6BC0  break   2067
 1534. 1533    U+8208  entertain       1426
 1535. 1534    U+9149  sign of the bird        1427
 1536. 1535    U+9152  sake    1428
 1537. 1536    U+914C  bartending      1429
 1538. 1537    U+914E  hooch   2748
 1539. 1538    U+9175  fermentation    1430
 1540. 1539    U+9177  cruel   1431
 1541. 1540    U+916C  repay   1432
 1542. 1541    U+916A  dairy products  1433
 1543. 1542    U+9162  vinegar 1434
 1544. 1543    U+9154  drunk   1435
 1545. 1544    U+914D  distribute      1436
 1546. 1545    U+9178  acid    1437
 1547. 1546    U+7336  waver   1438
 1548. 1547    U+5C0A  revered 1439
 1549. 1548    U+8C46  beans   1440
 1550. 1549    U+982D  head    1441
 1551. 1550    U+77ED  short   1442
 1552. 1551    U+8C4A  bountiful       1443
 1553. 1552    U+9F13  drum    1444
 1554. 1553    U+559C  rejoice 1445
 1555. 1554    U+6A39  timber-trees    1446
 1556. 1555    U+76BF  dish    1447
 1557. 1556    U+8840  blood   1448
 1558. 1557    U+76C6  basin   1449
 1559. 1558    U+76DF  alliance        1450
 1560. 1559    U+76D7  steal   1451
 1561. 1560    U+6E29  warm    1452
 1562. 1561    U+84CB  lid     2388
 1563. 1562    U+76E3  oversee 1453
 1564. 1563    U+6FEB  overflow        1454
 1565. 1564    U+9451  specimen        1455
 1566. 1565    U+85CD  indigo  2371
 1567. 1566    U+731B  fierce  1456
 1568. 1567    U+76DB  boom    1457
 1569. 1568    U+5869  salt    1458
 1570. 1569    U+9280  silver  1459
 1571. 1570    U+6068  resentment      1460
 1572. 1571    U+6839  root    1461
 1573. 1572    U+5373  instant 1462
 1574. 1573    U+7235  baron   1463
 1575. 1574    U+7BC0  node    1464
 1576. 1575    U+9000  retreat 1465
 1577. 1576    U+9650  limit   1466
 1578. 1577    U+773C  eyeball 1467
 1579. 1578    U+826F  good    1468
 1580. 1579    U+6717  melodious       1469
 1581. 1580    U+6D6A  wandering       1470
 1582. 1581    U+5A18  daughter        1471
 1583. 1582    U+98DF  eat     1472
 1584. 1583    U+98EF  meal    1473
 1585. 1584    U+98F2  drink   1474
 1586. 1585    U+98E2  hungry  1475
 1587. 1586    U+9913  starve  1476
 1588. 1587    U+98FE  decorate        1477
 1589. 1588    U+990C  feed    2797
 1590. 1589    U+9928  Bldg.   1478
 1591. 1590    U+9905  mochi   2802
 1592. 1591    U+990A  foster  1479
 1593. 1592    U+98FD  sated   1480
 1594. 1593    U+65E2  previously      1481
 1595. 1594    U+6982  outline 1482
 1596. 1595    U+6168  rue     1483
 1597. 1596    U+5E73  even    1484
 1598. 1597    U+547C  call    1485
 1599. 1598    U+576A  two-mat area    1486
 1600. 1599    U+8A55  evaluate        1487
 1601. 1600    U+5208  reap    1488
 1602. 1601    U+5239  moment  2144
 1603. 1602    U+5E0C  hope    1489
 1604. 1603    U+51F6  villain 1490
 1605. 1604    U+80F8  bosom   1491
 1606. 1605    U+96E2  detach  1492
 1607. 1606    U+7483  crystal 2048
 1608. 1607    U+6BBA  kill    1493
 1609. 1608    U+723D  bracing 2855
 1610. 1609    U+7D14  genuine 1494
 1611. 1610    U+9813  immediate       2788
 1612. 1611    U+920D  dull    1495
 1613. 1612    U+8F9B  spicy   1496
 1614. 1613    U+8F9E  resign  1497
 1615. 1614    U+6893  catalpa 1498
 1616. 1615    U+5BB0  superintend     1499
 1617. 1616    U+58C1  wall    1500
 1618. 1617    U+74A7  holed gem      
