Advertisement
Parastais

Vietnamese Translation Template of PA.c 12.0 Beta 2

Mar 26th, 2014
525
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
INI file 16.72 KB | None | 0 0
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Vietnamese
 3. LocalizedName=Tiếng Việt
 4. Version=2.0
 5. ContributedBy=detective1711-CQH
 6. LocaleID=1066
 7. LocaleWinName=LANG_VIETNAMESE
 8. LocaleCode2=vi
 9. LocaleCode3=vie
 10. LanguageCode=vi
 11. Localeglibc=vi
 12. Codepage=1258
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Đồng ý
 16. BUTTON_CANCEL=&Hủy bỏ
 17. BUTTON_REVERT=&Tái lập
 18. BUTTON_YES=&Vâng
 19. BUTTON_NO=&Không
 20. BUTTON_REMIND=&Nhắc tôi sau
 21. COLOR_PINK=Hồng
 22. COLOR_RED=Đỏ
 23. COLOR_ORANGE=Cam
 24. COLOR_YELLOW=Vàng
 25. COLOR_GREEN=Lục
 26. COLOR_BLUE=
 27. COLOR_PURPLE=Tía
 28. COLOR_VIOLET=Tím
 29. COLOR_BLACK=Đen
 30. COLOR_WHITE=Trắng
 31. COLOR_GRAY=Xám
 32. COLOR_SILVER=Bạc
 33. COLOR_BRONZE=Đồng
 34. COLOR_GOLD=Vàng kim
 35. COLOR_BROWN=Brown
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Chạy
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Chạy với quyền &Quản trị
 40. APP_MENU_RENAME=Sửa &tên
 41. APP_MENU_HIDE=Ẩ&n
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Chuyển &lên đỉnh
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Chuyển &xuống đáy
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Cho thấy Biểu tượng &khuất
 45. APP_MENU_REFRESH=Làm &tươi
 46. APP_MENU_UNINSTALL=Uninstall
 47. APP_MENU_HELP=Help
 48. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Khởi động tự động
 49. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Xem trong đây
 50. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Luôn hiện tất cả ứng dụng
 51. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Hiện thể loại trong biểu diễn tất cả ứng dụng
 52. APP_MENU_ALL_APPS=Tất cả ứng dụng di động
 53. APP_MENU_BACK=Trở lại
 54. APP_MENU_CATEGORY=Thể loại
 55. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Thêm thể loại mới
 56. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Ứng dụng dễ tiếp cận
 57. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Phát triển
 58. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Giáo dục
 59. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Trò chơi
 60. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Đồ họa và Hình ảnh
 61. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Mạng máy tính
 62. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Nhạc và Phim
 63. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Văn phòng
 64. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Hệ thống
 65. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Security
 66. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Tiện ích
 67. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Khác
 68. APP_MENU_PREFIX_APP=App
 69. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE còn trống trong $DRIVETOTAL
 70. ICON_DOCUMENTS=&Tài liệu
 71. ICON_MUSIC=&Nhạc
 72. ICON_PICTURES=&Hình ảnh
 73. ICON_VIDEOS=&Phim
 74. ICON_EXPLORE=&Mở thư mục chứa
 75. ICON_BACKUP=&Sao lưu
 76. ICON_MANAGE_APPS=&Apps
 77. ICON_OPTIONS=&Tùy chọn
 78. ICON_HELP=&Giúp đỡ
 79. ICON_SEARCH=&Tìm kiếm
 80. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Đổi đường dẫn
 81. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Đổi biểu tượng
 82. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Change Documents Path
 83. ICON_MENU_RESET=Reset to Defaults
 84. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Kiểm tra cập nhật
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Lấy thêm ứng dụng
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Theo thể loại
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Theo tiêu đề
 88. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Ứng dụng mới
 89. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Ứng dụng vừa cập nhật
 90. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Được dùng nhiều
 91. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Cài đặt thủ công một ứng dụng
 92. MENU_BACKUP=&Sao lưu các tập tin
 93. MENU_RESTORE=&Phục hồi từ sao lưu
 94. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Phông nhỏ
 95. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Phông lớn
 96. MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Cài ứng dụng mới
 97. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Gỡ ứng dụng
 98. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Làm tươi biểu tượng các ứng dụng
 99. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Lấy thêm ứng dụng...
