SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 23rd, 2019 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!doctype html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <style>
 5. #b{
 6. margin-left: auto;
 7. margin-right: auto;
 8. min-height: auto;
 9. padding-top: 50px;
 10. padding-bottom: 50px;
 11. padding-left: 10px;
 12. background-color: #0033ff;
 13. width: 75%;
 14. font-family: Comic Sans MS;
 15. color: #ffcc66;
 16. border-style: solid;
 17. border-width: 5px;
 18. }
 19. p{
 20. font-size: 18px;
 21. color: white;
 22. }
 23. </style>
 24. </head>
 25. <body>
 26. <div id=b>
 27. <center><h1>TIBIJSKIE Q&A</h1></center>
 28. <hr><h3><center>STRONA 54</h3><hr>
 29. <h2>1. Na jakich językach programowania opiera się PHP?</h2>
 30. <h2>2. Jakie możliwości udostępnia PHP?</h2>
 31. <p>Wiele funkcji obróbki tekstu.</p>
 32. <hr><h3><center>STRONA 57</h3><hr>
 33. <h2>3. Jakie znasz darmowe serwery lokalne?</h2>
 34. <h2>4. Co to jest Apache?</h2>
 35. <h2>5. Za co odpowiada interpreter języka PHP?</h2>
 36. <hr><h3><center>STRONA 60</h3><hr>
 37. <h2>6. Jakie pliki można poddać konfiguracjii?</h2>
 38. <h2>7. Jak i gdzie wyłączyć wyświetlanie błędów?</h2>
 39. <h2>8. Co to są roboty internetowe?</h2>
 40. <hr><h3><center>STRONA 61</h3><hr>
 41. <h2>9. Jakie znaczniki odpowiadają za wprowadzenie kodu PHP? W jaki sposób można umieścić komentarz w kodzie PHP?</h2>
 42. <hr><h3><center>STRONA 64</h3><hr>
 43. <h2>10. Jak sprawdzić działanie skryptu na serwerze lokalnym?</h2>
 44. <h2>11. Jakie instrukcje odpowiadają za wyświetlanie informacji w języku PHP?</h2>
 45. <h2>12. Porównaj sposób wywoływania skryptów w języku PHP i JavaScript?</h2>
 46. <hr><h3><center>STRONA 65</h3><hr>
 47. <h2>13. Scharakteryzuj typy danych dostępne w języku PHP?</h2>
 48. <hr><h3><center>STRONA 71</h3><hr>
 49. <h2>14. Scharakteryzuj pojęcie zmiennej.</h2>
 50. <h2>15. Wymień operatory języka PHP.</h2>
 51. <h2>16. Jak zadeklarować wartość stałą w PHP?</h2>
 52. <h2>17. W jakim celu stoswane są wartości stałe w skryptach?</h2>
 53. <hr><h3><center>STRONA 74</h3><hr>
 54. <h2>18. Do czego wykorzystywana jest instrukcja warunkowa?</h2>
 55. <h2>19. Podaj ogólny zapis instrukcji wyboru.</h2>
 56. <h2>20. Przedstaw schemat blokowy instrukcji wyboru. Scharakteryzuj elementy blokowe zawarte w schemacie.</h2>
 57. <hr><h3><center>STRONA 77</h3><hr>
 58. <h2>21. W jakim celu stosowane są pętle w języku programowania?</h2>
 59. <h2>22. Przedstaw schemat blokowy, strukturę i opisz elementy pętli for.</h2>
 60. <h2>23. Na czym polega różnica między pętlą while a do/while?</h2>
 61. <hr><h3><center>STRONA 79</h3><hr>
 62. <h2>24. Podaj przykład funkcji wbudowanej.</h2>
 63. <h2>25. Jak wywołać funkcję z argumentem? Podaj przykład.</h2>
 64. <h2>26. Podaj przykład funkcji wbudowanej w języku PHP. Przedstaw jej odpowiednik w języku JavaScript.</h2>
 65. <hr><h3><center>STRONA 81</h3><hr>
 66. <h2>27. Jakie są sposoby na włączenie do kodu zawartości innego pliku .php?</h2>
 67. <h2>28. Jaka jest różnica pomiędzy funkcjami include() a require()?</h2>
 68. <hr><h3><center>STRONA 84</h3><hr>
 69. <h2>29. Czym są tablica i indeks?</h2>
 70. <h2>30. Co to jest tablica asocjacyjna i jakie zadanie ma klucz?</h2>
 71. <hr><h3><center>STRONA 87</h3><hr>
 72. <h2>31. Czym są klasa i obiekt?</h2>
 73. <h2>32. Czym są metody klasy?</h2>
 74. <h2>33. Za co odpowiada dziedziczenie?</h2>
 75. <hr><h3><center>STRONA 90</h3><hr>
 76. <h2>34. Co to jest wyjątek?</h2>
 77. <h2>35. Przedstaw metody klasy Exception.</h2>
 78. <hr><h3><center>STRONA 95</h3><hr>
 79. <h2>36. Jakie znasz tryby otwierania pliku?</h2>
 80. <h2>37. Jaka funkcja odpowiada za zamknięcie pliku?</h2>
 81. <h2>38. Podaj trzy funkcje określające parametry pliku.</h2>
 82. <hr><h3><center>STRONA 98</h3><hr>
 83. <h2>39. Jakie właściwości przyjmuje znacznik &lt;form&gt;?</h2>
 84. <h2>40. W jaki sposób pobieramy dane wprowadzone do formularza?</h2>
 85. <hr><h3><center>STRONA 101</h3><hr>
 86. <h2>41. Jaka funkcja odpowiada za połączenie z bazą danych?</h2>
 87. <h2>42. Jakie zapytanie obsługuje baza danych MySQL?</h2>