 1619. 1618    U+907F  evade   1501
 1620. 1619    U+65B0  new     1502
 1621. 1620    U+85AA  firewood        1503
 1622. 1621    U+89AA  parent  1504
 1623. 1622    U+5E78  happiness       1505
 1624. 1623    U+57F7  tenacious       1506
 1625. 1624    U+646F  clasp  
 1626. 1625    U+5831  report  1507
 1627. 1626    U+53EB  shout   1508
 1628. 1627    U+7CFE  twist   1509
 1629. 1628    U+53CE  income  1510
 1630. 1629    U+5351  lowly   1511
 1631. 1630    U+7891  tombstone       1512
 1632. 1631    U+9678  land    1513
 1633. 1632    U+7766  intimate        1514
 1634. 1633    U+52E2  forces  1515
 1635. 1634    U+71B1  heat    1516
 1636. 1635    U+83F1  diamond 1517
 1637. 1636    U+9675  mausoleum       1518
 1638. 1637    U+4EA5  sign of the hog 1519
 1639. 1638    U+6838  nucleus 1520
 1640. 1639    U+523B  engrave 1521
 1641. 1640    U+8A72  above-stated    1522
 1642. 1641    U+9AB8  remains 2874
 1643. 1642    U+52BE  censure 1523
 1644. 1643    U+8FF0  mention 1524
 1645. 1644    U+8853  art     1525
 1646. 1645    U+5BD2  cold    1526
 1647. 1646    U+585E  block up        2214
 1648. 1647    U+91B8  brew    1527
 1649. 1648    U+8B72  defer   1528
 1650. 1649    U+58CC  lot     1529
 1651. 1650    U+5B22  lass    1530
 1652. 1651    U+6BD2  poison  1531
 1653. 1652    U+7D20  elementary      1532
 1654. 1653    U+9EA6  barley  1533
 1655. 1654    U+9752  blue    1534
 1656. 1655    U+7CBE  refined 1535
 1657. 1656    U+8ACB  solicit 1536
 1658. 1657    U+60C5  feelings        1537
 1659. 1658    U+6674  clear up        1538
 1660. 1659    U+6E05  pure    1539
 1661. 1660    U+9759  quiet   1540
 1662. 1661    U+8CAC  blame   1541
 1663. 1662    U+7E3E  exploits        1542
 1664. 1663    U+7A4D  volume  1543
 1665. 1664    U+50B5  bond    1544
 1666. 1665    U+6F2C  pickling        1545
 1667. 1666    U+8868  surface 1546
 1668. 1667    U+4FF5  bag     1547
 1669. 1668    U+6F54  undefiled       1548
 1670. 1669    U+5951  pledge  1549
 1671. 1670    U+55AB  consume 1550
 1672. 1671    U+5BB3  harm    1551
 1673. 1672    U+8F44  control 1552
 1674. 1673    U+5272  proportion      1553
 1675. 1674    U+61B2  constitution    1554
 1676. 1675    U+751F  life    1555
 1677. 1676    U+661F  star    1556
 1678. 1677    U+9192  awakening       2750
 1679. 1678    U+59D3  surname 1557
 1680. 1679    U+6027  sex     1558
 1681. 1680    U+7272  animal sacrifice        1559
 1682. 1681    U+7523  products        1560
 1683. 1682    U+9686  hump    1561
 1684. 1683    U+5CF0  summit  1562
 1685. 1684    U+8702  bee     2687
 1686. 1685    U+7E2B  sew     1563
 1687. 1686    U+62DD  worship 1564
 1688. 1687    U+5BFF  longevity       1565
 1689. 1688    U+92F3  casting 1566
 1690. 1689    U+7C4D  enroll  1567
 1691. 1690    U+6625  springtime      1568
 1692. 1691    U+693F  camellia        1569
 1693. 1692    U+6CF0  peaceful        1570
 1694. 1693    U+594F  play music      1571
 1695. 1694    U+5B9F  reality 1572
 1696. 1695    U+5949  dedicate        1573
 1697. 1696    U+4FF8  stipend 1574
 1698. 1697    U+68D2  rod     1575
 1699. 1698    U+8B39  discreet        1576
 1700. 1699    U+50C5  trifle  2116
 1701. 1700    U+52E4  diligence       1577
 1702. 1701    U+6F22  Sino-   1578
