SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 27th, 2020 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Задача  №1: Да се разменят стойностите на две променливи (buffer).
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     int a,b,c;
 8.     printf("a = ");
 9.     scanf("%d", &a);
 10.     printf("b = ");
 11.     scanf("%d", &b);
 12.     c = a;
 13.     a = b;
 14.     b = c;
 15.     printf("a = %d, b = %d", a, b);
 16.     return 0;
 17.  
 18. }
 19.  
 20. Задача  №2: Да се разменят стойностите на две променливи (без buffer).
 21. #include <stdio.h>
 22. #include <stdlib.h>
 23.  
 24. int main()
 25. {
 26.     int a, b;
 27.     printf("a = ");
 28.     scanf("%d", &a);
 29.     printf("b = ");
 30.     scanf("%d", &b);
 31.     a = a + b;
 32.     b = a - b;
 33.     a = a - b;
 34.     printf("a = %d, b = %d", a,b);
 35.     return 0;
 36. }
 37.  
 38. Задача  №3: Да се намери най – голямото от n числа.
 39. #include <stdio.h>
 40. #include <stdlib.h>
 41.  
 42. int main()
 43. {
 44.     int n, a, max;
 45.     do
 46.     {
 47.         printf("numbers (>0)= ");
 48.         scanf("%d", &n);
 49.     }
 50.     while(n<=0);
 51.     printf("a = ");
 52.     scanf("%d", &a);
 53.     max = a;
 54.     int i = 2;
 55.     while(i<=n)
 56.     {
 57.         printf("a = ");
 58.         scanf("%d", &a);
 59.         if(a > max) max = a;
 60.         i++;
 61.     }
 62.     printf("max = %d", max);
 63.     return 0;
 64. }
 65.  
 66. Задача  №4: Да се намери сумата на естествените числа от 1 до n.
 67. #include <stdio.h>
 68. #include <stdlib.h>
 69.  
 70. int main()
 71. {
 72.     int n;
 73.     do
 74.     {
 75.         printf("n (>0)= ");
 76.         scanf("%d", &n);
 77.     }
 78.     while(n <= 0);
 79.     int i = 1;
 80.     int sum = 0;
 81.     while(i <= n)
 82.     {
 83.         sum += i;
 84.         i++;
 85.     }
 86.     printf("sum = %d", sum);
 87.     return 0;
 88. }
 89.  
 90. Задача  №5: Да се намери сумата на n произволни числа.
 91. #include <stdio.h>
 92. #include <stdlib.h>
 93.  
 94. int main()
 95. {
 96.     int n;
 97.     do
 98.     {
 99.         printf("n (>0)= ");
 100.         scanf("%d", &n);
 101.     }
 102.     while(n<=0);
 103.     int i = 1;
 104.     int sum = 0;
 105.     while(i<=n)
 106.     {
 107.         int a;
 108.         printf("a = ");
 109.         scanf("%d", &a);
 110.         sum += a;
 111.         i++;
 112.     }
 113.     printf("sum = %d", sum);
 114.     return 0;
 115. }
 116.  
 117. Задача  №6: Да се намери средният успех на учениците от входното ниво по БЕЛ.
 118. #include <stdio.h>
 119. #include <stdlib.h>
 120. int main()
 121. {
 122.         int students, grade;
 123.     do
 124.         {
 125.                        printf("Students (>0): ");
 126.                 scanf("%d", students);
 127.     }
 128.     while(students < 1);
 129.     int i = 1, sumOfGrades = 0;
 130.         while(i <= students)
 131.      {
 132.             do
 133.         {
 134.                     printf("Grade of student %d: ", i);
 135.                     scanf("%d", grade);
 136.             }
 137.         while(grade < 2 || grade > 6);
 138.         sumOfGrades += grade;
 139.             i++;
 140.       }
 141.       float average = sumOfGrades / students;
 142.         printf("Average: %f", average);
 143.         return 0;
 144. }
 145. Задача  №7: Да се определи дали дадено число е просто или не.
 146. #include <stdio.h>
 147. #include <stdlib.h>
 148.  