 100. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Ngôn ngữ
 101. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Hiện biểu tượng PortableApps.com
 102. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Giấu biểu tượng trên màn hình
 103. MENU_OPTIONS_THEME=&Giao diện
 104. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Thêm Giao diện mới
 105. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Giao diện mặc định PortableApps.com
 106. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparency
 107. MENU_HELP_ABOUT=&Về chúng tôi
 108. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Kiểm tra &Cập nhật
 109. MENU_HELP_DONATE=Donate to PortableApps.com
 110. MENU_HELP_SUPPORT=Support
 111. MENU_SEARCH_DRIVE=Tìm kiếm trong ổ đĩa &này
 112. MENU_SEARCH_COMPUTER=Tìm kiếm trong &Máy
 113. MENU_SEARCH_WEB=Tìm kiếm trên &Web
 114. MENU_SEARCH_INSTALLED_APPS=Search Installed &Apps
 115. MENU_TRAY_EJECT=R&út
 116. MENU_TRAY_EXIT=T&hoát
 117. DIALOG_EJECT_FAIL=Những ứng dụng di động sau vẫn đang chạy:%RUNNINGAPPS%Xin hãy tắt các ứng dụng di động trước khi rút thiết bị.
 118. INVALID_INSTALLER=Bộ cài này không có vẻ như ở trong định dạng của PortableApps.com. Ứng dụng di động có thể bị sửa đổi hoặc không hoàn toàn di động và không nên được sử dụng mà không kiểm chứng nguồn của tập tin. Bạn có muốn tiếp tục với việc cài đặt?
 119. CHECK_DRIVE=&Kiểm tra lỗi đĩa
 120. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Kiểm tra lỗi đĩa %DRIVE%...
 121. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Cảnh báo: Tự Động Chạy bị thay đổi
 122. AUTORUN_CHANGE_WARNING=Nền tảng PortableApps.com đã phát hiện rằng thiết lập tự động chạy của thiết bị đã thay đổi. Những thay đổi này có thể do virus hoặc spyware bị nhiễm hoặc do một ứng dụng thay đổi tập tin autorun.inf. Nếu bạn không làm điều này, bạn nên quét virus và spyware thiết bị này ngay.
 123. APP_MENU_FAVORITE=Ưa thích
 124. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD=This application requires %SHAREDLIBRARY% to run. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 125. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD_OPTIONAL=This application requires %SHAREDLIBRARY% to enable certain functionality. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 126. DIALOG_SHARED_LIBRARY_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it is required by an application?
 127. DIALOG_SHARED_LIBRARY_OPTIONAL_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it can be used by an application?
 128. DIALOG_NET_FRAMEWORK_DOWNLOAD=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Installation requires administrative rights and may require a reboot of the PC.  Would you like to download and install it now?
 129. DIALOG_NET_FRAMEWORK_REQUIRED=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Please run Windows Update or visit update.microsoft.com within Internet Explorer to download and install it.
 130.  
 131. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 132. SHOW_PLATFORM=&Hiện nền tảng PortableApps.com
 133. ALWAYS_ON_TOP=Luôn ở &Đỉnh
 134. HIDE_ICON=Ẩ&n biểu tượng này
 135.  
 136. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 137. CAPTION=Sửa tên
 138. LABEL_ORIGINAL=Tên cũ
 139. LABEL_CUSTOM=Tên mới
 140.  
 141. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 142. TITLE=Gỡ bỏ %APPNAME%?
 143. MESSAGE=WARNING: Việc gỡ bỏ sẽ xóa ứng dụng di động và tất cả thiết lập (tùy chỉnh, đính lưu, v..v..). Tài liệu hoặc tập tin lưu vào Tài liệu hoặc những thư mục khác sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng tất cả tập tin trong thư mục này sẽ bị xóa:
 144. QUESTION=Bạn có chắc là muốn gỡ bỏ %APPNAME%?
 145. FAILMESSAGE=Không thể gỡ %APPNAME%.
 146.  