 1703. 1702    U+5606  sigh    1579
 1704. 1703    U+96E3  difficult       1580
 1705. 1704    U+83EF  splendor        1581
 1706. 1705    U+5782  droop   1582
 1707. 1706    U+553E  saliva  2165
 1708. 1707    U+7761  drowsy  1583
 1709. 1708    U+9318  spindle 1584
 1710. 1709    U+4E57  ride    1585
 1711. 1710    U+5270  surplus 1586
 1712. 1711    U+4ECA  now     1587
 1713. 1712    U+542B  include 1588
 1714. 1713    U+8CAA  covet  
 1715. 1714    U+541F  versify 1589
 1716. 1715    U+5FF5  wish    1590
 1717. 1716    U+637B  wrenching       2251
 1718. 1717    U+7434  harp    1591
 1719. 1718    U+9670  shade   1592
 1720. 1719    U+4E88  beforehand      1593
 1721. 1720    U+5E8F  preface 1594
 1722. 1721    U+9810  deposit 1595
 1723. 1722    U+91CE  plains  1596
 1724. 1723    U+517C  concurrently    1597
 1725. 1724    U+5ACC  dislike 1598
 1726. 1725    U+938C  sickle  1599
 1727. 1726    U+8B19  self-effacing   1600
 1728. 1727    U+5EC9  bargain 1601
 1729. 1728    U+897F  west    1602
 1730. 1729    U+4FA1  value   1603
 1731. 1730    U+8981  need    1604
 1732. 1731    U+8170  loins   1605
 1733. 1732    U+7968  ballot  1606
 1734. 1733    U+6F02  drift   1607
 1735. 1734    U+6A19  signpost        1608
 1736. 1735    U+6817  chestnut        1609
 1737. 1736    U+6144  shudder
 1738. 1737    U+9077  transition      1610
 1739. 1738    U+8986  capsize 1611
 1740. 1739    U+7159  smoke   1612
 1741. 1740    U+5357  south   1613
 1742. 1741    U+6960  camphor tree    1614
 1743. 1742    U+732E  offering        1615
 1744. 1743    U+9580  gates   1616
 1745. 1744    U+554F  question        1617
 1746. 1745    U+95B2  review  1618
 1747. 1746    U+95A5  clique  1619
 1748. 1747    U+9593  interval        1620
 1749. 1748    U+95C7  pitch dark      2777
 1750. 1749    U+7C21  simplicity      1621
 1751. 1750    U+958B  open    1622
 1752. 1751    U+9589  closed  1623
 1753. 1752    U+95A3  tower   1624
 1754. 1753    U+9591  leisure 1625
 1755. 1754    U+805E  hear    1626
 1756. 1755    U+6F64  wet     1627
 1757. 1756    U+6B04  column  1628
 1758. 1757    U+95D8  fight   1629
 1759. 1758    U+5009  godown  1630
 1760. 1759    U+5275  genesis 1631
 1761. 1760    U+975E  un-     1632
 1762. 1761    U+4FF3  haiku   1633
 1763. 1762    U+6392  repudiate       1634
 1764. 1763    U+60B2  sad     1635
 1765. 1764    U+7F6A  guilt   1636
 1766. 1765    U+8F29  comrade 1637
 1767. 1766    U+6249  front door      1638
 1768. 1767    U+4FAF  marquis 1639
 1769. 1768    U+5589  throat  2164
 1770. 1769    U+5019  climate 1640
 1771. 1770    U+6C7A  decide  1641
 1772. 1771    U+5FEB  cheerful        1642
 1773. 1772    U+5049  admirable       1643
 1774. 1773    U+9055  difference      1644
 1775. 1774    U+7DEF  horizontal      1645
 1776. 1775    U+885B  defense 1646
 1777. 1776    U+97D3  Korea   1647
 1778. 1777    U+5E72  dry     1648
 1779. 1778    U+809D  liver   1649
 1780. 1779    U+520A  publish 1650
 1781. 1780    U+6C57  sweat   1651
 1782. 1781    U+8ED2  flats   1652
 1783. 1782    U+5CB8  beach   1653
 1784. 1783    U+5E79  tree trunk      1654
 1785. 1784    U+828B  potato  1655
 1786. 1785    U+5B87  eaves   1656
 1787. 1786    U+4F59  too much        1657