 149. int main()
 150. {
 151.     int number;
 152.     do
 153.     {
 154.         printf("number (>=2)= ");
 155.         scanf("%d", &number);
 156.     }
 157.     while(number < 2);
 158.     int sumofdividers = 0;
 159.     int divider = 1;
 160.     while(number >= divider)
 161.     {
 162.         if(number % divider == 0)
 163.             sumofdividers++;
 164.         divider++;
 165.     }
 166.     if(sumofdividers == 2)
 167.         printf("%d is simple number", number);
 168.     else
 169.         printf("%d is not simple number", number);
 170.     return 0;
 171. }
 172.  
 173. Задача  №8: Да се намери максималното от n числа, но само от тези, които се делят на 3.
 174. #include <stdio.h>
 175. #include <stdlib.h>
 176.  
 177. int main()
 178. {
 179.     int n;
 180.     do
 181.     {
 182.         printf("numbers (>0)= ");
 183.         scanf("%d", &n);
 184.     }
 185.     while(n<=0);
 186.     int a;
 187.     printf("a = ");
 188.     scanf("%d", &a);
 189.     int max = a;
 190.     int i = 2;
 191.     while(i<=n)
 192.     {
 193.         printf("a = ");
 194.         scanf("%d", &a);
 195.         if(a % 3 == 0)
 196.         {
 197.             if(a > max) max = a;
 198.         }
 199.         i++;
 200.     }
 201.     printf("max = %d", max);
 202.     return 0;
 203. }
 204.  
 205. Задача  №9: Да се намери броя на цифрите на дадено естествено число.
 206. #include <stdio.h>
 207. #include <stdlib.h>
 208.  
 209. int main()
 210. {
 211.     int num;
 212.     do
 213.     {
 214.         printf("number (>0)= ");
 215.         scanf("%d", &num);
 216.     }
 217.     while(num<=0);
 218.     int count = 0;
 219.     while(num != 0)
 220.     {
 221.         count++;
 222.         num /= 10;
 223.     }
 224.     printf("Total digits: %d", count);
 225.     return 0;
 226. }
 227.  
 228. Задача  №10: Да се намери сумата от цифрите на дадено естествено число.
 229. #include <stdio.h>
 230. #include <stdlib.h>
 231.  
 232. int main()
 233. {
 234.     int num;
 235.     do
 236.     {
 237.         printf("number (>0)= ");
 238.         scanf("%d", &num);
 239.     }
 240.     while(num<=0);
 241.     int sum = 0;
 242.     int digit;
 243.     while(num != 0)
 244.     {
 245.         digit = num % 10;
 246.         sum += digit;
 247.         num /= 10;
 248.     }
 249.     printf("Sum of digits: %d", sum);
 250.     return 0;
 251. }
 252.  
 253. Задача  №11: Да се получи числото m, записано с цифрите на естественото число n, но в обратен ред.
 254. #include <stdio.h>
 255. #include <stdlib.h>
 256.  
 257. int main()
 258. {
 259.     int num;
 260.     do
 261.     {
 262.         printf("number (>0)= ");
 263.         scanf("%d", &num);
 264.     }
 265.     while(num<=0);
 266.     int reverse = 0;
 267.     while (num != 0)
 268.     {
 269.     reverse *= 10;
 270.     reverse += num%10;
 271.     num /= 10;
 272.     }
 273.  
 274.     printf("Reversed number is %d", reverse);
 275.     return 0;
 276. }
 277.  
 278. Задача  №12: Да се получи числото m, като съдържа четните цифри на n в същия ред.
 279. #include <stdio.h>
 280. #include <stdlib.h>
 281.  
 282. int main()
 283. {
 284.     int num;
 285.     do
 286.     {
 287.         printf("number (>0)= ");
 288.         scanf("%d", &num);
 289.     }
 290.     while(num<=0);
 291.     int m = 0;
 292.     int j = 0;
 293.     int digit;
 294.     while(num != 0)
 295.     {
 296.         digit = num % 10;
 297.         if(digit % 2 == 0)
 298.         {
 299.             m *=10;
 300.             m += digit;
 301.         }
 302.         num /= 10;
 303.     }
 304.     while (m != 0)
 305.     {
 306.         j *= 10;
 307.         j += m%10;
 308.         m /= 10;
 309.     }
 310.     printf("Number with even digits of %d: %d", num, j);
 311.     return 0;
 312. }
 313.  
 314. Задача  №13: Да се определи колко пъти дадена цифра се среща в дадено естествено число.
 315. #include <stdio.h>
 316. #include <stdlib.h>
 317.  