 147. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 148. TITLE=Đang gỡ %APPNAME%
 149. MESSAGE=Đang gỡ %APPNAME%.  Vui lòng chờ...
 150.  
 151. [FORM_UPDATE]
 152. LABEL_UPDATE=Cập nhật
 153. LABEL_CHECK_INQUIRY=Bạn có muốn kiểm tra cập nhật mới của PortableApps.com không?
 154. LABEL_CHECKING=Đang kiểm tra cập nhật...
 155. LABEL_UP_TO_DATE=Không có cập nhật mới nào.
 156. LABEL_DOWNLOADING=Đang tải cập nhật...
 157. LABEL_UPDATED=Nền tảng PortableApps.com đã được cập nhật.
 158.  
 159. [FORM_OPTIONS]
 160. FORM_NAME=Options
 161. TAB_GENERAL=General
 162. TAB_THEMES=Themes
 163. TAB_CONNECTION=Connection
 164. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=File Associations
 165. TAB_FONTS=Fonts
 166. TAB_ADVANCED=Advanced
 167. CONNECTION_CONNECTION_TYPE=Connection Type
 168. CONNECTION_TYPE_AUTOMATIC=Automatic (Recommended)
 169. CONNECTION_TYPE_DIRECT=Direct Connection (No Proxy)
 170. CONNECTION_TYPE_PROXY=Manual Proxy Configuration
 171. CONNECTION_PROXY_IP=HTTP Proxy IP
 172. CONNECTION_PROXY_PORT=Port
 173. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Display Options
 174. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Use Large Fonts
 175. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Menu Transparency
 176. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Off (100% Opacity)
 177. GENERAL_LANGUAGE=Language
 178. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Use this language for all portable apps
 179. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=App List Organization
 180. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Smart with Categories - Favorites and recent apps on first screen.  All apps by category on second.
 181. GENERAL_SMART_ALPHA=Smart Alphabetical - Favorites and recent apps on first screen.  All apps alphabetically on second.
 182. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Show All with Categories - Favorites listed first then all other apps grouped by category.
 183. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Show All Alphabetically - Favorites listed first then all other apps listed alphabetically.
 184. THEMES_THEME_PREVIEW=Theme Preview
 185. THEMES_ADD_THEME=Add Theme
 186. THEMES_GET_THEMES=Get Themes
 187. THEMES_USE_THEME=Use Theme
 188. THEMES_REMOVE_THEME=Remove Theme
 189. THEMES_CUSTOM_COLOR=Custom Color
 190. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Custom Color Preview
 191. THEMES_CLASSIC=Classic
 192. THEMES_MODERN=Modern
 193. THEMES_GLASSY=Glassy
 194. THEMES_RETRO=Retro
 195. THEMES_FLAT=Flat
 196. THEMES_LIGHT=Light
 197. THEMES_DARK=Dark
 198. THEMES_DEFAULT=Default
 199. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=File Type
 200. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Open With
 201. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Icon
 202. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Add File Type
 203. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Edit File Type
 204. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Delete File Type
 205. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Disable file associations
 206. FONTS_NAME=Font Name
 207. FONTS_FILE=Filename
 208. FONTS_ADD=Add Font
 209. FONTS_REMOVE=Remove Font
 210. FONTS_DISABLE=Disable portable fonts
 211. ADVANCED_UPDATER=Updater Settings
 212. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Check for updates...
 213. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=On platform startup
 214. ADVANCED_UPDATER_DAILY=Once every day
 215. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Once every hour
 216. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Only when I click Check for Updates
 217. ADVANCED_BOLD_FOLDER_NAMES=Bold Folder Names
 218. ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=Update to Beta platform releases
 219. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Do not hide the menu when it loses focus
 220. ADVANCED_START_MINIMIZED=Start the menu minimized
 221. ADVANCED_FADE_MENU=Fade the menu in and out
 222. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Hide desktop icons while running
 223. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Show only one icon for apps with multiple icons
 224. ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Disable App Splash Screens
 225. ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Disable Scrollbar
 226. ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=Not all apps support this feature
 227. ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES=Hide "Portable" in App Names
 228. ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Expand Categories By Default
 229. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=App Directory Settings
 230. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Show Only Open Source Apps
 231. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Show Advanced Apps (Beta, Test, etc)
 232. ADVANCED_BOLD_FAVORITES=Bold Favorites
 233. ADVANCED_SHOW_INSTALLED_APPS=Show Installed Apps
 234. ADVANCED_COLLAPSE_OTHER_CATEGORIES_ON_EXPAND=Collapse Other Categories When One Is Expanded
 235. ADVANCED_KEYBOARD_FRIENDLY=Screen Reader-Friendly Selections in Updater and App Directory
 236.  