 1788. 1787    U+9664  exclude 1658
 1789. 1788    U+5F90  gradually       1659
 1790. 1789    U+53D9  confer  1660
 1791. 1790    U+9014  route   1661
 1792. 1791    U+659C  diagonal        1662
 1793. 1792    U+5857  paint   1663
 1794. 1793    U+675F  bundle  1664
 1795. 1794    U+983C  trust   1665
 1796. 1795    U+702C  rapids  1666
 1797. 1796    U+52C5  imperial order  1667
 1798. 1797    U+758E  alienate        1668
 1799. 1798    U+8FA3  bitter 
 1800. 1799    U+901F  quick   1669
 1801. 1800    U+6574  organize        1670
 1802. 1801    U+5263  saber   1671
 1803. 1802    U+967A  precipitous     1672
 1804. 1803    U+691C  examination     1673
 1805. 1804    U+5039  frugal  1674
 1806. 1805    U+91CD  heavy   1675
 1807. 1806    U+52D5  move    1676
 1808. 1807    U+816B  tumor   2467
 1809. 1808    U+52F2  meritorious deed        1677
 1810. 1809    U+50CD  work    1678
 1811. 1810    U+7A2E  species 1679
 1812. 1811    U+885D  collide 1680
 1813. 1812    U+85AB  fragrant        1681
 1814. 1813    U+75C5  ill     1682
 1815. 1814    U+75F4  stupid  1683
 1816. 1815    U+75D8  pox     1684
 1817. 1816    U+75C7  symptoms        1685
 1818. 1817    U+760D  carbuncle      
 1819. 1818    U+75E9  lose weight     2577
 1820. 1819    U+75BE  rapidly 1686
 1821. 1820    U+5AC9  envy    2202
 1822. 1821    U+75E2  diarrhea        1687
 1823. 1822    U+75D5  scar    2578
 1824. 1823    U+75B2  tired   1688
 1825. 1824    U+75AB  epidemic        1689
 1826. 1825    U+75DB  pain    1690
 1827. 1826    U+7656  mannerism       1691
 1828. 1827    U+533F  hide    1692
 1829. 1828    U+5320  artisan 1693
 1830. 1829    U+533B  doctor  1694
 1831. 1830    U+5339  equal   1695
 1832. 1831    U+533A  ward    1696
 1833. 1832    U+67A2  hinge   1697
 1834. 1833    U+6BB4  assault 1698
 1835. 1834    U+6B27  Europe  1699
 1836. 1835    U+6291  repress 1700
 1837. 1836    U+4EF0  faceup  1701
 1838. 1837    U+8FCE  welcome 1702
 1839. 1838    U+767B  ascend  1703
 1840. 1839    U+6F84  lucidity        1704
 1841. 1840    U+767A  discharge       1705
 1842. 1841    U+5EC3  abolish 1706
 1843. 1842    U+50DA  colleague       1707
 1844. 1843    U+77AD  obvious 2582
 1845. 1844    U+5BEE  dormitory       1708
 1846. 1845    U+7642  heal    1709
 1847. 1846    U+5F6B  carve   1710
 1848. 1847    U+5F62  shape   1711
 1849. 1848    U+5F71  shadow  1712
 1850. 1849    U+6749  cedar   1713
 1851. 1850    U+5F69  coloring        1714
 1852. 1851    U+5F70  patent  1715
 1853. 1852    U+5F66  lad     1716
 1854. 1853    U+9854  face    1717
 1855. 1854    U+9808  ought   1718
 1856. 1855    U+81A8  swell   1719
 1857. 1856    U+53C2  visit   1720
 1858. 1857    U+60E8  wretched        1721
 1859. 1858    U+4FEE  discipline      1722
 1860. 1859    U+73CD  rare    1723
 1861. 1860    U+8A3A  checkup 1724
 1862. 1861    U+6587  sentence        1725
 1863. 1862    U+5BFE  vis-a-vis       1726
 1864. 1863    U+7D0B  family crest    1727
 1865. 1864    U+868A  mosquito        1728
 1866. 1865    U+6591  speckled        2556
 1867. 1866    U+6589  adjusted        1729
 1868. 1867    U+5264  dose    1730
 1869. 1868    U+6E08  finish  1731
 1870. 1869    U+658E  purification    1732
 1871. 1870    U+7C9B  solemn  1733