 318. int main()
 319. {
 320.     int num;
 321.     do
 322.     {
 323.         printf("number (>0)= ");
 324.         scanf("%d", &num);
 325.     }
 326.     while(num<=0);
 327.     int digit;
 328.     do
 329.     {
 330.         printf("digit (0<=digit<=9)= ");
 331.         scanf("%d", &digit);
 332.     }
 333.     while((digit < 0)||(digit > 9));
 334.     int count = 0;
 335.     int m;
 336.     while(num != 0)
 337.     {
 338.         m = num%10;
 339.         if(m == digit)count++;
 340.         num /= 10;
 341.     }
 342.     printf("The count of %d: %d", digit, count);
 343.     return 0;
 344. }
 345.  
 346. Задача  №14: Да се определи дали дадена цифра се среща в даденото число n (Отг. „yes/no”).
 347. int main()
 348. {
 349.   int number = 0;
 350.   int number_to_devide = 0;
 351.   int digit = 0;
 352.   int current_digit_to_check = 0;
 353.  
 354.   do
 355.     {
 356.       printf("Number = ");
 357.       scanf("%d", &number);
 358.     }
 359.   while (number < 0);
 360.   number_to_devide = number;
 361.   do
 362.     {
 363.       printf("Digit = ");
 364.       scanf("%d", &digit);
 365.     }
 366.   while (digit < 0 || digit > 9);
 367.   if (number_to_devide == digit)
 368.     {
 369.  
 370.       printf("The number %d contains the digit %d!\n", number, digit);
 371.       return 0;
 372.     }
 373.  
 374.   while (number_to_devide > 0)
 375.     {
 376.       current_digit_to_check = number_to_devide % 10;
 377.  
 378.       if (current_digit_to_check == digit)
 379.         {
 380.           printf("The number %d contains the digit %d!\n", number, digit);
 381.           return 0;
 382.         }
 383.  
 384.       number_to_devide /= 10;
 385.     }
 386.   printf("The number %d does not contain the digit %d!\n", number, digit);
 387.   return 0;
 388. }
 389.  
 390. Задача  №15: Да се намери an, като a – float и n – int.
 391. #include <stdio.h>
 392. #include <stdlib.h>
 393.  
 394. int main() {
 395.     float base;
 396.     int exp;
 397.     double result = 1;
 398.     printf("Enter a base number: ");
 399.     scanf("%f", &base);
 400.     printf("Enter an exponent: ");
 401.     scanf("%d", &exp);
 402.     if(exp >= 0)
 403.     {
 404.         while (exp > 0)
 405.         {
 406.             result *= base;
 407.             --exp;
 408.         }
 409.     }
 410.     else
 411.     {
 412.         while(exp < 0)
 413.         {
 414.             result /= base;
 415.             exp++;
 416.         }
 417.     }
 418.     printf("Result = %lf", result);
 419.     return 0;
 420. }
 421.  
 422.  
 423.  
 424. Задача  №16: Да се намери n-то число на Фибоначи.
 425. #include <stdio.h>
 426. #include <stdlib.h>
 427.  
 428. int main()
 429. {
 430.  int n0=1,n1=1,n2,counter,number;
 431.  printf("Enter the Nth of Fibonacci numbers:");
 432.  scanf("%d",&number);
 433.  for(counter=1;counter<number;counter++)
 434.  {
 435.   n2=n0+n1;
 436.   n0=n1;
 437.   n1=n2;
 438.  }
 439.   printf("The Fibonacci number: %d",n2);
 440.   return 0;
 441.  }
 442.  
 443. Задача  №17: Да се изведат делителите на дадено естествено число и техния брой.
 444. #include <stdio.h>
 445. #include <stdlib.h>
 446.  
 447. int main()
 448. {
 449.     int n;
 450.     do
 451.     {
 452.         printf("n (>0)= ");
 453.         scanf("%d", &n);
 454.     }
 455.     while(n<=0);
 456.     int i = 1;
 457.     int count = 0;
 458.     while(i<=n)
 459.     {
 460.         if(n % i == 0)
 461.         {
 462.             printf("divider = %d\n", i);
 463.             count += 1;
 464.         }
 465.         i++;
 466.     }
 467.     printf("Count: %d", count);
 468.     return 0;
 469. }
 470.  
 471. Задача  №18: Да се изведат простите делители на дадено естествено число и техния брой.