 237. [FORM_ABOUT]
 238. TAB_PLATFORM=Platform
 239. TAB_SPONSORS=Sponsors
 240. TAB_APPS=Apps
 241. HEADER_PLATINUM_SPONSORS=Platinum Sponsors
 242. HEADER_GOLD_SPONSORS=Gold Sponsors
 243. HEADER_SILVER_SPONSORS=Silver Sponsors
 244. HEADER_BRONZE_SPONSORS=Bronze Sponsors
 245. HEADER_SUPPORTERS=Supporters
 246. BUTTON_COPY=Copy
 247.  
 248. [UPDATER]
 249. COLUMN_APP=Portable App
 250. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Download
 251. COLUMN_INSTALL_SIZE=Install
 252. COLUMN_DESCRIPTION=Description
 253. COLUMN_APP_TYPE=App Type
 254. COLUMN_CATEGORY=Category
 255. COLUMN_SUBCATEGORY=Sub-Category
 256. COLUMN_RELEASE_DATE=Released
 257. COLUMN_UPDATED_DATE=Updated
 258. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 259. INTRO_WAIT=Kiểm tra PortableApps.com với ứng dụng mới...
 260. INTRO_UPTODATE=Tất cả ứng dụng di động đều hợp thời.
 261. INTRO_NOOTHERAPPS=All available portable apps are already installed.  You rock!
 262. SELECTION_HEADING_NEW=Tải ứng dụng di động mới
 263. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Chọn những ứng dụng di dộng bạn muốn cài và nhấn %NEXT%
 264. SELECTION_HEADING_UPDATE=Cập nhật ứng dụng di động
 265. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Có bản cập nhật mới của những ứng dụng di động sau
 266. DOWNLOAD_HEADING=Đang tải và cài...
 267. DOWNLOAD_SUBHEADING=Xin chờ trong khi các ứng dụng di động được tải và cài
 268. FINISH_HEADING_NEW=Ứng dụng di động đã thêm vào
 269. FINISH_TEXT_NEW=Những ứng dụng di động mới của bạn đã cài và hiện đã có trong trình đơn PortableApps.com.
 270. FINISH_HEADING_UPDATE=Cập nhật hoàn tất.
 271. FINISH_TEXT_UPDATE=Những ứng dụng di động mới của bạn đã được cập nhật và hiện đã có trong trình đơn PortableApps.com.
 272. FINISH_HEADING_FAIL=Lỗi
 273. FINISH_TEXT_FAIL=Trình cập nhật cho PortableApps.com Updater đã không cập nhật thành công. Xin thử lại lần sau.
 274. ERROR_NOCONNECTION= Không thể kết nối với PortableApps.com để tiếp nhận các ứng dụng di động.  Xin thử lại lần sau.
 275. FIRSTRUN=Bạn có muốn nền tảng PortableApps.com Platform tự động kiểm tra cập nhật vào lúc khởi động?
 276. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Required Platform Update
 277. DOWNLOADING_X_OF_Y=Downloading %CURRENTAPP% of %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 278. DOWNLOADREMAINING=remaining
 279. DOWNLOADCONNECTING=Connecting...
 280. DOWNLOADSECOND=second
 281. DOWNLOADHOUR=hour
 282. DOWNLOADMINUTE=minute
 283. DOWNLOADPLURAL=s
 284. DOWNLOADKB=kB
 285. DOWNLOADKBS=kB/s
 286. DOWNLOADOF=of
 287. DOWNLOADERROR=Download Error: %ERROR% on file %FILE%
 288. DOWNLOADINVALID=The downloaded copy of %CURRENTAPPNAME% is not valid and can not be installed. This could be due to an incomplete download or other network issue. Please try running the updater again when complete.