 1872. 1871    U+5841  bases   1734
 1873. 1872    U+697D  music   1735
 1874. 1873    U+85AC  medicine        1736
 1875. 1874    U+7387  ratio   1737
 1876. 1875    U+6E0B  astringent      1738
 1877. 1876    U+6442  vicarious       1739
 1878. 1877    U+592E  center  1740
 1879. 1878    U+82F1  England 1741
 1880. 1879    U+6620  reflect 1742
 1881. 1880    U+8D64  red     1743
 1882. 1881    U+8D66  pardon  1744
 1883. 1882    U+5909  unusual 1745
 1884. 1883    U+8DE1  tracks  1746
 1885. 1884    U+86EE  barbarian       1747
 1886. 1885    U+604B  romance 1748
 1887. 1886    U+6E7E  gulf    1749
 1888. 1887    U+9EC4  yellow  1750
 1889. 1888    U+6A2A  sideways        1751
 1890. 1889    U+628A  grasp   1752
 1891. 1890    U+8272  color   1753
 1892. 1891    U+7D76  discontinue     1754
 1893. 1892    U+8276  glossy  1755
 1894. 1893    U+80A5  fertilizer      1756
 1895. 1894    U+7518  sweet   1757
 1896. 1895    U+7D3A  navy blue       1758
 1897. 1896    U+67D0  so-and-so       1759
 1898. 1897    U+8B00  conspire        1760
 1899. 1898    U+5A92  mediator        1761
 1900. 1899    U+6B3A  deceit  1762
 1901. 1900    U+68CB  chess piece     1763
 1902. 1901    U+65D7  national flag   1764
 1903. 1902    U+671F  period  1765
 1904. 1903    U+7881  Go      1766
 1905. 1904    U+57FA  fundamentals    1767
 1906. 1905    U+751A  tremendously    1768
 1907. 1906    U+52D8  intuition       1769
 1908. 1907    U+582A  withstand       1770
 1909. 1908    U+8CB4  precious        1771
 1910. 1909    U+907A  bequeath        1772
 1911. 1910    U+9063  dispatch        1773
 1912. 1911    U+6F70  defile  2319
 1913. 1912    U+821E  dance   1774
 1914. 1913    U+7121  nothingness     1775
 1915. 1914    U+7D44  association     1776
 1916. 1915    U+7C97  coarse  1777
 1917. 1916    U+79DF  tariff  1778
 1918. 1917    U+72D9  aim at  2344
 1919. 1918    U+7956  ancestor        1779
 1920. 1919    U+963B  thwart  1780
 1921. 1920    U+67FB  investigate     1781
 1922. 1921    U+52A9  help    1782
 1923. 1922    U+5B9C  best regards    1783
 1924. 1923    U+7573  tatami mat      1784
 1925. 1924    U+4E26  row     1785
 1926. 1925    U+666E  universal       1786
 1927. 1926    U+8B5C  musical score   1787
 1928. 1927    U+6E7F  damp    1788
 1929. 1928    U+9855  appear  1789
 1930. 1929    U+7E4A  slender 1790
 1931. 1930    U+970A  spirits 1791
 1932. 1931    U+696D  profession      1792
 1933. 1932    U+64B2  slap    1793
 1934. 1933    U+50D5  me      1794
 1935. 1934    U+5171  together        1795
 1936. 1935    U+4F9B  submit  1796
 1937. 1936    U+7570  uncommon        1797
 1938. 1937    U+7FFC  wing    1798
 1939. 1938    U+6234  accept humbly   2702
 1940. 1939    U+6D2A  deluge  1799
 1941. 1940    U+6E2F  harbor  1800
 1942. 1941    U+66B4  outburst        1801
 1943. 1942    U+7206  bomb    1802
 1944. 1943    U+606D  respect 1803
 1945. 1944    U+9078  elect   1804
 1946. 1945    U+6BBF  Mr.     1805
 1947. 1946    U+4E95  well    1806
 1948. 1947    U+4E3C  domburi 2884
 1949. 1948    U+56F2  surround        1807
 1950. 1949    U+8015  till    1808
 1951. 1950    U+4E9C  Asia    1809
 1952. 1951    U+60AA  bad     1810
 1953. 1952    U+5186  circle  1811