 472. #include <stdio.h>
 473. #include <stdlib.h>
 474.  
 475. int main()
 476. {
 477.     int number;
 478.     do
 479.     {
 480.         printf("number (>0)= ");
 481.         scanf("%d", &number);
 482.     }
 483.     while(number < 1);
 484.     int countofsimpledividers = 0;
 485.     int divider = 1;
 486.     while(divider<=number)
 487.     {
 488.         if(number % divider == 0)
 489.         {
 490.             int divider2 = 1;
 491.             int countofdividers = 0;
 492.                 while(divider2<=divider)
 493.                 {
 494.                     if(divider % divider2 == 0)
 495.                     countofdividers +=1;
 496.                  divider2++;
 497.                 }
 498.                 if(countofdividers == 2)
 499.                    {
 500.                         printf("Simple divider = %d\n", divider);
 501.                         countofsimpledividers += 1;
 502.                    }
 503.         }
 504.         divider++;
 505.     }
 506.     printf("Count of simple dividers is %d", countofsimpledividers);
 507.     return 0;
 508. }
 509.  
 510. Задача  №18: Да се определи броя на единиците в двоичното представяне на числото n.
 511. #include <stdio.h>
 512. #include <stdlib.h>
 513.  
 514. int main()
 515. {
 516.     long long number_decimal, tempDecimal;
 517.     long long binary = 0;
 518.     int theRest, countOfUnit = 0;
 519.     int place = 1;
 520.     do
 521.     {
 522.         printf("Number = ");
 523.         scanf("%lld", &number_decimal);
 524.     }
 525.     while(number_decimal < 0);
 526.     tempDecimal = number_decimal;
 527.     while(tempDecimal > 0)
 528.     {
 529.         theRest = tempDecimal % 2;
 530.         if(theRest == 1)
 531.         {
 532.            countOfUnit++;
 533.         }
 534.         binary += theRest*place;
 535.         tempDecimal /= 2;
 536.         place *= 10;
 537.     }
 538.     printf("Decimal number = %lld\n", number_decimal);
 539.     printf("Binary number = %lld\n", binary);
 540.     printf("Count of Unit: %d", countOfUnit);
 541.     return 0;
 542. }
 543.  
 544. Задача  №19: Линейно уравнение
 545. #include <stdio.h>
 546. #include <stdlib.h>
 547.  
 548. int main()
 549. {
 550.     int a, b;
 551.     printf("a = ");
 552.     scanf("%d", &a);
 553.     printf("b = ");
 554.     scanf("%d", &b);
 555.     printf("%dx + %d = 0\n", a, b);
 556.     float x = 0;
 557.     if(a!=0 && b!=0)
 558.     {
 559.         x +=(float)-b/a;
 560.         printf("x = %.2f", x);
 561.         return 0;
 562.     }
 563.     if(a == 0)
 564.     {
 565.         if(b==0)
 566.         {
 567.             printf("Each x is a solution");
 568.             return 0;
 569.         }
 570.         else
 571.         {
 572.             printf("The equation has no solution");
 573.             return 0;
 574.         }
 575.     }
 576.     if(b == 0)
 577.     {
 578.         printf("x = 0");
 579.     }
 580.     return 0;
 581. }
 582.  
 583. Задача  №19: Квадратно уравнение
 584. #include <stdio.h>
 585. #include <stdlib.h>
 586.  
