daily pastebin goal
62%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 20th, 2018 115 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. program KOLO0;  {Dana jest duża tablica typu tab=array[1..n] of integer. Proszę napisać funkcję, która
 2. zwraca informację, czy w tablicy zachodzi następujący warunek: „wszystkie elementy, których
 3. indeks jest elementem ciągu Fibonacciego są liczbami złożonymi, a wśród pozostałych
 4. przynajmniej jedna jest liczbą pierwszą”.}
 5. const
 6.      n=100;
 7.  
 8. type
 9.     tablica = array [1..n] of integer;
 10.     tab = array [1..n] of boolean;
 11.  
 12. var
 13.    i,s :integer;
 14.    t :tablica;
 15.    f :tab;
 16.  
 17.    procedure fib(var t:tab);
 18.    var
 19.       i,a,b :integer;
 20.    begin
 21.              for i:= 2 to s do
 22.                  f[i]:= false;
 23.  
 24.              t[1]:=true;
 25.              a:=1;
 26.              b:=1;
 27.              while b<s do
 28.                    begin
 29.                          b:=b+a;
 30.                          a:=b-a;
 31.                          t[b]:=true;
 32.                    end
 33.    end;
 34.  
 35.  
 36. function zlozona(a: integer) :boolean;
 37.          var
 38.             i :integer;
 39.          begin
 40.               zlozona:= false;
 41.               i:=2;
 42.               repeat
 43.                     if (a mod i)=0 then
 44.                        zlozona:= true
 45.                     else
 46.                         i:= i + 1;
 47.               until (a=i) or (zlozona);
 48.  
 49.          end;
 50.  
 51. function sprawdz(t:tablica) :boolean;
 52.          var
 53.             war1,war2 :boolean;
 54.  
 55.          begin
 56.               sprawdz:= false;
 57.               war1:= false;
 58.               war2:= false;
 59.  
 60.               for i:=1 to s do
 61.                   if not f[i] then
 62.                      if war2 then
 63.                             begin
 64.                                  if not (zlozona(t[i])) then
 65.                                     war2:= true;
 66.                             end
 67.                   else
 68.                       if zlozona(t[i]) then
 69.                         war1:=true;
 70.  
 71.  
 72.                if war1 and war2 then
 73.                   sprawdz:= true;
 74.          end;
 75.  
 76. procedure wprowadz(var t:tablica);
 77. begin
 78.           write('Podaj ilosc elementow tablicy: ');
 79.           readln(s);
 80.           for i:=1 to s do
 81.               begin
 82.                    write('Podaj ',i,' element tablicy: ');
 83.                    readln(t[i]);
 84.               end;
 85.           write('Tablica: ');
 86.           for i:=1 to s do
 87.               write(t[i],' ');
 88.           writeln;
 89. end;
 90.  
 91. begin
 92.  
 93.      wprowadz(t);
 94.      fib(f);
 95.  
 96.      if sprawdz(t) then
 97.         writeln('TAK')
 98.      else
 99.          writeln('NIE');
 100.  
 101. readln;
 102. end.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top