Guest User

9/4/2014

a guest
May 8th, 2014
40
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 1.Hình ảnh mới cho Ryuujou Kai.
  2. 2.Chitose và Chiyoda CVL Kai Ni có thêm lời thoại mới.
  3. 3.Shimakaze Kai có thêm lời thoại mới.
  4. 4.BGM mới cho map 1-5, và trận ban đêm. (Cần thêm người confirm)
  5. 5.Gỡ Bánh quy Valentine Trắng ra khỏi shop.
  6. 6.Thay đổi giao diện quản lý hạm đội: Thêm nút trục xuất tất cả trừ flagship ra khỏi hạm đội. Nút này nằm bên phải nút dùng tàu tiếp tế Mamiya.
  7. 7.Thay đổi trang bị cho địch:
  8. BB Ru-Class Flagship, BB Ta-Class Flagship thay khẩu pháo thứ 3 thành thủy phi cơ. Nghĩa là sẽ Double Attack đi đánh đêm.
  9. BB Ta-Class, CA Ri-Class Elite, CA Ri-Class Flagship được trang bị thêm thủy phi cơ.
RAW Paste Data