 587. int main()
 588. {
 589.     int a, b, c;
 590.     float discriminant = 0, x1 = 0, x2 = 0, valid = 0;
 591.     printf("a = ");
 592.     scanf("%d", &a);
 593.     printf("b = ");
 594.     scanf("%d", &b);
 595.     printf("c = ");
 596.     scanf("%d", &c);
 597.     printf("%dx^2 + %dx + %d = 0\n", a, b, c);
 598.     if(a == 0)
 599.     {
 600.         if(b != 0 && c != 0) //bx+c=0
 601.         {
 602.             x1+=(float) -c/b;
 603.             printf("x = %.2f", x1);
 604.             return 0;
 605.         }
 606.         if(b == 0)
 607.         {
 608.             if(c == 0) //0 = 0
 609.             {
 610.                 printf("Each x is a solution");
 611.                 return 0;
 612.             }
 613.             else //c = 0
 614.             {
 615.                 printf("The equation has no solution");
 616.                 return 0;
 617.             }
 618.         }
 619.         if(c == 0) //bx = 0
 620.         {
 621.             printf("x = 0");
 622.             return 0;
 623.         }
 624.     }
 625.     if(b == 0) //ax2 + c = 0
 626.     {
 627.         if(c == 0) //ax2 =  0
 628.         {
 629.             printf("x = 0");
 630.             return 0;
 631.         }
 632.         if(a != 0 && c != 0)
 633.         {
 634.             valid = -c/a;
 635.             if(valid < 0)
 636.             {
 637.                 printf("The equation has no solution");
 638.                 return 0;
 639.             }
 640.             else
 641.             {
 642.                 x1 += (float)sqrt(-c/a);
 643.                 x2 += (float)-(sqrt(-c/a));
 644.                 printf("x1 = %.2f, x2 = %.2f", x1, x2);
 645.                 return 0;
 646.             }
 647.         }
 648.     }
 649.     if(c == 0)
 650.     {
 651.         if(a!=0 && b!=0) //x(ax + b) = 0
 652.         {
 653.             x2 +=(float)-b/a;
 654.             printf("x1 = 0, x2 = %.2f", x2);
 655.             return 0;
 656.         }
 657.     }
 658.     if(a != 0 && b != 0)
 659.     {
 660.         discriminant += b*b - 4*a*c;
 661.         if(discriminant > 0)
 662.         {
 663.             x1 += (float)(-b + sqrt(discriminant))/(2*a);
 664.             x2 += (float)(-b - sqrt(discriminant))/(2*a);
 665.             printf("x1 = %.2f, x2 = %.2f", x1, x2);
 666.             return 0;
 667.         }
 668.         if(discriminant == 0)
 669.         {
 670.             x1 += (float)-b/(2*a);
 671.             printf("x1 = x2 = %.2f", x1);
 672.             return 0;
 673.         }
 674.         if(discriminant < 0)
 675.         {
 676.             printf("The equation has no solution");
 677.             return 0;
 678.         }
 679.     }
 680. }
 681.  
 682. Задача  №20: Извеждане на ASCII таблицата.
 683. #include <stdio.h>
 684. #include <stdlib.h>
 685.  
 686. int main()
 687. {
 688.    int c;
 689.    for(c = 0; c <= 255; c++)
 690.         printf("\n%c %d", c, c);
 691.    return 0;
 692. }
 693.  
 694. Задача  №21: Програмата да въведе символ, ако този символ е малка буква да изведе съответната голяма и обратното, ако е съвсем друг символ да изведе символа.
 695. #include <stdio.h>
 696. #include <stdlib.h>
 697.  
 698. int main()
 699. {
 700.     char symbol;
 701.     printf("Symbol = ");
 702.     scanf("%c", &symbol);
 703.     if(symbol >= 'a' && symbol <= 'z')
 704.     {
 705.         symbol -= 32;
 706.         printf("Big Letter: %c", symbol);
 707.     }
 708.     else if(symbol >= 'A' && symbol <= 'Z')
 709.     {
 710.         symbol += 32;
 711.         printf("Small Letter: %c", symbol);
 712.     }
 713.     else
 714.         printf("Symbol: %c", symbol);
 715.     return 0;
 716. }
 717.  
 718. Задача  №22: Въвежда се последователност от символи, завършващи с Enter. Да се намери броя на малките букви, големите букви, цифрите и останалите.
 719. #include <stdio.h>
 720. #include <stdlib.h>
 721. #include <conio.h>
 722.  
 723. int main()
 724. {
 725.     char symbol;
 726.     int small = 0, big = 0, digit = 0, other = 0;
 727.     do
 728.     {
 729.         symbol = getchar();
 730.         if(symbol >= 'a' && symbol <= 'z') small += 1;
 731.         else if(symbol >= 'A' && symbol <= 'Z') big += 1;
 732.         else if(symbol >= '0' && symbol <= '9') digit += 1;
 733.         else if(symbol == 10) break;
 734.         else other += 1;
 735.     }
 736.     while(symbol != 10);
 737.     printf("Small Letters: %d\nBig Letters: %d\nDigits: %d\nOthers: %d",
 738.            small, big, digit, other);
 739.     return 0;
 740. }
 741. Задача  №23: Калкулатор.
 742. #include <stdio.h>
 743. #include <stdlib.h>
 744.  