 1954. 1953    U+89D2  angle   1812
 1955. 1954    U+89E6  contact 1813
 1956. 1955    U+89E3  unravel 1814
 1957. 1956    U+518D  again   1815
 1958. 1957    U+8B1B  lecture 1816
 1959. 1958    U+8CFC  subscription    1817
 1960. 1959    U+69CB  posture 1818
 1961. 1960    U+6E9D  gutter  1819
 1962. 1961    U+8AD6  argument        1820
 1963. 1962    U+502B  ethics  1821
 1964. 1963    U+8F2A  wheel   1822
 1965. 1964    U+504F  partial 1823
 1966. 1965    U+904D  everywhere      1824
 1967. 1966    U+7DE8  compilation     1825
 1968. 1967    U+518A  tome    1826
 1969. 1968    U+67F5  palisade        2507
 1970. 1969    U+5178  code    1827
 1971. 1970    U+6C0F  family name     1828
 1972. 1971    U+7D19  paper   1829
 1973. 1972    U+5A5A  marriage        1830
 1974. 1973    U+4F4E  lower   1831
 1975. 1974    U+62B5  resist  1832
 1976. 1975    U+5E95  bottom  1833
 1977. 1976    U+6C11  people  1834
 1978. 1977    U+7720  sleep   1835
 1979. 1978    U+6355  catch   1836
 1980. 1979    U+54FA  suckle 
 1981. 1980    U+6D66  bay     1837
 1982. 1981    U+84B2  bullrush        1838
 1983. 1982    U+8217  shop    1839
 1984. 1983    U+88DC  supplement      1840
 1985. 1984    U+90B8  residence       1841
 1986. 1985    U+90ED  enclosure       1842
 1987. 1986    U+90E1  county  1843
 1988. 1987    U+90CA  outskirts       1844
 1989. 1988    U+90E8  section 1845
 1990. 1989    U+90FD  metropolis      1846
 1991. 1990    U+90F5  mail    1847
 1992. 1991    U+90A6  home country    1848
 1993. 1992    U+90A3  interrogative   2960
 1994. 1993    U+90F7  hometown        1849
 1995. 1994    U+97FF  echo    1850
 1996. 1995    U+90CE  son     1851
 1997. 1996    U+5ECA  corridor        1852
 1998. 1997    U+76FE  shield  1853
 1999. 1998    U+5FAA  sequential      1854
 2000. 1999    U+6D3E  faction 1855
 2001. 2000    U+8108  vein    1856
 2002. 2001    U+8846  masses  1857
 2003. 2002    U+9013  parcel post     1858
 2004. 2003    U+6BB5  grade   1859
 2005. 2004    U+935B  forge   1860
 2006. 2005    U+540E  empress 1861
 2007. 2006    U+5E7B  phantasm        1862
 2008. 2007    U+53F8  director        1863
 2009. 2008    U+4F3A  pay respects    1864
 2010. 2009    U+8A5E  parts of speech 1865
 2011. 2010    U+98FC  domesticate     1866
 2012. 2011    U+55E3  heir    1867
 2013. 2012    U+821F  boat    1868
 2014. 2013    U+8236  liner   1869
 2015. 2014    U+822A  navigate        1870
 2016. 2015    U+822C  carrier 1871
 2017. 2016    U+8237  gunwale 2675
 2018. 2017    U+76E4  tray    1872
 2019. 2018    U+642C  conveyor        1873
 2020. 2019    U+8239  ship    1874
 2021. 2020    U+8266  warship 1875
 2022. 2021    U+8247  rowboat 1876
 2023. 2022    U+74DC  melon   1877
 2024. 2023    U+5F27  arc     1878
 2025. 2024    U+5B64  orphan  1879
 2026. 2025    U+7E6D  cocoon  1880
 2027. 2026    U+76CA  benefit 1881
 2028. 2027    U+6687  spare time      1882
 2029. 2028    U+6577  spread  1883
 2030. 2029    U+6765  come    1884
 2031. 2030    U+6C17  spirit  1885
 2032. 2031    U+6C7D  vapor   1886
 2033. 2032    U+98DB  fly     1887
 2034. 2033    U+6C88  sink    1888
 2035. 2034    U+6795  pillow  2472
 2036. 2035    U+59BB  wife    1889
 2037. 2036    U+51C4  nifty   2133
 2038. 2037    U+8870  decline 1890
 2039. 2038    U+8877  inmost  1891
 2040. 2039    U+9762  mask    1892
 2041. 2040    U+9EBA  noodles 2752
 2042. 2041    U+9769  leather 1893
 2043. 2042    U+9774  shoes   1894
 2044. 2043    U+8987  hegemony        1895
 2045. 2044    U+58F0  voice   1896
 2046. 2045    U+7709  eyebrow 2583
 2047. 2046    U+5449         
 2048. 2047    U+5A2F  recreation      1898
 2049. 2048    U+8AA4  mistake 1899
 2050. 2049    U+84B8  steam   1900
 2051. 2050    U+627F  acquiesce       1901
 2052. 2051    U+51FD  bin     1902
 2053. 2052    U+6975  poles   1903
 2054. 2053    U+7259  tusk    1904
 2055. 2054    U+82BD  bud     1905
 2056. 2055    U+90AA  wicked  1906
 2057. 2056    U+96C5  gracious        1907
 2058. 2057    U+91C8  explanation     1908
 2059. 2058    U+756A  turn    1909
 2060. 2059    U+5BE9  hearing 1910
 2061. 2060    U+7FFB  flip    1911
 2062. 2061    U+85E9  clan    1912
 2063. 2062    U+6BDB  fur     1913
 2064. 2063    U+8017  decrease        1914
 2065. 2064    U+5C3E  tail    1915
 2066. 2065    U+5B85  home    1916
 2067. 2066    U+8A17  consign 1917
 2068. 2067    U+70BA  do      1918
 2069. 2068    U+507D  falsehood       1919
 2070. 2069    U+754F  apprehensive    2569
 2071. 2070    U+9577  long    1920
 2072. 2071    U+5F35  lengthen        1921
 2073. 2072    U+5E33  notebook        1922
 2074. 2073    U+8139  dilate  1923
 2075. 2074    U+9AEA  hair of the head        1924
 2076. 2075    U+5C55  unfold  1925
 2077. 2076    U+55AA  miss    1926
 2078. 2077    U+5DE3  nest    1927
 2079. 2078    U+5358  simple  1928
 2080. 2079    U+6226  war     1929
 2081. 2080    U+7985  Zen     1930
 2082. 2081    U+5F3E  bullet  1931
 2083. 2082    U+685C  cherry tree     1932
 2084. 2083    U+7363  animal  1933
 2085. 2084    U+8133  brain   1934
 2086. 2085    U+60A9  trouble 1935
 2087. 2086    U+53B3  stern   1936
 2088. 2087    U+9396  chain   1937
 2089. 2088    U+6319  raise   1938
 2090. 2089    U+8A89  reputation      1939
 2091. 2090    U+731F  game hunting    1940
 2092. 2091    U+9CE5  bird    1941
 2093. 2092    U+9CF4  chirp   1942
 2094. 2093    U+9DB4  crane   1943
 2095. 2094    U+70CF  crow    1944
 2096. 2095    U+8526  vine    1945
 2097. 2096    U+9CE9  pigeon  1946
 2098. 2097    U+9D8F  chicken 1947
 2099. 2098    U+5CF6  island  1948
 2100. 2099    U+6696  warmth  1949
 2101. 2100    U+5A9B  beautiful woman 1950
 2102. 2101    U+63F4  abet    1951
 2103. 2102    U+7DE9  slacken 1952
 2104. 2103    U+5C5E  belong  1953
 2105. 2104    U+5631  entrust 1954
 2106. 2105    U+5076  accidentally    1955
 2107. 2106    U+9047  interview       1956
 2108. 2107    U+611A  foolish 1957
 2109. 2108    U+9685  corner  1958
 2110. 2109    U+9006  inverted        1959
 2111. 2110    U+5851  model   1960
 2112. 2111    U+9061  go upstream     2847
 2113. 2112    U+5CA1  Mount   1961
 2114. 2113    U+92FC  steel   1962
 2115. 2114    U+7DB1  hawser  1963
 2116. 2115    U+525B  sturdy  1964
 2117. 2116    U+7F36  tin can 1965
 2118. 2117    U+9676  pottery 1966
 2119. 2118    U+63FA  swing   1967
 2120. 2119    U+8B21  Noh chanting    1968
 2121. 2120    U+9B31  gloom  
 2122. 2121    U+5C31  concerning      1969
 2123. 2122    U+8E74  kick    2742