 88. <hr><h3><center>STRONA 103</h3><hr><h2></h2>
 89. <h2>43. Jakie znasz zagrożenia dla strony internetowej?</h2>
 90. <h2>44. Jakie działania należy podjąć w celu zabezpieczenia witryny?</h2>
 91. <center><h1>UMIEJĘTNOŚCI</h1></center>
 92. <hr><h3><center>STRONA 60</h3><hr>
 93. <h2>1. Zmień konfigurację pliku php.ini, tak aby możliwe było stoswanie krószego tagu<? ?>.</h2>
 94. <h2>2. Zmień konfigurację pliku httpd.conf, tak aby serwer nasłuchiwał na porcie 8080.</h2>
 95. <h2>3. Zmień konfigurację pliku my.ini, tak aby kodowanie znaków ustawione było na latin2.</h2>
 96. <hr><h3><center>STRONA 64</h3><hr>
 97. <h2>4. Stosując zagnieżdżanie kodu HTML, w języku PHP, wyświetl na stronie trzy obrazki za pomocą listy nienumerowanej.</h2>
 98. <hr><h3><center>STRONA 71</h3><hr>
 99. <h2>5. Napisz skrypt przeliczający walutę z euro na złotówki i na odwrót. Aktualny kurs ustaw jako wartość stałą.</h2>
 100. <h2>6. Przeanalizuj poniższy skrypt i przedstaw, w jaki sposób zmieniają się wartości zmiennych x,y i z podczas kolejnych kroków programu.</h2>
 101. <hr><h3><center>STRONA 74</h3><hr>
 102. <h2>7. Napisz skrypt sprawdzający, czy wprowadzona przez użytkownika wartość jest podzielna przez 2,3 i 5.</h2>
 103. <hr><h3><center>STRONA 77</h3><hr>
 104. <h2>8. Stosując pętle i jedną instrukcję print("*"), wyświetl w przeglądarce następujące struktury:<br></h2>
 105. <h3>a)linia składająca się z dziesięciu *: <br>**********</h3>
 106. <h3>b)trójkąt o dostawie sześciu *:<br>*<br>**<br>***<br>****<br>*****<br>******</h3>
 107. <hr><h3><center>STRONA 79</h3><hr>
 108. <h2>9. Napisz funkcję, która przyjmuje trzy argumenty typu całkowitego. Zadaniem funkcji jest wypisanie największej z liczb.</h2>
 109. <h2>10. Napisz funkcję, która jako argument przyjmuje dowolny ciąg znaków ($tekst). Zadaniem funkcji jest sformatowanie tekstu: zmiana koloru i kroju czcionki oraz pochylenie.</h2>
 110. <hr><h3><center>STRONA 81</h3><hr>
 111. <h2>11. Napisz skrypt wyświetlający zawartośćc dwóch plików .php. Pierwszy plik zawiera funkcję wyświetlającą sumę ($suma) dziesięciu losowo wygenerowanych liczb z przedziału od 1 do 15. Drugi plik sprawdza, czy $suma jest liczbą parzystą i wyświetla stosowną informację.</h2>
 112. <hr><h3><center>STRONA 84</h3><hr>
 113. <h2>12. Napisz funkcję, która wpisuje do tablicy liczby z zakresu określonego przez dwa argumenty funkcji oraz wyświetla sumę elementów tablicy.</h2>
 114. <hr><h3><center>STRONA 87</h3><hr>
 115. <h2>13. Zdefiniuj klasę Osoba, która ma trzy pola: $imię, $nazwisko i $rok_urodzenia oraz dwie metody: wypisz() - wyświetlającą wszystkie dane w przeglądarce oraz osiemnascie() - sprawdzającą, czy dana osoba jest pełnoletnia.</h2>
 116. <hr><h3><center>STRONA 90</h3><hr>
 117. <h2>14. Napisz skrypt zawierający funkcję, której zadaniem jest zwrócenie wyniku zielenia dwóch argumentów tej funkcji. Dodatkowo wprowadź obsługę wyjątku dzielenie przez 0.</h2>
 118. <hr><h3><center>STRONA 95</h3><hr>
 119. <h2>15. Napisz skrypt, który wpisze do pliku liczby parzyste i podzielne przez 3 z przedziału od 1 do 1000, a następnie odczyta zawwartość pliku i wyświetli go w oknie przeglądarki.</h2>
 120. <h2>16. Napisz skrypt odczytujący cztery liczby zapisane w pliku tekstowym (każda w osobnej linii) i wypisujący je w oknie przeglądarki w kolejności malejącej.</h2>
 121. <h2>17. Napisz skrypt zapisujący do pliku 10 losowych liczb z przedziału od 0 do 100. Odczytaj z pliku największą z wylosowanych liczb.</h2>
 122. <hr><h3><center>STRONA 98</h3><hr>
 123. <h2>18. Zbuduj formularz pozwalający na wprowadzenie danych potrzebnych do obliczenia pola i powiedzchni kuli. Wprwadź możliwość wyboru (checkbox), która z tych dwu wartości będzie obliczna (pole kuli, powierzchnia kuli), mogą też być obliczane obie. Za obliczenia odpowiada dodatkowy skrypt.</h2>
 124. <hr><h3><center>STRONA 101</h3><hr><h2></h2>
 125. <h2>19. Zmodyfikuj skrypt z listingu 29.2, rozszerzając go o dodatkowe zapytanie wprowadzające nowy rekord do tabeli filmy.</h2>
 126. </div>
 127. </body>
 128. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top