 745. int main()
 746. {
 747.     char op;
 748.     float a, b;
 749.     printf("a = ");
 750.     scanf("%f", &a);
 751.     do
 752.     {
 753.         do
 754.         {
 755.             printf("Enter operation(-,+,*,/0): ");
 756.             op = getche();
 757.         }
 758.         while(op != '+' && op != '-' && op != '*' && op != '/' && op != '=');
 759.         if(op == '=') break;
 760.         printf("\nb = ");
 761.         scanf("%f", &b);
 762.         switch(op)
 763.         {
 764.             case'+': a = a + b; break;
 765.             case'-': a = a - b; break;
 766.             case'*': a = a * b; break;
 767.             case'/': while(b == 0)
 768.                         {
 769.                             printf("\nb = ");
 770.                             scanf("%f", &b);
 771.                         }
 772.                         a = a / b;
 773.                         break;
 774.         }
 775.     }
 776.     while(op != '=');
 777.     printf("\nRezult: %f", a);
 778.     return 0;
 779. }
 780.  
 781. Задача  №24: Въвежда се месец и година като цели числа. Да се определи броя на дните в месеца.
 782. #include <stdio.h>
 783. #include <stdlib.h>
 784.  
 785. int main()
 786. {
 787.     int month, year;
 788.     do
 789.     {
 790.         printf("Month (1 to 12): ");
 791.         scanf("%d", &month);
 792.     }
 793.     while(month < 1 || month > 12);
 794.     printf("Year: ");
 795.     scanf("%d", &year);
 796.     switch(month)
 797.     {
 798.         case 1: case 3: case 5: case 7:
 799.             case 8: case 10: case 12:
 800.                 printf("Days: 31"); break;
 801.         case 4: case 6: case 9: case 11:
 802.                 printf("Days: 30"); break;
 803.         case 2:
 804.                 if (year % 4 == 0)
 805.                     {
 806.                         if (year % 100 == 0)
 807.                         {
 808.                             if (year % 400 == 0)
 809.                                 printf("Days: 29");
 810.                             else
 811.                             printf("Days: 28");
 812.                         }
 813.                         else
 814.                             printf("Days: 29");
 815.                     }
 816.                 else
 817.                     printf("Days: 28");
 818.                 break;
 819.     }
 820.     return 0;
 821. }
 822.  
 823. Задача  №25: Въвежда се ден, месец, година. Да се определи кой пореден ден от годината е.
 824. #include <stdio.h>
 825. #include <stdlib.h>
 826.  
 827. int main()
 828. {
 829.     int day, month, year, maxDays = 0, yday = 0, leapOrNotYear = 0;
 830.     printf("Year: ");
 831.     scanf("%d", &year);
 832.     if (year % 4 == 0)
 833.         {
 834.             if (year % 100 == 0)
 835.                 {
 836.                     if (year % 400 == 0)
 837.                             leapOrNotYear += 1;
 838.                     else
 839.                             leapOrNotYear += 0;
 840.                 }
 841.             else
 842.                 leapOrNotYear += 1;
 843.         }
 844.     else
 845.         leapOrNotYear += 0;
 846.     do
 847.     {
 848.         printf("Month (1 to 12): ");
 849.         scanf("%d", &month);
 850.     }
 851.     while(month < 1 || month > 12);
 852.     switch(month)
 853.     {
 854.         case 1: case 3: case 5: case 7:
 855.             case 8: case 10: case 12:
 856.                 maxDays += 31; break;
 857.         case 4: case 6: case 9: case 11:
 858.                 maxDays += 30; break;
 859.         case 2:
 860.                 if (leapOrNotYear == 0) maxDays += 28;
 861.                 else if(leapOrNotYear == 1) maxDays += 29;
 862.                 break;
 863.     }
 864.     do
 865.     {
 866.         printf("Day: ");
 867.         scanf("%d", &day);
 868.     }
 869.     while(day < 1 || day > maxDays);
 870.     switch(leapOrNotYear)
 871.     {
 872.         case 0:
 873.         {
 874.             switch(month)
 875.             {
 876.                 case 1: yday += day; break;
 877.                 case 2: yday += 31 + day; break;
 878.                 case 3: yday += 59 + day; break;
 879.                 case 4: yday += 90 + day; break;
 880.                 case 5: yday += 120 + day; break;
 881.                 case 6: yday += 151 + day; break;
 882.                 case 7: yday += 181 + day; break;
 883.                 case 8: yday += 212 + day; break;
 884.                 case 9: yday += 243 + day; break;
 885.                 case 10: yday += 273 + day; break;
 886.                 case 11: yday += 304 + day; break;
 887.                 case 12: yday += 334 + day; break;
 888.             }
 889.             break;
 890.         }
 891.         case 1:
 892.         {
 893.             switch(month)
 894.             {
 895.                 case 1: yday += day; break;
 896.                 case 2: yday += 31 + day; break;
 897.                 case 3: yday += 60 + day; break;
 898.                 case 4: yday += 91 + day; break;
 899.                 case 5: yday += 121 + day; break;
 900.                 case 6: yday += 152 + day; break;
 901.                 case 7: yday += 183 + day; break;
 902.                 case 8: yday += 213 + day; break;
 903.                 case 9: yday += 244 + day; break;
 904.                 case 10: yday += 274 + day; break;
 905.                 case 11: yday += 305 + day; break;
 906.                 case 12: yday += 335 + day; break;
 907.             }
 908.             break;
 909.         }
 910.     }
 911.     printf("Day of the year: %d", yday);
 912.     return 0;
 913. }
 914.  
 915. Задача  №26: Въвежда се ден, месец, година. Да се намери предишната и следващата дата.
 916. #include <stdio.h>
 917. #include <stdlib.h>
 918.  
 919. int main()
 920. {
 921.     int day, month, year, maxDays = 0, beforeDay = 0, nextDay = 0,
 922.         beforeYear = 0, nextYear = 0, beforeMonth = 0, nextMonth = 0;
 923.     printf("Year: ");
 924.     scanf("%d", &year);
 925.     do
 926.     {
 927.         printf("Month (1 to 12): ");
 928.         scanf("%d", &month);
 929.     }
 930.     while(month < 1 || month > 12);
 931.     switch(month)
 932.     {
 933.         case 1: case 3: case 5: case 7:
 934.             case 8: case 10: case 12:
 935.                 maxDays += 31; break;
 936.         case 4: case 6: case 9: case 11:
 937.                 maxDays += 30; break;
 938.         case 2:
 939.                 if (year % 4 == 0)
 940.                     {
 941.                         if (year % 100 == 0)
 942.                         {
 943.                             if (year % 400 == 0)
 944.                                maxDays += 29;
 945.                             else
 946.                                 maxDays += 28;
 947.                         }
 948.                         else
 949.                             maxDays += 29;
 950.                     }
 951.                 else
 952.                     maxDays += 28;
 953.                 break;
 954.     }
 955.     do
 956.     {
 957.         printf("Day: ");
 958.         scanf("%d", &day);
 959.     }
 960.     while(day < 1 || day > maxDays);
 961.     if(month == 12 && day == maxDays)
 962.     {
 963.         nextYear += year + 1;
 964.         nextMonth += 1;
 965.         nextDay += 1;
 966.         beforeDay += day - 1;
 967.         printf("Previous date: %d/%d/%d\nNext date: %d/%d/%d",
 968.                beforeDay, month, year, nextDay, nextMonth, nextYear);
 969.     }
 970.     else if(month == 1 && day == 1)
 971.     {
 972.         beforeYear += year - 1;
 973.         beforeMonth += 12;
 974.         beforeDay += 31;
 975.         nextDay += day + 1;
 976.         printf("Previous date: %d/%d/%d\nNext date: %d/%d/%d",
 977.                beforeDay, beforeMonth, beforeYear, nextDay, month, year);
 978.     }
 979.     else if(day == maxDays)
 980.     {
 981.         nextMonth += month + 1;
 982.         nextDay += 1;
 983.         beforeDay += day - 1;
 984.         printf("Previous date: %d/%d/%d\nNext date: %d/%d/%d",
 985.                beforeDay, month, year, nextDay, nextMonth, year);
 986.     }
 987.     else if(day == 1)
 988.     {
 989.         beforeMonth += month - 1;
 990.         switch(beforeMonth)
 991.         {
 992.             case 1: case 3: case 5: case 7:
 993.               case 8: case 10: case 12:
 994.                 beforeDay += 31; break;
 995.             case 4: case 6: case 9: case 11:
 996.                 beforeDay += 30; break;
 997.         case 2:
 998.                 if (year % 4 == 0)
 999.                     {
 1000.                         if (year % 100 == 0)
 1001.                         {
 1002.                             if (year % 400 == 0)
 1003.                                beforeDay += 29;
 1004.                             else
 1005.                                 beforeDay += 28;
 1006.                         }
 1007.                         else
 1008.                             beforeDay += 29;
 1009.                     }
 1010.                 else
 1011.                     beforeDay += 28;
 1012.                 break;
 1013.         }
 1014.         nextDay += day;
 1015.         printf("Previous date: %d/%d/%d\nNext date: %d/%d/%d",
 1016.                beforeDay, beforeMonth, year, nextDay, month, year);
 1017.     }
 1018.     else
 1019.     {
 1020.         nextDay += day + 1;
 1021.         beforeDay += day - 1;
 1022.         printf("Previous date: %d/%d/%d\nNext date: %d/%d/%d",
 1023.                beforeDay, month, year, nextDay, month, year);
 1024.     }
 1025.     return 0;
 1026. }
 1027.  
 1028. Задача  №27: Въвежда се ден, месец, година. Да се определи кой ден от седмицата е.
 1029. #include <stdio.h>
 1030. #include <stdlib.h>
 1031.  
 1032. int main()
 1033. {
 1034.     int dd, mm, yy;
 1035.     int maxDays = 0, count, n;
 1036.     int day, month, year;
 1037.     printf("Year: ");
 1038.     scanf("%d", &yy);
 1039.     do
 1040.     {
 1041.         printf("Month (1 to 12): ");
 1042.         scanf("%d", &mm);
 1043.     }
 1044.     while(mm < 1 || mm > 12);
 1045.     switch(mm)
 1046.     {
 1047.         case 1: case 3: case 5: case 7:
 1048.             case 8: case 10: case 12:
 1049.                 maxDays += 31; break;
 1050.         case 4: case 6: case 9: case 11:
 1051.                 maxDays += 30; break;
 1052.         case 2:
 1053.                 if (yy % 4 == 0)
 1054.                     {
 1055.                         if (yy % 100 == 0)
 1056.                         {
 1057.                             if (yy % 400 == 0)
 1058.                                 maxDays += 29;
 1059.                             else
 1060.                                 maxDays += 28;
 1061.                         }
 1062.                         else
 1063.                             maxDays += 29;
 1064.                     }
 1065.                 else
 1066.                     maxDays += 28;
 1067.                 break;
 1068.     }
 1069.     do
 1070.     {
 1071.         printf("Day: ");
 1072.         scanf("%d", &dd);
 1073.     }
 1074.     while(dd < 1 || dd > maxDays);
 1075.     year = yy - 1900;
 1076.     year = year / 4;
 1077.     year = year + yy -1900;
 1078.     switch(mm)
 1079.     {
 1080.             case 1: month = 1;
 1081.                     break;
 1082.             case 2: month = 4;
 1083.                     break;
 1084.             case 3: month = 4;
 1085.                     break;
 1086.             case 4: month = 0;
 1087.                     break;
 1088.             case 5: month = 2;
 1089.                     break;
 1090.             case 6: month = 5;
 1091.                     break;
 1092.             case 7: month = 0;
 1093.                     break;
 1094.             case 8: month = 3;
 1095.                     break;
 1096.             case 9: month = 6;
 1097.                     break;
 1098.             case 10: month = 1;
 1099.                      break;
 1100.             case 11: month = 4;
 1101.                      break;
 1102.             case 12: month = 12;
 1103.                      break;
 1104.       }
 1105.       year += month;
 1106.       year += dd;
 1107.       day = year % 7;
 1108.       switch(day)
 1109.       {
 1110.             case 0: printf("\nDay: Saturday");
 1111.                     break;
 1112.             case 1: printf("\nDay: Sunday");
 1113.                     break;
 1114.             case 2: printf("\nDay: Monday");
 1115.                     break;
 1116.             case 3: printf("\nDay: Tuesday");
 1117.                     break;
 1118.             case 4: printf("\nDay: Wednesday");
 1119.                     break;
 1120.             case 5: printf("\nDay: Thursday");
 1121.                     break;
 1122.             case 6: printf("\nDay: Friday");
 1123.                     break;
 1124.       }
 1125.       return 0;
 1126. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top