 2124. 2123    U+61C7  sociable        1970
 2125. 2124    U+58BE  groundbreaking  1971
 2126. 2125    U+8C8C  countenance     2733
 2127. 2126    U+514D  excuse  1972
 2128. 2127    U+9038  elude   1973
 2129. 2128    U+6669  nightfall       1974
 2130. 2129    U+52C9  exertion        1975
 2131. 2130    U+8C61  elephant        1976
 2132. 2131    U+50CF  statue  1977
 2133. 2132    U+99AC  horse   1978
 2134. 2133    U+99D2  pony    1979
 2135. 2134    U+9A13  verification    1980
 2136. 2135    U+9A0E  equestrian      1981
 2137. 2136    U+99D0  parking 1982
 2138. 2137    U+99C6  drive   1983
 2139. 2138    U+99C5  station 1984
 2140. 2139    U+9A12  boisterous      1985
 2141. 2140    U+99C4  burdensome      1986
 2142. 2141    U+9A5A  wonder  1987
 2143. 2142    U+7BE4  fervent 1988
 2144. 2143    U+7F75  insult  2699
 2145. 2144    U+9A30  inflation       1989
 2146. 2145    U+864E  tiger   1990
 2147. 2146    U+865C  captive 1991
 2148. 2147    U+819A  skin    1992
 2149. 2148    U+865A  void    1993
 2150. 2149    U+622F  frolic  1994
 2151. 2150    U+865E  uneasiness      1995
 2152. 2151    U+616E  prudence        1996
 2153. 2152    U+5287  drama   1997
 2154. 2153    U+8650  tyrannize       1998
 2155. 2154    U+9E7F  deer    1999
 2156. 2155    U+9E93  foot of a mountain      2839
 2157. 2156    U+85A6  recommend       2000
 2158. 2157    U+6176  jubilation      2001
 2159. 2158    U+9E97  lovely  2002
 2160. 2159    U+718A  bear    2003
 2161. 2160    U+80FD  ability 2004
 2162. 2161    U+614B  attitude        2005
 2163. 2162    U+5BC5  sign of the tiger       2006
 2164. 2163    U+6F14  performance     2007
 2165. 2164    U+8FB0  sign of the dragon      2008
 2166. 2165    U+8FB1  embarrass       2009
 2167. 2166    U+9707  quake   2010
 2168. 2167    U+632F  shake   2011
 2169. 2168    U+5A20  with child      2012
 2170. 2169    U+5507  lips    2013
 2171. 2170    U+8FB2  agriculture     2014
 2172. 2171    U+6FC3  concentrated    2015
 2173. 2172    U+9001  send off        2016
 2174. 2173    U+95A2  connection      2017
 2175. 2174    U+54B2  blossom 2018
 2176. 2175    U+9B3C  ghost   2019
 2177. 2176    U+919C  ugly    2020
 2178. 2177    U+9B42  soul    2021
 2179. 2178    U+9B54  witch   2022
 2180. 2179    U+9B45  fascination     2023
 2181. 2180    U+584A  clod    2024
 2182. 2181    U+8972  attack  2025
 2183. 2182    U+5687  upbraid 2026
 2184. 2183    U+6715  majestic plural 2027
 2185. 2184    U+96F0  atmosphere      2028
 2186. 2185    U+7B87  item    2029
 2187. 2186    U+932C  tempering       2030
 2188. 2187    U+9075  abide by        2031
 2189. 2188    U+7F77  quit    2032
 2190. 2189    U+5C6F  barracks        2033
 2191. 2190    U+4E14  moreover        2034
 2192. 2191    U+85FB  seaweed 2035
 2193. 2192    U+96B7  slave   2036
 2194. 2193    U+7652  healing 2037
 2195. 2194    U+74BD  imperial seal   2075
 2196. 2195    U+4E39  cinnabar        2038
 2197. 2196    U+6F5F  lagoon  2039
 2198. 2197    U+4E11  sign of the cow 2040
 2199. 2198    U+7F9E  humiliate      
 2200. 2199    U+536F  sign of the hare        2041
 2201. 2200    U+5DF3  sign of the snake       2042
RAW Paste Data
Pastebin PRO BLACK FRIDAY Special!
Get 60% OFF on Pastebin PRO accounts!
Top