 289. INSTALLING_X_OF_Y=Installing %CURRENTAPP% of %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 290. LARGE_DRIVE_WORKAROUND=Some of the portable apps will show an error that there is not enough space on your device during installation.  This is due to a slight incompatibility with drives over 2TB and the older installer they are packaged with. Just click OK to the error and then click Next on the directory selection screen to continue installing them when they pop up. This issue will be fully resolved shortly.
 291. ALREADY_RUNNING=The PortableApps.com Updater or App Directory is already running.  This could be the PortableApps.com Platform automatically checking for updates on startup. Please wait for other instances to finish before starting another.
 292. DOWNLOADERRORSITEMAINTENANCE=The PortableApps.com website is temporarily inaccessible due to maintenance and the app can not be downloaded.  Please try again later. (File: %FILE%)
 293.  
 294. [SUBCATEGORIES]
 295. Magnification=Magnification
 296. On-Screen Keyboards=On-Screen Keyboards
 297. Database=Database
 298. Packaging=Packaging
 299. Portablization=Portablization
 300. Programming Environment=Programming Environment
 301. Servers=Servers
 302. Text Editors and IDEs=Text Editors and IDEs
 303. Web Editors=Web Editors
 304. Astronomy=Astronomy
 305. Dictionaries=Dictionaries
 306. Geography=Geography
 307. Genealogy=Genealogy
 308. Memorization=Memorization
 309. Religion=Religion
 310. Technical Computing=Technical Computing
 311. Typing=Typing
 312. Action=Action
 313. Adventure=Adventure
 314. Arcade=Arcade
 315. Board=Board
 316. Card=Card
 317. Emulators=Emulators
 318. Music=Music
 319. Puzzle=Puzzle
 320. Racing=Racing
 321. Role-Playing=Role-Playing
 322. Strategy=Strategy
 323. Diagramming=Diagramming
 324. Image Editors=Image Editors
 325. Image Viewers=Image Viewers
 326. Rendering=Rendering
 327. Vector Graphics=Vector Graphics
 328. Browsers=Browser
 329. Chat=Chat
 330. Download Managers=Download Managers
 331. Email=Email
 332. File Sharing=File Sharing
 333. FTP Clients=FTP Clients
 334. Podcast Receivers=Podcast Receivers
 335. RSS Readers=RSS Readers
 336. Telnet and SSH=Telnet and SSH
 337. Audio Editors and Converters=Audio Editors and Converters
 338. CD/DVD Burning and Authoring=CD/DVD Burning and Authoring
 339. Media Players=Media Players
 340. Music Creation and Notation=Music Creation and Notation
 341. Video Editors=Video Editors
 342. Document Viewers=Document Viewers
 343. Calculators=Calculators
 344. Financial=Financial
 345. Journaling=Journaling
 346. Office Suites=Office Suites
 347. Organization=Organization
 348. Sticky Notes=Sticky Notes
 349. Document Tools=Document Tools
 350. Presentations=Presentations
 351. Spreadsheets=Spreadsheets
 352. Word Processors=Word Processors
 353. Antivirus and Antispyware=Antivirus and Antispyware
 354. Password Managers=Password Managers
 355. Secure File Deletion=Secure File Deletion
 356. Disk Tools=Disk Tools
 357. File Comparison=File Comparison
 358. File Compression and Packaging=File Compression and Packaging
 359. File Managers=File Managers
 360. Networking=Networking
 361. Remote Connectivity=Remote Connectivity
 362. Synchronization=Synchronization
 363. Task Managers=Task Managers
 364. Time Wasters=Time Wasters
 365. Timers=Timers
 366. Desktop Enhancement=Desktop Enhancement
 367. Clipboard Enhancement=Clipboard Enhancement
 368. Uninstallers=Uninstallers
 369. Screenshot Tools=Screenshot Tools
 370. Consoles=Consoles
 371. Unit Conversion=Unit Conversion
 372. Miscellaneous=Miscellaneous
 373. Typing Assistance=Typing Assistance
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement